Forskrift om vilkår for rett til ytelser etter lov om Statens pensjonskasse og etter enkelte andre lover når det foreligger rett til ytelser etter folketrygdloven

DatoFOR-2010-12-20-1711
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2013-03-22-318
EndrerFOR-1996-11-18-1062, FOR-1996-11-18-1084
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§44, LOV-1953-06-26-11-§26, LOV-1962-06-22-12-§36, LOV-2011-12-16-60-§8-5
Kunngjort23.12.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om vilkår for rett til ytelser

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 44 tiende ledd, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 26, lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 36 tredje ledd og lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) § 8-5 femte ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 feb 2011 nr. 161, 22 mars 2013 nr. 318.

§ 1.Anvendelsesområde

Denne forskriften kommer til anvendelse når det foreligger rett til alderspensjon, uførepensjon, enke- og enkemannspensjon og barnepensjon fra tjenestepensjonsordningen. For alderspensjon kommer forskriften til anvendelse fra fylte 67 år.

§ 2.Forholdet til ytelser fra folketrygden

For rett til pensjon som nevnt i § 1, er det et vilkår at medlemmet setter fram krav om de ytelsene som vedkommende har rett til etter folketrygdloven. Tjenestepensjonsordningen gir pålegg om å sette fram et slikt krav innen en bestemt frist. Fra fylte 67 år kan det bare ytes alderspensjon og uførepensjon når vedkommende har alderspensjon fra folketrygden etter minst tilsvarende grad.

Når tjenestepensjonsordningen har mottatt krav om pensjon, kan ordningen forutsette at det settes fram krav om ytelser fra folketrygden innen den fastsatte fristen og utbetale en redusert ytelse, se lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 1.

0Endret ved forskrift 21 feb 2011 nr. 161.
§ 3.Refusjon fra folketrygden

Tjenestepensjonsordningen kan kreve for mye utbetalt pensjon refundert fra folketrygden.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 18. november 1996 nr. 1062 om vilkår for rett til ytelser etter lov om pensjonsordning for sykepleiere når det foreligger rett til ytelser etter lov om folketrygd og forskrift 18. november 1996 nr. 1084 om vilkår for rett til ytelser etter lov om statens pensjonskasse og etter enkelte andre lover når det foreligger rett til ytelser etter lov om folketrygd.