Forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan

DatoFOR-2011-03-30-338
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse30.03.2011
Sist endretFOR-2016-12-22-1876 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort01.04.2011   kl. 13.50
Rettet27.11.2014 (vedlegg I til forordning 322/2014)
KorttittelForskrift om import av varer fra Japan

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 30. mars 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 16 og § 17.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) 2016/6).
Endringer: Endret ved forskrifter 13 april 2011 nr. 392, 26 mai 2011 nr. 548, 8 juli 2011 nr. 765, 28 sep 2011 nr. 970, 2 jan 2012 nr. 1, 23 mars 2012 nr. 246, 30 mars 2012 nr. 285, 28 juni 2012 nr. 697, 1 nov 2012 nr. 1037, 18 des 2012 nr. 1327, 3 juni 2013 nr. 567, 19 des 2013 nr. 1639, 31 mars 2014 nr. 520, 22 des 2014 nr. 1900, 4 mars 2015 nr. 188, 10 nov 2015 nr. 1301, 28 des 2015 nr. 1845, 14 jan 2016 nr. 24, 22 des 2016 nr. 1876.
Rettelser: 27.11.2014 (vedlegg I til forordning 322/2014).

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter kontroll ved import av fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan, når Norge er første mottakssted innen EØS-området, med unntak for

a)produkter som er innhøstet og/eller bearbeidet før 11. mars 2011
b)personlige forsendelser med fôr og næringsmidler av animalsk opprinnelse omfattet av forskrift 31. januar 2006 nr. 103 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk
c)personlige forsendelser med fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse til ikke-kommersiell bruk og beregnet på personlig konsum eller bruk.
0Endret ved forskrifter 30 mars 2012 nr. 285 (i kraft 2 april 2012), 1 nov 2012 nr. 1037, 14 jan 2016 nr. 24.
§ 2.Særlige importbetingelser

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) 2016/6) om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima og opphever forordning (EU) nr. 322/2014 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I og II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 13 april 2011 nr. 392, 26 mai 2011 nr. 548, 8 juli 2011 nr. 765 (i kraft 11 juli 2011), 28 sep 2011 nr. 970 (i kraft 1 okt 2011), 2 jan 2012 nr. 1, 23 mars 2012 nr. 246 (i kraft 25 mars 2012), 30 mars 2012 nr. 285 (i kraft 2 april 2012), 28 juni 2012 nr. 697 (i kraft 1 juli 2012), 1 nov 2012 nr. 1037, 3 juni 2013 nr. 567, 31 mars 2014 nr. 520 (i kraft 1 april 2014), 14 jan 2016 nr. 24.
§ 3.Utpekte importsteder

Produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av denne forskriften skal importeres via en veterinær grensekontrollstasjon, eventuelt via et godkjent kontrollsenter knyttet til en grensekontrollstasjon.

Mattilsynets enheter for veterinær grensekontroll ved Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn utpekes som importsteder for ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer fra Japan i henhold til forordning (EU) 2016/6 artikkel 8.

Driftsansvarlig for næringsmiddel- eller fôrforetaket eller dennes representant skal fremstille forsendelsen for kontroll ved ett av disse importstedene.

0Endret ved forskrifter 28 sep 2011 nr. 970 (i kraft 1 okt 2011), 30 mars 2012 nr. 285 (i kraft 2 april 2012), 1 nov 2012 nr. 1037, 31 mars 2014 nr. 520 (i kraft 1 april 2014), 10 nov 2015 nr. 1301 (i kraft 1 jan 2016), 14 jan 2016 nr. 24.
§ 4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 13 april 2011 nr. 392.
§ 5.Plikt til å betale gebyr

Driftsansvarlig for næringsmiddel- eller fôrforetaket eller dennes representant skal betale gebyr for offentlig kontroll ved import av forsendelser av fôrvarer og næringsmidler som omfattes av denne forskriften § 2. Gebyr skal også betales dersom tilsyn og kontroll har resultert i avvisning eller destruksjon av varepartiet.

Betalingen skal foretas før fortolling, transittering eller innleggelse på tollager eller som følge av vedtak om avvisning eller destruksjon. Alternativt kan driftsansvarlig for næringsmiddel- eller fôrforetaket eller dennes representant stille sikkerhet for betaling av gebyret.

Gebyrbestemmelsene i denne forskriften skal ikke virke inn på plikten til å betale gebyr for veterinær grensekontroll, jf. forskrift 3. mars 2010 nr. 307.

0Endret ved forskrift 13 april 2011 nr. 392.
§ 6.Gebyrets størrelse

For import av forsendelser av fôrvarer og næringsmidler omfattet av § 2, skal det betales:

a)kr 1505,– per forsendelse for dokumentkontroll,
b)kr 755,– per time eller kr 375,– per påbegynt halvtime når det gjennomføres identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsen, og
c)kostnadene for analyseprøvene for forsendelsen.
0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 8.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 26 mai 2011 nr. 548.

Forordning (EU) 2016/6 (engelsk)

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2016 nr. 24.
 

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) 2016/6) med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I og II til EØS-avtalen.

Erklæringen nevnt i artikkel 6 finnes under vedlegg III i pdf-filen nedenfor.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/6
of 5 January 2016
imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 322/2014 

(Text with EEA relevance) 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety,1 and in particular Article 53(1)(b)(ii) thereof, 

Whereas:

(1) Article 53 of Regulation (EC) No 178/2002 provides for the possibility to adopt appropriate Union emergency measures for food and feed imported from a third country in order to protect public health, animal health or the environment, where the risk cannot be contained satisfactorily by means of measures taken by the Member States individually.
(2) Following the accident at the Fukushima nuclear power station on 11 March 2011, the Commission was informed that radionuclide levels in certain food products originating in Japan exceeded the action levels in food applicable in Japan. Such contamination may constitute a threat to public and animal health in the Union and therefore Commission Implementing Regulation (EU) No 297/20112 was adopted. That Regulation was replaced by Implementing Regulation (EU) No 961/20113 which was later replaced by Implementing Regulation (EU) No 284/2012.4 The latter was replaced by Implementing Regulation (EU) No 996/20125 which was later replaced by Implementing Regulation (EU) No 322/2014.6
(3) Since Implementing Regulation (EU) No 322/2014 provides that the measures provided therein are to be reviewed by 31 March 2015 and in order to take into account the further development of the situation and occurrence data for 2014 on radioactivity in feed and food, it is appropriate to repeal Implementing Regulation (EU) No 322/2014 and adopt a new Regulation.
(4) The existing measures have been reviewed taking into account more than 81 000 occurrence data on radioactivity in feed and food other than beef and more than 237 000 occurrence data on radioactivity in beef, provided by the Japanese authorities concerning the fourth growing season after the accident.
(5) Alcoholic beverages falling within the CN codes 2203 to 2208 are no longer explicitly excluded from the scope as the requirements as regards sampling and analysis and declaration apply to a defined list of feed and food.
(6) The data submitted by the Japanese authorities provide evidence that it is no longer necessary to require the sampling and analysis of feed and food originating in the prefectures of Aomori and Saitama regarding the presence of radioactivity before export to the Union.
(7) For feed and food products originating in the prefecture of Fukushima, the criterion of no non-compliance found by the Japanese authorities for two consecutive years (2013 and 2014), has been used for the current review to lift the requirement of sampling and analysis before export to the Union for those feed and food products. For the other feed and food originating in that prefecture, it is appropriate to maintain the requirement of sampling and analysis before export to the Union.
(8) It is appropriate to present the provisions of this Regulation in a manner that prefectures of which the same feed and food has to be sampled and analysed before export to the Union are grouped together, in order to facilitate the application of this Regulation.
(9) As regards the prefectures of Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate and Chiba, it is currently required to sample and analyse mushrooms, fishery products, rice, soybeans, buckwheat and certain edible wild plants and the processed and derived products thereof, before export to the Union. The same requirements apply to compound foodstuffs containing more than 50 % of those products. The occurrence data for the fourth growing season provide evidence that for several of those feed and food commodities, it is appropriate to no longer require sampling and analysis before export to the Union.
(10) As regards the prefectures of Akita, Yamagata and Nagano, it is currently required to sample and analyse mushrooms and certain edible wild plants and the processed and derived products thereof before export to the Union. The occurrence data for the fourth growing season provide evidence that for one of the edible wild plants, it is appropriate to no longer require sampling and analysis before export to the Union. On the other hand, as a consequence of the finding of non-compliance in an edible wild plant, it is appropriate to require sampling and analysis of this edible wild plant originating from those prefectures.
(11) The occurrence data from the fourth growing season provide evidence that it is appropriate to maintain the requirement for sampling and analysis before export to the Union for mushrooms originating from the prefectures of Shizuoka, Yamanashi and Niigata. As a consequence of the finding of non-compliance in an edible wild plant, it is appropriate to require sampling and analysis of this edible wild plant originating from those prefectures.
(12) The controls performed at import show that the special conditions provided for by Union law are correctly implemented by the Japanese authorities and non-compliance has not been found at import controls for more than three years. Therefore, it is appropriate to keep the low frequency of controls at import and to no longer require that Member States inform the Commission every three months through the rapid alert system for food and feed (RASFF) of all analytical results.
(13) The transitional measures provided for in Japanese legislation, set out in Annex III to Implementing Regulation (EU) No 322/2014, are no longer of relevance for the feed and food currently imported from Japan and should therefore no longer be referred to in this Regulation.
(14) It is appropriate to foresee a review of the provisions of this Regulation when the results of sampling and analysis on the presence of radioactivity of feed and food of the fifth growing season (2015) after the accident are available, i.e. by 30 June 2016. The criteria for the review will be determined at the time of the review.
(15) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed,
1OJ L 31, 1.2.2002, p. 1.
2Commission Implementing Regulation (EU) No 297/2011 of 25 March 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (OJ L 80, 26.3.2011, p. 5).
3Commission Implementing Regulation (EU) No 961/2011 of 27 September 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 297/2011 (OJ L 252, 28.9.2011, p. 10).
4Commission Implementing Regulation (EU) No 284/2012 of 29 March 2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 961/2011 (OJ L 92, 30.3.2012, p. 16).
5Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 of 26 October 2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 284/2012 (OJ L 299, 27.10.2012, p. 31).
6Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014 of 28 March 2014 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (OJ L 95, 29.3.2014, p. 1).
 

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1 Scope

This Regulation applies to feed and food within the meaning of Article 1(2) of Council Regulation (Euratom) No 3954/871 ('the products') originating in or consigned from Japan, with the exclusion of:

(a)products which have been harvested and/or processed before 11 March 2011;
(b)personal consignments of feed and food of animal origin which are covered by Article 2 of Commission Regulation (EC) 206/2009;2
(c)personal consignments of feed and food other than of animal origin which are non-commercial and destined to a natural person for personal consumption and use only. In case of doubt, the burden of proof lies with the recipient of the consignment.
1Council Regulation (Euratom) No 3954/87 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency (OJ L 371, 30.12.1987, p. 11).
2Commission Regulation (EC) No 206/2009 of 5 March 2009 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation (EC) No 136/2004 (OJ L 77, 24.03.2009, p. 1).
Article 2 Definitions

For the purposes of this Regulation, 'consignment' means:

-for products for which a sampling and analysis is required by article 5, a quantity of any of the feed or food falling within the scope of this Regulation of the same class or description, covered by the same document(s), conveyed by the same means of transport and coming from the same prefecture of Japan.
-for the other products falling within the scope of this Regulation, a quantity of any of the feed or food falling within the scope of this Regulation, covered by the same document(s), conveyed by the same means of transport and coming from one or more prefectures of Japan, within the limits set in the declaration referred to in Article 5.
Article 3 Import into the Union

Products may only be imported into the Union if they comply with this Regulation.

Article 4 Maximum levels of caesium-134 and caesium-137

Products shall comply with the maximum level for the sum of caesium-134 and caesium-137 as set out in Annex I.

Article 5 Declaration
1. Each consignment of mushrooms, fish and fishery products with the exception of scallops, rice, soybeans, (Japanese) persimmon, Japanese or giant butterbur (fuki), Aralia spp., bamboo shoot, bracken, Japanese royal fern, ostrich fern and koshiabura or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50 % of those products, originating in or consigned from Japan shall be accompanied by a valid declaration drawn up and signed in accordance with Article 6.
2. The declaration referred to in paragraph 1 shall attest that the products comply with the legislation in force in Japan.
3. The declaration referred to in paragraph 1 shall furthermore certify that:
(a)the product has been harvested and/or processed before 11 March 2011; or
(b)the product does not originate in and is not consigned from one of the prefectures listed in Annex II,1 for which the sampling and analysis of this product is required; or
(c)the product is consigned from but does not originate in one of the prefectures listed in Annex II, for which the sampling and analysis of this product is required and has not been exposed to radioactivity during transiting; or
(d)the product originates in one of the prefectures listed in Annex II for which the sampling and analysis of this product is required and is accompanied by an analytical report containing the results of sampling and analysis; or
(e)where the origin of the product or of its ingredients present at more than 50 % is unknown, the product is accompanied by an analytical report containing the results of sampling and analysis.
4. Fish and fishery products caught or harvested in the coastal waters of the prefectures of Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba or Iwate shall be accompanied by a declaration referred to paragraph 1 and by an analytical report containing the results of sampling and analysis, irrespective of where such products are landed.
1The list of products in Annex II is without prejudice to the requirements of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients (OJ L 43, 14.2.1997, p. 1).
Article 6 Drawing up and signing of the declaration
1. The declaration referred to in Article 5 shall be drawn up in accordance with the model set out in Annex III.
2. For the products referred to in the points (a), (b) and (c) of Article 5(3), the declaration shall be signed by an authorised representative of the competent Japanese authority or by an authorised representative of an instance authorised by the competent Japanese authority under the authority and supervision of the competent Japanese authority.
3. For the products referred to in the point (d) and (e) of Article 5(3) and in Article 5(4), the declaration shall be signed by an authorised representative of the competent Japanese authority and shall be accompanied by an analytical report containing the results of sampling and analysis.
Article 7 Identification

Each consignment of products referred to in Article 5(1) shall be identified by means of a code which shall be indicated on the declaration referred to in Article 5, on the analytical report referred to in Article 6(3), on the Common Entry Document or Common Veterinary Entry document, referred to in article 9(2) and on the sanitary certificate accompanying the consignment.

Article 8 Border inspection posts and designated point of entry
1. Consignments of products referred to in Article 5(1) shall be introduced into the Union through a designated point of entry within the meaning of point (b) of Article 3 of Commission Regulation (EC) No 669/20091 ('the designated point of entry').
2. Paragraph 1 shall not apply to consignments of products referred to in Article 5(1) falling within the scope of Council Directive 97/78/EC.2 Those consignments shall be introduced into the Union via a border inspection post within the meaning of point (g) of Article 2(2) of that Directive.
1Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (OJ L 194, 25.7.2009, p. 11).
2Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries (OJ L 24, 30.1.1998, p. 9).
Article 9 Prior notification
1. Feed and food business operators or their representatives shall give prior notification of the arrival of each consignment of the products referred to in Article 5(1).
2. For the purpose of prior notification, feed and food business operators or their representatives shall complete:
(a)for products of non-animal origin: Part I of the common entry document (CED) referred to in point (a) of Article 3 of Regulation (EC) No 669/2009, taking into account the notes for guidance for the CED laid down in Annex II to that Regulation; for the purpose of this Regulation, Box I.13 of the CED can contain more than one commodity code.
(b)for fish and fishery products: the Common Veterinary Entry Document (CVED) set out in Annex III to Commission Regulation (EC) No 136/2004.1

The respective document shall be transmitted to the competent authority at the designated point of entry or border inspection post, at least two working days prior to the physical arrival of the consignment.

1Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries (OJ L 21, 28.1.2004; p. 11).
Article 10 Official controls
1. The competent authorities of the border inspection post or designated point of entry shall carry out the following controls on the products referred to in Article 5(1):
(a)documentary checks on all consignments;
(b)random identity checks and random physical checks, including laboratory analysis on the presence of caesium-134 and caesium-137. The analytical result has to be available within a maximum of five working days.
2. In case the result of the laboratory analysis provides evidence that the guarantees provided in the declaration referred to in Article 5 are false, the declaration is considered not to be valid and the consignment of feed and food does not comply with this Regulation.
Article 11 Costs

All costs resulting from the official controls referred to in Article 10 and any measures taken following non-compliance shall be borne by the feed and food business operators.

Article 12 Release for free circulation
1. The release for free circulation of each consignment of products referred to in Article 5(1) shall be subject to the presentation (physically or electronically) by the feed or food business operator or their representative to the custom authorities of a CED duly completed by the competent authority once all official controls have been carried out. The custom authorities shall only release the consignment for the free circulation if a favourable decision by the competent authority is indicated in box II.14 of the CED and signed in box II.21 of the CED.
2. Paragraph 1 shall not apply to consignments of products referred to in Article 5(1) falling within the scope of Directive 97/78/EC. The release for free circulation of those consignments shall be subject to Regulation (EC) No 136/2004.
Article 13 Non-compliant products

Products which do not comply with this Regulation shall not be placed on the market. Such products shall be safely disposed of or returned to Japan.

Article 14 Review

This Regulation shall be reviewed before 30 June 2016.

Article 15 Repeal

Implementing Regulation (EU) No 322/2014 is repealed.

Article 16 Transitional measure

By way of derogation from Article 3, products may be imported into the Union under the following conditions:

(a)they comply with Implementing Regulation (EU) No 322/2014 and
(b)either they left Japan before the entry into force of this Regulation or they left Japan after the entry into force of this Regulation but before 1 February 2016 and they are accompanied by a declaration in accordance with Implementing Regulation (EU) No 322/2014 which was issued before the entry into force of this Regulation.
Article 17 Entry into force

This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 January 2016 

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

Vedlegg I til forordning (EU) 2016/6 

Maximum levels for food(1) (Bq/kg) as provided in the Japanese legislation

Foods for infants and young childrenMilk and milk-based drinksMineral water and similar drinks and tea brewed from unfermented leavesOther food
Sum of caesium-134 and caesium-1375025021021002
1For dried products that are intended to be consumed in a reconstituted state, the maximum level applies to the reconstituted product as ready for consumption.

For dried mushrooms a reconstitution factor of 5 is of application.

For tea, the maximum level applies to the infusion brewed from tea leaves. The processing factor for dried tea is 50, and therefore a maximum level of 500 Bq/kg on dried tea leaves ensures that the level in the brewed tea does not exceed the maximum level of 10 Bq/kg.

2In order to ensure consistency with maximum levels currently applied in Japan, these values replace on a provisional basis the values laid down in Council Regulation (Euratom) No 3954/87.
 

Maximum levels for feed1 (Bq/kg) as provided in the Japanese legislation

Feed intended for cattle and horsesFeed intended for pigsFeed intended for poultryFeed for fish3
Sum of caesium-134 and caesium-13710028021602402
1Maximum level is relative to a feed with a moisture content of 12 %.
2In order to ensure consistency with maximum levels currently applied in Japan, this value replaces on a provisional basis the value laid down in Commission Regulation (Euratom) No 770/90 of 29 March 1990 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of feedstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency (OJ L 83, 30.3.1990, p. 78).
3With the exemption of feed for ornamental fish.
Vedlegg II til forordning (EU) 2016/6
Feed and food for which a sampling and analysis regarding the presence of caesium-134 and caesium-137 are required before export to the Union
(a) products originating in the prefecture Fukushima:
Produkt:KN-kode:Norsk varenummer:Beskrivelse:
Sopp0709 51 0007.09.5100Samt produkter avledet av dette produktet
0709 5907.09.5910;
07.09.5990
0710 80 6107.10.8040
0710 80 6907.10.8040
0711 51 0007.11.5100
0711 59 0007.11.5900
0712 3107.12.3100
0712 3207.12.3200
0712 3307.12.3300
0712 3907.12.3901;
07.12.3909
2003 1020.03.1000
2003 9020.03.9010;
20.03.9090
2005 99 80ex 20.05.9908
Fisk og fiskeprodukter030203.02Kamskjell under varenummer 03.07.2101; 03.07.2109; 03.07.2900; 16.05.5200 er unntatt analysekravet
030303.03
030403.04
030503.05
030603.06
030703.07
030803.08


1504 10
15.04.1011;
15.04.1020;
15.04.1091;
15.04.1093;
15.04 1099
1504 2015.04.2011;
15.04.2021;
15.04.2031;
15.04.2040;
15.04.2099
160416.04
160516.05
Ris100610.06Samt produkter avledet av dette produktet
1102 90 50ex 11.02.9001;
ex 11.02.9002

1103 19 50
11.03.1910;
11.03.1920
1103 20 50ex 11.03.2000
1104 19 91ex 11.04.1900
1104 19 99ex 11.04.1900
1104 29 17ex 11.04.2909
1104 29 30ex 11.04.2909
1104 29 59ex 11.04.2909
1104 29 89ex 11.04.2909
1104 30 90ex 11.04.3000
1901ex 19.01
1904 10 30ex 19.04.1092;
ex 19.04.1098
1904 20 95ex 19.04.2090

1904 90 10
19.04.9010;
19.04.9020;
ex 19.04.9090
1905 90ex 19.05.9010;
ex 19.05.9021;
ex 19.05.9022;
ex 19.05.9031;
ex 19.05.9032;
ex 19.05.9033;
ex 19.05.9034;
ex 19.05.9091;
ex 19.05.9092;
ex 19.05.9093;
ex 19.05.9098
Soyabønner1201 90 0012.01.9010;
12.01.9090
Samt produkter avledet av dette produktet
1208 10 0012.08.1010;
12.08.1090
150715.07
Japanpestrot (fuki)
(petasites japonica)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Spiselige deler av Aralia sp.0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Bambusskudd
(phyllostacys pubescens)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
2004 90ex 20.04.9099
2005 9120.05.9100
Einstape
(pteridium aquilinum)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Koshiabura
(skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Japansk blomsterbreine
(osmunda japonica)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Strutseving
(matteuccia struthioptheris)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Kakiplomme
(diospyros sp.)
0810 70 0008.10.7000Samt produkter avledet av dette produktet
0810 90ex 08.10.9090
0811 90ex 08.11.9008
0812 90ex 08.12.9090
0813 50ex 08.13.5010;
ex 08.13.5092;
ex 08.13.5099
(b) products originating in the prefectures Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba or Iwate:
Produkt:KN-kode:Norsk varenummer:Beskrivelse:
Sopp0709 51 0007.09.5100Samt produkter avledet av dette produktet
0709 5907.09.5910;
07.09.5990
0710 80 6107.10.8040
0710 80 6907.10.8040
0711 51 0007.11.5100
0711 59 0007.11.5900
0712 3107.12.3100
0712 3207.12.3200
0712 3307.12.3300
0712 3907.12.3901;
07.12.3909
2003 1020.03.1000
2003 9020.03.9010;
20.03.9090
2005 99 80ex 20.05.9908
Fisk og fiskeprodukter030203.02Kamskjell under varenummer 03.07.2101; 03.07.2109; 03.07.2900; 16.05.5200 er unntatt analysekravet
030303.03
030403.04
030503.05
030603.06
030703.07
030803.08


1504 10
15.04.1011;
15.04.1020;
15.04.1091;
15.04.1093;

15.04 1099


1504 20
15.04.2011;
15.04.2021;
15.04.2031;
15.04.2040;
15.04.2099
160416.04
160516.05
Spiselige deler av Aralia sp.0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Bambusskudd
(phyllostacys pubescens)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
2004 90ex 20.04.9099
2005 9120.05.9100
Einstape
(pteridium aquilinum)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Japansk blomsterbreine
(osmunda japonica)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Koshiabura
(skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Strutseving
(matteuccia struthioptheris)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
(c) products originating in the prefecture Akita, Yamagata and Nagano:
Produkt:KN-kode:Norsk varenummer:Beskrivelse:
Sopp0709 51 0007.09.5100Samt produkter avledet av dette produktet
0709 5907.09.5910;
07.09.5990
0710 80 6107.10.8040
0710 80 6907.10.8040
0711 51 0007.11.5100
0711 59 0007.11.5900
0712 3107.12.3100
0712 3207.12.3200
0712 3307.12.3300
0712 3907.12.3901;
07.12.3909
2003 1020.03.1000
2003 9020.03.9010;
20.03.9090
2005 99 80ex 20.05.9908
Spiselige deler av Aralia sp.0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Bambusskudd
(phyllostacys pubescens)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
2004 90ex 20.04.9099
2005 9120.05.9100
Japansk blomsterbreine
(osmunda japonica)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
Koshiabura
(skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
(d) products originating in the prefecture Yamanashi, Shizuoka or Niigata:
Produkt:KN-kode:Norsk varenummer:Beskrivelse:
Sopp0709 51 0007.09.5100Samt produkter avledet av dette produktet
0709 5907.09.5910;
07.09.5990
0710 80 6107.10.8040
0710 80 6907.10.8040
0711 51 0007.11.5100
0711 59 0007.11.5900
0712 3107.12.3100
0712 3207.12.3200
0712 3307.12.3300
0712 3907.12.3901;
07.12.3909
2003 1020.03.1000
2003 9020.03.9010;
20.03.9090
2005 99 80ex 20.05.9908
Koshiabura
(skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides)
0709 99ex 07.09.9990Samt produkter avledet av dette produktet
0710 80ex 07.10.8099
0711 90ex 07.11.9090
0712 90ex 07.12.9099
(e) compound products containing more than 50 % of the products listed under points (a) to (d) of this annex.
Vedlegg III til forordning (EU) 2016/6

Se pdf-filen nedenfor for erklæringen som skal følge forsendelsen:

pdf.gif

Forordninger i pdf

Nedenfor gjengis forordning (EU) 2016/6.

For å lese forordning (EU) 2016/6, med erklæringen i vedlegg III, på engelsk se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 13 april 2011 nr. 392, 26 mai 2011 nr. 548, 8 juli 2011 nr. 765 (i kraft 11 juli 2011), 28 sep 2011 nr. 970 (i kraft 1 okt 2011), 2 jan 2012 nr. 1, 23 mars 2012 nr. 246 (i kraft 25 mars 2012), 30 mars 2012 nr. 285 (i kraft 2 april 2012), 28 juni 2012 nr. 697 (i kraft 1 juli 2012), 1 nov 2012 nr. 1037, 3 juni 2013 nr. 567, 31 mars 2014 nr. 520 (i kraft 1 april 2014), 14 jan 2016 nr. 24.