Forskrift om konkurransekjøring med motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel

DatoFOR-2011-04-07-395
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2011
Sist endret
EndrerFOR-1986-07-08-1587
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§4, FOR-1986-03-21-750
Kunngjort19.04.2011   kl. 13.30
KorttittelForskrift om konkurransekjøring med motorvogn

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 7. april 2011 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 4, jf. delegeringsvedtak 21. mars 1986 nr. 750.

§ 1.Definisjon

I denne forskrift betyr «konkurransekjøring» ethvert arrangement for motorvognførere på ferdselsåpen veg hvor deltagerne følger en fastlagt rute, og hvor det skilles mellom deltagerne innbyrdes ved hjelp av tidtaking og/eller annen form for rangering, eller hvor det er fastsatt maksimaltid. For rally-arrangement gjelder forskriften kun for transportetappene på ferdselsåpen veg. I tvilstilfelle avgjør søknadsmyndigheten etter § 3 ved enkeltvedtak om denne forskrift skal komme til anvendelse.

§ 2.Regler for konkurransekjøring

Konkurransekjøring er forbudt uten tillatelse etter § 3.

Trafikkreglene og skiltreglene gjelder for deltagerne i konkurransekjøring. Vakter, funksjonærer og andre som yter service til deltagerne, skal alltid overholde trafikkreglene og skiltreglene.

§ 3.Avgjørelsesmyndighet

Skal konkurransekjøring foregå innenfor ett fylke, sendes søknad til regionvegkontoret med gjenpart til berørt(e) politidistrikt. Ved kjøring som går gjennom flere fylker, skal søknad sendes til hvert regionvegkontor som behandler søknaden for sitt fylke. Gjenpart av søknad sendes til alle berørte politidistrikt.

Avslag på søknad kan påklages til Vegdirektoratet.

§ 4.Søknad mv.

Søknad og gjenpart som nevnt i § 4, skal fremmes senest fem uker før konkurransens avholdelse. Søknad innkommet etter denne frist, behandles bare i den utstrekning saken likevel kan gis en betryggende vurdering.

Arrangøren skal opplyse om hvilke veger som ønskes brukt. Skal det også kjøres på privat veg, må tillatelse på forhånd innhentes skriftlig fra eierne og vedlegges søknaden. Søkes det om å få bruke kommunal veg, skal arrangøren sende gjenpart av søknaden til kommunen som har uttalerett overfor avgjørelsesmyndigheten.

Videre skal det opplyses om tid for arrangementet, steder for start, innkomst og matstasjoner eller annet, antall deltagere, konkurransevilkår og annet som skjønnes å kunne få betydning for vurderingen av søknaden.

Regionvegkontoret kan kreve nærmere opplysninger og kan sette de vilkår for konkurransen som tjener hensynet til sikkerhet, miljø og trafikkavvikling. Det kan fastsettes at starten skal skje i puljer.

§ 5.Vakthold

Arrangøren utsetter vakter i det antall og med den plassering som politiet anser nødvendig etter samråd med arrangøren. Vaktene må ikke være slik antrukket at de kan forveksles med polititjenestemenn, men dog slik at antrekket skiller dem ut fra andre trafikanter.

Vaktene står under politiets ledelse og retter seg etter politiets anvisninger.

§ 6.Vegoppmerking

Oppmerking på eller ved offentlig veg for start, innkomst eller andre formål, kan utføres bare når og på den måte søknadsmyndighetene tillater det. Eventuell oppmerking skal fjernes når konkurransen er avviklet på vedkommende sted. Blir dette ikke etterkommet, kan oppmerkingen fjernes for arrangørens regning.

§ 7.Arrangørens ansvar

Arrangøren innskjerper overfor samtlige deltagere og funksjonærer at trafikkreglene, skiltforskriftene og andre forutsetninger og vilkår for konkurransen, skal følges.

§ 8.Ikrafttreden mv.

Denne forskrift trer i kraft 1. september 2011.

Samtidig oppheves forskrift 8. juli 1986 nr. 1587 om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel.