Forskrift om elektrisk utstyr

DatoFOR-2011-01-14-36
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 1
Ikrafttredelse14.01.2011
Sist endretFOR-2016-04-19-399 fra 20.04.2016
EndrerFOR-2008-10-31-1164, FOR-2006-06-06-591, FOR-1985-07-05-1430
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§11, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort18.01.2011   kl. 15.20
KorttittelForskrift om elektrisk utstyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 14. januar 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10 og § 11, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. X nr. 7c (direktiv 2004/108/EF), nr. 7d (direktiv 2006/95/EF) og nr. 7e (direktiv 2014/30/EU) art. 14, 24, 25, 26, 27, 30 nr. 1, 32, 34 og vedlegg III, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 46, 18. mars 2016.
Endringer: Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 399.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at elektrisk utstyr ikke medfører fare og sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder elektrisk utstyr, men likevel ikke

a)elektriske basiskomponenter som er ment til å sammenbygges i annet elektrisk utstyr og hvis sikkerhet bare kan bedømmes i det ferdigstilte utstyret
b)omsetning eller overdragelse av utstyr som er tatt i bruk og allerede er lovlig omsatt innen EØS
c)utstyr som utelukkende er ment for eksport til land utenfor EØS.

Forskriften gjelder ikke for Svalbard.

§ 3.Utstyr delvis unntatt fra forskriften

§ 17 til § 19, § 23 og § 24 gjelder ikke for oppfyllelse av kravene i § 6 til § 8 og § 11 første og tredje ledd for

a)elektrisk utstyr konstruert med en merkespenning under 50 V for vekselstrøm eller under 75 V for likestrøm, over 1000 V for vekselstrøm eller over 1500 V for likestrøm
b)plugger og stikkontakter til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder
c)elektriske gjerdeapparater
d)spesialisert elektrisk utstyr til bruk om bord i skip, fly eller jernbane som oppfyller sikkerhetsbestemmelser utarbeidet av internasjonale organer som Norge er medlem av
e)elektrisitetsmålere.
§ 4.Definisjoner

I forskriften forstås med

a)elektrisk utstyr: enhver artikkel eller gjenstand for produksjon, omforming, overføring, fordeling, bruk eller måling av elektrisk energi slik som bruksgjenstander, transformatorer, omformere, måleinstrumenter, vern, installasjonsmateriell, eller sammenstillinger av slike
b)elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): den evne et elektrisk utstyr har til å virke tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptabel elektromagnetisk forstyrrelse for annet elektrisk utstyr i dette miljøet
c)elektromagnetisk forstyrrelse: ethvert elektromagnetisk fenomen som kan redusere et elektrisk utstyrs funksjonalitet, som elektromagnetisk støy, et uønsket signal eller en endring i selve utbredelsesmediet
d)elektromagnetisk immunitet: et elektrisk utstyrs evne til å virke som forutsatt under elektromagnetisk påvirkning
e)harmonisert standard: en teknisk spesifikasjon utarbeidet av europeiske standardiseringsorganer på oppdrag fra Europakommisjonen. Referansene til harmoniserte standarder offentliggjøres i Den europeiske unions tidende og publiseres av nasjonale standardiseringsorganer
f)markedsføring: Første gang et utstyr, inkludert brukt utstyr importert fra land utenfor EØS, stilles til rådighet i markedet i Norge eller annet EØS-land.
§ 5.Meldeplikt

Alvorlige hendelser med elektrisk utstyr skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Produsent, importør eller distributør som vet eller burde vite at elektrisk utstyr vedkommende har gjort tilgjengelig for bruker, utgjør en uakseptabel risiko, skal straks informere om dette i henhold til lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 6b.

§ 6.Generelle krav

Konstruksjon og produksjon av elektrisk utstyr skal være i samsvar med anerkjent teknologisk praksis, slik at utstyret ved korrekt montering, installasjon, vedlikehold og tiltenkt bruk ikke medfører fare.

Elektrisk utstyr skal, sammen med dets enkelte deler, være utført slik at det kan settes sammen og tilkoples på en korrekt og sikker måte.

Den som produserer, importerer eller markedsfører elektrisk utstyr for bruk i Norge, skal kunne fremlegge dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med § 6 til § 10, § 11 første og tredje ledd og § 12.

§ 7.Beskyttelse mot farer som skyldes elektrisk utstyr

Det elektriske utstyret skal være konstruert og produsert slik at

a)det gir tilstrekkelig beskyttelse mot fare for skade som kan forårsakes av direkte eller indirekte berøring
b)det ikke kan oppstå temperaturer, lysbuer eller strålinger som kan fremkalle fare
c)det gir tilstrekkelig beskyttelse mot farer av ikke-elektrisk art som erfaringsmessig kan oppstå
d)utstyrets isolasjon er tilpasset de forhold som kan forutses.
§ 8.Beskyttelse mot farer som skyldes ytre påvirkninger på elektrisk utstyr

Det elektriske utstyret skal være konstruert og produsert på en slik måte at

a)det oppfyller de forventede mekaniske krav, slik at det ikke kan oppstå fare
b)det kan motstå ikke-mekaniske påvirkninger som kan forutses under de miljømessige forhold utstyret forventes brukt, slik at det ikke kan oppstå fare
c)det ikke kan medføre fare ved overbelastning og andre påregnelige feil.
§ 9.Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektrisk utstyr som er et ferdig produkt og er kommersielt tilgjengelig som en enkelt funksjonell enhet ment for sluttbruker, skal være konstruert og produsert slik at

a)det ikke forårsaker større elektromagnetiske forstyrrelser enn at annet elektrisk utstyr kan fungere som forutsatt
b)det har tilstrekkelig elektromagnetisk immunitet til å kunne fungere ved forutsatt bruk.

Kravene til elektromagnetisk kompatibilitet gjelder også mobile anlegg og komponenter og sammensatte enheter ment for sluttbrukers inkorporering i et elektrisk utstyr.

§ 10.Plugger og stikkontakter til bruk i boliger m.m.

Plugger og stikkontakter til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder skal tilfredsstille sikkerhetsnivået i Norsk Elektroteknisk Komités norm 502 (NEK 502) og kravene i normens annex NO I-III. Dette skal dokumenteres av et nasjonalt utpekt teknisk kontrollorgan innen EØS med kompetanse på området.

Ved bruk av andre tekniske spesifikasjoner må tilsvarende sikkerhetsnivå kunne dokumenteres.

§ 11.Merking

Elektrisk utstyr skal være tydelig merket med nødvendige opplysninger for sikker bruk innenfor de bruksområder det er laget for. Dersom det ikke er mulig å merke utstyret, kan opplysningene gis i en medfølgende bruksanvisning.

Opplysningene i første ledd skal være på norsk.

Elektrisk utstyr skal være tydelig merket med produsentens navn eller kjennemerke og typebetegnelse. Dersom det ikke er mulig å merke utstyret, kan opplysningene gis på emballasjen.

§ 12.Tilleggsmerking for elektrisk utstyr som kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse eller påvirkes av slik forstyrrelse

Elektrisk utstyr som kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse eller påvirkes av slik forstyrrelse i uakseptabel grad, skal i tillegg til merking etter § 11, merkes med parti eller serienummer eller annen informasjon som muliggjør identifisering. Slik merking skal foretas av produsent eller ansvarlig representant for produsenten.

Navn og adresse på produsenten skal følge slikt utstyr. Dersom produsenten ikke er etablert innen EØS, skal i tillegg navn og adresse på produsentens ansvarlige representant innen EØS eller den som er ansvarlig for å markedsføre utstyret innen EØS, vedlegges.

Det skal vedlegges nødvendig informasjon om tiltenkt bruk og eventuelle spesielle tiltak som må iverksettes for å sikre at § 9 oppfylles når utstyret settes sammen, installeres, tas i bruk eller vedlikeholdes.

For elektrisk utstyr som ikke tilfredsstiller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet for bomiljøer, skal en tydelig angivelse av bruksbegrensningen være vedlagt. Der det er hensiktsmessig, skal denne også angis på emballasjen.

§ 13.Opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriell tilbys

Den som overfor forbruker tilbyr elektrisk installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, skal sørge for at det opplyses om at materiellet kun kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Følgende tekst skal benyttes: «Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet».

Opplysningen skal gis på en tydelig måte og plasseres på et synlig sted på eller i umiddelbar nærhet til materiellet.

Unntatt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv kan installere etter forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 13 med veiledning.

§ 14.Oppfyllelse av krav til elektrisk utstyr

§ 6 til § 9, § 11 første og tredje ledd og § 12 anses oppfylt dersom det elektriske utstyret tilfredsstiller relevante harmoniserte standarder så langt de er dekkende. Tilsvarende gjelder for standarder fra International Electrotechnical Commission (IEC) eller International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment (CEE), vedtatt i henhold til fastsatt prosedyre innen EØS.

Ved bruk av andre tekniske spesifikasjoner må oppfyllelsen av § 6 til § 9, § 11 første og tredje ledd og § 12 kunne dokumenteres.

§ 15.Vilkår for markedsføring

Elektrisk utstyr kan bare markedsføres dersom det oppfyller forskriften og dette kan dokumenteres på den måte som er fastsatt for utstyret.

Elektrisk utstyr kan likevel demonstreres på utstillinger, messer o.l. selv om det ikke tilfredsstiller forskriften. Utstyret skal da ha klar og tydelig merking som viser at det ikke kan omsettes eller tas i bruk før det tilfredsstiller forskriften.

Demonstrasjon må kun finne sted etter at det er satt i verk tilstrekkelige tiltak for å ivareta sikkerheten og unngå elektromagnetiske forstyrrelser.

§ 16.Vilkår for bruk

Elektrisk utstyr kan bare tas i bruk dersom det oppfyller § 6 til § 10, § 11 første og tredje ledd og § 12.

Den som eier eller bruker elektrisk utstyr, skal påse at det brukes og vedlikeholdes forsvarlig, slik at det ikke kan medføre fare.

§ 17.Produksjonskontroll

Produsenten skal innrette produksjonsprosessen slik at det elektriske utstyret produseres i samsvar med den tekniske dokumentasjonen i § 19 og forskriftens øvrige krav til utstyret.

Unntak fra denne bestemmelsen er fastsatt i § 3.

§ 18.Krav til samsvarserklæring for elektrisk utstyr

Produsenten eller produsentens ansvarlige representant innen EØS skal utarbeide en samsvarserklæring på norsk, svensk, dansk eller engelsk som inneholder

a)navn og adresse til produsenten eller dennes ansvarlige representant innen EØS
b)beskrivelse av utstyret som entydig identifiserer det ved angivelse av typebetegnelse, produksjonsnummer, serienummer eller lignende
c)nummer og navn på anvendte harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner som viser at utstyret tilfredsstiller §§ 6 til 10, § 11 første og tredje ledd og § 12
d)en forsikring om at utstyret oppfyller denne forskriften eller de direktivene som ligger til grunn for denne
e)underskrift med nødvendig identifikasjon av den person som er gitt fullmakt til å undertegne på vegne av produsenten eller dennes representant innen EØS.

Samsvarserklæring for elektromagnetisk kompatibilitet skal i tillegg være datert og inneholde en henvisning til direktiv 2004/108/EF og en datert referanse til de harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner som er anvendt.

Samsvarserklæring for den elektriske sikkerheten skal i tillegg være påført de to siste sifrene i årstallet for påføring av CE-merket.

Unntak fra denne bestemmelsen er fastsatt i § 3.

§ 19.Krav til teknisk dokumentasjon for elektrisk utstyr

Produsenten skal utarbeide en teknisk dokumentasjon på norsk, svensk, dansk eller engelsk som gjør det mulig å vurdere om det elektriske utstyret er i samsvar med § 6 til § 10, § 11 første og tredje ledd og § 12. Dokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og funksjon og omfatte

a)generell beskrivelse av utstyret
b)konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer m.m.
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegninger og lister og utstyrets virkemåte
d)oversikt over benyttede harmoniserte standarder, eventuelt beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle § 6 til § 10, § 11 første og tredje ledd og § 12 dersom slike ikke er anvendt
e)resultatene av konstruksjonsberegninger og undersøkelser m.m.
f)testrapporter.

Teknisk dokumentasjon for elektromagnetisk kompatibilitet skal, når fremgangsmåten beskrevet i § 21 følges, i tillegg inneholde en uttalelse fra teknisk kontrollorgan. Dette gjelder kun elektrisk utstyr som kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse eller bli påvirket av slik forstyrrelse.

Unntak fra denne bestemmelsen er fastsatt i § 3.

§ 20.Vurdering av elektromagnetisk kompatibilitet

Produsenten skal gjennomføre en vurdering av det elektriske utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet for å sikre at § 9 er oppfylt.

Ved vurderingen av elektromagnetisk kompatibilitet skal det tas hensyn til alle normale tilsiktede driftsforhold. Hvis utstyret kan konfigureres på forskjellige måter, skal vurderingen bekrefte at § 9 er oppfylt i alle konfigurasjoner som produsenten har oppgitt som representative for den tiltenkte bruken.

Denne bestemmelsen gjelder kun elektrisk utstyr som kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse eller bli påvirket av slik forstyrrelse.

§ 21.Prosedyrer for samsvarsvurdering av elektromagnetisk kompatibilitet

Elektrisk utstyrs samsvar med de grunnleggende krav fastsatt i § 9 skal påvises ved hjelp av en av følgende prosedyrer for samsvarsvurdering:

a)intern produksjonskontroll som beskrevet i § 17 – § 20 og § 23 og § 24,
b)EU-typeprøving etterfulgt av typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll fastsatt i vedlegg I.

Produsenten kan velge å begrense anvendelsen av prosedyren nevnt i bokstav b til visse aspekter ved de grunnleggende krav, forutsatt at prosedyren omhandlet i bokstav a anvendes for de øvrige aspektene ved de grunnleggende krav.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 22.Særskilt elektrisk utstyr for innbygging

Elektrisk utstyr ment for innbygging i et bestemt fast anlegg og som ikke er tilgjengelig på markedet, er unntatt fra § 9, § 12 tredje og fjerde ledd, § 20 og § 24. Utstyrets dokumentasjon skal identifisere det faste anlegget og anleggets egenskaper med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. Dokumentasjonen skal angi hvilke forholdsregler som må tas ved innbygging av utstyret for å sikre at anlegget er i overensstemmelse med de krav til elektromagnetisk kompatibilitet som gjelder for anlegget.

Denne bestemmelsen gjelder kun elektrisk utstyr som kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse eller bli påvirket av slik forstyrrelse.

§ 23.Oppbevaring og fremleggelse av dokumentasjon

Produsenten eller produsentens ansvarlige representant inne EØS skal oppbevare samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen og holde disse tilgjengelig for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i minst ti år etter at det elektriske utstyret ble brakt i omsetning.

Hvis verken produsenten eller dennes ansvarlige representant er etablert innen EØS, skal enhver fysisk eller juridisk person som markedsfører utstyret innen EØS, oppfylle plikten.

Den som produserer, importerer eller markedsfører elektrisk utstyr for bruk i Norge, skal etter anmodning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kunne fremlegge

a)samsvarserklæring innen fem dager
b)teknisk dokumentasjon innen rimelig tid
c)dokumentasjon på produksjonskontroll innen rimelig tid.

Unntak fra denne bestemmelsen er fastsatt i § 3.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 24.CE-merking av elektrisk utstyr

Før elektrisk utstyr markedsføres, skal produsenten eller dennes ansvarlige representant påføre CE-merket som en bekreftelse på at utstyret oppfyller § 6 til § 9, § 11 første og tredje ledd og § 12 og er samsvarsvurdert i overensstemmelse med disse.

CE-merket skal plasseres på utstyret. Dersom dette ikke er mulig, kan det plasseres på emballasjen eller medfølgende dokumenter. CE-merket skal påføres på en slik måte at det er godt synlig, varig og lett å lese.

Det er ikke tillatt å påføre utstyret merker eller påskrifter som kan villede om CE-merkingens betydning eller utforming. Annen merking på utstyret, emballasjen eller bruksanvisningen skal ikke gjøre det vanskeligere å lese eller tyde CE-merkingen.

CE-merket skal angi overensstemmelse med relevante direktiver. Dersom disse i en overgangsperiode tillater produsenten å velge, skal CE-merket bare angi overensstemmelse med de direktiver som fabrikanten har anvendt.

CE-merket skal bestå av initialene CE i følgende utforming: 

sf-20110114-0036-01-01.jpg

CE-merket skal ha en høyde på minst 5 mm. Dersom CE-merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det fremgår av modellen ovenfor, overholdes.

Unntak fra denne bestemmelsen er fastsatt i § 3.

§ 25.Søknad om utpeking

Samsvarsvurderingsorgan som vil bli teknisk kontrollorgan etter denne forskriften, skal søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Samsvarsvurderingsorganet skal ved utpekingen, oppfylle kravene i § 26.

Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomhet, den eller de samsvarsvurderingsmoduler og elektrisk utstyr som organet hevder å være kompetent for, samt et akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i § 26.

Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge frem et akkrediteringsbevis, skal det gi tilsynsmyndigheten den dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i § 26.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 26.Krav til tekniske kontrollorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til norsk lovgivning og være en juridisk person.

Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller det elektriske utstyret det vurderer.

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av elektrisk utstyr som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer, installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder elektrisk utstyr som de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurdert elektrisk utstyr som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet eller bruk av slikt elektrisk utstyr for personlige formål.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av elektrisk utstyr, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de er utpekt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester.

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.

Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres vurderinger eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten.

Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som er tillagt det i henhold til vedlegg I, og som det er utpekt for. Dette gjelder uansett om disse oppgaver utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og ansvar.

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver prosedyre for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av produkter som det er utpekt for, ha til rådighet

a)nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen,
b)beskrivelser av prosedyrer for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse prosedyrene. Organet skal ha egnede retningslinjer og prosedyrer for å skille mellom oppgaver det utfører som teknisk kontrollorgan, og annen virksomhet,
c)nødvendige prosedyrer for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle elektriske utstyrets teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige fasiliteter.

Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha

a)solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er utpekt for,
b)tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre slike vurderinger,
c)tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende kravene i vedlegg I, relevante harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i EØS harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning,
d)de nødvendige kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.

Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger er upartiske.

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger.

Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg ansvar eller selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen.

Samsvarsvurderingsorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg I eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt overfor tilsynsmyndighetene. Eiendomsretten skal vernes.

Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for tekniske kontrollorganer opprettet i henhold til relevante deler av EØS harmoniseringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 27.Antakelse om tekniske kontrollorganers samsvar

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller deler av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i § 26 i den utstrekning de relevante harmoniserte standarder dekker disse kravene.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 28.Tekniske kontrollorganers datterforetak og underleverandører

Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 26 og underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.

Tekniske kontrollorganer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.

Tekniske kontrollorganer skal kunne stille til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg I.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 29.Tekniske kontrollorganers driftsmessige forpliktelser

Tekniske kontrollorganer skal utføre samsvarsvurderinger etter prosedyren for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg I.

Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle elektriske utstyrets teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og det vernenivå som kreves for at det elektriske utstyret skal være i samsvar med kravene i forskriften.

Dersom et teknisk kontrollorgan finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende kravene i § 9 eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et sertifikat.

Dersom et teknisk kontrollorgan i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet.

Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det tekniske kontrollorganet begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 30.Tekniske kontrollorganers rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndigheten

Tekniske kontrollorganer skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om

a)alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat,
b)alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking,
c)alle anmodninger de har mottatt fra tilsynsmyndigheter vedrørende opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,
d)på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor rammen av utpekingen, samt all annen aktivitet som er utøvd, herunder aktivitet og underleveranser over landegrensene.
0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 31.Tekniske kontrollorganers informasjonsplikt overfor andre tekniske kontrollorganer

Tekniske kontrollorganer skal gi de andre organene som er utpekt for samme område og som utfører tilsvarende former for samsvarsvurdering som omfatter det samme elektriske utstyret, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).
§ 32.Reaksjonsmidler

Når forskriften ikke er oppfylt, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap treffe enkeltvedtak om:

a)nedlegge forbud mot tilbud eller omsetning av det elektriske utstyret
b)kreve at utstyr som er tilgjengelig for salg, trekkes tilbake fra markedet
c)kreve tilbakekall av utstyret fra bruker, hvis det kan være farlig
d)kreve offentliggjøring av advarselsinformasjon eller lignende til distributør eller brukere av utstyret
e)kreve retting av utstyret
f)kreve at utstyret uskadeliggjøres
g)nedlegge forbud mot bruk av utstyret
h)kreve merking i medhold av § 13.

Ved brudd på enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften gjelder bestemmelsene i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke oppfyller sine forpliktelser, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap begrense eller inndra utpekingen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 25).
§ 33.Straff

Brudd på § 5 til § 12, § 15, § 17 til § 24, og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i disse straffes etter lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 26).
§ 34.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 14. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. oktober 2008 nr. 1164 om elektrisk utstyr, forskrift 6. juni 2006 nr. 591 om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker og forskrift 5. juli 1985 nr. 1430 om innberetning av ulykker mv. til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 27).

Vedlegg I

Del A

Modul B: EU-typeprøving

1. Med EU-typeprøving menes den del av prosedyren for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker et elektrisk utstyrs tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at utstyrets tekniske konstruksjon er i tråd med den nyeste utvikling og oppfyller de grunnleggende krav fastsatt i § 9.
2. EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten til det elektriske utstyrets tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, uten en undersøkelse av eksemplaret (konstruksjonstype). Den kan begrenses til visse aspekter ved de grunnleggende krav i henhold til produsenten eller hans representants spesifikasjon.
3. Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal angi de aspekter ved de grunnleggende krav anmodningen om prøving gjelder, og skal inneholde

(a)produsentens navn og adresse, samt den autoriserte representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
(b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,
(c)den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det elektriske utstyret er i samsvar med gjeldende krav i forskriften, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for vurderingen, dekke det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer:
(i)en allmenn beskrivelse av det elektriske utstyret,
(ii)konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv.,
(iii)nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og det elektriske utstyrets virkemåte,
(iv)en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende krav i forskriften, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
(v)resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
(vi)prøvingsrapporter.
4. Det tekniske kontrollorganet skal undersøke den tekniske dokumentasjonen for å vurdere om det elektriske utstyrets tekniske konstruksjon er velegnet i forhold til de aspekter ved de grunnleggende krav anmodningen om prøving gjelder.
5. Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skal det tekniske kontrollorganet ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke.
6. Når typen oppfyller kravene i forskriften som gjelder for det berørte elektriske utstyret, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, aspektene ved de grunnleggende krav som er prøvet, eventuelle gyldighetsvilkår for det, og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om det produserte elektriske utstyret er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere det elektriske utstyret i bruk.

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i forskriften, skal det tekniske kontrollorganet avslå å utstede et EF-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget.

7. Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i forskriften, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorganet underrette produsenten om dette.

Produsenten skal underrette det tekniske kontrollorganet som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om det elektriske utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav i forskriften eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet.

8. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på anmodning om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet. Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de tekniske dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

9. Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen for tilsynsmyndighetene i ti år etter at det elektriske utstyret er brakt i omsetning.
10. Produsentens autoriserte representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 7 og 9, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Del B

Modul C: Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll

1. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3 og sikrer og erklærer at det berørte elektriske utstyret er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det produserte elektriske utstyret er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i forskriften.

3. CE-merking og samsvarserklæring
3.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt elektrisk utstyr som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i forskriften.
3.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver utstyrsmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at det elektriske utstyret er brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken utstyrsmodell den er utarbeidet for.
3.3 En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
4. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3 kan oppfylles av vedkommendes autoriserte representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 399 (i kraft 20 april 2016).