Forskrift om varer av edelt metall mv.

DatoFOR-2011-01-10-12
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 1
Ikrafttredelse10.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-09-03-52-§3, LOV-2010-09-03-52-§4, LOV-2010-09-03-52-§5, LOV-2010-09-03-52-§6, LOV-2010-09-03-52-§9, LOV-2010-09-03-52-§10, LOV-2010-09-03-52-§11
Kunngjort11.01.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om varer av edelt metall mv.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 10. januar 2011 med hjemmel i lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. § 3, § 4, § 5, § 6, § 9, § 10 og § 11.

§ 1.Definisjoner

I forskriften menes med

a)vare av edelt metall: et smykke eller en annen gjenstand som består helt eller delvis av edelt metall
b)edelt metall: gull, sølv og platina
c)finhet: antall vektenheter edelt metall som finnes per tusen vektenheter legering.
§ 2.Finhetsstandard

Finhetsstandarder som tillates påført varer av edelt metall, er

a)for gull: 999, 916, 750, 585 og 375
b)for sølv: 999, 925, 830 og 800
c)for platina: 999, 950, 900 og 850.

Finhetsstandarden for en vare av edelt metall med en finhet som ligger mellom to definerte standarder for metallet, skal anses å være den nærmeste lavere definerte standard.

Det er bare varer i de tillatte standardene som kan betegnes som gull, sølv eller platina. Platina er det edleste av metallene, etterfulgt av gull og deretter sølv.

§ 3.Finhetsmerke og ansvarsmerke

Et finhetsmerke skal vise varens finhet i tusendeler med et nummer i arabiske tall. Finhetsmerke for varer av sølv kan inneholde bokstaven S etter tallet som indikerer finhetsgraden. Finhetsmerke for varer av platina skal inneholde bokstavene Pt etter tallet som indikerer finhetsgraden.

Ansvarsmerker skal bestå av fremstillerens navn, en forkortelse av dette eller et symbol. Registrering av ansvarsmerker foretas av Patentstyret, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1812 om registrering av ansvarsmerker.

Såfremt det er mulig, skal alle merker plasseres i umiddelbar nærhet av hverandre. Det registrerte ansvarsmerket og finhetsmerket kan være stemplet, gravert eller støpt inn i varen.

Hvis en vare består av en eller flere deler som er hengslet, eller som lett kan fjernes fra varens hoveddel, skal finhetsstempel og ansvarsmerke påføres hoveddelen.

§ 4.Finhetsmerke og ansvarsmerke på varer bestående av flere edelmetallegeringer

Dersom en vare består av deler av ulike edelmetallegeringer der farge og omfang av hver av legeringene klart kan skilles fra hverandre, skal ansvarsmerke påføres minst en av delene. Finhetsmerke skal påføres alle delene.

Dersom en vare består av deler av ulike edelmetallegeringer der farge og omfang av hver av legeringene ikke klart kan skilles fra hverandre, skal finhets- og ansvarsmerke påføres den minst edle av legeringene. Finhetsmerke for de edlere legeringene skal ikke påføres.

Dersom en vare består av deler av ulike legeringer av samme edle metall, skal finhetsmerke for den laveste finheten påføres varen.

§ 5.Bruk av loddemetall for varer av edelt metall som skal merkes med finhet

For varer av edelt metall som skal merkes med finhet, er loddemetall kun tillatt brukt til sammenføyning. Loddemetallet skal være av minst samme finhet som gjenstanden for øvrig, med følgende unntak:

a)Varer av gull med finhet 916 skal ha loddemetall med minst 750 tusendeler gull.

Filigransarbeider og urkapsler med finhet 750 skal ha loddemetall med minst 740 tusendeler gull. Varer av hvitt gull med finhet 750 skal ha loddemetall med minst 585 tusendeler gull.

b)Varer av sølv med finhet 925 skal ha loddemetall med minst 650 tusendeler sølv. Varer av sølv med finhet 800 og 830 skal ha loddemetall med minst 550 tusendeler sølv.
c)Varer av platina skal ha loddemetall med minst 800 tusendeler gull, sølv, platina eller palladium.
d)Varer med deler av ulike edelmetallegeringer kan ha loddemetall tillatt for det minst edle metallet.
e)Varer med deler av edelmetallegeringer og deler av uedelt metall kan ha loddemetall av ethvert metall.

Andre metoder for sammenføyning er tillatt.

§ 6.Belegg på varer av edelt metall som skal merkes med finhet

Belegg av edelt metall på varer av edelt metall som skal merkes med finhet, skal minst ha samme finhet som den belagte varen eller være av et edlere metall.

§ 7.Bruk av uedle komponenter i varer av edelt metall som skal merkes med finhet

Uedle komponenter som ikke oppfyller kravet i lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. § 4 annet ledd om at de ikke skal ha et utseende som kan medføre forveksling med edelt metall, kan likevel brukes i varer av edelt metall som skal merkes med finhet, dersom edle metaller av tekniske grunner er uegnet.

Uedle komponenter med et utseende som kan medføre forveksling med edelt metall, skal stemples eller graveres «METAL» eller med spesifikk betegnelse på metallet. Kravet gjelder ikke bevegelige deler i klokker eller armbåndsur.

Uedle komponenter skal ikke benyttes til forsterkning, vektøkning eller fylling, unntatt i tilfeller der det av åpenbare grunner må anses påkrevet.

§ 8.CCM-merking

Varer av edelt metall kan forelegges Justervesenet for merking med det felles kontrollmerke (CCM).

Varer som tilfredsstiller kravene i Wienkonvensjonen 15. november 1972 nr. 1 om kontroll og merking av artikler av edle metaller, kan stemples med Justervesenets merke og med det felles kontrollmerket i overensstemmelse med Wienkonvensjonens regler.

§ 9.Annen merking

Det er ikke tillatt med uautorisert eller uriktig bruk av merker etter § 3 og § 8.

Andre merker kan påføres såfremt de ikke kan forveksles med disse.

§ 10.Betegnelse på varer pålagt edelt metall

En vare kan betegnes som forgylt, forsølvet eller platinert hvis varen med elektrokjemisk metode er påført et lag av henholdsvis gull, sølv eller platina.

En vare kan betegnes som gulldoublé hvis varen er påført et lag av gull med en tykkelse på minst 10 mikrometer. Urkasser kan betegnes som doublé dersom det er påført et lag av gull med en tykkelse på minst 5 mikrometer.

En vare kan betegnes som plett hvis varen er påført en 40 grams forsølving. Bestikkvarer skal være påført minst 1,67 gram sølv per kvadratdesimeter tilsvarende en tykkelse på 15,9 mikrometer, og korpusvarer skal være påført minst 1,07 gram sølv per kvadratdesimeter tilsvarende en tykkelse på 10,2 mikrometer.

§ 11.Justervesenets kontroll av innhold av edelt metall

For kontroll av innhold av edelt metall kan Justervesenet ta stikkprøvekontroller hos importører, grossister, forhandlere og produsenter. Det kan kreves at Justervesenet gir kvittering for uttak av varer. Etter kontrollen av innhold av edelt metall er fullført, skal Justervesenet returnere varene og metallrester fra kontrollen med unntak av de deler som har gått tapt ved analysen. Den det foretas stikkprøvekontroll hos, kan ikke kreve å få dekket tap eller kostnader som er påført under utførelse av kontroll av innhold av edelt metall.

§ 12.Gjensidig godkjennelse

Varer av edelt metall som er lovlig markedsført i en annen EØS-stat, godtas solgt i Norge dersom informasjonen som følger av merkingen på varen, er tilsvarende det som kreves etter forskriften, og informasjonen er forståelig for forbruker.

§ 13.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av § 2 til § 7 og § 9 til § 10 i forskriften kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr.

§ 14.Gebyr

Enhver som fremstiller eller omsetter edelt metall eller varer av edelt metall, skal betale årsgebyr på kr 1000 til Justervesenet. Foretak som har flere enn ett utsalgssted, skal betale ett årsgebyr per utsalgssted.

Justervesenet kan etter søknad frafalle årsgebyret helt eller delvis dersom et foretaks omsetning av varer av edelt metall er særdeles liten.

Ved purring som følge av for sen betaling påløper purregebyr etter lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav § 19 og forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven § 1-2. Ved betaling etter forfallsdato beregnes forsinkelsesrenter i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 15.Utmåling av overtredelsesgebyr

Justervesenet kan pålegge overtredelsesgebyr på 10 ganger årsgebyret i § 14 ved overtredelser av

a)§ 2 til § 7 og § 9 til § 10
b)lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. § 3 første ledd, § 4 første og annet ledd og § 5 første og annet ledd
c)enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. § 7 annet ledd og § 8.

Fristen for å betale overtredelsesgebyr er fire uker fra pålegget med mindre annet er fastsatt i pålegget. Dersom overtredelsesgebyret ikke blir betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

§ 16.Utmåling av tvangsmulkt

Oversittes fristen for retting og tilbaketrekning etter lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. § 8, kan Justervesenet ilegge tvangsmulkt på inntil 1 ganger årsgebyret i § 13 per dag fristen oversittes.

Oversittes fristen for å oppfylle pålegg etter lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. § 7, kan Justervesenet ilegge tvangsmulkt på 0,3 ganger årsgebyret i § 13 per dag fristen oversittes.

Justervesenet kan stoppe den løpende mulkten uten at oppfyllelse har skjedd dersom særlige grunner taler for det.

Fristen for å betale tvangsmulkt er fire uker fra pålegget med mindre annet er fastsatt i pålegget. Dersom tvangsmulkten ikke blir betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

§ 17.Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 10. januar 2011.