Forskrift om bachelorgrad ved Forsvarets høgskole (FHS)

DatoFOR-2011-03-16-295
DepartementForsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort18.03.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om bachelorgrad ved FHS

Hjemmel: Fastsatt av sjef FHS 16. mars 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omhandler bachelorgraden ved Forsvarets høgskole.

§ 2.Krav til bachelorgradens omfang og innhold
1.Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i fag, emner eller studieprogram av 180 studiepoengs omfang.
2.Grunnlaget for bachelorgraden skal omfatte ett av følgende:
a)Integrert utdanning eller annet studieprogram av 180 studiepoengs omfang etter studieplan fastsatt av sjef FHS.
b)Integrert utdanning av 120 studiepoengs omfang kombinert med påbygging av 60 studiepoengs omfang godkjent av FHS.
c)Selvvalgt bachelorløp der det inngår en integrert utdanning/faglig fordypning tilsvarende minimum 90 studiepoeng og et integrert studium tilsvarende minimum 30 studiepoeng. Inntil 30 studiepoeng av de resterende studiene som inngår i graden kan bestå av frittstående emner eller mindre eksamensenheter. Slike frittstående emner skal ha et omfang på minimum 10 studiepoeng. Emner av mindre omfang enn 10 studiepoeng kan godkjennes dersom de samlet utgjør minimum 10 studiepoeng innenfor samme fagområde.
§ 3.Faglig overlapping

Overlapping i faglig innhold mellom ulike studier/emner som inngår i bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng. Faglig overlapping som går utover 10 studiepoeng må kompenseres.

§ 4.Tilknytningskrav

For å kunne tildeles graden bachelor ved Forsvarets høgskole må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen. For bachelorgrad etter denne forskriftens § 2 c er tilknytningskravet bundet til den faglige fordypningsenheten på minimum 90 studiepoeng som bestemmer gradens betegnelse. Tilsvarende vil gjelde for bachelorgrader etter § 2 b der tilknytningskravet er bundet til utdanningen på 120 studiepoeng.

§ 5.Vitnemål og vitnemålstillegg

Det utstedes vitnemål for graden bachelor. Det faglige innhold i graden fremgår av den betegnelsen som er fastsatt for hvert studieprogram. For bachelorgrader etter § 2 c er det fastsatt betegnelser i henhold til fordypningsområdet på minimum 90 studiepoeng. Diploma Supplement skal følge alle vitnemål.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2011.