Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard

DatoFOR-2010-12-02-1524
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2013-12-20-1671 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91, LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-1977-06-03-6
Kunngjort07.12.2010   kl. 14.05
KorttittelForskrift om blåkveitefisket ved Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 2. desember 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard.
Endringer: Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2014).

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske blåkveite med mindre annet er uttrykkelig fastsatt.

§ 3.Kvoter

Norske og russiske fartøy som har adgang til å fiske blåkveite i Norges økonomiske sone kan fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard innenfor rammen av de fastsatte kvoter av blåkveite, og dette fisket skal komme til fradrag i disse kvotene.

§ 4.Bifangst

Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard i henhold til denne forskrift når de fastsatte kvotene er beregnet å ville bli oppfisket.

§ 6.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2013 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 6).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7).