Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DatoFOR-2011-02-23-202
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse23.02.2011
Sist endret
EndrerFOR-2005-12-07-1687
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2007-01-31-173-§1-1
Kunngjort04.03.2011   kl. 14.50
Rettet16.03.2011 (tittel)
KorttittelForskrift om opptak til PPU mv. ved NTNU

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 23. februar 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-7 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 nr. 4.

§ 1-1.Generelt
1.Opptaksforskriften gjelder for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PPU) og fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - deltid (FPPU).
2.Opptak til PPU og FPPU krever studiekompetanse i henhold til forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
3.For opptak til lærerutdanning ved NTNU kreves det politiattest tilsvarende slik politiattest som kreves for yrkesutøvelse, jf. forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til universiteter og høyskoler kap. 6, fastsatt med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-9.
4.Inntil 40 % av studieplassene kan settes av til søkere med spesiell fagbakgrunn for å ivareta den faglige bredden i utdanningen.
5.Opptak kan kun foretas med bakgrunn i relevante undervisningsfag hvor NTNU tilbyr lærerutdanning.
6.Opptakskvote i hvert fag reguleres av tilgang på praksisplasser ved partnerskapsskolene tilknyttet Program for lærerutdanning. Rektor fastsetter opptakskvoter innenfor hvert fagområde innen 1. april.
§ 2-1.Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid

Søknad om opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) skjer på Søknadsweb innen de frister NTNU fastsetter for lokale opptak. Studiet starter påfølgende høstsemester.

§ 2-2.Opptakskrav

For opptak til PPU kreves, i tillegg til generelle krav, følgende:

1.Minst ett relevant undervisningsfag på minimum 60 relevante studiepoeng tilsvarende årsstudium med hensyn til bredde og dybde.
2.Beståtte eksamener i minst 180 studiepoeng.
§ 2-3.Rangering

Søkere til PPU rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1.Fullført grad fra universitetet eller høgskole og minst to undervisningsfag hvor høyere grad går foran lavere grad, og søkere med tre fag rangeres foran søkere med to.
2.Uten grad hvor antall undervisningsfag, slik at søkere med tre fag rangeres foran søkere med to osv.
3.Ett fag og fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad.
4.Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak.
5.Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.
§ 3-1.Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) - deltid - søknad

Søknad om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) skjer på Søknadsweb innen de frister NTNU fastsetter for lokale opptak. Studiet starter påfølgende høstsemester. Søkerne til studiet deles i to opptaksgrupper: en gruppe for søkere med allmennfaglig utdanningsbakgrunn og en gruppe med yrkesfaglig bakgrunn. Søkerne konkurrerer kun med søkere i egen opptaksgruppe om studieplass. 

Søkere med allmennfaglig utdanningsbakgrunn

§ 4-1.Opptakskrav

For opptak til FPPU for allmennfag kreves følgende:

1.Minst ett relevant undervisningsfag på minimum 60 studiepoeng.
2.Beståtte eksamener i minst 180 studiepoeng.
§ 4-2.Rangering

Søkere til FPPU for allmennfag rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1.Antall måneder undervisningspraksis i faget etter endt fagutdanning.
2.Fullført grad fra universitetet eller høgskole og minst to undervisningsfag hvor høyere grad går foran lavere grad, og søkere med tre fag rangeres foran søkere med to.
3.Uten grad hvor antall undervisningsfag slik at søkere med tre fag rangeres foran søkere med to osv.
4.Ett fag og fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad.
5.Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak.
6.Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår. 

Søkere med yrkesfaglig utdanningsbakgrunn

§ 5-1.Opptakskrav

For opptak til FPPU for yrkesfag kreves, i tillegg til krav fastsatt i Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet, at søkerne tilfredsstiller krav for ansettelse i skolen, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og:

1.Profesjonsrettet universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjør minst 180 studiepoeng, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har minst 60 studiepoeng relevant utdanning, og 2 års relevant yrkespraksis etter endt utdanning, eller
2.Fagbrev, svennebrev eller fullført og bestått anna yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, generell studiekompetanse, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæring og 4 års relevant yrkespraksis etter fullført videregående opplæring, for undervisning i fag/på fagområde hvor utdanningen/bakgrunnen er relevant.
§ 5-2.Rangering

Søkere til FPPU for yrkesfag rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1.Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i henhold til bestemmelser om dette i opplæringslova.
2.Antall måneder undervisningspraksis etter endt fagutdanning
3.Antall måneder fagpraksis etter endt fagutdanning.
4.Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.
§ 6-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. desember 2005 nr. 1687 om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).