Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

DatoFOR-2011-02-23-191
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse23.02.2011
Sist endretFOR-2016-06-23-785 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2004-12-22-1756
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1
Kunngjort25.02.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om etableringstilskudd mv.

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 23. februar 2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1.
Endringer: Endret ved forskrift 23 juni 2016 nr. 785.

§ 1.Formål

Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

§ 2.Tildelingskriterier

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner som kan videretildele tilskudd til enkeltpersoner til etablering i egen bolig og til tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving.

Etter samtykke fra Husbanken kan midler tildelt en kommune avsettes i tapsfond for å sikre kommunen mot økonomiske tap i forbindelse med utlån av startlån.

Husbanken kan også gi tilskudd til

-borettslag, sameier og lignende for tilstandsvurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse
-enkeltpersoner for utredning og prosjektering av boliger som skal dekke spesielle behov
-prosjektering og investering i heis i eksisterende boligbygg.
0Endret ved forskrift 23 juni 2016 nr. 785 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Prioriteringer

Tilskuddmidlene skal fordeles ut fra bolig- og bygningspolitiske prioriteringer gitt av departementet.

§ 4.Oppfølgning og kontroll

Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering.

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes.

§ 5.Retningslinjer for tildeling og utmåling av tilskudd

Husbanken kan gi nærmere retningslinjer for tildeling og utmåling av tilskudd.

Kommunene kan fastsette eget regelverk innenfor bestemmelser i denne forskrift og de retningslinjene som er gitt av Husbanken.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 22. desember 2004 nr. 1756 om boligtilskudd fra Husbanken.