Forskrift om sporbarhet av svin

DatoFOR-2011-05-10-482
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2011
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§3, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort13.05.2011   kl. 14.10
KorttittelForskrift om sporbarhet av svin

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. mai 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 7, § 11, § 12, § 14, § 15, § 19, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7d (direktiv 2008/71/EF), del 4.1. nr. 1 (direktiv 64/432/EØF endret ved direktiv 97/12/EF og direktiv 2000/15/EF) og del 4.2. nr. 57 (vedtak 2000/678/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre sporbarhet av svin.

§ 2.Virkeområde

Forskriften retter seg mot dyreholder, herunder person som holder svin kun som kjæledyr, og gjelder merking, registrering og dokumentasjon ved flytting av svin.

Forskriften retter seg også mot leverandør av øremerke til svin og gjelder krav til slikt merke, samt plikt til å gi dyreholder veiledning om påsetting av merket.

Forskriften gjelder ikke på Svalbard.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Svin: Ethvert dyr av svinefamilien (Suidae), unntatt viltlevende svin.
b)Driftsenhet: Enhver virksomhet, bygning eller flere bygninger, eller ved utegangeroppdrett, ethvert sted hvor svin holdes, oppdrettes eller håndteres som samlet enhet.
c)Dyreholder: Enhver fysisk eller juridisk person som har ansvar for svin, også midlertidig.
d)Driftsenhetens identifikasjonskode: En kode som identifiserer en bestemt driftsenhet i EØS og består av høyst tolv tegn i tillegg til landskoden. For en driftsenhet i Norge, unntatt slakteri, består identifikasjonskoden av landskoden NO etterfulgt av de 8 første sifrene i et produsentnummer som er tildelt av Landbruksdirektoratet eller Produsentregisteret BA. For et slakteri i Norge består identifikasjonskoden av landskoden NO etterfulgt av det 3-sifrede godkjenningsnummeret slakteriet er tildelt av Mattilsynet.
e)Individnummer: Et nummer som identifiserer ett bestemt svin på en driftsenhet.
f)Leverandørnummer ved slakteri: Et nummer som identifiserer en bestemt dyreholder av svin og er tildelt av slakteriet vedkommende leverer svin til.
g)Smågris: Svin som ikke er eldre enn 10 uker.
h)Tredjestat: Land som verken er medlem av Den Europeiske Union (EU), eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel med svin.
0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 4.Registrering av driftsenhet med svinehold

Dyreholder skal senest samme dag som svineholdet på driftsenheten starter registrere følgende opplysninger hos Mattilsynet:

a)driftsenhetens identifikasjonskode og adresse,
b)dyreholders navn, adresse, telefonnummer og foretaks- eller fødselsnummer,
c)dyreeiers navn, adresse og telefonnummer i tilfelle dette er forskjellig fra dyreholder,
d)bygninger på driftsenheten som brukes til oppstalling av svin, og
e)produksjonstypen og produksjonskapasiteten på driftsenheten.

Dyreholder skal registrere endring i opplysningene, herunder oppføring av ny bygning eller vesentlig endring av eksisterende bygning til oppstalling av svin og opphør av svineholdet på driftsenheten, innen 30 dager etter hendelsen.

Registreringen kan utføres av andre på oppdrag fra dyreholder.

Driftsenheten vil forbli registrert hos Mattilsynet i minst 3 år etter at svineholdet på driftsenheten har opphørt.

Unntatt fra plikten til å registrere opplysningene i første ledd bokstavene d og e er dyreholder på et slakteri og en dyreholder som kun holder ett enkelt svin til eget bruk eller konsum.

§ 5.Merking av svin som fødes på en driftsenhet i Norge

Dyreholder skal merke ethvert svin som fødes på driftsenheten snarest mulig og senest før svinet flyttes fra driftsenheten.

Svinet skal merkes med et øremerke eller en lesbar tatovering som inneholder driftsenhetens identifikasjonskode. Svinet kan i tillegg merkes med et individnummer. Dersom svinet skal flyttes fra driftsenheten direkte til et slakteri i Norge kan det alternativt merkes med en lesbar tatovering som inneholder dyreholders leverandørnummer ved slakteriet.

Unntatt fra kravet i første ledd er smågris, som flyttes fra driftsenheten der de er født, til en driftsenhet i Norge hvor de skal oppfôres til slakt og der det verken fødes svin eller mottas svin fra flere driftsenheter og som etter oppfôringen skal slaktes på et slakteri i Norge. Under transporten skal dyra ikke komme i kontakt med andre umerkede smågris. Dyreholder på mottakerdriftsenheten skal snarest mulig og senest før svinet flyttes til slakteriet merke svinet med et øremerke eller en lesbar tatovering som inneholder mottakerdriftsenheten identifikasjonskode. Alternativt kan svinet merkes med en lesbar tatovering som inneholder mottakerdyreholders leverandørnummer ved slakteriet.

§ 6.Merking av svin som importeres fra en annen EØS-stat

Dyreholder skal sørge for at ethvert svin som importeres til Norge fra en annen EØS-stat beholder øremerket eller tatoveringen med identifikasjonskoden som gjør det mulig å fastslå hvilken driftsenhet svinet kommer fra og som i medfølgende helsesertifikat fra avsenderlandet er oppgitt som svinets offisielle identifikasjon.

§ 7.Merking av svin som importeres fra en tredjestat

Dyreholder skal merke ethvert svin som importeres til driftsenheten fra en tredjestat innen 30 dager etter at svinet gjennomgikk veterinær grensekontroll, men likevel før det flyttes fra driftsenheten.

Svinet skal merkes med et lakserødt øremerke som inneholder driftsenhetens identifikasjonskode.

Dyreholder skal innen ett døgn etter at merkingen har funnet sted registrere opplysninger om tredjestatens opprinnelige identifikasjon av svinet og identifikasjonskoden på svinets nye lakserøde øremerke i driftsenhetsregisteret. Dette slik at det lages en tilknytning mellom svinets opprinnelige og nye identifikasjon.

Plikten til å merke svinet gjelder ikke dersom den veterinære grensekontrollen ble foretatt ved en grensekontrollstasjon i Norge og mottakerdriftsenheten er et slakteri i Norge hvor svinet slaktes før 30-dagers fristen utløper.

§ 8.Fjerning eller erstatning av øremerke eller tatovering

Dyreholder skal ikke fjerne eller erstatte et øremerke eller en tatovering som kreves i denne forskriften.

Dersom svinets øremerke blir uleselig eller går tapt, skal dyreholder merke svinet med et nytt øremerke som inneholder samme identifikasjonskode. Dersom det uleselige eller tapte øremerket var lakserødt, skal også det nye merket være lakserødt.

Dersom svinets tatovering blir uleselig, skal dyreholder merke svinet med en ny tatovering som inneholder samme identifikasjonskode eller leverandørnummer. Dersom tatoveringen inneholdt en identifikasjonskode kan svinet alternativt merkes med et øremerke som inneholder samme kode.

§ 9.Krav til øremerke

Leverandør av øremerke til svin skal sikre at:

a)øremerket er utformet slik at det ikke kan brukes om igjen, og
b)identifikasjonskoden er forhåndspreget med lett leselig skrift på utsiden av øremerket.

Forutsatt at identifikasjonskoden ikke blir vanskelig å lese, kan det på utsiden av øremerket påføres et individnummer. Det er kun tillatt å påføre ytterligere informasjon på innsiden av øremerket.

Fargen lakserød skal kun brukes på øremerke til svin som er importert til Norge fra en tredjestat.

§ 10.Tilleggsmerking

Dyreholder kan merke svin med et øremerke eller en tatovering i tillegg til det som kreves i denne forskriften. Dette forutsatt at øremerket eller tatoveringen ikke inneholder informasjon som kan forveksles med identifikasjonskoden eller leverandørnummeret som øremerket eller tatoveringen som kreves i denne forskriften skal inneholde. Et slikt øremerke skal heller ikke ha en farge som kan forveksles med lakserød.

§ 11.Påsetting av øremerke

Leverandør av øremerke til svin skal gi dyreholder skriftlig veiledning om hvordan merket bør settes på for å unngå at svinet påføres unødige skader, infeksjoner, påkjenninger eller belastninger som følge av merket.

§ 12.Føring av driftsenhetsregister

Dyreholder skal føre et driftsenhetsregister med opplysninger om:

a)driftsenhetens identifikasjonskode,
b)antall avvente svin på driftsenheten,
c)flytting av svin til og fra driftsenheten, og
d)ommerking av svin på driftsenheten.

Opplysningene skal ajourføres innen ett døgn etter at en hendelse skjer. Registrering av flytting hos Mattilsynet etter § 13 fjerde ledd kan anses som en del av driftsenhetsregisteret så fremt dyreholder har tilgang til opplysningene i sann tid.

Driftsenhetsregisteret skal foreligge på driftsenheten og på anmodning stilles til rådighet for Mattilsynet. Driftsenhetsregisteret skal være tilgjengelig i minst 3 år etter at svineholdet på driftsenheten opphører.

§ 13.Registrering ved flytting av svin mellom driftsenheter

Dyreholder skal innen ett døgn etter at flyttingen skjer registrere følgende opplysninger i driftsenhetsregisteret:

a)antall svin som er flyttet,
b)avsender- eller mottakerdriftsenhetens identifikasjonskode, eller adresse dersom den ligger i en tredjestat,
c)navn og adresse til dyreholder på avsender- eller mottakerdriftsenheten,
d)avgang- og ankomstdato, eller antatt ankomstdato dersom mottakerdriftsenheten ligger utenfor Norge,
e)identifikasjonskoden eller leverandørnummeret på øremerket eller tatoveringen svinet er merket med eller opplysninger om at det er umerket smågris som flyttes, og
f)referansenummeret på medfølgende helsesertifikat, dersom avsender- eller mottakerenheten ligger utenfor Norge.

Dersom svin transporteres mellom to driftsenheter ved hjelp av livdyrformidler, skal livdyrformidler sørge for at opplysninger om avsender eller mottaker er tilgjengeliggjort for henholdsvis mottaker og avsender innen ett døgn etter at transporten har skjedd.

Når svin flyttes mellom to driftsenheter i Norge, skal dyreholder på mottakerdriftsenheten registrere opplysninger som omtalt i første ledd hos Mattilsynet innen 7 dager etter svinets ankomst.

Når svin skal flyttes til en driftsenhet utenfor Norge, skal dyreholder på avsenderdriftsenheten registrere opplysninger som omtalt i første ledd hos Mattilsynet innen 7 dager etter svinets avgang.

Registreringen i tredje og fjerde ledd kan erstatte registreringen i første ledd dersom dyreholder gjennomfører registreringen innen samme frist som i første ledd og har tilgang til opplysningene i sann tid. Registreringen i andre og tredje ledd kan utføres av andre på oppdrag fra ansvarlig dyreholder.

Opplysningene vil bli oppbevart hos Mattilsynet i minst 3 år etter at de ble registrert.

§ 14.Transportdokument

Dyreholder på avsenderdriftsenhet skal sørge for at umerket smågris som flyttes mellom to driftsenheter i Norge følges av et transportdokument.

Transportdokumentet skal være undertegnet av dyreholder på avsenderdriftsenheten og transportøren og inneholde minst følgende opplysninger:

a)antall svin som flyttes,
b)avsender- og mottakerdriftsenhetens identifikasjonskoder,
c)navn og adresse til dyreholder på avsender- og mottakerdriftsenheten, og
d)avgangsdato.

Transportdokumentet skal oppbevares på mottakerdriftsenheten og inngå som en del av driftsenhetsregisteret. Kopi av transportdokumentet skal oppbevares på avsenderdriftsenheten og inngå som en del av driftsenhetsregisteret.

§ 15.Føring av helsekort

Dyreholder skal ha et helsekort der det føres en oversikt over sykdom og behandling av alle svin som til enhver tid befinner seg på driftsenheten, herunder forebyggende helsearbeid.

Når et svin flyttes til en annen driftsenhet i Norge, skal relevante opplysninger fra helsekortet følge med.

Helsekort skal oppbevares av dyreholder i minimum 3 år etter at dyr som er omtalt på kortet er slaktet eller dødt og kunne fremvises for Mattilsynet på anmodning. Plikten til å oppbevare helsekortet gjelder selv om svineholdet på driftsenheten opphører.

§ 16.Unntak for svin som holdes som kjæledyr

Dyreholder trenger ikke å registrere opplysninger om flyttingen i driftsenhetsregisteret eller hos Mattilsynet dersom:

a)svinet som flyttes kun holdes som kjæledyr,
b)flyttingen fra avsenderdriftsenheten kun er midlertidig,
c)flyttingen ikke skjer til en annen driftsenhet med svinehold, og
d)flyttingen skjer i Norge, ikke mellom Norge og en annen EØS-stat eller en tredjestat.

Dyreholder som kun holder svin som kjæledyr og som flytter svinet i henhold til vilkårene i første ledd skal kunne godtgjøre hvilken driftsenhet svinet kommer fra.

§ 17.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 18.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 19.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 20.Overgangsbestemmelser

Dyreholder skal registrere en driftsenhet hvor svin utelukkende holdes som kjæledyr innen 6 måneder etter at denne forskriften har trådt i kraft.

Dyreholder skal merke et svin som holdes på en driftsenhet hvor svin utelukkende holdes som kjæledyr med et øremerke eller en tatovering som inneholder identifikasjonskoden til driftsenheten svinet holdes på snarest mulig og senest innen 6 måneder etter at denne forskriften har trådt i kraft.

Svin som er merket i henhold til forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av svin, lama og oppdrettshjort, anses som merket etter denne forskriften.

Dyreholder som har bestilt øremerker som er forhåndspreget med informasjon i henhold til forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av svin, lama og oppdrettshjort, kan benytte disse til merking av svin som fødes på driftsenheten i to år etter at denne forskriften har trådt i kraft.

§ 21.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2011.