Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen

DatoFOR-2011-05-31-697
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2011
Sist endretFOR-2015-09-18-1063 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2009-06-03-986
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§5-2, LOV-2005-04-01-15-§5-3, LOV-1995-08-04-53-§24a, LOV-1995-08-04-53-§24b, LOV-1995-08-04-53-§24c, LOV-1995-08-04-53-§24d, FOR-2005-12-16-1576
Kunngjort05.07.2011   kl. 15.20
KorttittelForskrift om studier og eksamen ved PHS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Politihøgskolen 31. mai 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 5-2 og § 5-3, lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) kapittel IVa og forskrift 16. desember 2005 nr. 1576 om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 aug 2012 nr. 1461, 2 des 2014 nr. 1601 (forskriften gjengitt i sin helhet), 18 sep 2015 nr. 1063.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskrift gjelder studier og eksamen ved Politihøgskolen.

Dersom bestemmelsene i denne forskrift ikke er i samsvar med Rammeplan for Bachelor i politiutdanning, vedtatt av Politihøgskolens styre 9. februar 2006 og Justis- og politidepartementet 10. juli 2007 med justeringer vedtatt av Politihøgskolens styre 11. september 2013 og Justis- og beredskapsdepartementet 7. november 2013, gjelder bestemmelsene i rammeplanen foran denne forskriften.

§ 2.Definisjoner 
StudentMed student menes i denne forskrift en person som er tatt opp til et studium ved Politihøgskolen i samsvar med gjeldende opptakskrav.
StudierettMed studierett menes retten til å følge undervisning, veiledning, praksis mv. som følger av det studieprogram vedkommende er tatt opp til.
StudieprogramUtdanningsløp som er definert gjennom fagplan/studieplan og som fører frem til en avsluttende eksamen eller grad.
RammeplanNasjonal plan som beskriver mål, omfang, innhold, organisering og vurderingsordning i et studium. Rammeplan for Bachelor i politiutdanning ved Politihøgskolen fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet.
FagplanPlan for utdanning som reguleres av nasjonal rammeplan. Fagplanen beskriver mer detaljert mål, innhold, organisering og vurdering av utdanning som er regulert i rammeplan.
EmneplanFagplaner skal være vedtatt av høgskolens styre.
Det enkelte emne som inngår i fagplanen har en emneplan. Emneplanene har samme inndeling som fagplanen.
StudieplanVidereutdanninger med studiepoeng og masterstudier har studieplaner. Planen beskriver studiets målgruppe, opptakskrav, mål, innhold, organisering og arbeidsmåter og vurdering i studier som ikke er regulert gjennom nasjonalt gjeldende rammeplan. En studieplan skal være vedtatt av høgskolens styre. For masterstudiet skal den være godkjent av NOKUT.
KursplanPlan for kurs uten studiepoeng (etterutdanning) som inneholder beskrivelse av målgruppe, opptakskrav, mål, innhold, organisering og arbeidsmåter og vurdering. Kursplaner skal være godkjent av rektor.
StudiepoengStudiepoeng er mål på arbeidsomfang i studiet, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.
EmneMinste studiepoenggivende enhet som kan stå alene eller inngå i en emnesamling, et studieprogram eller en grad.
EmnesamlingKombinasjon av emner fra et eller flere fag/fagområder som gjennom fag- eller studieplaner er definert som en samlet enhet.
HovedområdeFagplan for Bachelor i politiutdanning er inndelt i følgende fem hovedområder;
- Operative oppgaver – orden og beredskap
- Forebyggende oppgaver
- Etterforsking
- Politi og samfunn
- Metode
UtdanningsplanUtdanningsplan er en gjensidig avtale som inngås mellom høgskolen og den enkelte student.
Arbeidskrav med studiepoengNår arbeidskrav med studiepoeng er eneste vurdering har denne samme funksjon som eksamen. De er underlagt det samme krav og reglement som for eksamen.
Arbeidskrav uten studiepoengArbeidskrav uten studiepoeng er et faglig krav som studenten må ha fått godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen. Det kan være skriftlige oppgaver, muntlige/praktiske prestasjoner og obligatorisk deltakelse. Arbeidskrav uten studiepoeng vurderes til godkjent/ikke godkjent.
EksamenFormell prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter. Resultatet vil alltid være tellende i grad og fremkomme på karakterutskrift. En eksamen kan omfatte flere deleksamener. I så fall skal fag-/studieplan gi opplysninger om den innbyrdes vektingen.
Ny eksamenEksamen som arrangeres for studenter som har hatt gyldig fravær fra ordinær eksamen og for studenter som ikke har fremstilt seg til eller bestått ordinær eksamen.
§ 3.Undervisnings- og eksamensspråk
1.Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.
2.I enkelte tilfeller vil undervisning kunne bli gitt på engelsk.
3.I studier/emner med læringsmål som tilsier engelskspråklig undervisning, kan både undervisning og eksamen gis på engelsk.
§ 4.Studentenes bruk av politiuniform

Studentene på Bachelorstudiet i politiutdanning skal normalt bære uniform i undervisningen.

Kapittel II. Studierett, utdanningsplan, permisjon, studieåret

§ 5.Studierett og studieprogresjon
1.Den som har akseptert tilbud om studieplass, har studierett i henhold til den normerte studietid for det aktuelle hel- eller deltidsstudiet vedkommende er tatt opp til. Dersom det, etter at studenten har fått tilbud om studieplass, fremkommer opplysninger som innebærer at vilkår for opptak ikke er til stede, kan det medføre tap av studierett.
2.Studenten må betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplan for å beholde studieretten til det aktuelle studieprogrammet.

Studenter på videreutdanninger med omfang av 15 studiepoeng eller mer, må betale semesteravgift hvert semester. Studenter på videreutdanninger med omfang 14 studiepoeng eller mindre, betaler semesteravgift kun ved oppstart av studiet.

3.Studieretten vil opphøre dersom:
a.Studenten ikke overholder krav til progresjon i studiet. For studier med omfang av 60 studiepoeng eller mer tillates en forsinkelse på 2 år i forhold til normert studietid. For studier med omfang av mindre enn 60 studiepoeng tillates en forsinkelse på 1 år. Permisjon innvilget i henhold til § 8, pkt. 2 innberegnes ikke.
b.Studenter på bachelorstudiet i politiutdanning må ha bestått minimum 45 studiepoeng første studieår før andre studieår kan gjennomføres.

Andre studieår må være bestått før studenten kan påbegynne tredje studieår.

c.Studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksisperiode jf. denne forskrift § 12 - § 13.
d.Studenten ikke er funnet skikket til tjeneste i politi- og lensmannsetaten, jf. politilovens § 24c.
e.Studenten har blitt bedt om å innlevere originaldokumenter i forbindelse med opptaket og ikke leverer disse til kontroll innen fastsatt frist. Studenten kan søke om utsatt frist dersom studenten ikke har hatt mulighet til å fremskaffe originaldokumentene innen fastsatt frist. Begrunnelse for søknad om utsatt frist må knyttes til forhold studenten selv ikke har kontroll over.
4.Studenter kan utvises eller bortvises etter vedtak i styret ved overtredelse av bestemmelsene i Lov om politiet § 24c eller forskrift om skikkethetsvurdering, utvisning, bortvisning og utestengning § 7:
-Student som til tross for advarsel igjen opptrer grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen.
-Studenter som ved grov klanderverdig adferd skaper fare for liv og helse
-Brudd på taushetsplikt
-Bruk av dopingmidler eller nekte å medvirke til dopingkontroll, jf. legemiddelloven
5.Tap eller midlertidig tap av studierett
a.I henhold til punkt 3 bokstav d etter behandling i skikkethetsnemnda og vedtak i styret.
b.I henhold til punkt 4 etter vedtak i Politihøgskolens styre.
c.Rektor kan i spesielle tilfeller foreta en midlertidig utvisning av en student i påvente av vurdering av studentens skikkethet i følge politilovens § 24c.
6.Nytt opptak til Bachelorstudiet i politiutdanning
a.Studenter som har tapt studieretten jf. pkt. 3 d kan ikke søke opptak på nytt.
b.Studenter som frivillig avbryter studiet eller som taper studieretten jf. pkt. 3 a og b kan søke opptak på nytt. Dersom dette gjelder bachelorstudiet – politiutdanning må de søke opptak gjennom Samordna opptak, tilfredsstille alle opptakskrav og konkurrere om ny studieplass på lik linje med andre søkere.
§ 6.Utdanningsplan
1.Studenter som er tatt opp til studier av minst 60 studiepoengs omfang skal ha utdanningsplan. Utdanningsplanen fastsettes innenfor rammene av fag- eller studieplan for det studium studenten er tatt opp til.
2.Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens ansvar og forpliktelser overfor høgskolen og medstudenter.
3.Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid.
4.Studenten skal godkjenne utdanningsplanen innen fastsatte frister.
5.Godkjenning av utdanningsplanen er å anse som endelig undervisnings- og eksamens/vurderingsmelding og en forutsetning for å beholde studieretten.
§ 7.Reservert studieplass på Bachelorstudiet i politiutdanning

Personer som har takket ja til studieplass på Bachelor i politiutdanning kan – før studiet starter – søke om å få reservert den tildelte studieplassen til året etter. Gyldige grunner vil være innkalling til militær-/sivil førstegangstjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner. Tungtveiende grunner skal forstås som oppståtte forhold som er utenfor søkers kontroll, blant annet egen alvorlig sykdom eller alvorlig sykdom i nær familie. Søknaden må dokumenteres og sendes til studieavdelingen senest 3 uker etter at vedkommende takket ja til studieplassen gjennom Samordna opptak. Dersom søknaden blir innvilget må vedkommende søke om nytt opptak året etter, og levere gyldig legeerklæring som ikke er eldre enn 6 måneder og uttømmende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder (jf. reglement for opptak til Bachelorstudiet i politiutdanning). Personen trenger ikke å gjennomføre nye opptaksprøver.

§ 8.Permisjon
1.Det gis fortrinnsvis permisjon for en periode på ett år.
2.En student som blir gravid under studiene skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Permisjon kan også gis ved sykdom og FN-tjeneste/militærtjeneste dersom det ikke er mulig å utsette denne. Permisjonen vil ikke inngå i tidsberegning for forsinkelse jf. § 5, nr. 3 bokstav a og b i denne forskrift.
3.For permisjon av andre årsaker må studenten ha hatt studierett i minst ett år på det aktuelle studieprogrammet. Permisjonen vil inngå i tidsberegning for forsinkelse.
4.I ekstraordinære tilfeller gis det mulighet for å søke om ytterligere ett års forlenget permisjon. Samlet permisjon kan ikke overstige to år.
5.Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, men utdanningsplanen må tilpasses gjeldende fag- eller studieplan. Dersom det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i fag- eller studieplan følges gjeldende overgangsordning.
6.Dersom en student ønsker å ta arbeidskrav eller eksamen i permisjonstiden, må studenten betale semesteravgift for det aktuelle semesteret.
§ 9.Studieåret

Studieåret begynner medio august og avsluttes ultimo juni, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-8, 1. ledd.

Kapittel III. Oppmelding og vilkår for å gå opp til eksamen og praksis

§ 10.Vilkår for å gå opp til eksamen
1.Studenten må ha godkjent sin utdanningsplan innen de frister som er fastsatt av høgskolen.
2.Studenten må ha meldt seg opp til eksamen jf. § 11, pkt. 3 og 4.
3.Studenten må ha betalt semesteravgift innen fastsatt frist.
4.Studenten må ha fått godkjent de arbeidskrav som i fag-, studie- eller kursplan er satt som vilkår for å fremstille seg til den aktuelle eksamen.
§ 11.Oppmelding til eksamen
1.Studenter i Bachelorstudiet i politiutdanning blir automatisk oppmeldt til første ordinære eksamen ved å godkjenne utdanningsplanen sin.
2.Studenter på videreutdanning som følger normert studieprogresjon, blir automatisk meldt opp til første ordinære eksamen.
3.Studenter som skal opp til ny eksamen må selv melde seg opp innen fastsatt frist.
4.Studenten må selv melde seg opp til neste eksamen dersom studenten ikke møtte til første ordinære eksamen.
5.Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
§ 12.Antall forsøk til eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen i samme emne inntil tre ganger I særlige tilfeller kan Utvalg for vurdering av studentsaker gi dispensasjon til et fjerde og siste eksamensforsøk.

§ 13.Vurdering av praksis og antall forsøk
1.For praksisperioden i Bachelorutdanningen skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til læringsmålene for praksis. Vurderingen skal bygge på vurdering underveis, arbeidskrav og vurdering av studentens egnethet for yrket.
2.Studentene i Bachelorutdanningen har rett til veiledning og tilbakemelding, slik at studenten til enhver tid er orientert om hvordan han/hun fungerer i forhold til læringsmålene for praksisperioden. Det skal gjennomføres minst 2 formelle vurderingssamtaler der det skrives referat. Dersom det på et tidspunkt i praksisperioden oppstår tvil om studenten vil oppnå læringsmålene og bestå vurderingen, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest, og senest innen 3 uker før praksisperiodens avslutning. Før varslet gis, skal det gjennomføres et møte mellom de berørte parter (student, studieleder og praksisansvarlig).
3.Dersom det er reist tvil om en student vil bestå, må studenten vise tilfredsstillende progresjon den siste del av perioden for å få bestått.
4.Får en student ikke bestått i praksisperioden, må praksisperioden tas om igjen med bestått vurdering før studenten kan påbegynne 3. studieår. Får studenten vurdert praksisperioden til «ikke bestått» to ganger, mister studenten studieretten etter § 5. Om klage gjelder § 30, pkt. 8.
5.Dersom studenten mener at det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke Utvalg for vurdering av studentsaker ved Politihøgskolen om å få anledning til en tredje og siste praksisperiode.
6.Dersom det etter varseltidspunktet (jf. pkt. 2) fremkommer opplysninger som er av en slik art at det utvilsomt ville føre til at praksisperioden ble underkjent hvis det hadde vært kjent tidligere, skal det likevel kunne føre til at praksisperioden blir vurdert til ikke bestått.
7.Dersom politimesteren vurderer å inndra politimyndigheten til studenten, skal Politihøgskolen vurdere hvordan studenten skal følges opp, og om dette vil medføre at studenten må avbryte praksisåret, og praksisåret vurderes til ikke bestått.
§ 14.Godskriving og faglig godkjenning (fritak)
1.En student kan etter søknad få fritak fra eksamen eller arbeidskrav når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen/arbeidskrav ved samme eller annen høgskole eller universitet. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Søknad om fritak blir vurdert av fagkontakt og aktuell studieleder, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-5.
2.Søknad om fritak sendes lokalt studiekontor innen fastsatt frist.
3.Fritak fra eksamen skal framgå av vitnemålet med angivelse av grunnlaget for fritaket.
4.Klage på avslag om fritak fra eksamen behandles i Utvalg for vurdering av studentsaker ved Politihøgskolen.

Kapittel IV. Gjennomføring av eksamen

§ 15.Avvikling av eksamen

Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte. Det skal fremgå klart av fag-, studie- eller kursplan hvilke eksamener og arbeidskrav studenten skal gjennomføre, og fremgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder vekting av deleksamen mv.

§ 16.Vurderingsformer

Følgende vurderingsformer kan benyttes: skriftlig eksamen under tilsyn, skriftlig hjemmeeksamen, muntlig eksamen, mappevurdering, praktisk eksamen eller kombinasjoner av disse.

§ 17.Ordinær eksamen

Ordinær eksamen gjennomføres med den vurderingsform og i det semester som er fastsatt i fag- eller studieplan.

§ 18.Eksamen og studiestedene
1.Studenten skal normalt avlegge eksamen ved det studiested der vedkommende er tatt opp.
2.Studenter med særlige behov, må søke lokalt studiekontor å få avlegge eksamen ved et annet studiested.
3.Studenter i andre studieår (praksisperioden) kan melde seg opp til eksamen ved det studiestedet de ønsker.
§ 19.Ny eksamen – rettighet, oppmelding og trekk
1.Studenter som har gyldig fravær fra ordinær eksamen, har rett til å fremstille seg til ny eksamen. Gyldig fravær er sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær skal leveres til lokalt studiekontor innen en uke etter at eksamen ble påbegynt. Studieavdelingen avgjør om fravær fra eksamen kan godkjennes som gyldig fravær.
2.Studenter som ikke har bestått ordinær eksamen, har rett til å fremstille seg til ny eksamen. Dette innbefatter studenter som har hatt gyldig fravær, ikke møtt, trekk under eksamen eller ikke har bestått ordinær eksamen. Studenten må være oppmeldt til ordinær eksamen for å ha rettigheter til ny eksamen.
3.Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ny eksamen, har ikke krav på å gå opp på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eksamen.

Studenten må benytte første mulighet til ny eksamen. Deretter må studentene forholde seg til ordinære eksamener.

4.Ny eksamen gjennomføres normalt i påfølgende semester.
5.Studenten, må selv melde seg opp til ny eksamen innen fastsatt frist.
6.Studenter kan trekke seg fra eksamen innen 14 dager før eksamensdagen.
§ 20.Forbedring av karakter
1.Studenter som ønsker å forbedre karakter på en bestått eksamen, kan tidligst melde seg opp til ordinær eksamen i påfølgende semester.
2.Studenten må selv melde seg opp til neste ordinære eksamen innen fastsatt frist.
3.Studenten kan trekke seg fra eksamen innen 14 dager før eksamensdagen.
4.Studenten kan forbedre karakter i ett år etter fullført grad, dog ikke utover grensen for maksimal studietid.
§ 21.Fravær fra eksamen, trekk og levering av blank besvarelse
1.Studenter har ikke anledning til å trekke seg fra ordinær eksamen som de er automatisk oppmeldt til ihht. fagplan og utdanningsplan.
2.Dersom sykdom forhindrer studenten i å møte til eksamen må legeerklæring, som omfatter eksamensdagen, foreligge for at det skal vurderes som gyldig fravær. Fraværet vil da ikke bli regnet som ett eksamensforsøk. Dersom det er umulig å framlegge legeerklæring på eksamensdagen, må den leveres eller poststemples senest en uke etter eksamensdagen.
3.En student som ikke møter til eksamen innen fastsatt tid, registreres som «ikke møtt». Det teller som ett eksamensforsøk.
4.Studenter som velger å avbryte eksamen, uten å levere besvarelse til sensur, registreres med «trekk» på oppmøtelisten med signatur og må levere tilbake oppgaven og alt utlevert materiale. Trekk regnes som ett eksamensforsøk.
5.En student som blir syk under eksamen kan velge å trekke seg. Da blir det registrert «trekk» på oppmøtelisten med signatur. Studenten har brukt ett eksamensforsøk dersom det ikke leveres legeerklæring.
6.For studenter som leverer «blankt» blir besvarelsen behandlet som «trekk», og studenten har da brukt ett eksamensforsøk. Studenter som vil levere «blankt», må levere ett innføringsark hvor headingen er fullstendig utfylt.
§ 22.Hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen skal være ført opp på forsiden av eksamensoppgaven. Studenten skal i forkant av eksamen få informasjon om hva som er tillatte hjelpemidler

§ 23.Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn
1.Studenten skal være på plass i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen begynner. For sent frammøte kan føre til at studenten ikke får avlegge eksamen. Dersom forsinkelsen skyldes forhold studenten selv ikke har kontroll over, kan vedkommende gis adgang til eksamenslokalet, men ikke senere enn 30 minutter etter at eksamen er begynt. Det gis ikke tillegg i eksamenstiden.
2.I eksamenslokalet må studenten plassere vesker og yttertøy på anvist sted. Det er ikke tillatt å hente ting i vesker/klær under eksamen. Bare skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat/drikke kan tas med til anvist plass. Det er studentens eget ansvar å sørge for å medbringe de tillatte hjelpemidlene. Lån av hjelpemidler fra andre studenter er ikke tillatt.
3.Studenten må vise studentlegitimasjon eller annen gyldig legitimasjon med foto og signere kandidatlisten. Studenter som ikke kan legitimere seg, får ikke adgang til eksamen.
4.Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon, mp3-spiller, ipod eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler under eksamen, heller ikke å bringe disse med til anvist plass.
5.Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom studentene fra eksamensoppgavene deles ut til besvarelsene er innlevert og studentene har forlatt eksamenslokalet. Dersom studenten har spørsmål under eksamen, skal henvendelse skje til en av eksamensinspektørene.
6.De første 30 minutter etter at eksamensoppgaven er utlevert har studenten ikke adgang til å trekke seg fra eksamen eller forlate eksamenslokalet.
7.Under eksamen kan studenten ikke forlate anvist plass uten i følge av eksamensinspektør.
8.Politihøgskolen bruker innføringsark med gjennomslag. Besvarelsen må derfor skrives med kulepenn slik at kopiene blir leselige. Studenten får 15 minutter ekstra tid til å fylle ut headingen og ordne arkene. Originalene og kopiene sorteres, stiftes sammen og leveres inn. Dersom studenten leverer inn kladdeark, kan studenten ikke regne med at disse blir vurdert av sensor.
9.Dersom studenten ikke leverer besvarelsen innen fastsatt tid (fastsatt eksamenstid + 15 min.), regnes besvarelsen som ikke levert. Studenten har da brukt ett eksamensforsøk.
10.Studenten har selv ansvar for å føre sitt kandidatnummer, dato, emnets navn og totalt antall ark på innføringsarkene. Arkene må være nummererte. Det er ikke tillatt å begynne å skrive på arkene før eksamensoppgaven er delt ut.
11.Studenten skal bli sittende på anvist plass til eksamensbesvarelsen er levert og kontrollert. Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake uansett hvilken grunn som anføres. Etter innlevering må studenten forlate eksamenslokalet raskt og uten unødig støy.
12.Studenter som unnlater å følge reglene fastsatt i denne paragraf, eller forstyrrer medstudenter i eksamenssituasjonen, vil bli bortvist fra eksamenslokalet.
§ 24.Hjemmeeksamen
1.Ved krav om elektronisk innlevering leveres besvarelsen enten bare elektronisk eller både elektronisk og et gitt antall papirkopier. Alle eksemplarer skal være identiske. Innleveringsmåte angis på eksamensoppgaven. Både den elektroniske utgaven og papirutgaven skal være innlevert innen fastsatt frist.
2.Ved innlevering av skriftlige arbeider skal kilder oppgis i henhold til den standard som er fastsatt ved Politihøgskolen. Avvik fra denne regel kan anses som fusk eller forsøk på fusk.
3.Papirkopier av besvarelsen skal være levert lokalt studiekontor eller postlagt innen det tidspunkt som er bestemt. Hvis eksamensbesvarelsen postlegges, må det foreligge dokumentasjon fra posttilbyder på at den er postlagt innen innleveringsfristen. Studenten må selv sørge for å ha en kopi. Besvarelsen skal ikke påføres navn, men kandidatnummer som er utdelt før eller ved utlevering av oppgaven
4.Studenten er selv ansvarlig for at det tekniske utstyret som benyttes ved eksamen fungerer og for å ta sikkerhetskopier underveis.
0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1063 (i kraft 1 jan 2016).
§ 25.Bachelor- og masteroppgaven
1.Bacheloroppgaven skal leveres både elektronisk på ITL og i 2 eksemplarer på papir. Alle eksemplarene skal være identiske. Både elektronisk- og papirutgave skal være innlevert innen fastsatt frist.
2.Masteroppgaven skal leveres elektronisk på ITL.
§ 26.Tilrettelegging av eksamen
1.Studenter som av medisinske eller andre grunner nevnt i denne paragraf har behov for tilrettelegging av eksamen, må søke om dette innen fastsatte frister. Behovet må dokumenteres med legeerklæring eller erklæring fra andre sakkyndige, og denne må inneholde en nærmere begrunnelse for nødvendigheten av tilrettelegging i eksamenssituasjonen.

Søknad må leveres før hver eksamensperiode/hvert semester. For kroniske lidelser/varige diagnoser kan det gjøres unntak.

2.Søknader om tilrettelegging av eksamen behandles av lokalt studiekontor.
3.Det kan innvilges ekstra tid ved skriftlig eksamen. Studenter som får godkjent utvidet tid ved skriftlig eksamen innvilges inntil 30 minutter for skriftlige eksamener som varer til og med fire timer. For eksamener med en varighet av mer enn fire timer innvilges 1 time ekstra tid.
4.Studenter som får innvilget utvidet tid ved hjemmeeksamen som varer i 24 timer eller mer, settes ny innleveringsfrist til kl. 12 påfølgende dag. For hjemmeeksamen som varer 23 timer eller mindre gis normalt 1 time utvidet tid.
5.Studenter med dysleksi eller andre lese-/skriveproblemer kan etter ønske få vedlagt sine besvarelser en anonymisert attest som bekrefter dette. Studenter med dysleksi som kan legge frem attest på dette, kan få tilrettelagt eksamen med utvidet tid (jf. punkt 3) og/eller pc.
6.Studenter som har fått innvilget bruk av pc under skriftlig eksamen, skal benytte høgskolens pc-er som på forhånd er klargjort for eksamensbruk.
7.Høgskolen er ikke ansvarlig for tap av tekst eller data som følge av strømbrudd eller feil ved pc-en. Studenten må selv sørge for å ta nødvendige sikkerhetskopier underveis.
8.Fremmedspråklige studenter kan få innvilget ekstra tid til eksamen det første studieåret de er studenter ved høgskolen. Alle nordiske språk er sidestilt med norsk, (jf. vedtak i Nordisk Råd) og gir ikke grunnlag for ekstra tid.
9.Se bestemmelser i utfyllende regler til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen.
§ 27.Fastsetting av overgangsordning ved endringer i fag- og studieplaner
1.Ved mindre justeringer i eksisterende fag- og studieplaner etableres ikke overgangsordninger.
2.Ved innføring av ny fag- eller studieplan på et eksisterende studium etableres overgangsordninger som sikrer studentene rimelig tid til å fullføre studiet på den fag- eller studieplan de er tatt opp til.

Kapittel V. Sensur, klage og fusk

§ 28.Sensur
1.Høgskolen skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves på en upartisk og faglig betryggende måte.
2.Ved vurdering, der resultatet inngår på vitnemål, karakterutskrift, studiebevis eller kursbevis, oppnevner rektor på delegasjon fra høgskolestyret sensorer etter forslag fra avdelingsleder (bachelor og EVU) i samråd med studieleder/seksjonsleder.
3.Sensor benyttes i sensurarbeid ved vurderinger der resultatet skal framgå på vitnemål, karakterutskrift, studiebevis eller kursbevis. Eksterne sensorer kan benyttes i utforming av oppgaver, i fastsetting av vurderingskriterier og/eller i sensurering av besvarelser.
4.Dersom ekstern sensor har sensurert eksamensbesvarelser, fastsettes karakteren i fellesskap av intern og ekstern sensor. Dersom eksamenskommisjonen ikke kommer til enighet om en karakter, skal ekstern sensor fastsette karakteren.
5.Ny sensurering etter klage skal foretas av nye sensorer hvorav minst en ekstern.
6.Sensurfrist er 15 virkedager etter tidspunktet for eksamen.
7.Sensur på masteroppgave skal normalt foreligge innen to måneder etter innlevering.
8.For emner hvor eksamen er sammensatt av en skriftlig vurdering med muntlig justering av karakteren, skal informasjon om bestått skriftlig vurdering foreligge senest 48 timer før muntlig vurdering. En student som ikke har bestått skriftlig vurdering, kan ikke framstille seg til muntlig vurdering.
9.Resultater fra eksamener på bachelor- og masterstudiet kunngjøres på studentweb.
§ 29.Fornyet sensur av masteroppgaver

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave en gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave til bestått resultat.

§ 30.Karaktersystem
1.Ved eksamen skal det benyttes bestått/ikke bestått eller bokstavkarakterer etter en skala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste ståkarakter og F er ikke bestått. Bokstavkarakterene har følgende betegnelse og generell beskrivelse: 
KarakterBetegnelseGenerell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
2.Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, gjelder beste karakter.
3.Ved fastsetting av endelig karakter på bakgrunn av flere deleksamener, må alle deleksamener være bestått for at studenten kan få endelig karakter. Ved deleksamener som skal inngå i beregningen av en samlet karakter, skal det benyttes samme karakterskala.
4.Bokstavkarakterene er gitt tallverdier som benyttes ved fastsetting av sammenlagt karakter. Tallverdiene er følgende: A-5, B-4, C-3, D-2, E-1. Tallverdiene regnes ut med én desimal som avrundes til nærmeste hele tall. Beregningsregel for samlet karakter skal være opplyst i fag- eller studieplan.
5.Bruken av vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått skal i utdanninger på minst 60 studiepoeng samlet ikke overstige halvparten av studiets omfang i fullført grad.
§ 31.Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting
1.Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner.
2.Ved skriftlig eksamen er fristen en uke for å be om begrunnelse for karakterfastsettingen fra karakteren er kunngjort.
3.Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.
4.Begrunnelse skal normalt være gitt innen en uke etter at studenten har bedt om det. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
5.Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er kunngjort.
6.Studenten kan klage skriftlig over karakterfastsettingen innen tre uker etter at resultatet er kunngjort. Dersom studenten har bedt om begrunnelse, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelse. Det settes felles klagefrist tre uker etter at begrunnelse skal være gitt.
7.Ved klage over karakterfastsetting vil besvarelsen bli sensurert av to nye sensorer, hvorav minst en ekstern. Ved ny karakterfastsetting kan endring skje både til gunst og ugunst for klageren. Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av vurderingen, holdes ny muntlig vurdering til fastsetting av endelig karakter.
8.Bedømmelse av muntlige vurderinger, vurdering av praksisperioder og andre prestasjoner som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Bare formelle feil ved vurderingen kan påklages.
9.Svar på klage skal normalt være gitt innen tre uker etter felles klagefrist. For klage på masteroppgaver er ny sensurfrist to måneder.
10.Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages.
§ 32.Klage over formelle feil ved eksamen

Klage over formelle feil ved eksamen behandles av høgskolens styre. Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen skal framsettes skriftlig og være begrunnet. Får studenten medhold i at det er begått formelle feil og at dette kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller at eksamen annulleres og det avholdes ny eksamen.

§ 33.Fusk
1.Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen og arbeidskrav regnes bl.a.:
-å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
-å presentere andres arbeid som sitt eget
-å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
-ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater
-å handle i strid med denne forskriften eller retningslinjer for den enkelte eksamen.
2.Dersom det er grunn til å mistenke en student for å fuske vil studenten få anledning til å fullføre eksamen. Etter at studenten har levert besvarelsen, blir studenten informert om mistanke om fusk og det avholdes umiddelbart møte mellom studenten og ledelsen.
3.Dersom mistanke om fusk oppstår under sensurering av skriftlige besvarelser, vil studenten bli informert om forholdet og at vedkommende vil bli rapportert.
4.Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler § 4-7 (1) b), lov om politiet § 24c (3) og forskrift om skikkethet, utvisning, bortvisning og utestengning ved Politihøgskolen. Saken behandles av høgskolens skikkethetsnemnd og vedtas av høgskolens styre.
§ 34.Annullering av eksamen eller arbeidskrav

Høgskolens styre kan annullere eksamen eller arbeidskrav som beskrevet i lov om universiteter og høyskoler § 4-7.

Kapittel VI. Grader, vitnemål, karakterutskrift og kursbevis

§ 35.Grader

Politihøgskolen tildeler bachelorgrad av 180 studiepoengs omfang og mastergrad av 120 studiepoengs omfang.

§ 36.Bachelorgrad – Politiutdanning

Graden bachelor oppnås på grunnlag av bestått eksamen i emner med minimum 180 studiepoengs omfang.

Grunnlaget for bachelorgraden ved Politihøgskolen er:

-Treårig politiutdanning etter rammeplan fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet.
§ 37.Godkjenning av politiutdanning i forhold til bachelorgrad

Tidligere gjennomført 3-årig politihøgskoleutdanning i tidsrommet for uteksaminering 1995–2003, kan ikke konverteres til en bachelorgrad.

§ 38.Mastergrad - Politivitenskap

For å få tildelt mastergrad av 120 studiepoengs omfang må kravene som er fastsatt i Kunnskapsdepartementets forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad være oppfylt.

Mastergrad i politivitenskap oppnås på grunnlag av bestått eksamen i emner fastsatt i studieplanen.

Grunnlaget for mastergraden ved Politihøgskolen er:

-Studieplan – Master i politivitenskap, fastsatt av Politihøgskolens styre.
§ 39.Vitnemål, karakterutskrifter og kursbevis
1.Vitnemål utstedes etter fullført bachelorutdanning med vurdering som skikket for polititjeneste.
2.Vitnemål utstedes etter fullført mastergrad.
3.Sammen med vitnemål for bachelorgrad og mastergrad utstedes Diploma Supplement og engelsk karakterutskrift.
4.Studiebevis utstedes etter fullført videreutdanning med studiepoeng.
5.Kursbevis utstedes etter fullført utdanning uten studiepoeng.
6.Deler av utdanning eller ikke fullførte grader dokumenteres med karakterutskrift.
7.Rektor fastsetter utformingen av vitnemål, studiebevis og kursbevis.
§ 40.Utvalg for vurdering av studentsaker

Utvalget for vurdering av studentsaker er oppnevnt av Politihøgskolens styre og behandler saker som styret bemyndiger dem til.

§ 41.Utfyllende regler

Politihøgskolens styre kan gi utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift.

§ 42.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2011. Fra samme dato oppheves forskrift 3. juni 2009 nr. 986 om studier og eksamen ved Politihøgskolen.