Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Libya

DatoFOR-2011-03-11-265
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse11.03.2011
Sist endretFOR-2014-04-25-604
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4, LOV-2001-04-27-14
Kunngjort11.03.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Libya

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. mars 2011 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og 1973 (2011) samt lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler, jf. EUs rådsbeslutninger 2011/137/FUSP og 2011/178/FUSP og forordning (EU) nr. 204/2011, forordning (EU) nr. 233/2011, forordning (EU) nr. 272/2011, forordning (EU) nr. 288/2011 og forordning (EU) nr. 296/2011. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 april 2011 nr. 391, 5 okt 2011 nr. 1031, 2 nov 2011 nr. 1071, 19 des 2011 nr. 1353, 20 juni 2012 nr. 602, 25 april 2014 nr. 604 (i sin helhelt).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)på alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)på alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)på alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) nr. 204/2011
(1)EUs vedlagte forordning (EU) nr. 204/2011 om visse spesifikke restriktive tiltak mot visse personer og enheter i lys av situasjonen i Libya (som endret av forordning (EU) nr. 233/2011, forordning (EU) nr. 272/2011, forordning (EU) nr. 288/2011, forordning (EU) nr. 296/2011, forordning (EU) nr. 360/2011, forordning (EU) nr. 502/2011, forordning (EU) nr. 572/2011, forordning (EU) nr. 804/2011, forordning (EU) nr. 872/2011, forordning (EU) nr. 925/2011, forordning (EU) nr. 965/2011, forordning (EU) nr. 1139/2011, forordning (EU) nr. 1360/2011, forordning (EU) nr. 50/2013, forordning (EU) nr. 364/2013, forordning (EU) nr. 488/2013, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 45/2014 og forordning (EU) nr. 74/2014) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2)Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge», med følgende unntak.
a)«EUs felles liste over militært materiell» skal forstås som henvisninger til «Liste I - forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I i forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.).
b)EU og EUs medlemsstater i artikkel 2 (3) og 3 (2) skal forstås som også å omfatte Norge.
(3)Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfelle med referanser til vedlegg IV, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4)Henvisningene til virkeområdet i artikkel 19 skal forstås som «forskriftens virkeområde slik dette er fastlagt i § 1».
(5)Forbudene i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 2 nr. 2 omfatter også varer og teknologi oppført i vedlegg I til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.
(6)Forbudene i artikkel 2 nr. 1 mot å selge, levere, overføre eller eksportere visse varer omfatter også forbud mot transport.
(7)Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er følgende artikler EU interne og kommer ikke til anvendelse: 15–20. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg IV.
0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.
§ 3.Avlisting

Den som et vedtak om frys av penger og formuesgoder i medhold av artikkel 6 nr. 1 i vedlagte forordning retter seg mot, kan anmode FNs kontaktpunkt om å bli fjernet fra listen i samsvar med FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1730 (2006).1

1Resolusjon 1730 (2006)

Vedtatt på Sikkerhetsrådets 5599. møte 19. desember 2006

Fremgangsmåte ved avlisting

Sikkerhetsrådet ber Generalsekretæren om at det opprettes et kontaktpunkt i Sekretariatet (del av FN-sekretariatet) som kan ta imot anmodninger om avlisting. Søkere som ønsker å fremsette en anmodning om avlisting, kan gjøre dette som angitt nedenfor gjennom kontaktpunktet, eller via staten de er bosatt i eller er statsborger av.

Kontaktpunktet skal ha følgende oppgaver:

1. Motta anmodninger om avlisting fra søkere (enkeltperson eller personer, grupper, foretak og/eller virksomheter som står på Sanksjonskomiteens lister).
2. Kontrollere om det dreier seg om en ny eller en gjentatt anmodning.
3. Dersom det dreier seg om en gjentatt anmodning og den ikke inneholder nye opplysninger, sende anmodningen tilbake til søker.
4. Bekrefte overfor søker at anmodningen er mottatt, og informere søker om ordinær saksgang ved behandling av anmodningen.
5. Sende anmodningen til de utpekende myndigheter og til myndighetene i den eller de stater som søkeren er statsborger av og er bosatt i, til orientering og eventuelt kommentar. Sistnevnte myndigheter oppfordres til å konsultere de utpekende myndigheter før de eventuelt tilrår avlisting. De kan i den anledning henvende seg til kontaktpunktet, som vil sette dem i forbindelse med den eller de utpekende stater dersom disse gir tillatelse til det.
6.
a) Dersom noen av de nevnte myndigheter tilrår avlisting etter en slik konsultasjon, skal vedkommende myndigheter sende sin innstilling, sammen med en redegjørelse, via kontaktpunktet eller direkte til Sanksjonskomiteens leder. Komitélederen sørger deretter for at avlistingsanmodningen blir satt på komiteens saksliste.
b) Dersom noen av myndighetene som ble konsultert i forbindelse med avlistingsanmodningen etter punkt 5 ovenfor, gjør innsigelse mot anmodningen, skal kontaktpunktet underrette komiteen om dette og oversende kopi av anmodningen. Komitémedlemmer som sitter inne med opplysninger til støtte for avlistingsanmodningen, oppfordres til å la myndighetene som har vurdert anmodningen i henhold til punkt 5, få del i disse opplysningene.
c) Dersom ingen av myndighetene som har vurdert avlistingsanmodningen i henhold til punkt 5 ovenfor, etter en rimelig frist (3 måneder) har kommentarer eller tilkjennegir overfor komiteen at de fortsatt arbeider med anmodningen og trenger mer tid, som må fastsettes nærmere, skal kontaktpunktet underrette samtlige komitémedlemmer om dette og oversende kopi av avlistingsanmodningen. Ethvert komitémedlem kan, etter å ha rådført seg med de utpekende myndigheter, tilrå avlisting ved å sende anmodningen sammen med en redegjørelse til Sanksjonskomiteens leder. (For at saken skal bli satt på komiteens saksliste, kreves det bare at ett komitémedlem tilrår avlisting.) Dersom ingen av komitémedlemmene etter én måned har tilrådd avlisting, anses anmodningen for å være avslått, og komiteens leder skal underrette kontaktpunktet om dette.
7. Kontaktpunktet skal oversende samtlige meddelelser som den mottar fra medlemsstatene, til komiteen til orientering.
8. Informere søker om
a) at Sanksjonskomiteen har besluttet å innvilge søknaden om avlisting, eller
b) at komiteen har ferdigbehandlet avlistingsanmodningen, og at søker blir stående på komiteens liste.
0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.
§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3 og lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 2.

0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.
§ 5.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Libya.

0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.
§ 6.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.
§ 7.Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.

Vedlegg I
Annex I. List of equipment which might be used for internal repression as referred to in Articles 2, 3 and 4

1.Firearms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
1.1Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List of the European Union1 (Common Military List);
1.2Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor;
1.3Weapon-sights not controlled by the Common Military List.
2.Bombs and grenades not controlled by the Common Military List.
3.Vehicles as follows:
3.1Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
3.2Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel borders;
3.3Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
3.4Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees;
3.5Vehicles specially designed to deploy mobile barriers;
3.6Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control.

Note 1: This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting.

Note 2: For the purposes of item 3.5 the term 'vehicles' includes trailers.

4.Explosive substances and related equipment as follows:
4.1Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators);
4.2Linear cutting explosive charges not controlled by the Common Military List;
4.3Other explosives not controlled by the Common Military List and related substances as follows:
(a)amatol;
(b)nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen);
(c)nitroglycol;
(d)pentaerythritol tetranitrate (PETN);
(e)picryl chloride;
(f)2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
5.Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows:
5.1Body armour providing ballistic and/or stabbing protection;
5.2Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields.

Note: This item does not control:

-equipment specially designed for sports activities;
-equipment specially designed for safety of work requirements.
6.Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
7.Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List.
8.Razor barbed wire.
9.Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
10.Production equipment specially designed for the items specified in this list.
11.Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
1OJ C 69, 18.3.2010, p. 19.
0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.

Vedlegg II
Annex II. List of natural and legal persons, entities or bodies referred to in Article 6(1)

1.QADHAFI, Aisha Muammar

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.

Daughter of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.

Believed status/location: Algeria.

Date of UN designation: 26.2.2011

2.QADHAFI, Hannibal Muammar

Passport number: B/002210. Date of birth: 20.9.1975. Place of birth: Tripoli, Libya.

Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.

Believed status/location: Algeria.

Date of UN designation: 26.2.2011

3.QADHAFI, Khamis Muammar

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.

Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

Believed status/location: deceased.

Date of UN designation: 26.2.2011

4.QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.

Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.

Believed status/location: deceased.

Date of UN designation: 26.2.2011

5.QADHAFI, Mutassim

Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.

National Security Adviser. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.

Believed status/location: deceased.

Date of UN designation: 26.2.2011

6.QADHAFI, Saif al-Islam

Passport number: B014995. Date of birth: 25.6.1972. Place of birth: Tripoli, Libya.

Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.

Believed status/location: in custody in Libya.

Date of UN designation: 26.2.2011

7.DORDA, Abu Zayd Umar

Position: Director, External Security Organisation

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)

8.JABIR, Major General Abu Bakr Yunis

Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya.

Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces.

Believed status/location: deceased.

Date of UN designation: 26.2.2011

9.MATUQ, Matuq Mohammed

Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms, Libya.

Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of dissent and violence.

Believed status/location: Unknown, believed captured.

Date of UN designation: 26.2.2011

10.QADHAFI, Mohammed Muammar

Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya.

Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.

Believed status/location: Algeria.

Date of UN designation: 26.2.2011

11.QADHAFI, Saadi

Passport number: a) 014797. b) 524521. Date of birth: a) 27.5.1973. b) 01.01.1975. Place of birth: Tripoli, Libya.

Commander Special Forces. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

Believed status/location: Niger.

Date of UN designation: 26.2.2011

12.QADHAFI, Saif al-Arab

Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya.

Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.

Believed status/location: deceased.

Date of UN designation: 26.2.2011

13.AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan.

Position: Director Military Intelligence

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)

14.AL-BARASSI, Safia Farkash

Date of birth: 1952. Place of birth: Al Bayda, Libya.

Married to Muammar QADHAFI since 1970. Significant personal wealth, which could be used for regime purposes. Her sister Fatima FARKASH is married to ABDALLAH SANUSSI, head of Libyan military intelligence.

Believed status/location: Algeria.

Date of UN designation: 24.6.2011 

Entities

0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.

Vedlegg III
Annex III. List of natural and legal persons, entities or bodies referred to in article 6(2) 

Persons

NameIdentifying informationReasonsDate of listing
1.ABDULHAFIZ, Colonel Mas'udPosition: Armed Forces Commander3rd in command of Armed Forces. Significant role in Military Intelligence.28.2.2011
2.ABDUSSALAM, Abdussalam MohammedPosition: Head Counter- Terrorism, External Security Organisation
Date of Birth: 1952
Place of Birth: Tripoli, Libya
Prominent Revolutionary Committee member. Close associate of Muammar QADHAFI.28.2.2011
3.ABU SHAARIYAPosition: Deputy Head, External Security OrganisationProminent member of regime. Brother-in-law of Muammar QADHAFI.28.2.2011
4.ASHKAL, Al-BarraniPosition: Deputy Director, Military IntelligenceSenior member of regime.28.2.2011
5.ASHKAL, OmarPosition: Head, Revolutionary Committees Movement
Place of Birth: Sirte, Libya
Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators.28.2.2011
6.AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader MohammedHead of the Liaison Office of the Revolutionary Committees.
Passport number: B010574.
Date of birth: 1.7.1950.
Believed status/location: jail in Tunisia.
Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators.28.2.2011
7.DIBRI, Abdulqader YusefPosition: Head of Muammar QADHAFI's personal security
Date of Birth: 1946
Place of Birth: Houn, Libya
Responsibility for regime security. History of directing violence against dissidents.28.2.2011
8.QADHAF AL-DAM, Ahmed MohammedDate of Birth: 1952
Place of Birth: Egypt
Cousin of Muammar QADHAFI. Since 1995, he is believed to have had command of an elite army battalion in charge of Qadhafi's personal security and to have a key role in External Security Organisation. He has been involved in planning operations against Libyan dissidents abroad and was directly involved in terrorist activity.28.2.2011
9.QADHAF AL-DAM, Sayyid MohammedDate of Birth: 1948
Place of Birth: Sirte, Libya
Cousin of Muammar QADHAFI. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement.28.2.2011
10.SALEH, BachirDate of birth: 1946
Place of birth: Traghen
Head of Cabinet of the Leader. Closeness of association with regime.28.2.2011
11.TOHAMI, General KhaledDate of birth: 1946
Place of birth: Genzur
Director of Internal Security Office. Closeness of association with regime.28.2.2011
12.FARKASH, Mohammed BoucharayaDate of birth: 1 July 1949
Place of birth: Al-Bayda
Director of intelligence in External Security Office. Closeness of association with regime.28.2.2011
13.EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed AbouSecretary General of the General People's Congress; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
14.AL-MAHMOUDI, BaghdadiPrime Minister of Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
15.HIJAZI, Mohamad MahmoudMinister for Health and Environment in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
16.ZLITNI, AbdelhazizDate of birth: 1935Minister for Planning and Finance in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
17.HOUEJ, Mohamad AliDate of birth: 1949
Place of birth: Al-Azizia (near Tripoli)
Minister for Industry, Economy and Trade in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
18.AL-GAOUD, AbdelmajidDate of birth: 1943Minister for Agriculture, Animal and Maritime Resources in Colonel Qadhafi's Government.21.3.2011
19.AL-CHARIF, Ibrahim ZarrougMinister for Social Affairs in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
20.FAKHIRI, Abdelkebir MohamadDate of birth: 04 May 1963
Passport number: B/014965 (expired end 2013)
Minister for Education, Higher Education and Research in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
21.ZIDANE, Mohamad AliDate of birth: 1958
Passport number: B/0105075 (expired end 2013)
Minister for Transport in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
22.MANSOUR, AbdallahDate of birth: 8.7.1954
Passport number: B/014924 (expired end 2013)
Close collaborator of Colonel Qadhafi, senior role in security services and former director of radio and television; involved in violence against demonstrators.21.3.2011
23.AL QADHAFI, Quren Salih QurenLibyan Ambassador to Chad. Has left Chad for Sabha. Involved directly in recruiting and coordinating mercenaries for the regime.12.4.2011
24.AL KUNI, Colonel Amid HusainBelieved status/location: South LibyaGovernor of Ghat (South Libya). Directly involved in recruiting mercenaries.12.4.2011
25.Colonel Taher JuwadiFourth in Revolutionary Guard chain of commandKey Member of the Qadhafi regime.23.05.2011
 

Entities

NameIdentifying informationReasonsDate of listing
1.Libyan Arab African Investment Company - LAAICOSite: http://www.laaico.com Company established in 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya
Tel: 00 218 (21) 4890146 - 4890586 - 4892613
Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
email: info@laaico.com
Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it21.3.2011
2.Gaddafi International Charity and Development FoundationContact details of administration: Hay Alandalus - Jian St. - Tripoli - PoBox: 1101 - LIBYA
Telephone: (+218) 214778301
- Fax: (+218) 214778766;
email: info@gicdf.org
Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it.21.3.2011
3.Waatassimou FoundationBased in Tripoli.Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it21.3.2011
4.Libyan Jamahirya Broadcasting CorporationContact details: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;
fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net;
email: info@ljbc.net
Public incitement to hatred and violence through participation in disinformation campaigns concerning violence against demonstrators.21.3.2011
5.Revolutionary Guard CorpsInvolved in violence against demonstrators.21.3.2011
6.Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya;
Email Address agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Tel No. (21821)4870586;
Tel No. (218) 214870714;
Tel No. (218) 214870745;
Tel No. (218) 213338366;
Tel No. (218) 213331533;
Tel No. (218) 213333541;
Tel No. (218) 213333544;
Tel No. (218) 213333543;
Tel No. (218) 213333542;
Fax No. (218) 214870747;
Fax No. (218) 214870767;
Fax No. (218) 214870777;
Fax No. (218) 213330927;
Fax No. (218) 213333545
Libyan subsidiary of the Central Bank of Libya12.4.2011
7.Al-Inma Holding Co. for Services InvestmentsLibyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund12.4.2011
8.Al-Inma Holding Co. For Industrial InvestmentsLibyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund12.4.2011
9.Al-Inma Holding Company for Tourism InvestmentHasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street)
Tel No.: (218) 213345187
Fax: +218213345188
e-mail: info@ethic.ly
Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund12.4.2011
10.Libyan Holding Company for Development and InvestmentLibyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund12.4.2011
11.Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate DevelopmentsLibyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund12.4.2011
12.LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company)Libyan subsidiary of the Libyan Africa Investment Portfolio12.4.2011
13.Sabtina Ltd.530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Other info: Reg no 01794877 (UK)UK-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.12.4.2011
14.Dalia Advisory Limited (LIA sub)11 Upper Brook Street, London, UK Other info: Reg no 06962288 (UK)UK-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.12.4.2011
15.Ashton Global Investments LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other Info: Reg no 1510484 (BVI)BVI-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.12.4.2011
16.Capitana Seas Limitedc/o Trident Trust Company (BVI) Ltd., Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other info: Reg no: 1526359 (BVI)BVI-incorporated entity owned by Saadi Qadhafi12.4.2011
17.Kinloss Property LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other Info: Reg no 1534407 (BVI)BVI-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.12.4.2011
18.Baroque Investments Limitedc/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd., First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Other info: Reg no 59058C (IOM)IOM-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.12.4.2011
0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.

Vedlegg IV
Annex IV. List of competent authorities in the Member States referred to in Articles 7(1), 8(1), 10 and 13(1) and address for notifications to the European Commission

[Lenker er gjengitt som i Utenriksdepartementets kunngjøring i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.] 

A. Competent authorities in each Member State: 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

GERMANY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE

http://www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ 

SPAIN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA

http://www.urm.lt 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NETHERLANDS

http://www.minbuza.nl/sancties 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Address for notifications to or other communication with the European Commission: 

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

0Endret ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.

Vedlegg A

RÅDSFORORDNING (EU) nr. 204/2011
av 2. mars 2011
om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Libya

Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev,
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
b)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål, eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
c)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
d)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder ved, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
e)«teknisk bistand»: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving eller vedlikehold, eller annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester, herunder også muntlig bistand,
f)«Sanksjonskomiteen»: komiteen som er opprettet under FNs sikkerhetsråd i henhold til punkt 24 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1970 (2011),
g)«EUs territorium»: territoriet til medlemsstatene der traktaten kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder også deres luftrom.
Artikkel 2
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr som kan brukes til intern undertrykking, som angitt i vedlegg I, uavhengig av om det har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til personer, enheter eller organer i Libya eller til bruk i Libya,
b)forsettlig å delta i virksomhet som har som formål eller virkning å omgå forbudene omtalt i bokstav a).
2. Det er forbudt å kjøpe, importere eller transportere fra Libya utstyr som kan brukes til intern undertrykking, som angitt i vedlegg I, uavhengig av om produktet har sin opprinnelse i Libya eller ikke.
3. Bestemmelsene i nr. 1 får ikke anvendelse på vernetøy, herunder skuddsikre vester og hjelmer, som eksporteres midlertidig til Libya av og utelukkende til bruk for personell fra FN, EU eller medlemsstatene, representanter for mediene, humanitære hjelpearbeidere, bistandsarbeidere og tilknyttet personell.
4. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt i vedlegg IV, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til salg, levering, overføring eller eksport av utstyr som kan brukes til intern undertrykking, dersom de har fastslått at utstyret kun er beregnet for humanitære formål eller til beskyttende bruk.
Artikkel 3
1. Det er forbudt
a)å yte, direkte eller indirekte, teknisk bistand knyttet til varer og teknologi som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr, eller til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av varer som er oppført på denne listen, til personer, enheter eller organer i Libya eller til bruk i Libya,
b)å yte, direkte eller indirekte, teknisk bistand eller meglertjenester knyttet til utstyr som kan brukes til intern undertrykking, og som er oppført i vedlegg I, til personer, enheter eller organer i Libya eller til bruk i Libya,
c)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr eller i vedlegg I, særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring, ved salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter eller ved levering av tilknyttet teknisk bistand til personer, enheter eller organer i Libya eller til bruk i Libya,
d)å yte, direkte eller indirekte, teknisk bistand, finansiering eller finansiell bistand, meglertjenester eller transporttjenester knyttet til forsyning av leiesoldater i Libya eller til bruk i Libya,
e)forsettlig å delta i virksomhet som har som formål eller virkning å omgå forbudene omtalt i bokstav a) til d).
2. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 skal forbudene som der er fastsatt, ikke gjelde
a)levering av teknisk bistand, finansiering eller finansiell bistand knyttet til ikke-dødbringende militært utstyr som kun er beregnet for humanitære formål eller til beskyttende bruk, godkjent på forhånd av de kompetente myndigheter i medlemsstatene som angitt i vedlegg IV,
b)levering av teknisk bistand, finansiering eller finansiell bistand knyttet til salg og levering av våpen og tilknyttet materiell, godkjent på forhånd av Sanksjonskomiteen,
c)levering av teknisk bistand, finansiering eller finansiell bistand kun beregnet som bistand til den libyske regjeringen for sikkerhets- og nedrustningsformål,
d)vernetøy, herunder skuddsikre vester og hjelmer, som eksporteres midlertidig til Libya av og utelukkende til personlig bruk for personell fra FN, EU eller medlemsstatene, representanter for mediene, humanitære hjelpearbeidere, bistandsarbeidere og tilknyttet personell.
3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan de kompetente myndigheter i medlemsstatene, som angitt i vedlegg IV, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til teknisk bistand, finansiering og finansiell bistand knyttet til utstyr som kan brukes til intern undertrykking, dersom de har fastslått at utstyret kun er beregnet for humanitære formål eller til beskyttende bruk.
Artikkel 4

For å unngå overføring av varer og teknologi som omfattes av EUs felles liste over militært utstyr, eller som denne forordning forbyr levering, salg, overføring, eksport eller import av, skal, i forbindelse med alle varer som føres inn i EUs tollområde fra Libya eller ut av Libya til EU, den personen som er ansvarlig for å overholde plikten til å oppgi informasjon før ankomst eller sending, som fastsatt i de relevante bestemmelsene om summariske deklarasjoner ved inn- og utførsel, samt tolldeklarasjoner, i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av en EF-tollkodeks,1 og i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 om fastsettelse av regler for gjennomføringen av den nevnte rådsforordning,2 i tillegg oppgi om varene omfattes av EUs felles liste over militært utstyr eller denne forordning, og, dersom det kreves tillatelse til eksport av varene, gi nærmere opplysninger om den tildelte eksportlisensen. Disse tilleggsopplysningene skal sendes til den berørte medlemsstats kompetente tollmyndigheter, enten i skriftlig form eller ved hjelp av en tolldeklarasjon.

1EFT L 302 av 19.10.1992, s.1.
2EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1.
Artikkel 5
1. Alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene oppført i vedlegg II eller III, skal fryses.
2. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg II og III.
3. Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som direkte eller indirekte har som formål eller virkning å omgå tiltakene omtalt i nr. 1 og 2.
4. Alle penger og formuesgoder som per 16. september 2011 tilhørte eller ble eid, innehatt eller kontrollert av
a)Den libyske investeringsmyndigheten, og
b)Den libyske porteføljen for investeringer i Afrika,

og som på nevnte dato var lokalisert utenfor Libyas grenser, skal fortsatt være frosset.

Artikkel 6
1. Vedlegg II inneholder en liste over de fysiske og juridiske personene, enhetene og organene som er oppført av FNs sikkerhetsråd eller av Sanksjonskomiteen, i samsvar med punkt 22 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1970 (2011) eller punkt 19, 22 eller 23 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973 (2011).
2. Vedlegg III inneholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheter og organer som ikke omfattes av vedlegg II, men som i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i beslutning 2011/137/FUSP av Rådet er identifisert som personer eller enheter som har vært involvert i eller delaktige i beordring, styring eller på annen måte iscenesetting av alvorlige brudd på menneskerettighetene til personer i Libya, herunder ved at de har vært involvert i eller delaktige i planlegging, beordring eller gjennomføring av angrep, herunder flyangrep, i strid med folkeretten, mot sivilbefolkningen og sivile bygninger, eller som personer, enheter eller organer som er libyske myndigheter, eller som personer, enheter eller organer som har begått eller medvirket til å begå brudd på bestemmelsene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1970 (2011) eller FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973 (2011) eller på bestemmelsene i denne forordning, eller som personer, enheter eller organer som har opptrådt for eller på vegne av eller etter instruks fra noen av de ovenfor nevnte, eller enheter eller organer som er eid eller kontrollert av disse eller av personer, enheter eller organer som står oppført på listen i vedlegg II.
3. Vedlegg II og III inneholder også begrunnelsen for at de oppførte personer, enheter og organer er listeført, som angitt av Sikkerhetsrådet, eller av Sanksjonskomiteen når det gjelder vedlegg II.
4. Vedlegg II og III inneholder også nødvendige opplysninger, der slike er tilgjengelig, for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene, som angitt av Sikkerhetsrådet, eller av Sanksjonskomiteen når det gjelder vedlegg II. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, foretaksnummer og forretningsadresse. Vedlegg II inneholder også datoen da personene, enhetene og organene ble listeført av FNs sikkerhetsråd eller av Sanksjonskomiteen.
Artikkel 6a

Når det gjelder personer, enheter og organer som ikke er oppført i vedlegg II eller III, og som en person eller enhet eller et organ som er oppført i disse vedleggene, har interesser i, skal plikten til å fryse penger og formuesgoder tilhørende den oppførte personen eller enheten eller det oppførte organet, ikke hindre disse ikke-listeførte personer, enheter eller organer i å fortsette sin legitime virksomhet, så lenge denne virksomheten ikke innebærer at penger eller formuesgoder blir gjort tilgjengelig for listeførte personer, enheter eller organer.

Artikkel 7
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg IV, gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, eller stille dem til rådighet, på de vilkår de finner hensiktsmessige, når det er fastslått at pengene eller formuesgodene
a)er nødvendige for å dekke de grunnleggende behov hos personer oppført i vedlegg II eller III eller nevnt i artikkel 5 nr. 4 og familiemedlemmer som disse personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder,

forutsatt at vedkommende medlemsstat, i de tilfeller der tillatelsen gjelder en person eller enhet, eller et organ, oppført i vedlegg II eller nevnt i artikkel 5 nr. 4, har underrettet Sanksjonskomiteen på forhånd om sin konklusjon og at den har til hensikt å gi en slik tillatelse, og Sanksjonskomiteen ikke har kommet med innsigelser innen fem virkedager etter at underretningen ble gitt.

2. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg IV, gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, eller stille dem til rådighet, når det er fastslått at de frosne pengene eller formuesgodene er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at
a)Sanksjonskomiteen er blitt underrettet om den berørte medlemsstatens beslutning, og beslutningen er godkjent av komiteen, dersom tillatelsen gjelder en person eller enhet, eller et organ, oppført i vedlegg II eller nevnt i artikkel 5 nr. 4, og at
b)den kompetente myndighet minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheter og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener en bestemt tillatelse bør gis, dersom tillatelsen gjelder en person eller enhet, eller et organ, oppført i vedlegg III.
Artikkel 8
1. Når det gjelder personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt i vedlegg IV, gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett fastsatt før den dato personen, enheten eller organet omtalt i artikkel 5 ble ført opp i vedlegg II eller nevnt i artikkel 5 nr. 4, eller for en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol før denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom en slik tilbakeholdsrett eller anerkjent som gyldige i en slik rettslig beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)tilbakeholdsretten eller den rettslige beslutningen ikke er til fordel for personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg II eller III eller nevnt i artikkel 5 nr. 4,
d)anerkjennelse av tilbakeholdsretten eller den rettslige beslutningen ikke er i strid med vedkommende medlemsstats offentlige orden, og
e)Sanksjonskomiteen er blitt underrettet om tilbakeholdsretten eller den rettslige beslutningen av vedkommende medlemsstat.
2. Når det gjelder personer, enheter eller organer oppført i vedlegg III, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt i vedlegg IV, gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet omtalt i artikkel 5 ble ført opp i vedlegg III, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i EU, eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, før eller etter denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg II eller III eller nevnt i artikkel 5 nr. 4, og
d)anerkjennelse av beslutningen ikke er i strid med vedkommende medlemsstats offentlige orden.
3. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkel.
Artikkel 8a

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt i vedlegg IV, gi tillatelse til å frigi frosne penger eller formuesgoder som tilhører personer, enheter eller organer oppført i vedlegg III, eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet for personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg III, på de vilkår de finner hensiktsmessige, dersom de anser at det er nødvendig for humanitære formål, som yting og tilrettelegging for yting av humanitær bistand, levering av materialer og forsyninger som er nødvendige for å dekke grunnleggende sivile behov, herunder mat og innsatsmidler i landbruket for å produsere mat, medisinske produkter og strømforsyning, eller for evakuering fra Libya. Den berørte medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om tillatelser som gis i henhold til denne artikkel, innen to uker etter at tillatelsen er gitt.

Artikkel 8b
1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg IV, gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene skal brukes til ett eller flere av følgende formål:
i)humanitære behov,
ii)brensel, strøm og vann til utelukkende sivil bruk,
iii)gjenopptaking av libysk produksjon og salg av hydrokarboner,
iv)etablering, drift eller styrking av institusjoner i sivilforvaltningen og sivil offentlig infrastruktur, eller
v)tilrettelegging for gjenopptaking av operasjoner i banksektoren, herunder for å støtte og tilrettelegge for internasjonal handel med Libya,
b)den berørte medlemsstat har underrettet Sanksjonskomiteen om at den har til hensikt å tillate at penger eller formuesgoder blir gjort tilgjengelige, og Sanksjonskomiteen ikke har kommet med innsigelser innen fem virkedager etter at underretningen ble gitt,
c)den berørte medlemsstat har underrettet Sanksjonskomiteen om at disse pengene eller formuesgodene ikke skal stilles til rådighet for eller være til fordel for noen av personene, enhetene eller organene oppført i vedlegg II eller III,
d)den berørte medlemsstat har rådført seg på forhånd med de libyske myndigheter om bruken av disse pengene eller formuesgodene, og
e)den berørte medlemsstat har informert de libyske myndigheter om de underretninger som er gitt i henhold til bokstav b) og c) i dette nummer, og de libyske myndigheter ikke har kommet med innsigelser mot at pengene eller formuesgodene frigis, innen fem virkedager.
2. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg IV, i tilfeller der de berørte personer, enheter eller organer skal betale beløp som er forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende personer, enheter eller organer har inngått eller pådratt seg før den dato da de ble listeført av FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, forutsatt at
a)den berørte kompetente myndighet har fastslått at betalingen verken er i strid med artikkel 5 nr. 2 eller går til eller er til fordel for personer, enheter eller organer som er omtalt i artikkel 5 nr. 4,
b)Sanksjonskomiteen er blitt underrettet av den berørte medlemsstat om at denne har til hensikt å gi en slik tillatelse, ti virkedager før tillatelsen skal gis.
Artikkel 9
1. Bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller andre former for avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før datoen da den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet omtalt i artikkel 5 ble listeført av Sanksjonskomiteen, FNs sikkerhetsråd eller Rådet,
c)beløp forfalt til betaling i henhold til en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett eller en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol, som nevnt i artikkel 8 nr. 1,
d)beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er fastsatt i EU, eller som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, som nevnt i artikkel 8 nr. 2,

forutsatt at disse rentene, avkastningene og innbetalingene fryses i henhold til artikkel 5 nr. 1.

2. Bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 skal ikke hindre finans- eller kredittinstitusjoner i EU i å godskrive frosne konti når de får overført penger til konti som tilhører listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
Artikkel 10

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg IV, i tilfeller der personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II eller III skal betale beløp som er forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende personer, enheter eller organer har inngått eller pådratt seg før datoen for listeføringen av dem, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, forutsatt at

a)den berørte kompetente myndighet har fastslått at
i)pengene eller formuesgodene skal anvendes til slik betaling av personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II eller III, og at
ii)betalingen ikke er i strid med artikkel 5 nr. 2,
b)Sanksjonskomiteen er blitt underrettet av den berørte medlemsstat om at denne har til hensikt å gi en slik tillatelse, ti virkedager før tillatelsen skal gis, dersom tillatelsen gjelder en person eller enhet, eller et organ, som er listeført i vedlegg II,
c)den berørte medlemsstat har underrettet de andre medlemsstatene og Kommisjonen om hva den har kommet fram til, og at den har til hensikt å gi tillatelse, minst to uker før tillatelsen skal gis, dersom tillatelsen gjelder en person eller enhet, eller et organ, som er listeført i vedlegg III.
Artikkel 10a

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg IV, gi tillatelse til å stille visse penger eller formuesgoder til rådighet for havnemyndigheter som er oppført i vedlegg III, for å oppfylle, innen 15. juli 2011, kontrakter som er inngått før 7. juni 2011, med unntak av kontrakter som gjelder olje, gass og raffinerte oljeprodukter. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om tillatelser som gis i henhold til denne artikkel, innen to uker etter at tillatelsen er gitt.

Artikkel 11
1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2. Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar dersom de ikke hadde kjennskap til eller skjellig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med disse tiltakene fastsatt i denne forordning.
Artikkel 12
1. Ingen krav i forbindelse med kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, herunder erstatningskrav eller alle andre krav av denne typen, som kompensasjonskrav eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om utvidelse eller betaling av en obligasjon, garanti eller motgaranti, spesielt en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form, skal imøtekommes dersom de fremsettes av
a)listeførte personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II eller III,
b)alle andre libyske personer, enheter eller organer, herunder Libyas regjering,
c)alle personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av en av personene, enhetene eller organene nevnt i bokstav a) eller b).
2. Ved en eventuell rettssak om tvangsfullbyrdelse av krav skal personen som søker å få tvangsfullbyrdet kravet, bære bevisbyrden for at kravet ikke er forbudt i henhold til nr. 1.
3. Denne artikkel gjelder med forbehold om rettighetene til personer, enheter og organer nevnt i nr. 1 til ved en domstol å få prøvet lovligheten av ikke å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, i samsvar med denne forordning.
Artikkel 13
1. Med forbehold for gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående formidle enhver opplysning som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 5, til den kompetente myndighet i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg IV, og oversende opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstatene, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med denne kompetente myndighet om verifiseringen av opplysningene.
2. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal bare brukes til det formål den gis eller mottas for.
3. Bestemmelsen i nr. 2 skal ikke hindre medlemsstater i å dele, i samsvar med deres nasjonale lovgivning, slike opplysninger med de relevante myndigheter i Libya og andre medlemsstater dersom det er nødvendig for å bidra til at aktiva som er urettmessig tilegnet, blir tilbakeført.
Artikkel 14

Medlemsstatene og Kommisjonen skal umiddelbart underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og de skal utveksle med hverandre all annen relevant informasjon de har tilgang til i forbindelse med denne forordning, særlig om problemer med håndheving av bestemmelsene og brudd på disse, samt rettsavgjørelser fra nasjonale domstoler.

Artikkel 15

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg IV på grunnlag av informasjon fra medlemsstatene.

Artikkel 16
1. Når Sikkerhetsrådet eller Sanksjonskomiteen listefører en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ, skal Rådet føre opp vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ på listen i vedlegg II.
2. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene omtalt i artikkel 5 nr. 1, skal vedlegg III endres tilsvarende.
3. Rådet skal meddele sin beslutning, herunder begrunnelsen for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som er omtalt i nr. 1 og 2, enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å komme med merknader.
4. Dersom det kommer merknader eller fremlegges vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
5. Dersom De forente nasjoner beslutter å fjerne en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ fra listen eller endre de opplysninger som identifiserer en listeført fysisk eller juridisk person eller enhet eller et listeført organ, skal Rådet endre vedlegg II tilsvarende.
6. Listen i vedlegg III skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned.
Artikkel 17
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og også om alle senere endringer.
Artikkel 18

Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg IV benyttes.

Artikkel 19

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle fartøyer og luftfartøyer som er underlagt en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer som er statsborgere i en medlemsstat, om de befinner seg innenfor eller utenfor EUs territorium,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer som er konstituert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til all forretningsvirksomhet som helt eller delvis finner sted i EU.
Artikkel 20

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

0Vedlegg A tilføyd ved forskrift 25 april 2014 nr. 604.