Utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann

DatoFOR-2010-12-17-1607
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endret
EndrerLOV-2009-04-17-19
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§2
Kunngjort17.12.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om utvidelse av geografisk virkeområde for havne- og farvannsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 2 tredje ledd. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet). 

Med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat gis lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13 og § 22 utvidet geografisk virkeområde slik at disse også gjelder i Norges økonomiske sone.