Forskrift om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken

DatoFOR-2011-02-23-194
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse23.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1
Kunngjort25.02.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om tilskudd til bolig- og byggkvalitet

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 23. februar 2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1.

§ 1.Formål

Tilskudd skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter.

§ 2.Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til

a)kunnskapsutvikling, støtte til forsøksprosjekter og formidling av informasjon om energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg
b)kunnskapsutvikling, støtte til forsøksprosjekter og formidling av informasjon om universell utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i boliger bygg og uteområder
c)kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om bærekraftig byggeskikk.

Tilskuddet gis til utviklings- og forsøksprosjekter og informasjonstiltak. Det skal rapporteres på hvert tiltak. Resultatene skal være offentlige og må kunne presenteres og videreformidles til alle. Rapporter publiseres på Husbankens hjemmesider.

Tilskuddene gis ikke til å løse kommunale oppgaver som er pålagt ved lov.

§ 3.Prioriteringer

Tilskuddsmidlene skal fordeles ut fra prioriteringer gitt av departementet.

§ 4.Oppfølgning og kontroll

Husbanken skal i tilskuddsbrev sette vilkår om bruk av tildelte midler. Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering.

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes.

§ 5.Retningslinjer for tildeling og utmåling av tilskudd

Husbanken kan gi nærmere retningslinjer for tildeling og utmåling av tilskudd.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.