Forskrift om videreføring av § 3 og § 4 i tidligere regnskapsforskrift for skattepliktige som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk

DatoFOR-2011-04-12-390
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse12.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4, FOR-2000-05-11-427
Kunngjort15.04.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om videreføring av regnskapsforskrift

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 12. april 2011 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-4 nr. 7 annet punktum, jf. delegeringsvedtak 11. mai 2000 nr. 427. 

Fra regnskapsforskriften 5. mars 1984 nr. 1256 for skattepliktige som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk videreføres § 3 og § 4, inntil ny forskrift er utarbeidet.

§ 3.Første gangs åpningsstatus

I første gangs åpningsstatus skal aktiva i statusboken være inndelt i grupper og skal for jord- og skogbrukets vedkommende være spesifisert således som i oppstillingene i skjema for næringsoppgaver.

Fordringer og gjeld skal være spesifisert i status eller på særskilt liste over saldi i reskontroboken. Innestående skogavgiftsmidler som skogeieren ikke har et ubetinget krav på å få utbetalt, tas ikke med i skogbrukets status.

Ved verdsettelsen av de forskjellige eiendeler i første gangs status i nye regnskaper skal følgende regler følges:

Ved oppføring av fast eiendom, maskiner og redskap skal en ta utgangspunkt i den virkelige kostpris for den nåværende eier. Hvilte det kår (føderåd) på gården da den ble overtatt, skal kapitalverdien av dette regnes med i kostprisen. Når eiendommen eller løsøret er overtatt ved kjøp fra foreldre og det ble betalt betydelig underpris på grunn av åsetesrett, langvarig arbeid på gården e.l., kan antatt omsetningsverdi eller vanlig pris i fritt salg på overtakingstiden legges til grunn som kostpris. Tilsvarende skjønnsmessig kostpris kan også nyttes i andre tilfelle, der det ikke lar seg gjøre å bringe den virkelige kostpris på det rene.

Har eieren overtatt eiendommen med løsøre under ett, må kostprisen fordeles på fast eiendom og løsøre etter skjønn. Kostprisen for den faste eiendom må fordeles på jord, bygninger (og andre avskrivbare anlegg) og skog. De enkelte aktiva eller grupper av aktiva skal føres opp i status med kostpris, i tilfelle andel av kostpris, med tillegg av eierens påkostninger (ikke vedlikehold) og fradrag for avskrivninger i hans eiertid. Så langt eieren har fått bestemte fradrag for avskrivning ved ligningen, skal det regnes med disse avskrivninger. For øvrig blir avskrivning inntil åpningen av regnskapet å fastsette etter skjønn på grunnlag av driftsmidlets antatte varighet fra overtakingstidspunktet eller fra den tid driftsmidlet ble ferdig og tatt i bruk, om det er oppført av den nåværende eier.

Hester føres opp enkeltvis med navn, alder og antatt salgsverdi.

Andre husdyr føres opp i grupper etter art, kjønn og alder i samsvar med oppdelingen på næringsoppgaven.

Kuer føres opp med gjennomsnittlig antatt salgsverdi, hvorunder hensyn tas til størrelse, alder, kvalitet og drektighetsgrad. Hvis en høyere verdi for kuene som helhet ikke godtgjøres, settes de til gjennomsnittlig slakteverdi med tillegg av 15 prosent.

For kviger, kalver, okser og griser over 2 måneder finnes enhetsprisen for hver gruppe på grunnlag av antatt salgsverdi for det enkelte dyr.

Smågriser, sauer, geiter og fjærfe verdsettes etter en felles enhetspris innen hver gruppe, beregnet på grunnlag av antatt salgsverdi.

Avlingslager skal føres opp med antatt salgsverdi. Halvfabrikata som f.eks. planter i vekst, verdsettes til salgsverdien på vedkommende stadium.

Innkjøpt varelager i jordbruket som kraftfôr, kunstgjødsel, drivstoffer mv. verdsettes til innkjøpspris med tillegg av frakt.

Materiallager i jordbruket foredlet av virke fra egen skog føres opp med netto salgsverdi på det tidspunkt da virket ble foredlet. Innkjøpt materiallager i jordbruket verdsettes til innkjøpspris med tillegg av frakt.

Hvis det drives foredling av skogsvirke med salg for øye, føres materiallageret opp med antatt netto salgsverdi på det tidspunkt da virket ble foredlet.

Lager av tømmer, kubb, ved o.l. under skogbrukets status verdsettes etter påløpne direkte driftsutgifter, verdi av eget arbeid og bruk av egne driftsmidler medregnet, men uten tillegg for rotverdien.

§ 4.Senere status

Fast eiendom, maskiner og redskap skal i sluttstatus føres opp med de samme verdier som eiendelene er ført opp med i årets åpningsstatus, ev. kjøpesum ved overtakelse av næring i løpet av året. Det gjøres tillegg for nyanlegg, forbedringer og aktiveringspliktige tilkjøp, og fradrag for offentlige tilskudd, avskrivninger, frasalg o.l. samt fradrag for skattepliktig del av frigitt skogavgift til nyanlegg i skogbruket.

Dyr som var voksne allerede ved årets begynnelse og som fremdeles er i behold, skal ved årets slutt verdsettes etter beregnet gjennomsnittsverdi av alle voksne dyr innen den enkelte dyreart i åpningsstatus. Som voksne ved årets begynnelse regnes i denne forbindelse storfe over 2 år, avlsgriser over 1/2 år, geiter over 9 måneder og dessuten sauer, gjess, ender og kalkuner som var over 1 år. Innkjøp av hel besetning (eller del av besetning ved etappevis overtakelse) likestilles med åpningsstatus i første punktum.

Nye dyr av samme slag som er nevnt i annet ledd og som er av eget oppal, skal i prinsippet verdsettes til tilvirkningsverdien som for andre varer. Skattedirektoratet fastsetter hvert år etter at Landbruks- og matdepartementets uttalelse er innhentet, de enhetspriser som skal nyttes for nye dyr ved årets ligning.

Med utgangspunkt i enhetsprisene for nye voksne dyr, jf. 3. ledd, fastsettes enhetspriser for nye dyr av eget oppal etter følgende forholdstall:

Kviger over 12 måneder (ikke kalvet) 70 pst.

Kviger under 12 måneder 30 pst.

Okser over 12 måneder 70 pst.

Okser under 12 måneder 30 pst.

Sauer under 12 måneder 60 pst.

Geiter under 9 måneder 30 pst.

Slaktegriser ca. 5 måneder 100 pst.

Slaktegriser ca. 4 måneder 80 pst.

Slaktegriser ca. 3 måneder 60 pst.

Smågriser ca. 2 måneder 40 pst.

Smågriser under 2 måneder 20 pst.

Beregnet enhetspris, jf. 3. og 4. ledd, som overstiger kr 1 000, avrundes til nærmeste kr 100. Enhetspriser på kr 500–1 000 avrundes til nærmeste kr 50. Lavere enhetspris avrundes til nærmeste kr 10. Ved beregning av ny enhetspris for dyr fra åpningsstatus, jf. reglene i 2. ledd, foretas avrunding til nærmeste kr 10.

Innkjøpte dyr av samme slag som nevnt foran til fornyelse og utvidelse av egen buskap, verdsettes etter samme retningslinjer som buskap av eget oppal.

Fôringsdyr og ungdyr innkjøpt med tanke på salg som slakt eller omsetning som livdyr, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av beregnede fôrutgifter mv fram til årsskiftet (tilvirkningsverdien).

Hester av eget oppal og innkjøpte hester i jord- og skogbruksnæring ansettes til tilvirkningsverdien ved eget oppal. Verdien av voksne hester blir stående uendret inntil realisasjon.

Verpehøner og kyllinger som skal settes inn i eggproduksjon, verdsettes til slakteverdi.

Lager av grovfôr, korn, frø, grønnsaker, frukt og planter for salg i veksthus eller på friland skal statusføres etter tilvirkningsverdien, jf. skatteloven § 50 annet ledd bokstav a første avsnitt. Den samme verdsettelsesmåte nyttes også for lager av foredlet skogsvirke samt lager av ull, huder og skinn. Dersom ikke noe annet kan dokumenteres nyttes takseringsreglenes bestemmelser om varelagervurdering i landbruket.

Lager av tømmer, kubb, ved mv. skal verdsettes til tilvirkningsverdien. Dette tilsvarer stort sett utgiftsførte beløp til hugging, kjøring mv av lagerpartiet. Verdien av eget arbeid skal ikke tas med, men derimot skal direkte kostnader ved bruk av egne maskiner tas med.

Den årlige sluttstatus blir uten endringer å regne som åpningsstatus for det påfølgende regnskapsår. Dersom ligningsmyndighetene har forandret på statusansettelsene med endelig virkning, bør skattyteren gjennomføre tilsvarende rettinger i regnskapet.