Forskrift om treningsstandard for personell som attesterer for komponentvedlikehold

DatoFOR-2011-03-15-290
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-10, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort18.03.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om treningsstandard for vedlikeholdspers.

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 15. mars 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-10 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at attest for luftdyktighet (CRS) for komponenter som kan benyttes i luftfartøy blir utstedt av personer med nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for personell som skal attestere for luftdyktighet etter komponentvedlikehold i henhold til forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften), vedlegg III, Part-66.A.200.

Forskriften gjelder for personell som skal attestere for luftdyktighet på komponenter tilhørende luftfartøyer dekket av forskrift 19. juni 2008 nr. 614 om krav for utstedelse, utvidelse og fornyelse av nasjonal rettighet for vedlikehold av luftfartøy (BSL C 7-1).

§ 3.Krav til treningsstandard for komponentvedlikehold

Personell som skal attestere for komponentvedlikehold (CRS) i organisasjoner som er godkjent i henhold til vedlikeholdsforskriftens Annex II, Part-145 eller i andre vedlikeholdsorganisasjoner med nasjonal godkjennelse, skal ha opplæring og trening som tilfredsstiller de krav som fremgår av § 4 og § 5. Opplæring og trening skal dokumenteres gjennom undervisningsprogram og treningsprogram med utpekte instruktører og eksaminatorer.

Teoretisk opplæring skal gi kunnskap om komponenter. Praktisk trening (OJT - On the Job Training) skal gi kunnskap om inspeksjon, reparasjon og overhaling.

Opplæring og trening skal gjennomføres i godkjente Part-147 organisasjoner, godkjente Part-145 organisasjoner eller tilsvarende.

§ 4.Teoretisk opplæring og praktisk trening

Teoretisk opplæring skal omfatte:

a)komponentens plassering og funksjon i systemet eller luftfartøyet
b)eventuell BITE (Built In Test Equipment) eller annet vedlikeholdsverktøy tilhørende luftfartøyet
c)sikkerhetsaspekter
d)eventuell spesialbehandling
e)komponentens oppbygging og virkemåte
f)oppbygging av manualer
g)eventuelt testutstyr.

Praktisk trening (OJT) skal omfatte:

a)bruk av manualer
b)bruk av håndverktøy og spesialverktøy
c)demontering og montering
d)inspeksjon
e)feilsøking
f)reparasjon
g)testing
h)lagring og forsendelse
i)dokumentasjon
j)HMS.
§ 5.Teoretisk og praktisk prøve

Opplæring og trening skal avsluttes med en prøve som må bestås. Prøven kan gjennomføres som en kombinert praktisk og teoretisk prøve eller som to separate prøver.

Teoretisk prøve kan være muntlig eller skriftlig.

Praktisk prøve skal vise om kandidaten kan bruke verktøy og utstyr i utførelse av vedlikeholdsoppgaver.

Prøve vurderes til bestått eller ikke bestått.

§ 6.Overgangsordninger og tidsfrister mv.

Personell som har vært innehavere av nasjonale flyteknikersertifikater for komponenter (ICAO MII, MIV og X) som senere er konvertert til Part-66 sertifikater, oppfyller kravene i denne forskriften.

Personell som ved ikrafttredelse av denne forskrift har gyldig autorisasjon gitt av en vedlikeholdsorganisasjon beholder sine autorisasjoner begrenset til det som var gjeldende ved ikrafttredelse uten ekstra trening.

Organisasjoner som har godkjente prosedyrer for autorisasjon av personell som attesterer for luftdyktighet på komponenter, må innen 1. april 2012 ha oppdatert sine prosedyrer for trening i henhold til denne forskrift.

§ 7.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravene i denne forskriften. For at dispensasjon skal kunne gis må det fremlegges dokumentasjon for utdanning og erfaring som er egnet til å forsikre Luftfartstilsynet om at søkeren har nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2011.