Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann

DatoFOR-2010-12-20-1760
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§8
Kunngjort28.12.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 20. desember 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8.

§ 1.(saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann)

Kommunen kan i forskrift fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 første ledd. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse. Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.

Kommunens myndighet etter denne forskrift kan delegeres til interkommunalt samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 2.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.