Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

DatoFOR-2011-02-23-192
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse23.02.2011
Sist endretFOR-2017-03-28-411 fra 01.04.2017
EndrerFOR-2004-12-22-1756
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1
Kunngjort25.02.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om tilskudd til utleieboliger

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 23. februar 2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1.
Endringer: Endret ved forskrift 28 mars 2017 nr. 411.

§ 1.Formål

Tilskudd skal bidra til flere egnede utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte på boligmarkedet.

§ 2.Tildelingskriterier

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer og utbedrer utleieboliger.

For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner skal det tinglyses en klausul om bruk av boligene og at en kommune eller et statlig helseforetak har tildelingsrett i minst 20 år.

0Endret ved forskrift 28 mars 2017 nr. 411 (i kraft 1 april 2017).
§ 3.Prioriteringer

Tilskuddmidlene skal fordeles ut fra bolig- og bygningspolitiske prioriteringer gitt av departementet.

§ 4.Oppfølgning og kontroll

Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering. Kommunene skal rapportere årlig på bruk av utleieboliger. For utleieboliger som ikke eies av kommuner foretas det stikkprøvekontroll.

§ 5.Tilbakebetaling

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Det skal normalt tinglyses en heftelse på eiendommen til dekning av et eventuelt tilbakebetalingskrav.

§ 6.Retningslinjer for tildeling og utmåling av tilskudd

Husbanken kan gi nærmere retningslinjer for tildeling og utmåling av tilskudd.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 22. desember 2004 nr. 1756 om boligtilskudd fra Husbanken.