Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området

DatoFOR-2011-02-07-113
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse07.02.2011
Sist endretFOR-2015-10-02-1145
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort08.02.2011   kl. 14.45
KorttittelForskrift om afrikansk svinepest utenfor EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 7. februar 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 15 og § 19.
EØS-henvisninger: Vedlegg I kap. I innledende del nr. 8 (beslutning 2013/426/EU, beslutning 2014/84/EU og beslutning (EU) 2015/1752).
Endringer: Endret ved forskrifter 27 aug 2013 nr. 1035, 20 feb 2014 nr. 200, 2 okt 2015 nr. 1145.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området.

0Endret ved forskrift 27 aug 2013 nr. 1035.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for kjøretøy som ankommer Norge som første stat i EØS-området, fra stater utenfor EØS-området opplistet i vedlegg I, dersom kjøretøyet har vært brukt til å transportere levende dyr eller kjøretøyet kan medføre risiko for introduksjon av afrikansk svinepestvirus.

0Endret ved forskrifter 27 aug 2013 nr. 1035, 20 feb 2014 nr. 200.
§ 3.Krav til erklæring

Operatør eller sjåfør av kjøretøy som har vært brukt til transport av levende dyr skal gi en erklæring til Mattilsynet ved ankomst til Norge fra stater utenfor EØS-området opplistet i vedlegg I. Erklæringen skal vise at følgende har blitt rengjort og desinfisert etter siste lossing av dyr eller fôr til dyrehold:

a)kjøretøyets lasterom,
b)kjøretøyets øvrige deler,
c)lasterampen,
d)utstyret som har vært i kontakt med dyrene,
e)hjulene,
f)førerhuset og
g)beskyttelsesklær og sko brukt under lossing av dyr eller fôr til dyrehold.

Erklæringen skal gis i form av utfylling av skjemaet i vedlegg II.

Originalerklæringen skal oppbevares av Mattilsynet i tre år.

0Endret ved forskrifter 27 aug 2013 nr. 1035, 20 feb 2014 nr. 200.
§ 4.Kontroll fra Mattilsynet - kjøretøy brukt til transport av dyr

Mattilsynet skal kontrollere kjøretøy som har vært brukt til transport av dyr og som ankommer Norge fra stater utenfor EØS-området opplistet i vedlegg I, for å fastslå om de har blitt tilfredsstillende rengjort og desinfisert.

Dersom kontrollen viser at kjøretøyet har blitt tilfredsstillende rengjort og desinfisert eller Mattilsynet har pålagt, organisert og fått utført ytterligere desinfeksjon, skal Mattilsynet utstede et sertifikat i samsvar med skjemaet i vedlegg III.

Originalsertifikatet skal oppbevares av operatør eller sjåfør av kjøretøyet i tre år og en kopi av Mattilsynet i tre år.

Dersom kontrollen viser at kjøretøyet ikke har blitt tilfredsstillende rengjort og desinfisert, skal Mattilsynet:

a)pålegge transportør eller sjåfør av kjøretøyet å foreta en ordentlig rengjøring og desinfeksjon på et sted utpekt av Mattilsynet, så nærme Norges riksgrense som mulig, og utstede sertifikat i samsvar med annet ledd eller
b)forby kjøretøyet adgang til Norge, dersom det ikke er noe tilfredsstillende anlegg for rengjøring og desinfeksjon i nærheten av Norges riksgrense eller det er fare for utslipp av gjenværende animalske rester fra kjøretøyet, eller
c)på stedet utføre en foreløpig desinfeksjon av kjøretøyet, under forutsetning av at tiltakene i punkt a utføres innen 48 timer etter passering av EU-grensa, dersom det ikke er noe tilfredsstillende anlegg for rengjøring og desinfeksjon i nærheten av Norges riksgrense eller det er fare for utslipp av gjenværende animalske rester fra kjøretøyet.
0Endret ved forskrifter 27 aug 2013 nr. 1035, 20 feb 2014 nr. 200.
§ 4a.Kontroll fra Mattilsynet - kjøretøy med mistanke om risiko for introduksjon av afrikansk svinepestvirus

Ved mistanke om risiko for introduksjon av afrikansk svinepest kan Mattilsynet desinfisere hjul eller andre deler av kjøretøyet på stedet.

0Tilføyd ved forskrift 20 feb 2014 nr. 200.
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 6.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg I. Liste over tredjestater og deler av tredjestater, hvor forekomst av afrikansk svinepest er bekreftet 

Hviterussland

Russland

Ukraina.

0Tilføyd ved forskrift 27 aug 2013 nr. 1035, endret ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1145.

Vedlegg II. Erklæring

For å lese vedlegg II se her:

pdf.gif

Dansk versjon.

0Endret ved forskrift 27 aug 2013 nr. 1035 (tidligere vedlegg I).

Vedlegg III. Sertifikat

For å lese vedlegg III se her:

pdf.gif

Dansk versjon.

0Endret ved forskrift 27 aug 2013 nr. 1035 (tidligere vedlegg II).