Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70

DatoFOR-2010-12-17-1673
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2003-03-26-400, FOR-1995-08-11-716
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-26-25-§1, LOV-2002-06-21-45-§8, LOV-2002-06-21-45-§35, LOV-1993-06-11-100-§7d
Kunngjort21.12.2010   kl. 15.10
Rettet14.08.2015 (tilføyelse av forordninger i pdf)
KorttittelForskrift om offentlig persontransport

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 26. mai 1995 nr. 25 om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen § 1, lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportlova) § 8 og § 35, samt lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 7d. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4, 4a og 11 (forordning (EF) nr. 1370/2007).
Rettelser: 14.08.2015 (tilføyelse av forordninger i pdf).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskrift 26. mars 2003 nr. 400 om anbud i lokal rutetransport oppheves.

Forskriften som er nevnt i første ledd gjelder likevel for anbud som er utlyst etter den forskriften når denne forskriften trer i kraft.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.

Samtidig oppheves § 1 nr. 4 og 7 i forskrift 11. august 1995 nr. 716 om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen.

Forordninger 

For å lese engelsk versjon av forordning (EF) nr. 1370/2007 se her: pdf.gif  

For å lese norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1370/2007 se her: pdf.gif