Forskrift om dverggås (Anser erythropus) som prioritert art

DatoFOR-2011-05-20-518
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse20.05.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§23, LOV-2009-06-19-100-§24, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.05.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om dverggås som prioritert art

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 23, § 24 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284.

§ 1.Dverggås som prioritert art

Dverggås (Anser erythropus) utpekes som prioritert art.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta dverggås i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.

§ 3.Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av dverggås, herunder egg, og dens reir, er forbudt. Som ødeleggelse regnes alle handlinger som er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten.

§ 4.Artens økologiske funksjonsområder

Som økologiske funksjonsområder for dverggås regnes i forskriften hekkeområder, myteområder og rasteområder, unntatt slike områder i sjø og hekke- og myteområdet i Iesjávri-området og rasteområdet i Indre Porsangerfjord.

I de økologiske funksjonsområdene for dverggås er bruk som tar hensyn til dverggåsas hekkeområder, myteområder og rasteområder tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke som ikke skal være tillatt. Forbudet etter annet punktum gjelder ikke for handlinger som er regulert i avtalen.

Oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, er forbudt.

I økologiske funksjonsområder for dverggås gjelder i tillegg følgende bestemmelser i rasteområder som benyttes om våren i periodene f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juni, og i rasteområder som benyttes om høsten f.o.m. 10. august t.o.m. 15. september, og i hekke- og myteområder f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. august:

a)All ferdsel er forbudt, herunder ilandstigning på øyer.
b)All motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder starting og landing av luftfartøy.

Dersom bestemmelsene i annet, tredje eller fjerde ledd medfører en vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.

Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for dverggås, kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet for denne arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.

Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske funksjonsområder ivaretas i samsvar med denne forskriften.

§ 5.Handlingsplan

Det skal utarbeides en handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske funksjonsområder.

§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er nødvendig for å sikre bevaring av arten.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet etter forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Dispensasjon

Miljødirektoratet kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 annet ledd annet punktum, § 4 tredje ledd og § 4 fjerde ledd, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd.

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.