Forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske (askeforskriften)

DatoFOR-2011-05-23-511
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse23.05.2011
Sist endretFOR-2011-05-24-527
EndrerFOR-2010-04-21-578
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§4-7, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort23.05.2011   kl. 16.00
Rettet24.05.2011 (§ 6, henvisninger)
KorttittelAskeforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 23. mai 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1 annet ledd, § 4-7 annet ledd, § 9-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrift 24 mai 2011 nr. 527.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å ivareta flysikkerheten i forbindelse med forekomst av vulkansk aske i luftrommet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for lufttrafikktjenesten samt eiere og brukere av sivilt registrerte luftfartøy som opererer i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske.

§ 3.Publisering av informasjon om områder med potensiell konsentrasjon av aske

Ved potensiell forekomst av vulkansk aske skal Avinor AS ved lufttrafikktjenesten gjennom NOTAM publisere informasjon om:

a)Område med medium konsentrasjon: Et luftrom med nærmere definerte koordinater det det kan forekomme konsentrasjoner av vulkansk aske større enn 2 x 10⁻³ g/m³ , men mindre enn 4 x 10⁻³ g/m³ .
b)Område med høy konsentrasjon: Et luftrom med nærmere definerte koordinater der det kan forekomme konsentrasjoner av vulkansk aske lik eller større enn 4 x 10⁻³ g/m³ , eller forurensede områder hvor informasjon om konsentrasjon av aske ikke er tilgjengelig.
§ 4.Krav om prosedyrer for eiere og brukere av sivilt registrerte luftfartøy

Eier og bruker skal ha dokumenterte prosedyrer for planlegging og utførelse av operasjoner i og rundt luftrom eller ved lufthavner som kan være forurenset av vulkansk aske.

Prosedyrene skal sikre at flyoperasjoner til enhver tid foregår innenfor aksepterte sikkerhetsmarginer. Prosedyrene skal sikre at berørt personell er i stand til å planlegge og utføre risikovurderinger for operasjoner i luftrom som er forurenset av vulkansk aske.

Krav om prosedyrer gjelder også områder med lav konsentrasjon av aske, det vil si et luftrom med nærmere definerte koordinater der det kan forekomme konsentrasjoner av vulkansk aske lik eller mindre enn 2 x 10⁻³ g/m³ . Kravet om Safety Risk Assessment (SRA) i § 5 annet ledd gjelder likevel ikke for operasjoner i områder med lav konsentrasjon av aske, med mindre typesertifikatholder har stilt krav om SRA i sine spesifikasjoner og retningslinjer.

0Endret ved forskrift 24 mai 2011 nr. 527.
§ 5.Krav til innholdet i prosedyrer

Prosedyrene skal vise hvordan spesifikasjoner og retningslinjer gitt av typesertifikatholder blir overholdt for de luftfartøy som skal operere innenfor områder med potensiell forekomst av vulkansk aske.

Prosedyrene skal beskrive utførelse av Safety Risk Assessment (SRA).

Prosedyrene skal beskrive flybesetningers tiltak dersom luftfartøy kommer inn i luftrom som er forurenset av vulkansk aske.

Prosedyrene skal beskrive samarbeid med lufttrafikktjenesten og lufthavnoperatører.

§ 6.Godkjenning

Prosedyrer som nevnt i § 4 og § 5 skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Det samme gjelder endringer av slike prosedyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. april 2010 nr. 578 om nye prosedyrer som følge av vulkansk aske i luftrommet over Norge.

Veiledning til forskrift 23. mai 2011 nr. 511 om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske (askeforskriften) 

Til denne forskriften er følgende veiledningsmateriale:

EASA A-NPA 2011-06 «Consultation on the ICAO IVATF paper about the management of flight operations with known or forecast volcanic cloud contamination» Appendix A til F:

APPENDIX A Guidelines for completing a Safety Risk Assessment

APPENDIX B Procedures to be considered by an Aircraft Operator when conducting a Safety Risk Assessment

APPENDIX C Risks to be considered by an Aircraft Operator when conducting a Safety Risk Assessment

APPENDIX D Example of a Risk Register

APPENDIX E Guidelines on volcanic activity information and Operator response

APPENDIX F Guidelines for NAAs on evaluating an Operator's capability to conduct flights safely in relation to volcanic cloud

APPENDIX G Example of a Safety and Risk Assessment Matrix

APPENDIX H Terminology. 

Se internett: http://www.easa.eu.int/rulemaking/docs/npa/2011/A-NPA%202011-06.pdf.