Forskrift til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

DatoFOR-2011-02-03-109
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse03.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-02-12-4-§2, LOV-2010-02-12-4-§4
Kunngjort08.02.2011   kl. 14.45
KorttittelForskrift om pensjonsordning for oppdragstaker

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 3. februar 2011 med hjemmel i lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem § 2 og § 4.

§ 1.Omfang

Lov om Statens pensjonskasse § 22 fjerde ledd om barnetillegg til alderspensjon gjelder ikke overfor barn som oppdragstakeren har ansvaret for på bakgrunn av oppdrag som statlig beredskaps- eller familiehjem. Lov om Statens pensjonskasse § 23 fjerde ledd om vartpenger gjelder ikke oppdragstakere som omfattes av lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem.

§ 2.Pensjonsgrunnlag

I tillegg til den faste arbeidsgodtgjørelsen inngår i pensjonsgrunnlaget også annen arbeidsgodtgjørelse som er avtalt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver innenfor rammen av lov om Statens pensjonskasse kapittel 3.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.