Forskrift om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency)

DatoFOR-2011-03-11-271
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse11.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§41, FOR-2007-02-16-171, LOV-2009-04-17-19-§52, FOR-2011-02-18-156
Kunngjort15.03.2011   kl. 15.20
KorttittelForskrift om EMSA

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 11. mars 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2 og § 41, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 52 jf. delegeringsvedtak 18. februar 2011 nr. 156.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56o (forordning (EF) nr. 1406/2002, endret ved forordning (EF) nr. 1644/2003, forordning (EF) nr. 724/2004 og forordning (EF) nr. 1891/2006 som rettet til forordning (EF) nr. 2038/2006).

§ 1.Det europeiske sjøsikkerhetsorganet EMSA

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56o (forordning (EF) nr. 1406/2002, som endret ved forordning (EF) nr. 1644/2003, forordning (EF) nr. 724/2004 og forordning (EF) nr. 1891/2006 som rettet til forordning (EF) nr. 2038/2006) om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger 

For å lese forordning (EF) nr. 1406/2002 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 1891/2006 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 1644/2003 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 724/2004 se her: pdf.gif