Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort

DatoFOR-2011-05-15-537
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2011
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-23-520
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§40, LOV-1981-05-29-38-§43, LOV-1981-05-29-38-§48
Kunngjort27.05.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om kommunale viltfond m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 15. mai 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 40, § 43 og § 48.

§ 1.Formål

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen og fylkeskommunen.

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Øvrige kommuner kan etablere et slikt viltfond i samsvar med reglene i denne forskrift. Fylkeskommuner som mottar overføring fra statlig viltfond skal etablere fylkeskommunale viltfond.

§ 2.Definisjoner

Kommunale og fylkeskommunale viltfond: bundne driftsfond som utelukkende kan forvaltes til viltformål.

§ 3.Inntekter til kommunale viltfond
a.Som inntekter skal regnes:
-Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen, jf. § 5.
-Tilskudd fra det statlige viltfondet.
-Fondets årlige avkastning.
b.Som inntekter til fondet kan regnes:
-Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever samt hjortevilt og bever som felles etter tillatelse gitt i medhold av naturmangfoldloven § 18.
-Eventuelle kommunale avsetninger.
-Eventuelt andre midler.
§ 4.Inntekter til fylkeskommunale viltfond
a.Som inntekter skal regnes:
-Tilskudd fra det statlige viltfondet.
-Fondets årlige avkastning.
b.Som inntekter til fondet kan regnes:
-Eventuelle fylkeskommunale avsetninger.
-Eventuelt andre midler.
§ 5.Disponering av fylkeskommunale og kommunale viltfond
a.Fondet kan brukes til:
-Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
-Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
-Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
b.Fondet kan ikke brukes til:
-Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.).
-Å erstatte skader voldt av vilt.
-Skuddpremier.
§ 6.Om fellingsavgifter

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort, skal fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr av disse artene. Satsene for fellingsavgifter skal fastsettes av kommunen gjennom vedtak innenfor rammer fastsatt av Kongen jf. viltloven § 40.

Fellingsavgiftene skal gjelde for vald som er godkjent av kommunen, selv om valdet omfatter areal i nabokommuner.

Dersom valdet omfatter flere kommuner, skal inntektene årlig fordeles mellom kommunene i samme forhold som fordelingen av tellende areal for vedkommende art.

§ 7.Tilsyn og kontroll

Fylkesmannen har rett til innsyn i de kommunale og fylkeskommunale fondsregnskap.

§ 8.Dispensasjonsadgang

Fylkesmannen kan gi kommunene dispensasjon fra bestemmelsene i § 1, annet ledd i denne forskrift.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2011, og erstatter forskrift 23. mai 2001 nr. 520 om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.