Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften)

DatoFOR-2011-02-23-190
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2011
Sist endretFOR-2016-06-20-738
EndrerFOR-1999-08-20-956, FOR-2002-03-12-259
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4a, FOR-1999-08-20-949, FOR-2010-10-12-1894
Kunngjort25.02.2011   kl. 14.40
Rettet01.10.2016 (overskrifter til forordninger slettet)
KorttittelØkodesignforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 23. februar 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4a, jf. delegeringsvedtak 20. august 1999 nr. 949, jf. delegeringsvedtak 12. oktober 2010 nr. 1894.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26 (direktiv 2009/125/EF), nr. 26b (forordning (EU) nr. 206/2012), nr. 26c (forordning (EU) nr. 1015/2010), nr. 26d (forordning (EU) nr. 1016/2010), nr. 26e (forordning (EU) nr. 327/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 666/2013), nr. 31 (forordning (EF) nr. 1275/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 278/2009, forordning (EF) nr. 642/2009 og forordning (EU) nr. 801/2013), nr. 32 (forordning (EF) nr. 107/2009), nr. 33 (forordning (EF) nr. 244/2009 som endret ved forordning (EF) nr. 859/2009 og forordning (EU) 2015/1428), nr. 34 (forordning (EF) nr. 245/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 347/2010 og forordning (EU) 2015/1428), nr. 35 (forordning (EF) nr. 278/2009), nr. 36 (forordning (EF) nr. 640/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 4/2014), nr. 37 (forordning (EF) nr. 641/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 622/2012), nr. 38 (forordning (EF) nr. 642/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 801/2013), nr. 39 (forordning (EF) nr. 643/2009), nr. 26g (forordning (EU) nr. 547/2012), nr. 26f (forordning (EU) nr. 932/2012), nr. 26g (forordning (EU) nr. 547/2012), nr. 26h (forordning (EU) nr. 1194/2012 som endret ved forordning (EU) 2015/1428), nr. 26i (forordning (EU) nr. 548/2014), nr. 26j (forordning (EU) nr. 617/2013), nr. 26k (forordning (EU) nr. 666/2013), nr. 26l (forordning (EU) nr. 66/2014), nr. 26m (forordning (EU) nr. 1253/2014), nr. 26n (forordning (EU) 2015/1185), nr. 26o (forordning (EU) 2015/1189), nr. 26p (forordning (EU) 2015/1095) og nr. 26q (forordning (EU) 2015/1188).
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1476, 20 des 2012 nr. 1389, 7 feb 2013 nr. 152, 31 mai 2013 nr. 557, 5 sep 2013 nr. 1061, 28 mai 2014 nr. 683, 22 juni 2015 nr. 749, 18 des 2015 nr. 1781, 2 mars 2016 nr. 231, 24 april 2016 nr. 438, 20 juni 2016 nr. 738.
Rettelser: 15.04.2011 (forordning (EU) 1275/2008), 01.04.2013 (forordninger i pdf tilføyd), 10.10.2013 (forordninger i pdf tilføyd), 01.09.2015 (forordninger i pdf tilføyd), 11.02.2016 (forordninger i pdf tilføyd), 23.03.2016 (forordninger i pdf tilføyd eller erstattet), 01.07.2016 (forordninger tilføyd), 01.10.2016 (overskrifter til forordninger slettet).

Kapittel 1. Formål, definisjoner, anvendelsesområde mv.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften skal fremme utvikling og anvendelse av energieffektive og miljøvennlige energirelaterte produkter for å bidra til å begrense energibruken og belastningen på miljøet i hele produktenes livssyklus.

Forskriften fastsetter rammene for fastleggelsen av de produktspesifikke regler for miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter og har som tilleggsformål å sikre den frie bevegelighet av energirelaterte produkter innenfor EØS.

§ 2.Virkeområde

Forskriften får anvendelse på energirelaterte produkter med tilhørende komponenter og delkomponenter.

Med komponenter og delkomponenter menes deler hvis miljøvirkning ikke kan vurderes selvstendig, samt deler som er beregnet for å inngå i produkter og som ikke kan bringes i omsetning eller tas i bruk som særskilte deler til sluttbrukere.

Forskriften får ikke anvendelse på transportmidler til befordring av personer eller varer.

§ 3.Definisjoner

I forskriften forstås med:

1)energirelatert produkt: ethvert produkt som bringes i omsetning eller tas i bruk og som ved anvendelse innvirker på energibruken, herunder deler som har miljøvirkning som kan vurderes selvstendig og som er beregnet til å inngå i energirelaterte produkter som bringes i omsetning som individuelle deler for og/eller tas i bruk som individuelle deler av sluttbrukere,
2)produktspesifikke regler: regler inntatt i kapittel 3, som fastsetter krav til miljøvennlig utforming av bestemte energirelaterte produkter eller for miljøaspekter ved de samme produkter,
3)bringe i omsetning: å gjøre et produkt tilgjengelig for første gang på EØS-markedet med henblikk på distribusjon eller anvendelse innenfor EØS enten mot betaling eller gratis og uansett salgsmetode,
4)ta i bruk: en sluttbrukers første anvendelse innenfor EØS av et energirelatert produkt i tråd med produktets formål,
5)produsent: den fysiske eller juridiske person som produserer produkter som er omfattet av forskriften, og som etter § 4 kan være ansvarlig for at produktene er i samsvar med forskriften, ved omsetning og/eller ved at sluttbruker tar det i bruk under produsentens eget navn eller varemerke eller ved produsentens egen anvendelse,
6)representant: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, og som har fått skriftlig mandat fra den ansvarlige til i dennes navn å oppfylle alle eller deler av de forpliktelser og formaliteter som er fastsatt i forskriften,
7)importør: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, som bringer et produkt fra et tredjeland i omsetning på EØS-markedet som ledd i sin næringsvirksomhet, og som etter § 4 kan være ansvarlig for at produktene er i samsvar med forskriften,
8)miljøaspekt: et element eller en funksjon ved et produkt som kan inngå i et samspill med miljøet i løpet av dets livssyklus,
9)livssyklus: et produkts fortløpende og innbyrdes forbundne faser fra dets anvendelse som råmateriale til endelig fjerning,
10)et produkts miljøvirkning: resultatene av produsentenes håndtering av produktets miljøaspekter, slik det fremkommer i produktets tekniske dokumentasjon,
11)forbedring av miljøvirkning: prosessen til forbedring av et produkts miljøvirkning i løpet av en rekke produktgenerasjoner, men ikke nødvendigvis av alle produktets miljøaspekter samtidig,
12)miljøvennlig utforming: integrasjonen av miljøaspekter i produktutformingen med henblikk på å forbedre produktets miljøvirkning i hele dets livssyklus,
13)krav til miljøvennlig utforming: ethvert krav i tilknytning til et produkt eller til produktets utforming som har til formål å forbedre dets miljøvirkning eller ethvert krav om levering av opplysninger om et produkts miljøegenskaper,
14)harmonisert standard: en teknisk spesifikasjon vedtatt av et anerkjent standardiseringsorgan i henhold til et mandat fra EU-kommisjonen etter prosedyren fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF med det formål å fastlegge et europeisk krav som det ikke er obligatorisk å oppfylle.
§ 4.Den ansvarlige

Ansvaret for at et energirelatert produkt er i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av forskriften påhviler produsenten av det energirelaterte produktet eller dennes representant.

Dersom produsenten ikke er etablert innenfor EØS, og det ikke finnes noen representant, påhviler ansvaret importøren av det energirelaterte produktet.

Dersom importøren ikke er etablert innenfor EØS, påhviler ansvaret enhver fysisk eller juridisk person som bringer produktet i omsetning eller tar produktet i bruk i næringsvirksomhet.

Kapittel 2. Krav til energirelaterte produkter

§ 5.Krav til energirelaterte produkter

Et energirelatert produkt som er omfattet av de produktspesifikke reglene i kapittel 3, kan kun bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet dersom det er i samsvar med de produktspesifikke regler, er utstyrt med CE-merking etter § 6, har samsvarserklæring etter § 7 og det er foretatt en samsvarsvurdering etter § 8. Den ansvarlige skal sikre at vilkårene er oppfylt før produktet bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet.

§ 6.CE-merking

CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» og skal utformes slik:

sf-20110223-0190-01-01.gif

CE-merkingen skal være minst 5 mm høy. Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold være som angitt i figuren inntatt i første ledd.

CE-merkingen skal påføres produktet. Dersom dette ikke er mulig, skal den påføres emballasjen og de medfølgende dokumenter.

Produktet må ikke være forsynt med merker som kan virke villedende om betydningen eller formen av CE-merket.

§ 7.Samsvarserklæring

Den ansvarlige skal gjennom samsvarserklæringen sikre at produktet oppfyller alle relevante og produktspesifikke bestemmelser, og henvise til disse.

I tillegg skal samsvarserklæringen inneholde følgende opplysninger:

1)navn og adresse på den ansvarlige,
2)en beskrivelse av modellen som er egnet til entydig å identifisere denne,
3)dersom relevant, referanser til de anvendte harmoniserte standarder,
4)dersom relevant, de øvrige anvendte tekniske og andre standarder og spesifikasjoner,
5)dersom relevant, henvisninger til annet regelverk som inneholder bestemmelser om den anvendte CE-merking, og
6)navn på og underskriften til den person som har rett til å forplikte den ansvarlige.

Den ansvarlige skal oppbevare alle utstedte samsvarserklæringer i 10 år etter fremstillingen av det siste produkt som samsvarserklæringen gjelder.

§ 8.Samsvarsvurdering

Samsvarsvurderingen skal utføres i henhold til bestemmelser om dette i de relevante produktspesifikke regler, samt i henhold til én av de to prosedyrene som beskrives henholdsvis i bilag IV og bilag V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF. Dersom det er behørig begrunnet og står i forhold til risikoen, kan prosedyre for samsvarsvurdering i stedet utvelges blant de relevante moduler som er beskrevet i bilag II til rådet for den europeiske unions beslutning 768/2008/EF.

Dersom et produkt er utformet av en organisasjon som er EMAS-registrert i medhold av forurensningsforskriften kapittel 38, og organisasjonens utformingsfunksjon er omfattet av EMAS-registreringen, antas det at vilkåret i første ledd er oppfylt.

Den ansvarlige skal oppbevare alle relevante dokumenter om den gjennomførte samsvarsvurdering i 10 år etter fremstillingen av det siste produkt som samsvarsvurderingen gjelder.

0Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2012), 20 des 2012 nr. 1389 (i kraft 1 jan 2013).
§ 9.Samsvarsformodning

Et produkt som er CE-merket etter § 6, antas å være i samsvar med de relevante produktspesifikke regler.

Et produkt som er utformet i tråd med harmoniserte standarder, hvis referansenumre er offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende, antas å være i samsvar med de krav i relevante produktspesifikke regler som omfattes av de anvendte harmoniserte standarder.

Et produkt som er miljømerket i tråd med lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 6b om EØS-ordning for frivillig miljømerking antas å være i samsvar med de relevante produktspesifikke regler.

Kapittel 3. Produktspesifikke regler

§ 10.Elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 31 (forordning (EF) nr. 1275/2008, som endret ved forordning (EF) nr. 278/2009, forordning (EF) nr. 642/2009, forordning (EU) nr. 617/2013 og forordning (EU) nr. 801/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1781.
§ 11.Enkle digitale dekodere

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 32 (forordning (EF) nr. 107/2009) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av enkle digitale dekodere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 12.Ikke-retningsbestemte husholdningslamper

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 33 (forordning (EF) nr. 244/2009, som endret ved forordning (EF) nr. 859/2009 og forordning (EU) 2015/1428) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1781.
§ 13.Lysrør uten innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 34 (forordning (EF) nr. 245/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 347/2010 og forordning (EU) 2015/1428) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av lysrør uten innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2015 nr. 1781.
§ 14.Retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26h (forordning (EU) nr. 1194/2012, som endret ved forordning (EU) 2015/1428) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061, endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1781.
§ 15.Eksterne strømkilders bruk i ubelastet tilstand og deres gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv tilstand

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 35 (forordning (EF) nr. 278/2009) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders bruk i ubelastet tilstand og til deres gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv tilstand gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 14).
§ 16.Elektriske motorer

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 36 (forordning (EF) nr. 640/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 4/2014) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 15), 28 mai 2014 nr. 683.
§ 17.Frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 37 (forordning (EF) nr. 641/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 622/2012) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 31 mai 2013 nr. 557 (i kraft 1 juli 2013), 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 16).
§ 18.Fjernsyn

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 38 (forordning (EF) nr. 642/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 801/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 17), 18 des 2015 nr. 1781.
§ 19.Kjøleinnretninger til husholdningsbruk

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 39 (forordning (EF) nr. 643/2009) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleinnretninger til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 18).
§ 20.Klimaanlegg og komfortvifter

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26b (forordning (EU) nr. 206/2012) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av klimaanlegg og komfortvifter gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2012 nr. 1389 (i kraft 1 jan 2013), endret ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 19).
§ 21.Husholdningsvaskemaskiner

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26c (forordning (EU) nr. 1015/2010) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 152 (i kraft 11 feb 2013), endret ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 20).
§ 22.Husholdningsoppvaskmaskiner

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26d (forordning (EU) nr. 1016/2010) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 152 (i kraft 11 feb 2013), endret ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 21).
§ 23.Vifter

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26e (forordning (EU) nr. 327/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 666/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av vifter som drives av motorer med en elektrisk inngangseffekt på mellom 125 W og 500 kW gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 152 (i kraft 11 feb 2013), endret ved forskrifter 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 22), 18 des 2015 nr. 1781.
§ 24.Vannpumper

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26g (forordning (EU) nr. 547/2012) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av vannpumper gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 31 mai 2013 nr. 557 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 23).
§ 25.Tørketromler

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26f (forordning (EU) nr. 932/2012) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av tørketromler gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 31 mai 2013 nr. 557 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 24).
§ 26.Krafttransformatorer

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26i (forordning (EU) nr. 548/2014) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av små, mellomstore og store krafttransformatorer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2015 nr. 749.
§ 27.Datamaskiner og datatjenere

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26j (forordning (EU) nr. 617/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1781.
§ 28.Støvsugere

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26k (forordning (EU) nr. 666/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av støvsugere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1781.
§ 29.Stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter til husholdningsbruk

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26l (forordning (EU) nr. 66/2014) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1781.
§ 30.Ventilasjonsaggregater

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26m (forordning (EU) nr. 1253/2014) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1781.
§ 31.Varmeovner fyrt med fast brensel

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26n (forordning (EU) 2015/1185) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 2 mars 2016 nr. 231.
§ 32.Kjeler for fast brensel

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26o (forordning (EU) 2015/1189) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 2 mars 2016 nr. 231.
§ 33.Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26p (forordning (EU) 2015/1095) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 24 april 2016 nr. 438.
§ 34.Varmeovner

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26q (forordning (EU) 2015/1188) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av varmeovner gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2016 nr. 738.

Kapittel 4. Diverse bestemmelser

§ 35.Tilsyn og kontroll

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i eller med hjemmel i forskriften blir oppfylt.

Produsent og importør av et energirelatert produkt og enhver fysisk eller juridisk person som bringer et energirelatert produkt i omsetning eller tar produktet i bruk i næringsvirksomhet, samt de forannevntes representanter, plikter å medvirke til gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsynet.

0Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1389 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 19), 7 feb 2013 nr. 152 (i kraft 11 feb 2013, tidligere § 20), 31 mai 2013 nr. 557 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 23), 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 25), 22 juni 2015 nr. 749 (tidligere § 26), 18 des 2015 nr. 1781 (tidligere § 27), 2 mars 2016 nr. 231 (tidligere § 31), 24 april 2016 nr. 438 (tidligere § 33), 20 juni 2016 nr. 738 (tidligere § 34).
§ 36.Pålegg og øvrige vedtak

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg og treffe de øvrige vedtak som er nødvendige for gjennomføring av forskriften og vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften.

Vedtak etter første ledd kan blant annet gå ut på

1)å bringe et energirelatert produkt i samsvar med denne forskriften,
2)innen 10 dager etter mottakelse av pålegg eller vedtak å stille til rådighet slik dokumentasjon som den ansvarlige er pliktig å oppbevare etter § 7 og § 8,
3)vederlagsfri avståelse av prøver på eller fra energirelaterte produkter,
4)begrensning av eller forbud mot omsetning av eller adgangen til å ta i bruk et energirelatert produkt.
0Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2012), 20 des 2012 nr. 1389 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 20), 7 feb 2013 nr. 152 (i kraft 11 feb 2013, tidligere § 21), 31 mai 2013 nr. 557 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 24), 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 26), 22 juni 2015 nr. 749 (tidligere § 27), 18 des 2015 nr. 1781 (tidligere § 28), 2 mars 2016 nr. 231 (tidligere § 32), 24 april 2016 nr. 438 (tidligere § 34), 20 juni 2016 nr. 738 (tidligere § 35).
§ 37.Tvangsmulkt

Ved overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i forskriften kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge tvangsmulkt. Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Tvangsmulkt tilfaller statskassen.

Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer når mulkten begynner å løpe og kan helt eller delvis frafalle kravet om påløpt mulkt.

0Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1389 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 21), 7 feb 2013 nr. 152 (i kraft 11 feb 2013, tidligere § 22), 31 mai 2013 nr. 557 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 25), 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 27), 22 juni 2015 nr. 749 (tidligere § 28), 18 des 2015 nr. 1781 (tidligere § 29), 2 mars 2016 nr. 231 (tidligere § 33), 24 april 2016 nr. 438 (tidligere § 35), 20 juni 2016 nr. 738 (tidligere § 36).
§ 38.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. august 1999 nr. 956 om energieffektivitetskrav til elektriske hushaldskjøleskap og -frysarar og kombinasjonar av slike og forskrift 12. mars 2002 nr. 259 om energieffektivitetskrav til strømbegrensere i lysstoffrør.

0Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1389 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 22), 7 feb 2013 nr. 152 (i kraft 11 feb 2013, tidligere § 23), 31 mai 2013 nr. 557 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 26), 5 sep 2013 nr. 1061 (tidligere § 28), 22 juni 2015 nr. 749 (tidligere § 29), 18 des 2015 nr. 1781 (tidligere § 30), 2 mars 2016 nr. 231 (tidligere § 34), 24 april 2016 nr. 438 (tidligere § 36), 20 juni 2016 nr. 738 (tidligere § 37).

Forordninger 

Forordningene er ikke konsoliderte versjoner. 

For å lese forordning (EF) nr. 1275/2008 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 107/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 244/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 245/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 278/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 640/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 641/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 642/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 643/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 859/2009 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EF) nr. 347/2010 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1015/2010 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1016/2010 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 327/2011 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 206/2012 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 547/2012 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 622/2012 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 932/2012 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1194/2012 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 617/2013 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 666/2013 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 801/2013 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 4/2014 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 66/2014 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 548/2014 i pdf se her: pdf.gif

Offisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1253/2014 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1095 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1185 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1188 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1189 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1428 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

0Forordninger tilføyd uten kunngjøring 1 april 2013, 10 okt 2013, 1 sept 2015, 11 feb 2016, tilføyd eller erstattet 23 mars 2016, tilføyd 1 juli 2016, forklarende overskrifter til forordninger fjernet 1 okt 2016.