Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2010

DatoFOR-2011-01-26-91
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-8, LOV-1999-03-26-14-§18-2, LOV-1999-03-26-14-§18-3, LOV-1999-03-26-14-§18-5, LOV-1999-03-26-14-§18-8
Kunngjort28.01.2011   kl. 14.30
KorttittelVedtak om renter for kraftforetak, 2010

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2011 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd, § 18-3 annet, fjerde og niende ledd og § 18-5 niende ledd. 

1.Den normerte risikofrie renten settes til 2,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
2.Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 2,0 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
3.Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b første punktum settes til 2,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
4.Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 3,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.
5.Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a tredje punktum settes til 1,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.
6.Rentesats for kapitalisering ved verdsettelse av formue i kraftanlegg etter skatteloven § 18-5 niende ledd annet punktum settes til 3,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-4.