Forskrift om eremitt (Osmoderma eremita) som prioritert art

DatoFOR-2011-05-20-520
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse20.05.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2008-08-22-953
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§23, LOV-2009-06-19-100-§24, LOV-2009-06-19-100-§62, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort24.05.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om eremitt som prioritert art

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 23, § 24, § 62 og § 77. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284.

§ 1.Eremitt som prioritert art

Eremitt (Osmoderma eremita) utpekes som prioritert art.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta eremitt i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.

§ 3.Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av eremitt er forbudt. Som ødeleggelse regnes felling av og skade på trær med eremitt, samt andre handlinger dersom de er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten.

§ 4.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 47, jf. § 24, annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er nødvendig for å sikre bevaring av arten.

§ 5.Forvaltningsmyndighet

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften.

§ 6.Dispensasjon

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudet i § 3, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Miljødirektoratet.

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. august 2008 nr. 953 om midlertidig vern av eremitten Osmoderna eremita.