Forskrift om elvesandjeger (Cicindela maritima) som prioritert art

DatoFOR-2011-05-20-519
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse20.05.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§23, LOV-2009-06-19-100-§24, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.05.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om elvesandjeger som prioritert art

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 23, § 24 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284.

§ 1.Elvesandjeger som prioritert art

Elvesandjeger (Cicindela maritima) utpekes som prioritert art.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta elvesandjeger i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.

§ 3.Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av elvesandjeger er forbudt. Som ødeleggelse regnes graving, masseuttak, utfylling og lagring av masser og andre handlinger dersom de er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten.

§ 4.Artens økologiske funksjonsområde

Som økologisk funksjonsområde for elvesandjeger regnes i forskriften artens leveområder.

I det økologiske funksjonsområdet for elvesandjeger er bruk som tar hensyn til elvesandjegerens leveområder tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke som ikke skal være tillatt. Forbudet etter annet punktum gjelder ikke for handlinger som er regulert i avtalen.

Vegbygging, vassdragsregulering, elveforbygning, motorferdsel, tilplanting og uttak av løsmasser er forbudt.

Dersom bestemmelsene i annet eller tredje ledd medfører en vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.

Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for elvesandjeger, kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet for denne arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.

Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske funksjonsområde ivaretas i samsvar med denne forskriften.

§ 5.Handlingsplan

Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske funksjonsområder.

§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er nødvendig for å sikre bevaring av arten.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften.

§ 8.Akutt flomsikring

Ved behov for akutt flomsikring for å sikre menneskers liv, helse eller andre store verdier, skal dette kunne skje uavhengig av forbudene i § 3 og § 4. Ved bruk av motorkjøretøy skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

§ 9.Dispensasjon

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 annet ledd annet punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd.

Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Miljødirektoratet.

Kongen kan bestemme at søknad om dispensasjon skal behandles av overordnet forvaltningsorgan.

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.