Forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn

DatoFOR-2010-12-20-1761
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-1984-09-24-1678
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort28.12.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om publisering av havneopplysninger

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 20. desember 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 42.

§ 1.(krav om publisering)

Den som tilbyr havne- og transporttjenester skal utarbeide og publisere en samlet oversikt over gjeldende bestemmelser, pris og andre opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havnen, herunder bestemmelser om fartsbegrensning i sjø, orden i og bruk av farvann og havner og anløpsavgift.

Den oversikt kommunene utarbeider skal omfatte gjeldende bestemmelser, pris og andre opplysninger som gjelder i alle havner som kommunen helt eller delvis eier eller driver, og øvrige bestemmelser og opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn, herunder bestemmelser om fartsbegrensning i sjø, orden i og bruk av farvann og havner og anløpsavgift.

§ 2.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. september 1984 nr. 1678 i medhold av lov om havner og farvann.