Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2011 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

DatoFOR-2010-12-30-1847
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§7-1, FOR-1982-01-22-1998 jf LOV-1996-12-13-87
Kunngjort06.01.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om takseringsregler, artistskatt 2011

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 30. desember 2010 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 nr. 1 og delegeringsvedtak 22. januar 1982 nr. 1998. 

1.0 Fradragsposter
1.1 Fradrag for utgifter til kost

Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til kost i forbindelse med arrangement i Norge innrømmes fradrag med følgende satser

-kr 580 pr. døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell
-kr 522 pr. døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell og får fradrag for utgifter til losji inkludert frokost eller disse utgiftene refunderes etter regning
-kr 291 pr. døgn når det sannsynliggjøres at artisten har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemulighet
-kr 189 pr. døgn når artisten har bodd privat eller på hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter, eller han ikke kan sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg i forbindelse med arrangementet.

Utgifter til kost som artisten har dekket for utenlandske medarbeidere i forbindelse med arrangementet i Norge innrømmes etter samme satser pr. døgn pr. person.

Krav om sannsynliggjøring innebærer at artisten i vedlegg til oppgjørsblanketten må fremlegge en fortløpende oppstilling over hvordan vedkommende har innrettet seg i forbindelse med arrangementet i Norge. Oppstillingen skal minst inneholde følgende opplysninger:

-dato for avreise fra og ankomst til utlandet
-dato for ankomst til og avreise fra Norge
-reisemåte og reisevei
-navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for overnatting angis
-type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji.
1.2 Fradrag for utgifter til bruk av eget transportmiddel
1.2.1 Fradragssats for bruk av bil

Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til transport med eget transportmiddel i forbindelse med arrangement i Norge, innrømmes fradrag med kr 3,65 pr. km.