Forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften)

DatoFOR-2010-12-10-1569
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2017-03-17-332
EndrerFOR-2005-12-16-1489
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§2, LOV-1993-06-11-100-§3d, LOV-1993-06-11-100-§3e, LOV-1993-06-11-100-§3f, LOV-1993-06-11-100-§3g, LOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§7, LOV-1993-06-11-100-§11, LOV-1993-06-11-100-§13, LOV-1993-06-11-100-§15og§16, FOR-1996-11-22-1076-§3, FOR-1997-04-04-275
Kunngjort14.12.2010   kl. 14.35
KorttittelTillatelsesforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. desember 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 2, § 3d, § 3e, § 3f, § 3g, § 4, § 5, § 6, § 7, § 11, § 13, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 22. november 1996 nr. 1076 og delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42e (direktiv 2004/49/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 jan 2011 nr. 37, 14 des 2012 nr. 1263, 20 des 2016 nr. 1747, 20 des 2016 nr. 1771, 17 mars 2017 nr. 332.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder:

a)tillatelse til å drive jernbanevirksomhet. Dette omfatter bl.a. sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende, som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet,
b)drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende infrastruktur som er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften gjelder ikke:

a)bane for transport av gods til eget bruk hvor transporten foregår på egen infrastruktur innenfor et avgrenset bedriftsområde. Slike baner er unntatt fra jernbaneloven,
b)kabelbane.
§ 1-2.Definisjoner

I forskriften her forstås med:

a)---
b)infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg,
c)trafikkvirksomhet: person- og godstransport på infrastrukturen,
d)trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og ivaretar sikkerheten for togfremføringen,
e)jernbanevirksomhet: drift av infrastruktur, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.
0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1771 (i kraft 1 jan 2017).
§ 1-3.Virksomhetstillatelser

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet må ha tillatelse etter kapittel 3.

Virksomheter som vil drive infrastruktur må ha tillatelse etter kapittel 4.

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet og infrastruktur må ha tillatelser etter både kapittel 3 og 4.

§ 1-4.Ansvar for trafikkstyring

Ansvaret for å drive trafikkstyring kan enten ligge hos den virksomheten som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet eller hos den virksomheten som har tillatelse til å drive infrastruktur.

§ 1-5.Unntak

Med hjemmel i jernbaneloven § 2 bokstav a og b kan Samferdselsdepartementet unnta virksomheter som driver jernbanevirksomhet av svært begrenset omfang og der formålet ikke primært er transport av passasjerer eller gods fra lovens virkeområde og forskriften her.

Ved avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på banens lengde, hastighet, driftsperiode, trafikkrisiko for passasjerer, tredjemann og omgivelsene for øvrig, samt om banen krysser vei. Baner som krysser offentlig vei vil ikke omfattes av unntaket.

§ 1-6.Myndighetene oppgaver, delegering mv.

Statens jernbanetilsyn gir tillatelser til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur.

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet i henhold til jernbaneloven § 3d, § 3e, § 3f, § 3g og § 13.

Statens jernbanetilsyn får den myndighet som tilligger departementet til bl.a. å godkjenne rullende materiell og infrastruktur mv. i henhold til jernbaneloven § 4 og § 5.

Statens jernbanetilsyn utøver tilsyn i henhold til jernbaneloven § 11 og får den myndighet som tilligger departementet i jernbaneloven § 11 syvende ledd til å tilbakekalle tillatelser gitt i medhold av loven ved brudd på vilkår og krav som er satt til virksomheten.

Statens jernbanetilsyn kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette nærmere krav til og vilkår for å drive jernbanevirksomhet for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling samt miljø etter jernbaneloven § 6, og kan gi nærmere bestemmelser til forskriften her.

Statens jernbanetilsyn kan i enkeltvedtak eller forskrift gjøre unntak fra forskriften her og tilpasse kravene til den virksomhet som drives.

Samferdselsdepartementet godkjenner transportvilkår og tilleggsavgift for rutegående persontransport etter § 2-1 første ledd i forskriften her.

0Endret ved forskrift 17 mars 2017 nr. 332.
§ 1-7.(Opphevet ved forskrift 14 jan 2011 nr. 37.)

Kapittel 2. Særskilte vilkår for rutegående persontransport

§ 2-1.Særskilte vilkår for rutegående persontransport

Departementet skal godkjenne transportvilkår for jernbanevirksomheter som driver rutegående persontransport.

Når fylkeskommunen gir tilskudd til lokal jernbane innen et fylke, fastsetter fylkeskommunen transportvilkår. Fylkeskommunens vedtak i saker om godkjenning av ruteplan, takster og tilskudd kan ikke påklages til departementet.

Departementet skal godkjenne tilleggsavgift for reisende uten gyldig billett.

Kapittel 3. Tillatelse til å drive trafikkvirksomhet

§ 3-1.Krav om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet må ha tillatelse utstedt av Statens jernbanetilsyn.

§ 3-2.Vilkår for tillatelse til å drive trafikkvirksomhet

Virksomheten må være etablert i Norge og oppfylle vilkårene i dette kapittel for å få tillatelse til å drive trafikkvirksomhet.

Tillatelse gis ikke dersom særlige grunner taler mot det.

§ 3-3.Vandel og konkurs

Eieren av virksomheten må ha god vandel og ikke være slått konkurs. Er eieren en juridisk person må daglig leder oppfylle kravene. Det kan i tillegg stilles krav til at andre personer i ledelsen må oppfylle disse kravene.

Kravet til god vandel er oppfylt når personer som nevnt i første ledd:

a)ikke er dømt for alvorlige straffbare forhold, herunder overtredelse av forretningsmessig art,
b)ikke er dømt for alvorlige brudd på særlig lovgivning som gjelder transport,
c)ikke er dømt for alvorlige eller gjentatte brudd på sosialrettslige eller arbeidsrettslige forpliktelser, herunder forpliktelser i henhold til arbeidervern- og arbeidsmiljølovgivningen.

For å dokumentere at kravene til vandel er oppfylt, må det fremlegges politiattest for personer nevnt i første ledd.

§ 3-4.Økonomisk evne

Virksomheten må ha tilfredsstillende økonomisk evne.

For å dokumentere at kravet til økonomisk evne er oppfylt, må foretaket fremlegge en beskrivelse av virksomhetens økonomi og finansiering samt årsregnskap, eller dersom dette ikke er mulig, årsbalansen. Det må fremlegges attest for skatt og merverdiavgift.

0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1747 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3-5.Faglig dyktighet

Krav til faglig dyktighet er oppfylt når virksomheten har eller vil ha en ledelsesorganisasjon som har den kunnskap og/eller erfaring som er nødvendig for å utøve sikker og effektiv driftskontroll.

For å dokumentere at kravene til faglig dyktighet er oppfylt, må det fremlegges følgende dokumentasjon:

a)beskrivelse av virksomheten som skal drives og organisasjonen,
b)firmaattest,
c)opplysninger om faglig dyktighet i ledelsesorganisasjonen, herunder kvalifikasjonskrav.
§ 3-6.Forsikring/garanti

Virksomheten skal være tilstrekkelig forsikret eller ha garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykker.

For å dokumentere at kravet til forsikring/garanti er oppfylt, må det fremlegges opplysninger om forsikring eller garanti som dekker erstatningsansvar nevnt i første ledd.

§ 3-7.Sikkerhetsstyringssystem m.m.

Virksomheten må ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen.

For å dokumentere at kravene i første ledd er oppfylt må jernbanevirksomheten fremlegge en beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten.

§ 3-8.Ansvaret for virksomheten

Ansvaret for virksomheten ligger hos den som innehar tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet. Ansvaret omfatter blant annet at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av lov er oppfylt.

§ 3-9.Forbud mot overdragelse o.l.

Tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

§ 3-10.Tillatelsens gyldighet

Tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller vilkårene i dette kapittel.

§ 3-11.Varsel ved vesentlige endringer av betydning for tillatelsen

Statens jernbanetilsyn skal varsles ved vesentlige endringer som har betydning for tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet, herunder skifte av daglig leder, endringer i eierforhold, for eksempel fusjon, overtakelse eller større endringer i eiersammensetningen, samt funksjonelle eller faktiske endringer med betydning for driften, vesentlige endringer i sikkerhetsstyringssystemet mv. Statens jernbanetilsyn kan i slike tilfeller kreve at det skal søkes om ny tillatelse. Virksomheten kan fortsette mens søknaden behandles dersom sikkerheten ivaretas.

§ 3-12.Suspensjon og tilbakekall

Tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet kan suspenderes eller helt eller delvis tilbakekalles av Statens jernbanetilsyn dersom vilkårene i dette kapittel ikke lenger er oppfylt.

Kapittel 4. Tillatelse til å drive infrastruktur

§ 4-1.Krav om tillatelse til å drive infrastruktur

Virksomheter som vil drive infrastruktur etter forskriften her, må ha tillatelse utstedt av Statens jernbanetilsyn.

§ 4-2.Vilkår for tillatelse til å drive infrastruktur

Virksomheten må være etablert i Norge og oppfylle vilkårene i dette kapittel for å få tillatelse til å drive infrastruktur.

Tillatelse gis ikke dersom særlige grunner taler mot det.

§ 4-3.Vandel og konkurs

Eieren av virksomheten må ha god vandel og ikke være slått konkurs. Er eieren en juridisk person må daglig leder oppfylle kravene. Det kan i tillegg stilles krav til at andre personer i ledelsen må oppfylle disse kravene.

Kravet til god vandel er oppfylt når personer som nevnt i første ledd:

a)ikke er dømt for alvorlige straffbare forhold, herunder overtredelse av forretningsmessig art,
b)ikke er dømt for alvorlige brudd på særlig lovgivning som gjelder transport,
c)ikke er dømt for alvorlige eller gjentatte brudd på sosialrettslige eller arbeidsrettslige forpliktelser, herunder forpliktelser i henhold til arbeidervern- og arbeidsmiljølovgivningen.

For å dokumentere at kravene til vandel er oppfylt, må det fremlegges politiattest for personer nevnt i første ledd.

§ 4-4.Økonomisk evne

Virksomheten må ha tilfredsstillende økonomisk evne.

For å dokumentere at kravet til økonomisk evne er oppfylt, må foretaket fremlegge en beskrivelse av virksomhetens økonomi og finansiering samt årsregnskap, eller dersom dette ikke er mulig, årsbalansen. Det må fremlegges skatteattest.

§ 4-5.Faglig dyktighet

Krav til faglig dyktighet er oppfylt når virksomheten har eller vil ha en ledelsesorganisasjon som har den kunnskap og/eller erfaring som er nødvendig for å utøve sikker og effektiv driftskontroll.

For å dokumentere at kravene til faglig dyktighet er oppfylt, må det fremlegges følgende dokumentasjon:

a)beskrivelse av virksomheten som skal drives og organisasjonen,
b)firmaattest,
c)opplysninger om faglig dyktighet i ledelsesorganisasjonen, herunder kvalifikasjonskrav.
§ 4-6.Forsikring/garanti

Virksomheten skal være tilstrekkelig forsikret eller ha garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykker.

For å dokumentere at kravet til forsikring/garanti er oppfylt, må det fremlegges opplysninger om forsikring eller garanti som dekker erstatningsansvar nevnt i første ledd.

§ 4-7.Sikkerhetsstyringssystem m.m.

Virksomheten må ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen.

For å dokumentere at kravene i første ledd er oppfylt må jernbanevirksomheten fremlegge en beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten.

§ 4-8.Ansvaret for virksomheten

Ansvaret for virksomheten ligger hos den som innehar tillatelsen til å drive infrastruktur. Ansvaret omfatter blant annet at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av lov er oppfylt.

§ 4-9.Forbud mot overdragelse o.l.

Tillatelsen til å drive infrastruktur kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

§ 4-10.Tillatelsens gyldighet

Tillatelsen til å drive infrastruktur er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller vilkårene i dette kapittel.

§ 4-11.Varsel ved vesentlige endringer av betydning for tillatelsen

Statens jernbanetilsyn skal varsles ved vesentlige endringer som har betydning for tillatelsen til å drive infrastruktur, herunder skifte av daglig leder, endringer i eierforhold, for eksempel fusjon, overtakelse eller større endringer i eiersammensetningen, samt funksjonelle eller faktiske endringer med betydning for driften, vesentlige endringer i sikkerhetsstyringssystemet mv. Statens jernbanetilsyn kan i slike tilfeller kreve at det skal søkes om ny tillatelse. Virksomheten kan fortsette mens søknaden behandles dersom sikkerheten ivaretas.

§ 4-12.Suspensjon og tilbakekall

Tillatelsen til å drive infrastruktur kan suspenderes eller helt eller delvis tilbakekalles av Statens jernbanetilsyn dersom vilkårene i dette kapittel ikke lenger er oppfylt.

Kapittel 5. Saksbehandlingsregler og avsluttende bestemmelser

§ 5-1.Saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Dette omfatter også at Statens jernbanetilsyn skal gi veiledning om hvordan tillatelser oppnås og hvilke krav som gjelder, herunder tilgang til forskrifter og eventuelle andre dokumenter som er aktuelle i forbindelse med søknader. Tilsynet kan også utgi veiledninger.

Søknad om tillatelse etter forskriften her avgjøres så snart som mulig og senest tre måneder etter den dato da alle nødvendige opplysninger er fremlagt.

0Endret ved forskrift 14 jan 2011 nr. 37.
§ 5-2.Overgangsbestemmelser

Virksomheter som ikke var omfattet av tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 og som kommer inn under forskriften her, må ha søkt om og fått tillatelser etter kapittel 3 og 4 innen 1. juli 2013.

Virksomheter som var omfattet av tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 og som ikke oppfyller krav om tillatelser etter kapittel 3 og 4, må ha søkt om og fått tillatelser innen 1. januar 2016.

0Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1263.
§ 5-3.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Samtidig oppheves tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489.

Forskrifter gitt med hjemmel i tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 gjelder fortsatt etter at forskriften her trer i kraft.