Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru

DatoFOR-2011-05-19-508
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse19.05.2011
Sist endretFOR-2015-11-25-1356
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§16
Kunngjort20.05.2011   kl. 14.00
Rettet06.12.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskr. om tiltak ved import av muslinger fra Peru

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 19. mai 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2008/866/EF som endret ved vedtak 2009/297/EF, vedtak 2009/862/EF, beslutning 2010/641/EU, beslutning 2011/723/EU, beslutning 2012/729/EU, beslutning 2013/636/EU, beslutning 2014/874/EU og beslutning (EU) 2015/2022).
Endringer: Endret ved forskrifter 8 nov 2011 nr. 1084, 28 nov 2012 nr. 1106, 5 des 2014 nr. 1542, 25 nov 2015 nr. 1356.
Rettelser: 06.12.2013 (EØS-henvisningsfeltet).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre helsemessig trygge næringsmidler ved å begrense import av muslinger fra Peru.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder import av muslinger som definert i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 1 jf. forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg I pkt 2.1 beregnet til humant konsum.

§ 3.Importforbud

Det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

§ 4.Unntak

Unntatt fra § 3 er:

a)kamskjell (Pectinidae) høstet i akvakulturområder, forutsatt at innvollene er fjernet
b)muslinger som har gjennomgått varmebehandling som beskrevet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 1 jf. forordning (EF) nr 853/2004 vedlegg III, avsnitt VII, kap. II punkt A5 (b).
§ 5.Kostnader

Alle kostnader knyttet til tiltak for å gjennomføre kravene gitt i denne forskriften, skal dekkes av importør eller dennes representant.

§ 6.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 7.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskrift trer i kraft straks.