Forskrift om innhenting, kvalitetssikring og formidling av data knyttet til offentlig veg, trafikken m.m. (vegdataforskriften)

DatoFOR-2010-12-03-1525
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse03.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§62
Kunngjort07.12.2010   kl. 14.05
KorttittelVegdataforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2010 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 62 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre innhenting, kvalitetssikring og formidling av data om offentlig veg og trafikken der, for å bidra til en sikker, effektiv, forutsigbar og miljøvennlig avvikling av trafikken og et godt underlag for planlegging, drift og vedlikehold av offentlig veg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften regulerer ansvaret til fylkeskommunene og Oslo kommune som vegmyndighet for å sikre innhenting, kvalitetssikring og formidling av data som nevnt i § 1.

Vegdirektoratet fastsetter, etter at Oslo kommune er gitt mulighet til å uttale seg, hvilke kommunale veger i Oslo som omfattes av forskriften.

§ 3.Ansvarsområder, plikter, formidling av data m.m.

Fylkeskommunen har ansvar for å innhente, kvalitetssikre og formidle data som gjelder fylkesveg og trafikken der. Vegdirektoratet bestemmer nærmere hvilke formater som skal benyttes, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles.

Oslo kommune har ansvar for å innhente, kvalitetssikre og formidle data som gjelder kommunal veg i Oslo som omfattes av denne forskriften, og trafikken der. Vegdirektoratet bestemmer nærmere hvilke formater som skal benyttes, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles.

Fylkeskommunene har ansvar for å formidle styringsdata mellom vegtrafikksentral og styringsenheter på eller i tilknytning til fylkesveg for å ivareta trafikanters sikkerhet og å bidra til en effektiv og forutsigbar vegtransport og bærekraftig utvikling. Oslo kommune har tilsvarende ansvar knyttet til kommunal veg i Oslo som omfattes av forskriften, jf. § 2 annet ledd.

§ 4.Kostnader

Staten, fylkeskommunene og Oslo kommune bærer kostnader i samsvar med bestemmelsene i vegloven § 19 og § 20.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.