Forskrift om hvilke kostnader som skal inn i et borettslags driftsbudsjett

DatoFOR-2011-03-31-416
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-06-39-§2-6
Kunngjort26.04.2011   kl. 14.15
KorttittelForskrift om kostnader i et borettslags driftsbudsjett

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 31. mars 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) § 2-6 annet ledd.

§ 1.Kostnader som skal inn i et borettslags driftsbudsjett

Bygge- og finansieringsplanen til et borettslag skal inneholde et driftsbudsjett, jf. burettslagslova § 2-6 annet ledd. Driftsbudsjettet skal omfatte ett vanlig driftsår, og skal som et minimum inneholde opplysninger om:

1.Rentekostnader
2.Avdrag
3.Vedlikehold og drift av bygningsmasse og tomteareal
4.Energi og strøm
5.Forsikringer og eventuelle sikringsfond
6.Kommunale avgifter (eiendomsskatt, feieravgift, vann- og kloakkavgift, renovasjonsavgift m.m.)
7.Felles kabel-tv, telefoni/internett
8.Leie av teknisk anlegg eller installasjoner
9.Personalkostnader og honorar til tillitsvalgte
10.Honorar til forretningsfører og revisor
11.Avskrivninger på driftsmidler som kan aktiveres (traktor, andre anleggsmaskiner osv.)
12.Andre driftskostnader og forvaltningstjenester, herunder eventuelt festeavgift, og eventuell årskontingent til boligbyggelaget, vaktmestertjenester, vekter, renhold, dugnad og lignende.

Har borettslaget avdragsfrie lån med angitt avdragsfri periode, skal dette opplyses om i note til driftsbudsjettet.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.