Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

DatoFOR-2011-02-22-371
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2003-02-25-947
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§4-9, LOV-2005-04-01-15-§4-10, LOV-2005-04-01-15-§5-2, LOV-2005-04-01-15-§5-3
Kunngjort12.04.2011   kl. 13.40
KorttittelForskrift om studiene ved KHiO

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 22. februar 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2, § 3-5, § 3-9, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 5-2 og § 5-3.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens virkeområde
1)Denne forskriften gjelder for studier ved Kunsthøgskolen i Oslo.
2)Forskriften gir regler om opptak til studier, studierett, organisering av studier, eksamen og sensur, begrunnelse og klage, grader og vitnemål ved Kunsthøgskolen i Oslo. Forskriften skal sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.
3)For studier hvor det i henhold til UH-loven § 3-2 (2) er fastsatt rammeplaner med bestemmelser som avviker fra denne forskriften, gjelder rammeplanens bestemmelser.
§ 1-2.Definisjoner

Arbeidskrav: Krav som må være oppfylt for å få et emne godkjent og/eller kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav fremgår av studieplanen.

Eksamen: Skriftlig, praktisk og/eller muntlig prøve eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.

Emne: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram. Alle emner skal ha omfanget angitt i studiepoeng.

Fagplan: En plan med nærmere beskrivelse av innhold i og organisering av de studieprogram som er regulert ved rammeplan.

Studiekontrakt: En gjensidig avtale mellom studenten og Kunsthøgskolen i Oslo om plikter og ansvar begge parter har for studentens studieløp. Studiekontrakten vedtas av styret.

Studieplan: Beskrivelse av innholdet i et studium og hvordan det skal gjennomføres for at det skal føre til bestemte læringsmål. Planen inneholder bestemmelser om opptakskrav, mål for studiet, oppbygging og gjennomføring, innhold, undervisning og læringsformer, vurdering og studiekvalitet. Begrepet studieplan brukes ved Kunsthøgskolen i Oslo også om fagplaner.

Studiepoeng: Mål på arbeidsomfang i studiet: 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. 60 studiepoeng utgjør 1500–1800 arbeidstimer.

Studieprogram: Et studieløp som fører frem til en avsluttende eksamen eller grad.

Studierett: Adgang til studiet og gjennomføring av studiet i henhold til gjeldende studieplan. Aksept av tilbudt studieplass gir studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studiet.

Vurdering: Formell vurdering av det faglige nivået og den faglige fremgangen studenten har oppnådd ved bestemte stadier i studiet.

UH-loven: Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler.

Utdanningsplan: Individuell plan som utarbeides mellom student og Kunsthøgskolen i Oslo for gjennomføring av studium/studieprogram av 60 studiepoengs omfang eller mer, jf. UH-loven § 4-2.

Kapittel II. Opptak

§ 2-1.Opptaksramme
1)Alle studier ved Kunsthøgskolen i Oslo er adgangsregulert pga. kapasitets- og ressurshensyn, jf. UH-lovens § 3-7 (5). Styret fastsetter årlig opptaksrammer for de enkelte studier. Styret har fullmakt til å justere opptaksrammene dersom det blir nødvendig underveis i opptaksarbeidet.
2)Studenter tas opp til kunsthøgskolens studier på grunnlag av fastsatte opptakskrav.
3)Normalt tas det opp studenter en gang i året med studiestart ved høstsemesterets begynnelse.
§ 2-2.Opptakskrav
1)For opptak til studier ved Kunsthøgskolen i Oslo kreves normalt generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, og faglige kvalifikasjoner som vurderes ved opptaksprøver. De faglige kvalifikasjonene er nærmere fastsatt i studieplanen for det enkelte studieprogram.
2)Ved opptaksprøvene vurderes og rangeres søkernes faglige kvalifikasjoner av opptakskomiteer som består av studieleder eller den studieleder oppnevner, minst 2 faglige medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett medlem kan være eksternt, og minst 1 studentrepresentant med varamedlem som observatør.
3)Dekan oppnevner hvert år nye opptakskomiteer for det enkelte studieprogram.
4)Nærmere regler om opptakskomiteenes oppgaver og arbeidsform fastsettes av dekan.
§ 2-3.Unntak
1)Ved opptak til studier ved Kunsthøgskolen i Oslo kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. § 3-6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.
2)Ved unntak for krav om generell studiekompetanse vil søker likevel måtte dokumentere kunnskaper i norsk og/eller engelsk. Kravene varierer noe for de forskjellige studiene og er nærmere spesifisert i studieplanen for det enkelte studium.
§ 2-4.Klage over avgjørelser om opptak
1)Faglige vurderinger foretatt av opptakskomiteen kan ikke påklages.
2)Klage over formelle feil ved avgjørelse om opptak må rettes til studieseksjonen ved Kunsthøgskolen i Oslo innen 3 uker etter at avgjørelsen om opptak ble kunngjort.

Kapittel III. Studierett

§ 3-1.Studierett
1)Opptak ved Kunsthøgskolen i Oslo gir studierett til studieprogrammet studenten er tatt opp til. Utdanningsplanen spesifiserer hvilke emner dette omfatter. Studieretten gjelder normalt fra 1. august i opptaksåret.
2)Studenter med studierett ved Kunsthøgskolen i Oslo plikter å undertegne og samtykke i bestemmelsene i studiekontrakten samt betale semesteravgift innen gjeldende frister til den studentsamskipnaden Kunsthøgskolen i Oslo er medlem av.
3)Alle studenter har krav på og er forpliktet til å inngå en utdanningsplan, jf. UH-loven § 4-2. Ved å godta denne utdanningsplanen bekrefter studenten følgende for det inneværende semesteret
-hvilke emner studenten skal følge undervisning og/eller bli vurdert i
-eventuelle andre aktiviteter som studenten skal delta i
-andre opplysninger som kan justeres og har betydning for progresjonen i eget studium.
§ 3-2.Opphør av studierett
1)Studieretten til studieprogrammet studenten er tatt opp til, opphører når
-studenten oppfyller kravene for tildeling av vitnemål for fullført studieprogram
-studenten selv bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført
-det i løpet av et år ikke er oppnådd studiepoeng, innvilget permisjonssøknad eller delstudier i utlandet
-studenten fratas sin studierett, jf. UH-loven § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-10.
2)En student som på grunn av ikke beståtte eksamener, prøver og/eller permisjoner, herunder også sykepermisjoner, er mer enn to år forsinket i forhold til den normale studieprogresjon, mister sin studierett.
3)Dekan kan etter søknad gi dispensasjon fra disse bestemmelsene.
§ 3-3.Studieprogresjon

En student som er tatt opp til et studieprogram og som følger normal studieprogresjon, har krav på at programmets faglige mål, nivå og struktur ikke endres i den tiden han/hun har studierett til programmet. Studenten må likevel akseptere at det kan bli endringer i programmets emner og oppbygging så lenge dette ikke medfører at studenten blir forsinket i sin studieprogresjon.

§ 3-4.Permisjon
1)En student som får barn i studietiden skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og omsorg for barn, jf. UH-loven § 4-5.
2)Permisjon pga. sykdom må dokumenteres med legeerklæring.
3)Andre permisjonsgrunner er krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivil verneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans, ikke innvilger utsettelse/fritak.
4)Unntaksvis kan permisjon innvilges av andre grunner enn nevnt over, da etter særskilt anbefaling fra studieleder.
5)Permisjon innvilges for henholdsvis 1 semester eller 1 år, avhengig av det studieprogram studentene følger. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges.
6)Studenter som er tatt opp til et studieprogram men som likevel ikke kan begynne studiet på grunn av sykdom, fødsel/adopsjon, militærtjeneste eller andre tungtveiende grunner, kan søke om utsatt studiestart til neste opptak. Dette regnes ikke som permisjon.
7)Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. I tilfeller der studenter, av ulike årsaker, ønsker å avlegge eksamen i ett eller flere emner mens de har permisjon og der dette er praktisk mulig, skal dette innvilges som forlenget studieprogresjon og ikke permisjon. Dette kan være spesielt aktuelt for studenter som har fødselspermisjon med støtte fra Statens lånekasse for utdanning.
8)Studentene som er innvilget permisjon vil, etter endt permisjon, ha krav om å få fortsette sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Dette innebærer ikke at studenten nødvendigvis vil ha krav om å fortsette med studiene umiddelbart etter endt permisjon. Kunsthøgskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig.
9)Alle søknader om permisjon sendes til studieadministrasjonen. Permisjonssøknad med grunner nevnt i ledd 1-3 avgjøres administrativt. Permisjonssøknader etter ledd 4 avgjøres av dekan i samråd med studieleder.
§ 3-5.Utveksling
1)Kunsthøgskolen i Oslo tar opp utvekslingsstudenter fra tilsvarende utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Antall plasser sees i forhold til kapasitet og inngåtte avtaler.
2)For studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo skal utvekslingsopphold ved andre læresteder kunne innpasses i graden ved kunsthøgskolen. Utvekslingsopphold skal forhåndsgodkjennes av studieleder og inngå i den individuelle utdanningsplanen.
3)Utvekslingsopphold kan variere fra minimum én uke til maksimum ett studieår.
4)Utveksling administreres av studieadministrasjonen.
§ 3-6.Gjestestudenter
1)Gjestestudenter er søkere som har fullført sine ordinære studier ved en annen utdanningsinstitusjon og som har blitt godkjent for forskningsstipend via spesielle stipendordninger som Fulbright-programmet, Norges forskningsråd eller lignende.
2)Gjestestudenter tas opp på individuelt grunnlag og er ikke på regulært vis påmeldt kunsthøgskolens studieprogram. De får ikke studiepoeng og går ikke opp til eksamen.
3)Dekan avgjør om det er aktuelt å ta opp gjestestudenter ved det enkelte fagområde.

Kapittel IV. Organisering av studiene

§ 4-1.Studieprogram

Styret oppretter og nedlegger studieprogram.

§ 4-2.Undervisning

Undervisningen organiseres i henhold til godkjent studieplan.

§ 4-3.Studieåret

Studieåret er normert til 10 måneder fordelt på to semestre. Rektor fastsetter semesterstart.

Kapittel V. Innpassing/fritak og godkjenning av annen utdanning

§ 5-1.Innpassing/fritak
1)Studenter som har avlagt eksamen ved andre institusjoner eller på annen måte kan dokumentere gjennomført utdanning kan søke om innpassing i, eller fritak for deler av studieprogrammet de er tatt opp til, jf. UH-loven § 3-5.
2)En søknad om innpassing/fritak krever grundig dokumentasjon av innhold og nivå på den tidligere utdanningen. Fritak gis for enkeltemner mens innpassing foretas til et bestemt årstrinn i studiet. Skriftlig søknad sendes studieadministrasjonen.
3)Dekan avgjør søknader om innpassing/fritak.
§ 5-2.Godkjenning av annen utdanning
1)Dekan avgjør søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved Kunsthøgskolen i Oslo, jf. UH-loven § 3-5 (3-4).
2)Skriftlig søknad om faglig godkjenning sendes til studieadministrasjonen og vedlegges relevant informasjon som karakterutskrift, vitnemål, studieplan, emnebeskrivelse samt portfolio og/eller skriftlig avhandling. I situasjoner hvor det ikke er mulig å legge frem eksamenspapirer kan kunnskaper dokumenteres på annen måte, jf. Lisboakonvensjonen, artikkel VII.

Kapittel VI. Eksamen og sensur

§ 6-1.Eksamensformer
1)Eksamen eller prøve kan gjennomføres som:
-forestillinger
-utstillinger
-visninger
-oppgaver
-skriftlig prøve
-praktisk prøve
-muntlig prøve
-fremlegging av arbeid/mappe
-kombinasjon av ovennevnte eksamensformer.
2)Eksamen eller prøve kan gjennomføres individuelt eller gruppevis. Hvilke(n) eksamens-/ prøveform(er) som benyttes i det enkelte emne fremgår av studieplan.
§ 6-2.Vilkår for adgang til eksamen
1)Det skal gå klart frem av studieplanen hvilke eksamener og vurderinger underveis i studieløpet som skal inngå på vitnemålet.
2)Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo har adgang til eksamener og prøver ved de studier de er tatt opp til. Studenter må være registrert og ha betalt fastsatt semesteravgift.
3)Regler om arbeidskrav/studiekrav, obligatoriske oppgaver, krav om avlagte eksamener eller prøver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis for at studenten skal ha adgang til en eksamen eller få fortsette studiene, fastsettes i studieplanen. Reglene om arbeidskrav gjelder også i de tilfeller hvor en student har fravær pga. sykdom eller er innvilget permisjon, jf. § 3-4.
4)Det er ikke adgang til å fremstille seg til eksamen (inklusive ny eksamen, jf. § 6-6) i samme emne mer enn tre ganger.
5)Andre som ikke er opptatt som student ved Kunsthøgskolen i Oslo eller som har studierett ved et annet studium ved kunsthøgskolen, men som oppfyller de generelle og eventuelle spesielle opptakskrav for studiet og øvrige krav for oppmelding i vedkommende emne, kan melde seg opp til eksamen. Dekan avgjør om de generelle og eventuelle spesielle opptakskrav er innfridd. Kandidater som ikke er tatt opp som student ved Kunsthøgskolen i Oslo, skal betale et vederlag som dekker kunsthøgskolens merutgifter ved å arrangere eksamen.
§ 6-3.Oppmelding til eksamen
1)Studenter som følger normal studieprogresjon i et studieprogram, blir automatisk oppmeldt til eksamen.
2)Ved utdanninger hvor oppmelding til eksamen ikke skjer automatisk, er studenten selv ansvarlig for å melde seg opp innen fastsatte frister.
3)Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
§ 6-4.Tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med særskilte behov
1)For å gi alle studenter tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøve, kan studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, etter skriftlig søknad få innvilget dette.
2)Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for særordning i eksamenssituasjonen.
3)Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen er 3 uker før eksamen. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for særordning er uforutsett.
4)Etter søknad kan eksamen avlegges på engelsk. Søknadsfristen er 3 uker før eksamen.
5)Tilrettelegging av eksamen kan gjelde for enkelteksamener eller for hele studiet og kan gis i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid til eksamen.
6)Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker kan etter eget ønske få vedlagt sin eksamensbesvarelse en attest som bekrefter dette.
7)Når det foreligger dokumentert behov for utvidet tid til eksamen, kan det gis inntil 25 % utvidet tid. Ved sterk funksjonshemming og alvorlig sykdom kan det gis ytterligere utvidelse av eksamenstiden.
8)For alle ordninger forutsettes at det ikke gis særvurdering av de faglige prestasjoner.
9)Søknad om tilrettelegging sendes til studieseksjonen.
§ 6-5.Forfall, oppmøte til eksamen, sykdom under eksamen og blank besvarelse
1)Forfall til eksamen må meldes til studieadministrasjonen og dokumenteres med legeattest eller annen gyldig dokumentasjon før eksamen tar til, for at oppmelding ikke skal regnes som eksamensforsøk.
2)Gyldig grunn er sykdom, sterke velferdsgrunner eller andre særlige grunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. Gyldig grunn gir rett til utsatt eksamen, jf. § 6-6.
3)En student som ikke møter til eksamen som fastsatt, får registrert «Ikke møtt» dersom ikke dokumentasjon for gyldig fravær fremlegges. «Ikke møtt» teller som ett eksamensforsøk. Det samme gjelder for studenter som leverer blank besvarelse, som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn eller som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver eller lignende innen fastsatte frister.
4)Studenter som har levert materiale til bedømming kan ikke unndra seg sensur. Avlagt prøve kan ikke annulleres.
5)En student som blir syk under eksamen, må gi beskjed til sensor, studieleder eller studieadministrasjon, straks oppsøke lege og levere legeattest senest tre døgn etter den avbrutte eksamen.
6)Utsatt innleveringsfrist kan innvilges på grunn av sykdom. Søknad må være vedlagt legeattest og må leveres kunsthøgskolen umiddelbart etter sykemeldingsperioden og senest en dag før innleveringsfristen.
§ 6-6.Utsatt eksamen - ny eksamen
1)En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid, jf. § 6-5, har rett til å gå opp til utsatt eksamen. Slik eksamen skal normalt avholdes i begynnelsen av påfølgende semester, og senest innen seks måneder etter den opprinnelige eksamen. Hvis videre deltagelse i utdanningen ikke er avhengig av at eksamen er bestått kan studenten velge å vente med å gå opp til utsatt eksamen til neste ordinære eksamen avholdes.
2)Kunsthøgskolen i Oslo kan vedta at det holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen. Ny eksamen skal avholdes innen ett år etter den opprinnelige eksamen og senest sammen med neste ordinære eksamen.
3)Utsatt/ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen.
§ 6-7.Eksamen i fag og emner som opphører

For fag/emner som opphører, gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og én utsatt/ny eksamen i et fag/emne fremdeles gjenstår studenter med ikke bestått eller gyldig fravær, kan det avholdes en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal avholdes innen ett år etter siste ordinære eksamen. Eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen.

§ 6-8.Fusk ved eksamen
1)Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av litteratur, internettdokumenter o.a. uten kildehenvisninger. Besvarelser som er svært likt utformet regnes som fusk, og det regnes i tillegg som fusk hvis besvarelsen er et plagiat eller den åpenbart er utført av andre enn studenten.
2)Ved eksamener hvor tillatte hjelpemidler er begrenset, betraktes det som fusk å benytte annet enn det som det på forhånd er informert om/oppgitt i eksamensteksten.
3)Konsekvensen for studenten ved fusk/forsøk på fusk er annullering av eksamen og inntil ett års utestenging fra alle høgre utdanningsinstitusjoner, jf. UH-loven § 4-7 og § 4-8. Sensurresultatet skal settes til «ikke bestått» der det er dokumentert fusk eller forsøk på fusk. Alle saker der det er avdekket fusk eller forsøk på fusk, skal oversendes styret til endelig avgjørelse.
§ 6-9.Vurderingsformer
1)Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger som inngår i studentenes læringsforløp, og hvilke av disse som inngår på vitnemålet eller i endelig karakter.
2)Vurdering kan skje individuelt eller i gruppe.
3)Eventuell gruppeeksamen eller -prøver skal organiseres slik at hver enkelt students kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse også kan vurderes på individuelt grunnlag. Hvilken eksamens- eller prøveform som skal inngå i vurderingen og hvordan oppgaver skal gjennomføres, bedømmes eller vurderes fremgår av studieplanene.
§ 6-10.Vurderingsuttrykk
1)Kunsthøgskolen i Oslo bruker begge vurderingsuttrykk som er angitt i UH-loven § 3-9:
-gradert karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er stryk.
-Bestått eller ikke bestått.
2)Hvilket vurderingsuttrykk som benyttes ved den enkelte eksamen, prøve eller bedømmelse av oppgave, fastsettes i studieplanen og tas med i beskrivelsen av hvert enkelt emne.
3)Beregning av endelig karakter i et emne som består av flere deleksamener, skal fremgå av studieplanen.
§ 6-11.Sensur

Sensur behandles etter UH-loven § 3-9.

1)Bruk av sensorer skal fastsettes i studieplaner og tas med i beskrivelsene av emner. Sensur og valg av sensorer skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet på en upartisk og faglig betryggende måte. Ved bedømmelse av studentens selvstendige arbeid i høyere grad skal det være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern.
2)Dersom det ikke blir enighet mellom sensorene om en karakter, har ekstern sensor eller intern sensor som ikke er faglærer avgjørelsen.
3)Ekstern sensor må ikke ha ansettelsesforhold ved Kunsthøgskolen i Oslo i det aktuelle studieåret og bør normalt ikke ha annen, nær profesjonell tilknyting til faglærere på Kunsthøgskolen i Oslo innen samme studieprogram. Ekstern sensor skal normalt ikke benyttes sammenhengende i mer enn 3 år.
§ 6-12.Ny sensur
1)Ved klage over karakterfastsetting, jf. § 7-2, skal det foretas ny sensur. I tillegg kan klage over formelle feil, jf. § 7-3, føre til at det skal foretas ny sensur.
2)Ved ny sensur skal det samme arbeidet vurderes på nytt av minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. UH-loven § 3-9. De nye sensorer skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Karakteren kan endres både til gunst og til ugunst for klager.

Kapittel VII. Begrunnelse og klage

§ 7-1.Begrunnelse for karakterfastsetting

Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner, jf. UH-loven § 5-3. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes senest tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

§ 7-2.Klage over karakterfastsetting

Klage over karakterfastsetting behandles etter UH-loven § 5-3.

1)En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter er at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas, jf. § 6-12. Klagen sendes til studieadministrasjonen.
2)Ved bruk av løpende vurdering kan studenten fremsette klage først når sluttkarakter for emnet er kunngjort.
3)Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen.
4)Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.
§ 7-3.Klage over formelle feil

Klage over formelle feil ved eksamen (dvs. feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren) behandles etter UH-loven § 5-2.

1)Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og sendes til studieadministrasjonen ved Kunsthøgskolen.
2)Ved medhold i klage over formelle feil skal det vurderes om feilen kan rettes opp med ny sensur, jf. § 6-12, eller om det skal avholdes ny eksamen, jf. § 6-6.

Kapittel VIII. Grader og vitnemål

§ 8-1.Grader

Kunsthøgskolen i Oslo tildeler bachelorgrader av 180 studiepoengs omfang og mastergrader av 120 studiepoengs omfang. For å få utstedt vitnemål for grad fra Kunsthøgskolen i Oslo må minst 60 studiepoeng av graden være fullført ved Kunsthøgskolen i Oslo.

§ 8-2.Bachelorgrad

Studenter som er tatt opp til bachelorstudier ved Kunsthøgskolen i Oslo må ha avlagt eksamen i og bestått emner som til sammen må utgjøre minst 180 studiepoeng for å få tildelt en bachelorgrad. Krav til fordypning er definert i studieplanen.

§ 8-3.Mastergrad

For å få tildelt mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo må kravene som stilles i forskrift om krav til mastergrad gitt av departementet være oppfylt. I tillegg må studenten ha avlagt eksamen i og bestått de emner som er fastsatt i studieplanen.

§ 8-4.Vitnemål og karakterutskrift
1)Vitnemål utstedes ved fullført grad eller fullført utdanning. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilket semester og år graden/utdanningen er fullført. Det fremgår av vitnemålet hvilke emner som er fullført og bestått.
2)Vitnemål utstedes kun én gang.
3)Vitnemål utstedes på norsk. Et eget vitnemålstillegg, Diploma Supplement, gir en nærmere beskrivelse på engelsk av studentens utdanning og av det norske utdanningssystemet.
4)Mindre enheter eller ikke fullførte studieprogram dokumenteres ved karakterutskrift. Karakterutskriften skal inneholde gjeldende karakter i emnet, hvilket år og semester karakteren er oppnådd, tittel på emnet og emnets omfang i studiepoeng.

Kapittel IX. Ikrafttredelse

§ 9-1.Ikrafttredelse
1)Forskriften trer i kraft fra og med 1. april 2011.
2)Fra samme tid oppheves forskrift 25. februar 2003 nr. 947 om krav til bachelorgraden ved Kunsthøgskolen i Oslo, fastsatt av Kunsthøgskolens styre.