Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum

DatoFOR-2011-05-19-507
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse19.05.2011
Sist endretFOR-2012-11-08-1044 fra 09.11.2012
EndrerFOR-2009-10-13-1265
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort20.05.2011   kl. 14.00
KorttittelForskrift om import av akvakulturprodukter fra India

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 19. mai 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12 og § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (beslutning 2010/381/EU som endret ved beslutning 2012/690/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 8 nov 2012 nr. 1044.
Endres ved forskrift 6 okt 2016 nr. 1176 (i kraft 26 okt 2016).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre helsemessige trygge næringsmidler ved å sikre at akvakulturprodukter fra India ment til humant konsum ikke inneholder helseskadelige rester av veterinære legemidler.

0Endres ved forskrift 6 okt 2016 nr. 1176 (i kraft 26 okt 2016).
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder produkter fra akvakulturanlegg i India ment til humant konsum.

0Endres ved forskrift 6 okt 2016 nr. 1176 (i kraft 26 okt 2016).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)restmengder av farmakologisk virksomme stoffer: farmakologiske virksomme stoffer, uttrykt i mg/kg eller µg/kg våtvekt, som er igjen i næringsmidler av animalsk opprinnelse, enten det er aktive stoffer, hjelpestoffer eller nedbrytningsstoffer og deres metabolitter
b)forsendelse: enhver forsendelse fra India av produkter fra akvakulturanlegg som er beregnet på humant konsum.
0Endres ved forskrift 6 okt 2016 nr. 1176 (i kraft 26 okt 2016).
§ 4.Krav til helsesertifikat

Hver forsendelse skal følges av et helsesertifikat.

Helsesertifikatet skal bekrefte at forsendelsen ikke overskrider grenseverdier for restmengder av klorampenikol, tetracyklin, oksytetracyklin og klortetracyklin, samt metabolitter av nitrofuraner. Prøvene skal være analysert ved bruk av analytiske metoder i samsvar med artikkel 3 og 4 i vedtak 2002/657/EF.

§ 5.Unntak fra kravet om helsesertifikat

Forsendelser kan tillates importert uten helsesertifikat i samsvar med § 4 i denne forskriften, forutsatt at hver forsendelse prøvetas av Mattilsynet ved ankomst til Norge og analyseres for restmengder av klorampenikol, tetracyklin, oksytetracyklin, klortetracyklin og metabolitter av nitrofuraner.

§ 6.Veterinær grensekontroll

Forsendelser som omfattes av denne forskriften, skal prøvetas av Mattilsynet på følgende måte:

a)det skal tas prøver av 10 % av forsendelsene som ankommer grensekontrollstasjonene,
b)prøvene som tas skal undersøkes for forekomst av restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som angitt i forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (veterinærpreparatrestforskriften) § 2, og særskilt for klorampenikol, tetracyklin, oksytetracyklin, klortetracyklin og metabolitter av nitrofuraner.
0Endret ved forskrift 8 nov 2012 nr. 1044 (i kraft 9 nov 2012). Endres ved forskrift 6 okt 2016 nr. 1176 (i kraft 26 okt 2016).
§ 7.Tilbakeholdelse av forsendelser

Alle forsendelser som prøvetas, skal holdes tilbake inntil prøvesvar foreligger. Forsendelsene kan kun importeres dersom prøvesvarene viser at grenseverdiene angitt i veterinærpreparatrestforskriften § 2 er overholdt.

§ 8.Varsling til EU-kommisjonen

Mattilsynet skal straks varsle EU-kommisjonen dersom resultatene de analytiske prøvene viser forekomst av farmakologisk virksomme stoffer på et nivå som overstiger grenseverdiene jf. veterinærpreparatrestforskriften § 2.

Resultatene av prøvene skal sendes til EU-kommisjonen gjennom hurtigvarslingssystemet RASFF.

Mattilsynet skal hver tredje måned utarbeide en rapport hvor det redegjøres for alle resultatene av de analytiske prøvene som er gjennomført de siste tre månedene. Rapporten sendes til EU-kommisjonen den 1. i måneden etter hvert kvartal: i januar, april, juli og oktober.

0Endres ved forskrift 6 okt 2016 nr. 1176 (i kraft 26 okt 2016).
§ 9.Utgifter og kostnadsdekning

Alle kostnader knyttet til kontrollen skal dekkes av importøren eller dennes representant.

§ 10.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 11.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. oktober 2009 nr. 1265 om særskilte beskyttelsesvedtak ved import fra India av krepsdyr fra akvakulturanlegg til konsum eller fôr.