Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften)

DatoFOR-2011-06-01-565
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endretFOR-2011-12-21-1482 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§4-18, LOV-1997-02-28-19-§21-15
Kunngjort03.06.2011   kl. 14.55
KorttittelA-trygdforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 1. juni 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 4-18 annet ledd og § 21-15 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1482.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å gi fiskere og fangstfolk delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for arbeidsføre fiskere og fangstfolk som:

a)er oppført på blad B eller oppfyller betingelsene for opptak på blad B i fiskermanntallet, og
b)har deltatt på merkeregistrert fiskefartøy på minimum 6 meters lengde.

Forskriften gjelder likevel bare de som deltar om bord på fartøy, uansett om vedkommende oppebærer lott eller hyre, og de som er tilsatt til å arbeide på land og som utelukkende lønnes med hel lott.

Styret i Garantikassen for fiskere kan i spesielle tilfelle utvide virkeområdet til også å gjelde fiskere og fangstfolk som har deltatt på ikke-merkeregistrerte fartøy på minimum 6 meters lengde.

§ 3.Forhold som gir rett til dagpenger til fiskere og fangstfolk med fartøytilknytning

Fiskere og fangstfolk som er tilsatt på fartøy har rett til dagpenger når:

a)fartøy blir satt ut av drift grunnet havari, forlis eller sykdom blant mannskapet.
b)det oppstår ekstraordinære ishindringer for fartøy som normalt ville deltatt i et aktuelt fiske eller en aktuell fangst.
c)et fartøy ikke kan komme i gang med fiske eller fangst på grunn av mannskapsmangel, og hvor en del av mannskapet allerede er tilsatt. Behovet for ytterligere arbeidskraft må være meddelt Arbeids- og velferdsetaten.
d)det iverksettes streik eller lockout av partene innen foredlings- og produksjonssektoren på land, og som derved hindrer fiskere og fangstfolk i å levere fangster eller drive fiske og fangst.
e)det ved verkstedopphold oppstår uforutsette forsinkelser som medfører lengre avbrudd enn forutsatt.
f)et fartøy blir tatt ut av fiske eller fangst etter pålegg fra kontrollerende myndigheter. Ordinær klassing og vedlikeholdsarbeid gir ikke rett til dagpenger.

Mottaker av dagpenger etter første ledd vil etter 8 uker bli stilt disponibel for arbeidsmarkedet og må erklære seg villig til å ta tilvist høvelig arbeid for videre å ha rett til utbetaling av dagpenger.

§ 4.Forhold som gir rett til dagpenger til fiskere og fangsfolk uten fartøytilknytning

Fiskere og fangstfolk som ikke er tilsatt på fartøy, og som er disponible for arbeidsmarkedet, har rett til dagpenger når:

a)det foreligger en skriftlig oppsigelse fra båteier eller høvedsmann på det fartøyet hvor vedkommende sist var tilsatt. Dersom fiskere og fangstfolk blir oppsagt på grunn av fangststopp som følge av reguleringer, sesongavslutning eller leveringsvansker, vil vedkommende ha rett til dagpenger etter en karenstid på 4 uker fra søknadstidspunktet.
b)vedkommende ikke kommer på fiske eller fangst og har meldt seg ledig etter avsluttet militærtjeneste, sykdom, salg eller kondemnering av fartøy.

Dersom fiskere eller fangstfolk har sagt opp eller sluttet uten rimelig grunn, eller er avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold som kan bebreides vedkommende, kan dagpenger tilstås etter en karenstid på 8 uker fra den dag vedkommende søker om dagpenger.

Første ledd gjelder ikke for båteiere eller enefiskere. Som båteier regnes den som har en eierandel på over 50 % i fartøyet. Personer med lavere eierandel er å anse som båteier dersom vedkommende disponerer fartøyet. Garantikassen for fiskere kan ved salg eller kondemnering av fiskefartøy, likevel innvilge dagpenger til båteiere og enefiskere etter en karenstid på 8 uker fra den dag vedkommende søker.

§ 5.Forhold som ikke gir rett til dagpenger

Fiskere og fangstfolk har ikke rett til dagpenger når vedkommende:

a.deltar i streik eller er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist.

Det samme gjelder dersom vedkommende uten å delta i tvisten er blitt ledig ved fartøyet tvisten omfatter, og det antas at vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår vil påvirkes av utfallet.

b.er blitt arbeidsløs på grunn av bestemmelser i sjømannsloven § 15.
c.nekter å ta tilvist høvelig arbeid. Retten til dagpenger faller ikke bort om vedkommende nekter å ta arbeid som er blitt ledig på grunn av arbeidstvist godkjent av avtaleparter tvisten gjelder, og som ikke er kjent ugyldig ved dom.
d.uten rimelig grunn nekter å delta i yrkesopplæring, omskolering eller yrkesmessig attføring som det kan gis tilskudd til etter lov om folketrygd, eller underkaste seg undersøkelse i forbindelse med forsøk på omskolering eller yrkesmessig attføring.
e.uten rimelig grunn har unnlatt å skaffe seg inntekt i ledighetsperioden, ved tilgjengelig høvelig arbeid eller selvstendig virksomhet.
f.avtjener verneplikt.
g.har gratis opphold i offentlig anstalt. Departementet kan fastsette regler om avvik fra denne bestemmelse.
h.oppholder seg utenfor riket under den periode han er meldt arbeidsledig.
i.oppebærer garantilott.

Ledighet som varer under 3 dager gir ikke rett til dagpenger.

Tid hvor fiskere og fangstfolk ikke deltar grunnet avløsnings- eller friturordninger, gir ikke rett til dagpenger.

Forhold som går inn under første ledd bokstav b til e, og som ligger mer enn 6 måneder tilbake i tid, innvirker ikke på retten til dagpenger.

Styret i Garantikassen for fiskere kan gi utfyllende regler om praktiseringen av bestemmelsene i første ledd a til h.

Departementet kan bestemme at fiskere og fangstfolk som omfattes av første ledd bokstav b til e, eller § 4 annet ledd, skal være utelukket fra rett til dagpenger i et nærmere bestemt tidsrom.

§ 6.Forhold som gir reduksjon i dagpenger

Dersom fiskere og fangstfolk har annen arbeidsinntekt samtidig som vedkommende mottar dagpenger, skal dagpengene reduseres forholdsmessig. Dersom vedkommende er mer enn 50 % sysselsatt, faller retten til dagpenger bort.

Ved uttak av reduserte trygdeytelser med 60 % eller lavere blir dagpengene redusert forholdsmessig. Dersom vedkommende mottar over 60 % trygdeytelser fra folketrygden, faller retten til dagpenger bort.

Alderspensjon og fisker- og sjømannspensjon reduserer ikke dagpengene.

Styret i Garantikassen for fiskere kan fastsette regler for avvik fra første ledd.

§ 7.Søknad om dagpenger og melding om fortsatt ledighet

Søknad om dagpenger skal sendes til Garantikassen for fiskere på fastsatt skjema.

Den som disponerer fartøyet skal ved permitteringer som dekkes under § 3 bokstav a til f, søke om dagpenger på vegne av det samlede mannskap.

Fiskere og fangstfolk som er arbeidsledige grunnet forhold som dekkes under § 4, skal selv søke om dagpenger på egenmelding.

Etter utbetaling av dagpenger er frist for å melde fra om fortsatt ledighet 14 dager. Dersom mottaker unnlater å melde fra om fortsatt ledighet innen fristen, faller retten til dagpenger bort fra og med den dato vedkommende skulle ha meldt seg og til han eller hun melder seg på nytt. Dersom det foreligger særlige forhold kan Garantikassen for fiskere innvilge dagpenger for hele meldeperioden.

Garantikassen for fiskere bestemmer hvordan søknadsprosess og melding om fortsatt ledighet skal foregå.

§ 8.Krav til minsteinntekt

For å få rett til dagpenger må fiskere og fangstfolk:

a)i det siste ferdiglignede kalenderåret før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller
b)i løpet av de siste tre ferdiglignede kalenderårene før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet.

For fiskere og fangstfolk som ikke fyller vilkårene i første ledd, skal annen arbeidsinntekt likestilles med inntekt fra fiske og fangst i grunnlaget for minsteinntekt, dersom:

a)vedkommende har arbeidet i fiske og fangst i de foregående 12 uker, og
b)vedkommende i kalenderårene som ligger til grunn for beregningene i første ledd ikke var oppført, eller oppfylte betingelsene for opptak, på blad B i fiskermanntallet.

Biinntekt fra et arbeidsforhold som vedkommende fortsatt står i inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.

Inntekt fra deltakelse i arbeidsmarkedstiltak inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.

§ 9.Dagpengegrunnlag

Dagpengegrunnlaget er den inntekten dagpengene regnes ut etter.

Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra vedkommendes utbetalte inntekt fra fiske og fangst i det siste ferdiglignede kalenderåret før han eller hun søker om stønad, eller får fastsatt nytt dagpengegrunnlag. Dersom det gir et høyere grunnlag, fastsettes dagpengegrunnlaget i stedet ut fra gjennomsnittlig inntekt fra fiske eller fangst i de siste 3 ferdiglignede kalenderårene.

Dagpenger under arbeidsløshet, garantilott, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger tas også med i dagpengegrunnlaget når rett til stønad er opptjent som arbeidstaker.

Dersom fiskere og fangsfolk ikke har hatt inntekt som nevnt i andre ledd, skal annen arbeidsinntekt likestilles med inntekt fra fiske og fangst i dagpengegrunnlaget dersom:

a)vedkommende har arbeidet i fiske og fangst i de foregående 12 uker, og
b)vedkommende i kalenderårene som ligger til grunn for beregningene i første ledd ikke var oppført, eller oppfylte betingelsene for opptak, på blad B i fiskermanntallet.

Biintekt fra et arbeidsforhold som vedkommende fortsatt står i, regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.

Inntekt over seks ganger folketrygdens grunnbeløp regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.

§ 10.Antall stønadsuker (Stønadsperiode)

Det ytes dagpenger i en full stønadsperiode på til sammen 104 uker til fiskere og fangstfolk som har hatt arbeidsinntekt, jf. § 7, i siste avsluttede kalenderår eller i gjennomsnitt av de tre sist avsluttede kalenderår på minst to ganger grunnbeløpet.

Dersom inntekten har vært lavere enn 2 ganger grunnbeløpet, utgjør full stønadsperiode 52 uker.

§ 11.Utbetaling av dagpenger

Dagpenger utbetales for fem dager pr. uke. Dagsatsen er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.

Til den som forsørger barn ytes et barnetillegg. Hvis begge forsørgerne mottar dagpenger, ytes barnetillegg bare til en av dem. Barnetillegg ytes med kr 17,- pr. dag for hvert barn for fem dager i uka.

Det skal ikke utbetales dagpenger for de tre første dagene i en ledighetsperiode. Dersom søknad om dagpenger sendes etter at ledighetsperioden er påbegynt, skal det ikke utbetales dagpenger for de tre første dagene etter at søknaden er innsendt. Dersom det foreligger særlige forhold kan Garantikassen for fiskere likevel innvilge dagpenger regnet fra og med fjerde ledighetsdag.

Dagpenger skal som hovedregel utbetales direkte til den som har rett til ytelsen, mot dokumentasjon av ledighet.

Styret i Garantikassen for fiskere kan fastsette nærmere bestemmelser om utbetalingsperiodens lengde og krav til dokumentasjon ved fortsatt ledighet.

0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1482 (i kraft 1 jan 2012).
§ 12.Trekk i dagpenger

Garantikassen for fiskere foretar forskudds- og eventuelt påleggstrekk av utbetalt dagpenger og innbetaler trekket til kommunekasserer eller kemner.

§ 13.Tilbakekreving etter feilaktige utbetalinger og sanksjoner

Dagpenger som er utbetalt på grunnlag av uriktige eller mangelfulle opplysninger fra fiskere og fangsfolk, kan bli krevd tilbakebetalt eller trukket i vedkommendes fremtidige ytelser fra Garantikassen for fiskere.

Krav om tilbakebetaling av utbetalte dagpenger er tvangsgrunnlag for utlegg.

Styret i Garantikassen for fiskere kan ved grove brudd på forskriften:

a)gi vedkommende skriftlig advarsel,
b)utestenge vedkommende i 12 uker første gang og inntil 26 uker ved gjentakelser innen de siste tre årene, eller
c)politianmelde vedkommende.
§ 14.Vedtak og saksbehandling

Garantikassen for fiskere fatter vedtak etter forskriften.

Folketrygdlovens bestemmelser i kapittel 21 om saksbehandling i trygdesaker kommer til anvendelse så langt de passer. Når myndighet etter disse bestemmelsene er lagt til Arbeids- og velferdsetaten som sådan, har Garantikassen for fiskere samme kompetanse så langt det passer.

Departementet er klageinstans for vedtak fattet i medhold av denne forskriften.

§ 15.Ikrafttredelse og overgangsordning

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2011.

Frem til 31. desember 2011 skal reglene om a-trygd for fiskere som gjaldt i 2010 legges til grunn dersom dette gir høyere utbetaling for den enkelte fisker og fangstmann.