Forskrift om overgangsregler til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

DatoFOR-2011-04-15-401
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-04-15-10, LOV-1997-06-13-44-§7-2, LOV-1997-06-13-44-§7-6, LOV-1999-01-15-2-§2-1
Kunngjort19.04.2011   kl. 13.30
KorttittelForskrift om overgangsregler til lov 2011:10

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. april 2011 med hjemmel i lov 15. april 2011 nr. 10 om endring i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) del X annet punktum. Fremmet av Finansdepartementet.

I

§ 1.For aksjeselskaper som er stiftet etter 1. juli 2010, men før lovens ikrafttredelse, gjelder terskelverdiene etter aksjeloven § 7-6 første ledd først for regnskapsåret etter første avlagt årsregnskap, såfremt selskapets åpningsbalanse viser en balansesum på mindre enn 20 millioner kroner.
§ 2.Revisjonsoppdrag som er avsluttet på grunnlag av at fullmakt til å fravelge revisjon er benyttet i samsvar med aksjeloven § 7-6, anses avsluttet etter utløpet av tjenestetiden, og plikten til å sende begrunnelse til Finanstilsynet etter revisorloven § 2-1 syvende ledd fjerde punktum og aksjeloven § 7-2 fjerde ledd annet punktum kommer derfor ikke til anvendelse.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2011.