Forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse

DatoFOR-2011-01-18-60
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 1
Ikrafttredelse18.01.2011
Sist endretFOR-2014-09-26-1264
EndrerFOR-2009-12-13-1537
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort25.01.2011   kl. 13.50
Rettet01.04.2013 (Forordning (EF) nr. 1252/2008) og (Forordning (EU) nr. 1143/2010)
KorttittelForskrift om transport mv. av akvakulturdyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 18. januar 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15, § 19 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 4.2 nr. 86 (forordning (EF) nr. 1251/2008 endret ved forordning (EU) nr. 346/2010, forordning (EU) nr. 350/2011, forordning (EU) nr. 519/2013 og forordning (EU) nr. 25/2014) og kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EF) nr. 1252/2008, forordning (EF) nr. 719/2009, forordning (EU) nr. 1143/2010 og forordning (EU) nr. 1012/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 7 feb 2011 nr. 129, 8 sep 2011 nr. 920, 27 jan 2012 nr. 138, 11 okt 2013 nr. 1255, 26 sep 2014 nr. 1264, 17 sep 2014 nr. 1294.
Rettelser: 08.11.2011 (ledetekst til forordning). 01.04.2013 (Forordning (EF) nr. 1252/2008) og (Forordning (EU) nr. 1143/2010).

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter dyrehelsekrav til omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse med dyrehelsesertifikater og liste over vektorarter. Kravene kommer i tillegg til krav fastsatt i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

Forskriften omfatter også dyrehelsekrav til transport ved import av akvakulturdyr og produkter av disse. Kravene kommer i tillegg til krav fastsatt i forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr.

Forskriften retter seg mot virksomheter som omsetter og importerer akvakulturdyr og produkter av disse. Forskriften retter seg også mot virksomheter som transporterer akvakulturdyr i forbindelse med import.

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelse, går alltid forordningens bestemmelser foran.

§ 2.Forordning (EF) nr. 1251/2008

EØS-avtalens vedlegg I Kapittel I del 4.2 nr. 86 (forordning (EF) nr. 1251/2008) som endret ved

forordning (EF) nr. 719/2009

forordning (EU) nr. 346/2010

forordning (EU) nr. 1143/2010

forordning (EU) nr. 350/2011

forordning (EU) nr. 1012/2012

forordning (EU) nr. 519/2013

forordning (EU) nr. 25/2014

om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse av sertifikater ved omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse, og om utarbeiding av en liste over vektorarter, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Henvisningene i forordning (EF) nr. 1251/2008 til de særlige betingelsene for Gyrodactylus salaris som gjelder for områder som omfattes av godkjente nasjonale tiltak i kommisjonsvedtak 2010/221/EU gjelder også for områder i Norge med godkjente nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris, jf. vedlegg 5 i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

Krav til utstedelse av sertifikat ved import av fiskeriprodukter, levende toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og marine snegler som skal til konsum, følger av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 3, jf. forordning (EF) nr. 1250/2008 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005.

0Endret ved forskrifter 7 feb 2011 nr. 129, 8 sep 2011 nr. 920, 27 jan 2012 nr. 138, 11 okt 2013 nr. 1255, 17 sep 2014 nr. 1294, 26 sep 2014 nr. 1264.
§ 3.Forordning (EF) nr. 1252/2008

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del nr. 7 (forordning (EF) nr. 1252/2008) om unntak fra forordning (EF) nr. 1251/2008 og suspensjon av import fra Malaysia av forsendelser av visse akvakulturdyr gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen for øvrig.

§ 4.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 5.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 2009 nr. 1537 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter.

Forordninger

For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften. 

Konsolidert forordning (EF) nr. 1251/2008

0Forordningen endret ved forskrifter 8 sep 2011 nr. 920, 27 jan 2012 nr. 138, 11 okt 2013 nr. 1255, 17 sep 2014 nr. 1294, 26 sep 2014 nr. 1264.

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1251/2008. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 719/2009, forordning (EU) nr. 346/2010, forordning (EU) nr. 1143/2010, forordning (EU) nr. 350/2011, forordning (EU) nr. 1012/2012, forordning (EU) nr. 519/2013 og forordning (EU) nr. 25/2014. Alle endringer av grunnrettsakten er innarbeidet nedenfor. 

B Forordning (EU) nr. 1251/2008

Som endret ved:

M1 Forordning (EF) nr. 719/2009

M2 Forordning (EU) nr. 346/2010

M3 Forordning (EU) nr. 1143/2010

M4 Forordning (EU) nr. 350/2011

M5 Forordning (EU) nr. 1012/2012

M6 Forordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013

M6 Forordning (EU) nr. 25/2014 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1251/2008
av 12. desember 2008
om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse av sertifikater ved omsetning og import til Fellesskapet av akvakulturdyr og produkter av disse, og om utarbeiding av en liste over vektorarter

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos akvatiske dyr,1 særlig artikkel 17 nr. 2, artikkel 22 og 25 og artikkel 61 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes de kravene til dyrehelse som gjelder omsetning, import og transitt av akvakulturdyr og produkter av disse gjennom Fellesskapet. Det opphever og erstatter fra 1. august 2008 rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.2
2)I samsvar med direktiv 2006/88/EF menes med «akvakulturdyr» alle akvatiske dyr, herunder akvariedyr i alle deres livsstadier, herunder rogn og melke/gameter, oppdrettet på et akvakulturanlegg eller i et akvakulturområde for bløtdyr, herunder opprinnelig viltlevende akvatiske dyr som er beregnet på et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr. Med «akvatiske dyr» menes fisk, bløtdyr og krepsdyr.
3)Ved kommisjonsvedtak 1999/567/EF av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF3 og kommisjonsvedtak 2003/390/EF av 23. mai 2003 om fastsettelse av særlige vilkår for markedsføring av arter av akvakulturdyr som ikke anses som mottakelige for visse sykdommer, og produkter av disse, 4 fastsettes visse regler for å bringe akvakulturdyr i omsetning, herunder krav til utstedelse av sertifikater. Ved kommisjonsvedtak 2003/804/EF av 14. november 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av muslinger, samt deres rogn og gameter for ytterligere vekst, oppfôring, gjenutlegging eller konsum,5 kommisjonsvedtak 2003/858/EF av 21. november 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av levende fisk, samt deres rogn og gameter beregnet på oppdrett, og av levende fisk fra akvakultur og produkter av disse beregnet på konsum6 og kommisjonsvedtak 2006/656/EF av 20. september 2006 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av akvariefisk.7 Ved disse vedtak gjennomføres direktiv 91/67/EØF.
4)Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes det at akvakulturdyr som bringes i omsetning, skal omfattes av et dyrehelsesertifikat når dyrene innføres til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært sykdomsfrie i samsvar med nevnte direktiv, eller omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram. Det bør derfor ved denne forordning fastsettes krav til utstedelse av sertifikater og harmoniserte modeller for dyrehelsesertifikater som erstatter kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt ved direktiv 91/67/EØF og vedtakene som gjennomfører direktivet.
5)I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse8 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, herunder krav til emballering og merking. Kravene i denne forordning om utstedelse av dyrehelsesertifikat i forbindelse med omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videre tilvirkning før konsum, bør ikke gjelde for dyr og produkter som er emballert og merket i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, på visse vilkår.
6)Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes det at medlemsstatene skal sikre at omsetning av akvariedyr ikke setter akvatiske dyrs helsetilstand i fare med hensyn til ikke-eksotiske sykdommer oppført i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv.
7)Akvariedyr som bringes i omsetning i Fellesskapet, og som er beregnet på anlegg uten direkte kontakt med naturlige vannmasser, det vil si lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, utgjør ikke samme risiko for andre akvakultursektorer i Fellesskapet eller for viltlevende bestander. Denne forordning bør derfor ikke inneholde noen krav om utstedelse av helsesertifikat for slike dyr.
8)For å sikre at medlemsstatene, dersom hele territoriet eller enkelte soner eller segmenter av dette, er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene som akvariedyr er mottakelige for, får opplysninger om forflytninger av akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, til deres territorium, bør slike forflytninger meldes gjennom Traces-systemet som fastsatt i rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked9 og innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet.10
9)Forflytninger innenfor Fellesskapet fra lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr til åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, kan innebære en stor risiko for andre akvakultursektorer i Fellesskapet, og bør ikke tillates uten godkjenning fra vedkommende myndigheter i medlemsstatene.
10)I henhold til direktiv 2006/88/EF skal medlemsstatene treffe visse minimumstiltak for sykdomsbekjempelse ved bekreftet forekomst av en eksotisk eller ikke-eksotisk sykdom oppført i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv, hos akvakulturdyr eller viltlevende akvatiske dyr i tilfelle nye sykdommer. I tillegg fastslås det i direktivet at medlemsstatene skal sikre at akvakulturdyr som bringes i omsetning, skal omfattes av krav til utstedelse av helsesertifikat når dyrene får tillatelse til å forlate et område som omfattes av disse bekjempelsestiltakene.
11)Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes krav til dyrehelse og sertifisering for forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som forlater medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse.
12)Ifølge direktiv 2006/88/EF skal medlemsstatene sikre at akvakulturdyr og produkter av disse innføres til Fellesskapet bare fra tredjestater eller deler av tredjestater som er oppført på en liste som er utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv.
13)Import til Fellesskapet av akvakulturdyr bør bare være tillatt fra tredjestater som har tilsvarende dyrehelseregelverk og kontrollsystem som i Fellesskapet. Ved denne forordning bør det derfor opprettes en liste over tredjestater, territorier, soner eller segmenter fra hvilke medlemsstatene har tillatelse til å innføre akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, til Fellesskapet. Det bør imidlertid være tillatt å importere til Fellesskapet visse fisk, bløtdyr og krepsdyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr fra tredjestater som er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).
14)Tredjestater og territorier som ut fra hensynet til menneskers helse har tillatelse til å eksportere til Fellesskapet akvakulturdyr beregnet på konsum, bør også få tillatelse til å eksportere til Fellesskapet i samsvar med bestemmelsene om dyrehelse i denne forordning. Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum, bør derfor bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er oppført på en liste utarbeidet i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.11
15)Slike lister er fastsatt i vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med import fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer12 og, i en overgangsperiode fram til 31. desember 2009, gjennom kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsbestemmelser om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, forordning(EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og forordning (EF) nr. 854/200413. For å sikre samsvar med Fellesskapets regelverk bør det tas hensyn til disse listene i denne forordning.
16)I henhold til direktiv 2006/88/EF skal akvakulturdyr og produkter av disse, når de innføres til Fellesskapet, ledsages av et dokument som inneholder et dyrehelsesertifikat. Det er nødvendig ved denne forordning å fastsette detaljerte krav til dyrehelse for import av akvakulturdyr til Fellesskapet, herunder modeller for helsesertifikater, som bør erstatte importvilkårene fastsatt i direktiv 91/67/EØF.
17)Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og forordning (EF) nr. 854/200414 er det fastsatt modeller for hygienesertifikater for import av fiskerivarer og levende muslinger beregnet på konsum. For å sikre sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør det i denne forordning fastslås at disse modellene for helsesertifikater skal ledsage produkter som importeres i henhold til denne forordning.
18)Akvariedyr, herunder fisk, bløtdyr og krepsdyr, innføres i stor grad til Fellesskapet fra tredjestater og territorier. For å beskytte dyrehelsetilstanden ved anlegg for akvariedyr i Fellesskapet, er det nødvendig å fastsette visse krav til dyrehelse for import av slike dyr.
19)Det er viktig å sikre at helsetilstanden for akvakulturdyrene som importeres til Fellesskapet, ikke settes i fare under transporten til Fellesskapet.
20)Utsetting av importerte akvakulturdyr i naturen i Fellesskapet utgjør en særlig høy risiko for helsetilstanden til dyr i Fellesskapet, ettersom det er vanskelig å bekjempe og utrydde sykdommer i de naturlige vannmassene. Det bør derfor kreves en særlig godkjenning fra vedkommende myndighet for en slik utsetting, og den bør bare tillates forutsatt at det er truffet egnede tiltak for å sikre helsetilstanden til dyr på utsettingsstedet.
21)Akvakulturdyr beregnet på transitt gjennom Fellesskapet bør oppfylle de samme kravene som akvakulturdyr beregnet på import til Fellesskapet.
22)Som følge av den særlige geografiske beliggenheten for Kaliningrad, som bare har betydning for Latvia, Litauen og Polen, bør det fastsettes særlige vilkår for transitt gjennom Fellesskapet av forsendelser til og fra Russland. For å sikre sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør det i denne forordning tas hensyn til kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og om ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre15 og rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater.16
23)Rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om utstedelse av sertifikater for dyr og animalske produkter,17 som fastsetter reglene som skal følges ved utstedelse av veterinærattester, skal gjelde for helsesertifikater som er utstedt i henhold til denne forordning.
24)Ved artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF fastslås det at når vitenskapelige data eller praktiske erfaringer viser at andre arter enn mottakelige arter nevnt i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv, kan forårsake overføring av en bestemt sykdom ved å fungere som en vektorart, skal medlemsstatene, når slike vektorarter innføres for oppdrett eller kultivering i en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri for denne bestemte sykdommen, sikre at visse krav fastsatt i direktivet oppfylles. I henhold til artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF skal det også utarbeides en liste over vektorarter. Det bør derfor vedtas en liste over vektorarter.
25)Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har avgitt tre uttalelser om dette emnet: Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapskomité på anmodning fra Europakommisjonen om mulige vektorarter og utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører sykdom, med hensyn til visse fiskesykdommer,18 Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapskomité på anmodning fra Europakommisjonen om mulige vektorarter og utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører sykdom, med hensyn til visse bløtdyrsykdommer,19 og Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapskomité på anmodning fra Europakommisjonen om mulige vektorarter og utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører sykdom, med hensyn til visse krepsdyrsykdommer.20
26)Ifølge disse vitenskapelige uttalelsene er sannsynligheten for at sykdommene oppført i direktiv 2006/88/EF, overføres gjennom mulige vektorarter eller grupper av smitteførende arter, vurdert fra ubetydelig/ekstremt lav til moderat, under visse forhold. Denne vurderingen omfattet arter av akvatiske dyr som brukes i akvakultur og som omsettes for oppdrettsformål.
27)Ved utarbeidelse av listen over vektorarter bør det tas hensyn til uttalelsene fra EFSA. Valget av de artene som skal med på listen, skal sikre et tilstrekkelig vernenivå for dyrs helsetilstand for akvakulturdyr i Fellesskapet, samtidig som innføring av unødvendige handelsrestriksjoner unngås. Dermed bør arter som utgjør en moderat risiko for sykdomsoverføring, i henhold til disse uttalelsene, føres opp på listen.
28)Mange av artene som er identifisert som vektorarter for visse sykdommer i uttalelsene fra EFSA, bør bare anses som dette dersom de kommer fra et område der arter som er mottakelige for den aktuelle sykdommen, forekommer, og de er beregnet på et område der de samme mottakelige artene også forekommer. Akvatiske dyr av mulige vektorarter bør derfor bare anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF under slike forhold.
29)Av hensyn til klarheten og sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør vedtak 1999/567/EF, vedtak 2003/390/EF, vedtak 2003/804/EF, vedtak 2003/858/EF og vedtak 2006/656/EF oppheves og erstattes av dette direktiv.
30)Det bør fastsettes en overgangsperiode slik at medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltakene som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene som er fastsatt i denne forordning.
31)Med tanke på den omfattende handelen med akvariedyr av arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom og behovet for å utføre ytterligere undersøkelser av risikoen sykdommen utgjør for akvariedyrnæringen, herunder en ny vurdering av listen over mottakelige arter, bør det unngås et umiddelbart avbrudd i importen av akvariefisk av arter som er mottakelige for EUS og utelukkende beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr. Det bør derfor innføres en overgangsperiode for de kravene for denne sykdommen som disse forsendelsene skal oppfylle. En overgangsperiode er også nødvendig for å gi tredjestater tilstrekkelig tid til å dokumentere frihet fra denne sykdommen.
32)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen -
1EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
2EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
3EFT L 216 av 14.8.1999, s. 13.
4EUT L 135 av 3.6.2003, s. 19.
5EUT L 302 av 20.11.2003, s. 22.
6EUT L 324 av 11.12.2003, s. 37.
7EUT L 271 av 30.9.2006, s. 71.
8EUT L 139 av 30.4.2004. s. 55.
9EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
10EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63.
11EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.
12EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53.
13EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.
14EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27.
15EFT L 326 av 11.12.2001, s. 44.
16EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
17EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28.
18EFSA Journal (2007) 584, s. 1–163.
19EFSA Journal (2007) 597, s. 1–116.
20EFSA Journal (2007) 598, s. 1–91.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I
Formål, virkeområde og definisjoner
Artikkel 1 Formål og virkeområde

Denne forordning fastsetter:

a)en liste over vektorarter,

M2

b)krav til dyrehelse ved omsetning av:
i)akvariedyr som enten kommer fra eller er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, og

M4

ii)akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering, og på ekspedisjonssentraler, rensesentraler og lignende virksomheter før konsum i medlemsstatene og deler av medlemsstatene som omfattes av nasjonale tiltak som er godkjent ved kommisjonsbeslutning 2010/221/EU.

M4

M2

c)krav til dyrehelse ved omsetning av:
i)akvakulturdyr beregnet på oppdrett, herunder gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, samt kultivering, og
ii)akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum,
d)krav til dyrehelse og sertifisering for import til samt transitt gjennom Fellesskapet, herunder lagring under transitt, av:
i)akvakulturdyr beregnet på oppdrett, herunder gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr,
ii)akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum,
iii)akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr.
Artikkel 2 Definisjoner

I denne forordning menes med:

a)«lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr» zoobutikker, hagesentra, hagedammer, kommersielle akvarier eller grossister som holder akvariedyr:
i)uten direkte kontakt med naturlige vannmasser i Fellesskapet, eller
ii)som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå,
b)«åpne akvakulturanlegg for akvariedyr» andre anlegg for akvariedyr enn lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr,
c)«kultivering» utsetting av akvakulturdyr i naturen.
Kapittel II
Vektorarter
Artikkel 3 Liste over vektorarter

Akvakulturdyr av arter oppført i kolonne 2 i tabellen i vedlegg I til denne forordning, skal bare anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF dersom disse dyrene oppfyller kravene fastsatt i kolonne 3 og 4 i denne tabellen.

Kapittel III
omsetning av akvakulturdyr
Artikkel 4 Akvariedyr som kommer fra eller er beregnet på anlegg for akvariedyr
1. Det skal gis underretning om forflytninger av akvariedyr via datasystemet som er opprettet i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv 90/425/EØF (Traces), dersom dyrene:
a)kommer fra anlegg for akvariedyr i en medlemsstat,
b)er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr i en annen medlemsstat, der hele territoriet eller enkelte soner eller segmenter av territoriet:
i)er erklært fri, dvs. er i kategori I, for én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte direktiv, eller
ii)omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram, dvs. er i kategori II eller IV, i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv, og
c)er av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene som den berørte medlemsstaten eller sonen eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i bokstav b).
2. Akvariedyr som holdes i lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, skal ikke settes ut i åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, akvakulturanlegg, gjenutleggingsområder og installasjoner for fritidsfiske, akvakulturanlegg for bløtdyr eller i naturen, uten godkjenning fra vedkommende myndighet.

Vedkommende myndighet skal bare gi slik godkjenning når utsettingen ikke setter helsetilstanden til akvatiske dyr på utsettingsstedet i fare, og den skal sikre at det treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

Artikkel 5 Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Forsendelser av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene:

a)innføres til medlemsstater, soner eller segmenter:
i)som er erklært fri, dvs. er i kategori I, for én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte direktiv, eller
ii)omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram, dvs. er i kategori II eller IV, i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv,
b)er av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene, eller vektorarter for én eller flere av sykdommene, som den berørte medlemsstaten, sonen eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i bokstav a).
Artikkel 6 Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videre tilvirkning før konsum
1. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videre tilvirkning, skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene:
a)innføres til medlemsstater, soner eller segmenter:
i)som er erklært fri, dvs. er i kategori I, for én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte direktiv, eller
ii)omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram, dvs. er i kategori II eller IV, i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv,
b)er av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene som den berørte medlemsstaten, sonen eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i bokstav a).
2. Nummer 1 får ikke anvendelse på:
a)fisk som er slaktet og sløyd før avsendelsen,
b)bløtdyr eller krepsdyr som er beregnet på konsum og emballert og merket for dette formål i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, og som er:
i)ikke-levedyktige, det vil si som ikke lenger vil kunne overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de ble tatt fra,
ii)beregnet på videre tilvirkning uten midlertidig lagring på tilvirkningsstedet,
c)akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning for konsum uten videre tilvirkning, forutsatt at de er emballert i salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004.
Artikkel 7 Levende bløtdyr og krepsdyr beregnet på rensesentraler, ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter før konsum

Forsendelser av levende bløtdyr og krepsdyr beregnet på rensesentraler, ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter før konsum, skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene:

a)innføres til medlemsstater, soner eller segmenter:
i)som er erklært fri, dvs. er i kategori I, for én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50, eller
ii)omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram, dvs. er i kategori II eller IV, i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv,
b)er av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene som den berørte medlemsstaten, sonen eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i bokstav a).
Artikkel 8 Akvakulturdyr og produkter av disse som forlater medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse, herunder utryddelsesprogrammer
1. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som forlater medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, men for hvilke vedkommende myndighet har gitt et unntak fra disse tiltakene for sykdomsbekjempelse, skal ledsages av et helsesertifikat som er utferdiget i samsvar med modellen i:
a)del A i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V dersom forsendelsene består av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, og
b)del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V dersom forsendelsene består av akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videre tilvirkning, rensesentraler, ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter før konsum.
2. Forsendelsene av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene:
a)forlater en medlemsstat, en sone eller et segment med et utryddelsesprogram, dvs. er i kategori IV, som er godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF,
b)er av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene, eller vektorarter for én eller flere av sykdommene, som omfattes av et utryddelsesprogram som nevnt i bokstav a).
3. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videre tilvirkning, rensesentraler, ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter før konsum skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene:
a)forlater en medlemsstat, en sone eller et segment med et utryddelsesprogram, dvs. er i kategori IV, som er godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF,
b)er av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene som omfattes av et utryddelsesprogram som nevnt i bokstav a).
4. Denne artikkelen direktiv får ikke anvendelse på:
a)fisk som er slaktet og sløyd før avsendelsen,
b)bløtdyr eller krepsdyr som er beregnet på konsum og emballert og merket for dette formål i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, og som er:
i)ikke-levedyktige, det vil si som ikke lenger vil kunne overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de ble tatt fra,
ii)beregnet på videre tilvirkning uten midlertidig lagring på tilvirkningsstedet,
c)akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning for konsum uten videre tilvirkning, forutsatt at de er emballert i salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004.

M2

Artikkel 8a Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering i medlemsstatene og deler av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU
1. Forsendelser av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene:
a)innføres til medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i andre og fjerde kolonne i tabellen i:
i)vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for én eller flere av sykdommene oppført i første kolonne i denne tabellen, eller
ii)vedlegg II til beslutning 2010/221/EU, som omfattes av et utryddelsesprogram for én eller flere av sykdommene oppført i første kolonne i denne tabellen,

M4

iii)vedlegg III til beslutning 2010/221/EU, som omfattes av et overvåkningsprogram for én eller flere av sykdommene oppført i første kolonne i denne tabellen,

M4

b)er av arter som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommene som den berørte medlemsstaten eller en del av medlemsstaten er ansett som fri for, eller som omfattes av et utryddelsesprogram i samsvar med beslutning 2010/221/EU, som nevnt i bokstav a).
2. Forsendelser av dyr nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for helsesertifikatet og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).
3. Nr. 1 og 2 skal gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II som er mottakelige for infeksjon med Gyrodactylus salaris, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for Gyrodactylus salaris (GS).

M2

M4

Artikkel 8b Levende bløtdyr beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende virksomheter før konsum i medlemsstatene og deler av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU
1. Forsendelser av levende bløtdyr beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende virksomheter før konsum, skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene:
a)innføres til medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i andre og fjerde kolonne i tabellen i vedlegg III til beslutning 2010/221/EU som omfattes av et overvåkningsprogram for én eller flere av sykdommene oppført i første kolonne i denne tabellen,
b)er av arter som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommene som omfattes av et overvåkningsprogram i samsvar med beslutning 2010/221/EU, som nevnt i bokstav a).
2. Forsendelser av levende bløtdyr nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for helsesertifikatet og de forklarende merknadene, som nevnt i nr. 1.
3. Denne artikkelen får ikke anvendelse på forsendelser beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som er godkjent av vedkommende myndighet som:
a)inaktiverer kappevirus, eller
b)reduserer risikoen for å overføre sykdommer til naturlige vannmasser til et akseptabelt nivå.

M4

Artikkel 9 Innføring av akvakulturdyr etter inspeksjon

Dersom det i dette kapittel kreves en inspeksjon før utstedelsen av et helsesertifikat, skal levende akvakulturdyr av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene, eller vektorarter for én eller flere av sykdommene som er nevnt i dette sertifikatet, ikke innføres til akvakulturanlegget eller et akvakulturområdet for bløtdyr i tidsrommet mellom inspeksjonen og lastingen av forsendelsen.

Kapittel IV
Vilkår for import
Artikkel 10 Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
1. Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, territorier, soner eller segmenter oppført i vedlegg III.
2. Forsendelser av akvakulturdyr nevnt i nr. 1, skal:
a)ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i vedlegg IV og de forklarende merknadene i vedlegg V,
b)oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for sertifikatet og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).
Artikkel 11 Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr
1. Akvariefisk av arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF og beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er oppført i vedlegg III til denne forordning.

M1

2. Akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr, som er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater eller territorier som:
a)er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), eller
b)er oppført i vedlegg III og har en formell avtale med OIE om å regelmessig fremlegge informasjon om deres dyrehelsestatus til medlemmer av den organisasjonen.

M1

3. Forsendelser av dyrene nevnt i nr. 1 og 2, skal:
a)ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg IV og de forklarende merknadene i vedlegg V, og
b)oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for sertifikatet og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).
Artikkel 12 Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum
1. Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum, skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er oppført på en liste utarbeidet i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 854/2004.
2. Forsendelser av dyrene og produktene nevnt i nr. 1, skal:
a)ledsages av et felles hygiene- og helsesertifikat utfylt i samsvar med de relevante modellene i tillegg IV og V til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, og
b)oppfylle kravene til dyrehelse og merknadene i sertifikatmodellene og attesteringene, som nevnt i bokstav a).
3. Denne artikkel får ikke anvendelse på akvakulturdyr beregnet på gjenutleggingsområder eller nedsenking i vannmasser i Fellesskapet; i så fall får artikkel 10 anvendelse.
Artikkel 13 Elektroniske sertifikater

Elektroniske sertifikater og andre avtalte systemer som er harmonisert på Fellesskapsplan, kan brukes til utstedelse av sertifikater og attester som fastsatt i dette kapittelet.

Artikkel 14 Transport av akvakulturdyr
1. Akvakulturdyr beregnet på import til Fellesskapet, skal ikke transporteres under forhold som kan endre deres helsetilstand. De skal særlig ikke transporteres i samme vann eller mikrocontainer som akvatiske dyr med dårligere helsetilstand eller som ikke er beregnet på import til Fellesskapet.
2. Under transporten til Fellesskapet skal akvakulturdyrene ikke tas ut av mikrocontaineren, og vannet som de transporteres i, skal ikke byttes på territoriet til en tredjestat som ikke er godkjent for import av slike dyr til Fellesskapet, eller som har en dårligere helsetilstand enn bestemmelsesstedet.
3. Dersom forsendelser av akvakulturdyr transporteres sjøveien til Fellesskapets grense, skal en tilføyelse for transport av levende akvakulturdyr til sjøs, utfylt i samsvar med modellen i del D i vedlegg IV, være vedlagt det relevante helsesertifikatet.
Artikkel 15 Krav til utsetting av akvakulturdyr og produkter av disse samt til transportvann
1. Akvakulturdyr og produkter av disse som er importert til Fellesskapet og beregnet på konsum, skal håndteres på en forsvarlig måte for å unngå forurensing av de naturlige vannmassene i Fellesskapet.
2. Akvakulturdyr importert til Fellesskapet, skal ikke slippes ut i naturen i Fellesskapet, med mindre det er godkjent av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet.

Vedkommende myndighet kan bare gi slike godkjenninger når utsettingen ikke setter helsetilstanden til akvatiske dyr på utsettingsstedet i fare, og den skal sikre at det treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

3. Transportvann fra importerte forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse skal håndteres på en forsvarlig måte for å unngå forurensing av de naturlige vannmassene i Fellesskapet.
Kapittel V
vilkår for transitt
Artikkel 16 Transitt og lagring

Forsendelser av levende akvakulturdyr, rogn og usløyd fisk som innføres til Fellesskapet, men som er beregnet på en tredjestat, enten direkte gjennom Fellesskapet eller etter lagring i Fellesskapet, skal oppfylle kravene fastsatt i kapittel IV. Sertifikatet som ledsager forsendelsene, skal være påført ordene «for transit through the EC». Forsendelsene skal også ledsages av et sertifikat som kreves av mottakertredjestaten.

Dersom disse forsendelsene er beregnet på konsum, skal de imidlertid ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del C i vedlegg IV og de forklarende merknadene i vedlegg V.

Artikkel 17 Unntak for transitt gjennom Latvia, Litauen og Polen
1. Som unntak fra artikkel 16 skal transitt på vei eller jernbane være tillatt mellom de grensekontrollstasjonene i Latvia, Litauen og Polen som er oppført i vedlegget til kommisjonsvedtak 2001/881/EF, for forsendelser som kommer fra og er bestemt for Russland, direkte eller via en annen tredjestat, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
a)forsendelsen er forseglet med et segl med løpenummer av den offentlige veterinæren på innførselsgrensekontrollstasjonen,
b)dokumentene som ledsager forsendelsen, som fastsatt i artikkel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hvert ark stemplet med ordene «Only for transit to Russia via the EC» av den offentlige inspektøren på innførselsgrensekontrollstasjonen,
c)de prosedyremessige kravene fastsatt i artikkel 11 i direktiv 97/78/EF er oppfylt, og
d)den offentlige inspektøren på innførselsgrensekontrollstasjonen har på det felles veterinærdokument til bruk ved import, attestert at forsendelsen er godkjent for transitt.
2. Forsendelsene nevnt i nr. 1, kan ikke losses eller settes på lager i Fellesskapet, som nevnt i artikkel 12 nr. 4 eller i artikkel 13 i direktiv 97/78/EF.
3. Vedkommende myndighet skal utføre regelmessige revisjoner for å sikre at antallet forsendelser, som nevnt i nr. 1, og tilsvarende mengder produkter som forlater Fellesskapet, er i samsvar med antallet og mengdene som føres inn i Fellesskapet.
Kapittel VI
alminnelige bestemmelser, overgangs- og sluttbestemmelser

M2

Artikkel 18 (Opphevet)

M2

Artikkel 19 Oppheving

Vedtak 1999/567/EF, vedtak 2003/390/EF, vedtak 2003/804/EF, vedtak 2003/858/EF og vedtak 2006/656/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2009.

Henvisninger til de opphevede vedtakene skal forstås som henvisninger til denne forordning.

M3

Artikkel 20 Overgangsbestemmelser

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2012 kan medlemsstatene tillate importen av akvariedyr av arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) beregnet utelukkende på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, fra tredjestater eller territorier som er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

I denne overgangsperioden skal kravene som gjelder EUS i del II.2 i helsesertifikatet i del B i vedlegg IV, ikke gjelde for akvariedyr som utelukkende er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr.

M3

Artikkel 21 Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg

For å lese vedlegg I–V se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 7 feb 2011 nr. 129, 8 sep 2011 nr. 920, 27 jan 2012 nr. 138, 11 okt 2013 nr. 1255, 26 sep 2014 nr. 1264. Endring fra forskrift 17 sep 2014 nr. 1294 ikke lagt inn, Lovdatas anm.

Forordning (EF) nr. 1252/2008

Dansk versjon.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1252/2008
af 12. december 2008
om fravigelse fra forordning (EF) nr. 1251/2008 og om suspension af import til Fællesskabet fra Malaysia af sendinger af visse akvakulturdyr
(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr,1 særlig artikel 25, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for markedsføring, import og transit gennem Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf. Det fastsættes i direktivet, at medlemsstaterne skal sikre, at akvakulturdyr og produkter deraf kun føres ind i Fællesskabet fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på en liste, som udarbejdes og ajourføres i overensstemmelse med direktivets bestemmelser.
(2)Kommissionens beslutning 2003/858/EF af 21. november 2003 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og - fiskevarer til konsum2 indeholder en liste over områder, hvorfra det er tilladt at importere visse arter af levende fisk samt æg og mælke herfra til Fællesskabet.
(3)Kommissionens beslutning 2006/656/EF af 20. september 2006 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af prydfisk3 indeholder en liste over områder, hvorfra det er tilladt at importere visse prydfisk til Fællesskabet.
(4)Resultaterne af en EF-inspektion i Malaysia har vist alvorlige mangler i hele produktionskæden for akvakulturdyr og prydfisk. Sådanne mangler kan forventes at medføre sygdomsspredning og dermed udgøre en alvorlig trussel mod dyresundheden i Fællesskabet.
(5)Som følge af disse mangler blev det ved Kommissionens beslutning 2008/641/EF om fravigelse fra beslutning 2003/858/EF og 2006/656/EF og om suspension af import til Fællesskabet fra Malaysia af sendinger af visse levende fisk og visse akvakulturprodukter,4 besluttet at suspendere importen fra Malaysia af levende fisk af familien Cyprinidae samt æg og mælke herfra til opdræt, af levende fisk af samme familie samt æg og mælke herfra til udsætning i put and take-fiskeri samt af visse prydfisk af samme familie.
(6)Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EC for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter5 ophæves beslutning 2003/858/EF og 2006/656/EF med virkning fra den 1. januar 2009.
(7)I bilag III til ovennævnte forordning er der opstillet en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra det er tilladt at importere akvakulturdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg samt prydfisk, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og som er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.
(8)Malaysia er opført på ovennævnte liste som et tredjeland, hvorfra det er tilladt at importere fisk af familien Cyprinidae og fiskearter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og som er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg. Forordning (EF) nr. 1251/2008 skal finde anvendelse fra den 1. januar 2009.
(9)De forhold, der lå til grund for vedtagelsen af beslutning 2008/641/EF, er stadig gældende. Der bør derfor ved nærværende forordning fraviges fra de relevante bestemmelser vedrørende Malaysia, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008. Af hensyn til fællesskabslovgivningens klarhed og sammenhæng bør beslutning 2008/641/EF ophæves og erstattes af nærværende forordning.
(10)Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —
1EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.
2EUT L 324 af 11.12.2003, s. 37.
3EUT L 271 af 30.9.2006, s. 71.
4EUT L 207 af 5.8.2008, s. 34.
5Se side 41 i denne EUT.
 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1251/2008 suspenderer medlemsstaterne importen til deres område fra Malaysia af følgende sendinger af fisk af familien Cyprinidae samt æg og mælke herfra:

a)sendinger af levende akvakulturfisk til opdræt, til udsætning i put and take-fiskeri og til åbne pryddyrsanlæg, og
b)for så vidt angår sendinger af prydfisk, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, kun arterne Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius og Tinca tinca af familien Cyprinidae.
Artikel 2

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne forordning afholdes af modtageren eller dennes repræsentant.

Artikel 3

Beslutning 2008/641/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008. 

På Kommissionens vegne
Androulla VASSILIOU
Medlem af Kommissionen
 

Forordning (EU) nr. 1143/2010

Dansk versjon.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2010
af 7. december 2010
om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår anvendelsesperioden i forbindelse med overgangsordninger for visse vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr,1 særlig artikel 17, stk. 2, artikel 22 og 25 og artikel 61, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter2 fastsætter bestemmelser om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat ved import til Unionen af vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.
(2)Artikel 11 i forordning (EF) nr. 1251/2008 fastlægger, at prydfisk af arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, kun må importeres til Fællesskabet fra tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og -segmenter, der er opført i bilag III til denne forordning. Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF som en eksotisk sygdom for visse fisk, der er modtagelige herfor.
(3)Artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1251/2008 fastlægger, at i en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2010, kan medlemsstaterne tillade import af vandlevende pryddyr af arter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, og som udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).
(4)Punkt II.2 i modellen til dyresundhedscertifikatet, der finder anvendelse på vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg som fastlagt i del B i bilag IV til forordning (EF) nr. 1251/2008, indeholder en række importkrav i forbindelse med epizootisk ulcerativt syndrom. Artikel 20, stk. 5, andet afsnit, i samme forordning fastlægger, at disse krav ikke finder anvendelse i ovennævnte overgangsperiode.
(5)Der er på nuværende tidspunkt behov for yderligere undersøgelser, som skal vurdere mere præcist, hvilke risici der er forbundet med importen til Unionen af sådanne vandlevende pryddyr. For ikke at afbryde handelen med disse dyr er det hensigtsmæssigt at forlænge perioden for anvendelse af de overgangsordninger, der er fastsat ved artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 125172008, til den 31. december 2012.
(6)Desuden finder visse andre overgangsbestemmelser, som i øjeblikket er fastsat i artikel 20 i den forordning, ikke længere anvendelse. For at sikre en præcis og klar EU-lovgivning bør disse bestemmelser udgå.
(7)Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
(8)Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —
1EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.
2EUT L 337 af 16.12.2008, s. 41.
 

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 20 i forordning (EF) nr. 1251/2008 affattes således:

«Artikel 20

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2012, kan medlemsstaterne tillade import af vandlevende pryddyr af arter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom (EUS), og som udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

I denne overgangsperiode finder kravene vedrørende EUS i punkt II.2 i dyresundhedscertifikatet i bilag IV, del B, ikke anvendelse på vandlevende pryddyr, der udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.»

Artikel 2

I bemærkning nr. 3 til punkt II.2 i dyresundhedscertifikatet i bilag IV, del B, erstattes «1. januar 2011» med «1. januar 2013».

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2012, kan sendinger af vandlevende pryddyr, der ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med del B i bilag IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 inden det tidspunkt, hvor de ved nærværende forordning gennemførte ændringer får virkning, fortsat importeres til eller føres i transit gennem Unionen.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010. 

På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand

Forordninger i PDF

Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 1251, forordning (EF) nr. 719/2009 og forordning (EU) nr. 346/2010 .

Forordning (EF) nr. 1251/2008

For å lese forordning (EF) nr. 1251/2008 se her: pdf.gif

Uoffisiell versjon. 

Forordning (EF) nr. 719/2009

For å lese forordning (EF) nr. 719/2009 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

Forordning (EU) nr. 346/2010

For å lese forordning (EU) nr. 346/2010 se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 7 feb 2011 nr. 129, 8 sep 2011 nr. 920.