Forskrift om fraktførerens ansvar for skade ved lufttransport av passasjerer, reisegods og gods

DatoFOR-2011-01-06-9
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 1
Ikrafttredelse06.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§10-22
Kunngjort11.01.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om fraktførerens skadeansvar

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 6. januar 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 10-22 første ledd første og andre punktum, andre ledd, tredje ledd første punktum og fjerde ledd første punktum.

§ 1.Ansvarsgrenser for fraktførerens ansvar etter luftfartsloven § 10-22

Ved personskade eller dødsfall er grensen for fraktførerens ansvar etter luftfartsloven § 10-22 første ledd første og andre punktum 113 100 SDR for hver passasjer.

Ved forsinkelse ved befordring av passasjer er grensen for fraktførerens ansvar etter luftfartsloven § 10-22 andre ledd 4694 SDR for hver passasjer.

Ved befordring av reisegods er grensen for fraktførerens ansvar etter luftfartsloven § 10-22 tredje ledd første punktum 1131 SDR for hver passasjer.

Ved befordring av gods er grensen for fraktførerens ansvar etter luftfartsloven § 22 fjerde ledd første punktum 19 SDR per kg.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.