Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater

DatoFOR-2011-03-04-251
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse04.03.2011
Sist endret
EndrerFOR-1954-07-08-3
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§101, LOV-1981-05-22-25-§107g
Kunngjort08.03.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. mars 2011 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 101 og § 107g. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Antall

Domstoladministrasjonen fastsetter antallet faste forsvarere og bistandsadvokater ved den enkelte domstol. For Høyesterett avgjør Domstoladministrasjonen om det skal antas faste bistandsadvokater.

Verv som fast forsvarer eller bistandsadvokat ved første og annen rettsinstans gjelder både for den aktuelle tingrett og for lagmannsretten i det lagsognet tingretten tilhører.

§ 2.Funksjonstid

Faste forsvarere og bistandsadvokater ved tingrett og lagmannsrett antas på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning utover én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Faste forsvarere og bistandsadvokater for Høyesterett antas på åremål for 8 år uten adgang til gjenoppnevning.

§ 3.Oppsigelse og tjenestefri

For verv som fast forsvarer eller bistandsadvokat gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Domstolleder kan innvilge permisjon fra vervet på inntil 6 måneder ved sykdom og inntil 3 måneder i andre tilfeller, samt anta stedfortreder i permisjonstiden. Innvilgelse av permisjoner og antakelser av stedfortredere for lengre perioder enn dette behandles av Domstoladministrasjonen.

§ 4.Aldersgrense

Øvre aldersgrense for faste forsvarere og bistandsadvokater er 70 år. Den faste forsvarer eller bistandsadvokat plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for vervet er nådd.

§ 5.Kunngjøring og innstilling

Ledig verv som fast forsvarer eller bistandsadvokat ved tingrett og lagmannsrett skal kunngjøres av tingretten i en av de mest leste aviser i lagsognet og for øvrig slik tingretten finner hensiktsmessig. Kopi av kunngjøringen skal sendes den lokale krets av Den Norske Advokatforening. Søknadsfrist bør være 3 uker fra dato for innrykk.

Etter søknadsfristens utløp avgir domstolsleder ved tingretten skriftlig uttalelse til førstelagmannen i tilhørende lagmannsrett. Førstelagmannen avgir innstilling til Domstoladministrasjonen.

Domstoladministrasjonen kunngjør verv som fast forsvarer eller bistandsadvokat ved Høyesterett. Etter søknadsfristens utløp oversendes søknadslisten til Høyesterett, som gir innstilling til Domstoladministrasjonen.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves kapitel VII i forskrift 8. juli 1954 nr. 3 om oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl.