Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Oslo

DatoFOR-2011-01-05-841
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse05.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-1997-04-08
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, FOR-2005-12-16-1574-§2
Kunngjort19.08.2011   kl. 14.55
KorttittelForskrift om graden dr.philos. ved UiO

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av rektor på fullmakt 5. januar 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3 og forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 2 nr. 11.

Del I. Innledende bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr.philos.), og gir regler om retten til å fremstille seg for dr.philos.-prøven og avviklingen av denne.

§ 2.Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr.philos.

Graden doctor philosophiae (dr.philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles personer som har avlagt eksamen av høyere grad, det vil si mastergrad eller tilsvarende. Forskningsarbeidet og doktoravhandlingen er utført på egenhånd uten formell tilknytning til universitetet.

En dr.philos.-grad kvalifiserer for forskningsvirksomhet og annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt, arbeidsmåte og analytisk tenkning i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Dr.philos.-graden tildeles på grunnlag av:

-vitenskapelig avhandling
-doktorgradsprøve.

Doktorgradsprøven består av to prøveforelesninger og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas. Den ene prøveforelesningen er over et oppgitt emne, mens den andre prøveforelesningen er over et selvvalgt emne.

§ 3.Ansvar for graden dr.philos.

Universitetsstyret har det overordnete ansvar for graden dr.philos. og fastsetter forskrift for graden.

Fakultetet fatter vedtak om en innlevert avhandling har et tema som hører inn under fakultetets fagportefølje, om den er verdig til å forsvares for graden dr.philos. og om doktorgradsprøven kan godkjennes.

Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres til instituttnivå.

Del II. Søknad om å få fremstille seg og krav til avhandlingen

§ 4.Søknad og retten til å fremstille seg

Søknad om å fremstille seg til prøven for graden dr.philos. rettes til det fakultet som avhandlingens tema hører inn under. Hvis søkeren er i tvil om hvilket fakultet avhandlingen bør bedømmes ved, kan henvendelsen stiles til universitetsstyret.

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

-ett eksemplar av avhandlingen
-dokumentasjon på tidligere utdanning
-dokumentasjon på eventuelle tilsvarende kvalifikasjoner
-oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (disse må kunne fremvises på forespørsel)
-eventuell norsk oppholdstillatelse
-ikke-nordiske statsborgere må i tillegg legge ved dokumentasjon på avhandlingens tilknytning til Norge.

Rett til å fremstille seg til prøven for graden dr.philos. har den som er statsborger i et nordisk land og har minst femårig grunnutdanning, det vi si en mastergrad eller tilsvarende. Fakultetet kan gi søkere som på annen måte har godtgjort tilsvarende kvalifikasjoner i vedkommende fag, adgang til å fremstille seg til doktorgradsprøven. Det påhviler søkeren å fremlegge dokumentasjon på tilsvarende kvalifikasjoner.

Den som ikke er statsborger i et nordisk land, har rett til å fremstille seg for prøven dersom vedkommende fakultet, etter begrunnet søknad og innstilling fra det aktuelle fagmiljø, gir tillatelse til dette. Fakultetet kan gi slik adgang dersom søkeren har oppholdstillatelse i Norge, eller hvis avhandlingen oppfyller minst ett av følgende kriterier:

-behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge
-har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet
-er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitusjon, eller i særlig kontakt med norske forskere.

Fakultetet vurderer søkerens forhåndskvalifikasjoner og fatter vedtak på grunnlag av søkerens dokumentasjon. Fakultetet kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før det gis adgang til bedømmelse av doktorgradsarbeidet.

§ 5.Avhandlingen 

§ 5.1 Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå, metode og dokumentasjon.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Fraværet av krav til godkjent opplæringsdel tilsvarende ett semester, skal kompenseres ved at avhandlingsarbeidet er mer omfattende enn det som kreves i de organiserte doktorgradsprogrammene.

En sammenstilling av flere mindre arbeider kan godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom arbeidene og det er redegjort for denne sammenhengen.

En avhandling kan innleveres til bedømmelse av flere i fellesskap dersom de individuelle bidragene kan identifiseres og omfanget av hvert av bidragene tilsvarer en avhandling.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samvirke med andre forfattere, skal kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og nedfelt i Universitetet i Oslos retningslinjer for medforfatterskap.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere skal det følge en medforfatterskapserklæring som beskriver kandidatens bidrag i hvert enkeltarbeid.

Som hovedregel er det ikke anledning til å avslutte et organisert doktorgradsprogram for å fremstille seg for dr.philos.-graden. Dersom en avhandling helt eller delvis er blitt til innenfor rammen av et organisert doktorgradsprogram ved UiO eller en annen utdanningsinstitusjon, skal det begrunnes særskilt hvorfor avhandlingen skal forsvares for en dr.philos.-grad og ikke for en organisert doktorgrad.

Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig. 

§ 5.2 Arbeider som ikke godtas

Arbeider, eller deler av et arbeid, som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for dr.philos.-avhandlingen.

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt og funnet verdig eller ikke verdig til forsvar for en doktorgrad ved annen norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon, kan som hovedregel ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse.

En avhandling kan leveres til bedømmelse ved kun en institusjon, se § 6 og § 10. Dersom avhandlingen etter innlevering til Universitetet i Oslo også leveres til bedømmelse ved et annet lærested, skal saksbehandlingen ved Universitetet i Oslo stanses.

Del III. Fullføring

§ 6.Innlevering av avhandlingen

Når fakultetet har gitt kandidaten adgang til å fremstille seg for dr.philos.-graden, skal kandidaten levere:

-avhandlingen i 5 eksemplarer i innbundet eller heftet stand
-dokumentasjon på at nødvendige tillatelser er innhentet
-medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 5.1
-erklæring om hvorvidt avhandlingen leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
-erklæring om at avhandlingen ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon
-erklæring om at hele eller deler av avhandlingen ikke tidligere er bedømt ved annen norsk eller utenlandsk institusjon.

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden. Etter innlevering har doktoranden kun anledning til å foreta rettinger av formell art, se § 8.3.

§ 7.Oppnevning av bedømmelseskomité

Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner fakultetet en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen. Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 gjelder for komiteens medlemmer.

Det bør normalt ikke gå mer enn 6 uker fra søknaden er godkjent til komiteen er oppnevnt.

Bedømmelseskomiteen skal som hovedregel settes sammen slik at:

-begge kjønn er representert
-minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo
-minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner
-alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Dersom kriteriene fravikes skal dette begrunnes særskilt.

Grunnenheten foreslår bedømmelseskomité. Forslaget skal begrunnes og vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt. Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader senest innen én uke etter at grunnenheten har oversendt forslaget til fakultetet. Fakultetet fatter beslutning om hvorvidt merknadene skal tas til følge.

Fakultetet oppnevner komiteens administrator.

Fakultetet kan, når det er påkrevd, oppnevne ett settemedlem til bedømmelseskomiteen. Personer som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.

§ 8.Bedømmelseskomiteens arbeid 

§ 8.1 Innhenting av supplerende opplysninger

Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. 

§ 8.2 Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstillingen og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet. Fakultetet forelegger denne for kandidaten, som gis en frist på 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader skal kandidaten snarest underrette fakultetet skriftlig om dette.

Kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet fatter vedtak i saken i samsvar med § 9. 

§ 8.3 Retting av formelle feil i avhandlingen

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden.

Kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest 6 uker før det offentlige forsvaret av avhandlingen.

§ 9.Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling

Fakultetet fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om hvorvidt en doktorgradsavhandling er verdig til å forsvares.

Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling, og fakultetet finner å legge den enstemmige innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet vedtak i samsvar med den enstemmige innstillingen.

Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader.

Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen, de innhentede uttalelsene og eventuelle kommentarer fra kandidaten.

Dersom komiteen avgir delt innstilling, og fakultetet finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet vedtak i samsvar med flertallets innstilling.

Dersom komiteen avgir delt innstilling, og fakultetet vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader.

Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen, de innhentede uttalelsene og eventuelle kommentarer fra kandidaten.

§ 10.Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som fakultetet ikke har funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. Som hovedregel skal et arbeid som leveres inn for andre gangs bedømmelse bli bedømt ved den samme institusjon som først bedømte avhandlingen.

Kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke funnet verdig til forsvar.

§ 11.Offentliggjøring av avhandlingen 

§ 11.1 Fakultetets krav til den trykte avhandlingen

Når avhandlingen er funnet verdig til forsvar, skal kandidaten levere avhandlingen til fakultetet i standardisert format og i henhold til fakultetets bestemmelser.

Doktorgradsavhandlingen skal trykkes etter fakultetets mal og i henhold til øvrige bestemmelser om publisering av doktorgradsavhandlinger.

Dr.philos.-kandidaten skal samtidig levere et sammendrag av avhandlingen på engelsk og et populærvitenskapelig sammendrag på norsk i elektronisk form. 

§ 11.2 Offentliggjøring

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest fire uker før dato for offentlig forsvar av avhandlingen. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring, herunder publisering, av en dr.philos.-avhandling. Dr.philos.-kandidater som har en ansettelse ved Universitetet i Oslo når de søker om å få fremstille seg for dr.philos.-graden, skal ved publisering av dr.philos.-avhandlingen følge hovedregelen for adressering ved universitetet, og oppgi Universitetet i Oslo som adresse dersom publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved UiO. Dette gjelder også arbeider som helt eller hovedsakelig er utført som del av en dr.philos.-avhandling, men som publiseres etter disputasen.

§ 12.Doktorgradsprøve 

§ 12.1 Prøveforelesning

Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 9, skal kandidaten prøveforelese.

Prøveforelesningene er selvstendige deler av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema, og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.

Kandidaten meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet én måned før planlagt disputasdato.

Tittel for prøveforelesning over oppgitt emne fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten ti arbeidsdager før forelesningen avholdes.

Prøveforelesningene skal avholdes etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares i disputas, og skal vurderes av bedømmelseskomiteen.

Prøveforelesningene skal avholdes ved Universitetet i Oslo, og skjer på avhandlingsspråket med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk.

Bedømmelseskomiteen meddeler fakultetet om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Innstillingen skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått.

Prøveforelesningene skal være bestått før disputas kan avholdes. 

§ 12.2 Offentlig forsvar av avhandlingen - disputas

Offentlig forsvar av avhandlingen, disputas, skal normalt finne sted innen seks måneder etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst 10 arbeidsdager før den avholdes.

Disputasen skal avholdes ved Universitetet i Oslo.

Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også disputasen.

Disputasen skjer på avhandlingsspråket med mindre fakultetet, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.

Det skal normalt være to ordinære opponenter. De to ordinære opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og oppnevnes av fakultetet.

Disputasen, ledes av dekanen eller den denne bemyndiger. Disputasleder gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt for prøveforelesningene og bedømmelsen av disse. Deretter redegjør dr.philos.-kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen.

Første ordinære opponent innleder diskusjonen, før dr.philos.-kandidaten gis anledning til å forsvare avhandlingen. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. Ønske om ex auditorio-opposisjon må meddeles disputasleder i løpet av disputasen og innen et tidspunkt kunngjort ved åpningen av disputasen. En av opponentene avslutter opposisjonen, før disputasleder avslutter disputasen.

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet om forsvaret bør godkjennes. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.

Disputasen skal være godkjent før diplom kan tildeles.

§ 13.Godkjenning av doktorgradsprøve

Fakultetet fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstillinger.

Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne. Ny prøveforelesning holdes innen seks måneder og skal bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan dr.philos.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og skal bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

§ 14.Kreering og diplom

På grunnlag av fakultetets innberetning om at prøveforelesningene og disputasen er godkjent, kreerer rektor kandidaten til doctor philosophiae av Universitetet i Oslo.

Doktorgradsdiplom utferdiges av Universitetet i Oslo.

§ 15.Vedlegg til diplom

Fakultetet skal utstede vedlegg til doktorgradsdiplomet i standardisert format.

Vedlegget skal alltid inneholde følgende opplysninger:

-dato og tittel for prøveforelesningene
-tittel på avhandlingen og dato for forsvar av denne
-fakultet og eventuelt institutt/grunnenhet doktorgraden er avlagt ved.

Del IV. Klage og ikrafttredelse

§ 16.Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 flg. Grunngitt klage sendes fakultetet.

Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd ved universitetet til avgjørelse. Den sentrale klagenemnd kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak.

Dersom fakultetet eller Den sentrale klagenemnd finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 8. april 19971 om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Oslo.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.