Forskrift om registrering av ansvarsmerker

DatoFOR-2010-12-20-1812
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2013-03-01-246 fra 01.04.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-09-03-52-§5
Kunngjort04.01.2011   kl. 15.30
Rettet14.01.2011 (forskriftstittel i § 2 og § 7)
KorttittelForskrift om registrering av ansvarsmerker

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246.

§ 1.Ansvarsmerkeregister

Patentstyret fører særskilt register for ansvarsmerker.

En ansvarsmerkeregistrering gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 2.Skriftlig levering

Søknad om registrering av ansvarsmerke leveres skriftlig til Patentstyret på særskilt søknadsskjema.

Krav i forskriften her om skriftlighet kan oppfylles ved elektronisk innlevering som skjer i samsvar med forskrift 13. desember 2010 nr. 1646 om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

Bestemmelser om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er gitt i forskrift 13. desember 2010 nr. 1646 om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

§ 3.Språk

Søknaden skal være på norsk. Etterfølgende korrespondanse kan også være på dansk eller svensk.

Patentstyret kan alltid kreve at innsendte dokumenter som ikke er på norsk, skal oversettes. Patentstyret kan kreve at oversettelsen er bekreftet av statsautorisert oversetter eller på annen måte.

Patentstyret kan i det enkelte tilfellet godta annet språk enn nevnt i første ledd, annet punktum.

§ 4.Søknadens innhold

Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig og inneholde:

1.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse
2.eventuell særskilt korrespondanse etter § 5
3.en gjengivelse av ansvarsmerket.

Det kan kun søkes om registrering av ett ansvarsmerke i en og samme søknad. Hvis det søkes registrert flere ansvarsmerker i samme søknad, skal Patentstyret gi søker en passende frist til å angi hvilket ansvarsmerke som skal videreføres i søknaden.

§ 5.Adresse for korrespondanse

Varemerkeloven § 77 får tilsvarende anvendelse for ansvarsmerker. Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen som oppgis etter § 4 nr. 1 adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. Har søker eller rettighetshaver oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere søkere, rettighetshavere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først, adresse for korrespondanse. Søker eller rettighetshaver kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse til Patentstyret.

§ 6.Fullmakt

For at en fullmektig kan trekke søknaden tilbake eller kreve registreringen slettet, må det foreligge en fullmakt til dette som er undertegnet av søkeren eller innehaveren.

§ 7.Avgift

For søknad om registrering av ansvarsmerke skal det ved påkrav betales kr 1000. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som ikke innkommet.

For gjenopptakelse av henlagt søknad i henhold til § 9 fjerde ledd skal det ved påkrav betales kr 500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse for ikke innkommet.

For krav om fornyelse av en ansvarsmerkeregistrering i henhold til § 12 skal det betales kr 700. For krav om fornyelse som skjer innen seks måneder etter utløpet av registreringsperioden skal det betales en tilleggsavgift (respittavgift) på kr 300. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses vernet som opphørt.

For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling i henhold til § 13 skal det ved påkrav betales kr 2500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen som ikke innkommet.

For behandling av administrativ overprøving i henhold til § 14 skal det ved påkrav betales kr 2500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

Bestemmelser om når en avgift skal regnes som betalt med fristavbrytende virkning er gitt i forskrift 13. desember 2010 nr. 1646 om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

§ 8.Registreringshindre

Ansvarsmerke må ikke registreres hvis det:

1.strider mot lov, offentlig orden eller moral,
2.er egnet til å villede,
3.er egnet til å forveksles med en annens foretaksnavn eller med stemplings-, ansvars-, eller varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad eller med varemerke som var innarbeidet av en annen da søknad om registrering ble inngitt.

Ansvarsmerke må ikke registreres hvis det er mindre enn fem år siden registreringen utløp for samme ansvarsmerke registrert på en annen.

Ansvarsmerke er bare egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag.

§ 9.Behandlingen av søknaden

Søknaden regnes som innlevert selv om den ikke oppfyller vilkårene i § 3 og § 4 nr. 1–2, hvis den senere rettes eller leveres på korrekt måte.

Hvis søknaden ikke er i foreskrevet stand, eller det er noe til hinder for registrering, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å svare og i tilfelle rette mangelen.

Mangler ved søknaden skal ikke være til hinder for at søknaden anses som levert den dagen den kom inn til Patentstyret, forutsatt at mangelen blir rettet innen den frist som Patentstyret setter. Før en gjengivelse av det søkte merket er kommet inn til Patentstyret, har søknaden likevel ingen rettsvirkning til fordel for søkeren.

Hvis søkeren ikke svarer eller retter mangelen innen fristens utløp, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas hvis søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. Gjenopptakelse gis bare én gang under behandlingen av søknaden.

Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles er mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås hvis ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist. Reglene i forvaltningsloven gjelder som utfyllende bestemmelser til denne forskriften, med unntak av kapittel VI.

§ 10.Registrering

Er søknaden i foreskrevet stand, og det ikke er funnet noe til hinder for registrering, skal merket føres inn i registeret og registreringsbrev sendes søkeren. Registreringen kunngjøres.

§ 11.Registreringens varighet

Registreringen gjelder i ti år fra søknadsdagen, jf. § 2.

Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 12.

§ 12.Fornyelse

Registreringen kan, etter krav fra innehaveren, fornyes for ti år om gangen, regnet fra utløpet av forrige registreringsperiode.

Krav om fornyelse skal leveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. Leveres krav innen seks måneder etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift (respittavgift).

Betaling av fornyelsesavgift med angivelse av ansvarsmerkets registreringsnummer, som skjer innenfor fristene etter annet ledd, skal anses som et skriftlig krav om fornyelse.

Bestemmelsene i § 8 gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandling av krav om fornyelse.

§ 13.Klage og domstolsprøving

Den endelige avgjørelsen i Patentstyret av en registreringssøknad kan påklages til Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden) hvis avgjørelsen har gått søkeren imot.

Bestemmelsene i § 3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren. I motsatt fall skal klagen avvises.

Endelig avgjørelse i Klagenemnden kan bringes inn for domstolene hvis avgjørelsen har gått søkeren imot. Stevning må være innkommet til domstolen innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Underretning om søksmålsfristen skal inntas i meddelelsen. Søksmål rettes mot staten ved Klagenemnden.

Søksmål som nevnt i tredje ledd må reises ved Oslo tingrett. Den som reiser søksmål skal samtidig gi melding om det til Patentstyret.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 14.Administrativ overprøving

Et krav om administrativ overprøving skal leveres skriftlig til Patentstyret og

1.oppgi navnet og adressen til den som har levert kravet,
2.oppgi registreringen som kreves overprøvd,
3.oppgi hvilke grunner kravet bygger på, og
4.inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Hvis kravet ikke oppfyller vilkårene fastsatt i første ledd, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist.

Bestemmelsene i § 3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Det skal betales fastsatt avgift.

Krav om administrativ overprøving kan fremmes av enhver så lenge registreringen består.

Krav om administrativ overprøving og eventuelle senere innlegg skal leveres i to eksemplarer.

Er det levert to eller flere krav om overprøving av samme registrering, kan Patentstyret slå dem sammen til én sak hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving.

Bestemmelsene i § 13 gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 15.Slettelse

Krav fra innehaver om slettelse av et ansvarsmerke fra registeret skal leveres skriftlig til Patentstyret og skal angi registreringsnummeret til den registreringen som ønskes slettet. Kravet skal være undertegnet av innehaveren selv eller av en fullmektig som innehaveren har gitt spesiell fullmakt til å kreve slettelse.

§ 16.Overdragelse

Retten til ansvarsmerke kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til.

Ved overdragelse av virksomhet går retten til ansvarsmerke over til erververen, hvis det er knyttet til virksomheten og ikke annet er avtalt.

Krav om anmerkning i registeret om overdragelse av ansvarsmerke skal leveres skriftlig til Patentstyret. Kravet skal være undertegnet av innehaveren selv eller dennes fullmektig.

§ 17.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

For ansvarsmerkeregistreringer som er registrert på tidspunktet for ikrafttredelse av denne forskriften, vil registreringens varighet beregnes fra registreringstidspunktet.

Søknad om registrering av ansvarsmerker som er under behandling på tidspunktet for ikrafttredelse av denne forskriften, behandles i henhold til denne forskriften.

Bestemmelsene i forskriften her kommer til anvendelse så langt de passer på ansvarsmerkeregistreringer ved ikrafttredelse av denne forskriften.

For ansvarsmerkeregistreringer registrert før 2005 må registreringene fornyes innen 2015.