Forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler

DatoFOR-2011-02-11-133
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-59-§7-14
Kunngjort11.02.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om rettsvern for kraftavtaler

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 2011 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 7-14. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.

§ 1.Hva forskriften gjelder

Forskriften stiller vilkår for at avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler skal ha rettsvern etter dekningsloven § 7-14.

§ 2.Krav til kraftkjøperens virksomhet

Med kraftintensiv industriell, virksomhet i dekningsloven § 7-14 første ledd menes virksomheter som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 16, 17, 20 og 24 eller virksomheter som ville falt innenfor næringskodene 20, 21, 24 og 27 (SN2002).

§ 3.Krav til kraftavtalen

Kraftavtalen må ha et volum på minst 35 GWh over avtaleperioden.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 11. februar 2011.