Forskrift om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler

DatoFOR-2011-06-06-666
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse06.06.2011
Sist endretFOR-2013-03-19-293
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§15, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort01.07.2011   kl. 15.40
Rettet13.06.2013 (234/2011 endringer fra FOR-2013-03-19-293)
KorttittelForskrift om godkjenning av enzymer mm. i næringsmidler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd og § 15, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzp (forordning (EF) nr. 1331/2008) og nr. 64 (forordning (EU) nr. 234/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 562/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 juni 2012 nr. 547, 19 mars 2013 nr. 293.
Rettelser: 13.06.2013 (234/2011 endringer fra FOR-2013-03-19-293).

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1331/2008

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzp (forordning (EF) nr. 1331/2008) om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer til næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1a.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 234/2011

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 64 (forordning (EU) nr. 234/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 562/2012) om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer til næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2012 nr. 547, endret ved forskrift 19 mars 2013 nr. 293.
§ 2.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 4.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forordninger

For å gjøre det lettere å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Forordning (EF) nr. 1331/2008

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1331/2008 med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XII.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1331/2008
av 16. desember 2008
om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité1

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 2512 og

ut fra følgende betraktninger:

1)Fri omsetning av trygge og sunne næringsmidler er en nødvendig del av det indre marked, og bidrar i høy grad til å verne borgernes helse og velferd, og deres sosiale og økonomiske interesser.
2)Det bør sikres et høyt vernenivå for menneskers liv og helse ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk.
3)For å verne menneskers helse må det foretas en trygghetsvurdering av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler beregnet på konsum, før de bringes i omsetning i Det europeiske fellesskap.
4)Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler,3 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer4 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromatiserende egenskaper til bruk i og på næringsmidler5 (heretter kalt «sektorregelverk på næringsmiddelområdet») fastsettes harmoniserte kriterier og krav med hensyn til vurdering og godkjenning av disse stoffene.
5)Det tilrettelegges særlig for at tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, i den grad de må trygghetsvurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1334/2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromatiserende egenskaper til bruk i og på næringsmidler, ikke må bringes i omsetning eller anvendes i næringsmidler beregnet på konsum, i samsvar med vilkårene fastsatt i sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, med mindre de er oppført på en fellesskapsliste over godkjente stoffer.
6)Å sikre innsyn i produksjonen og håndteringen av næringsmidler er helt avgjørende for å bevare forbrukernes tillit.
7)I den forbindelse bør det fastsettes en felles, effektiv, tidsbegrenset og åpen fellesskapsframgangsmåte for vurdering og godkjenning av de tre stoffkategoriene, for å forenkle den frie omsetningen av dem på fellesskapsmarkedet.
8)Den felles framgangsmåten må bygge på prinsippene om god forvaltning og rettssikkerhet, og må gjennomføres i samsvar med disse prinsippene.
9)Denne forordning vil således fullstendiggjøre rammereglene for godkjenning av stoffene ved å fastsette de ulike trinnene i framgangsmåten, tidsfristene for dem, rollen til de berørte parter og prinsippene som gjelder. For visse deler av framgangsmåten er det imidlertid nødvendig å ta hensyn til de særlige kjennetegnene til sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde.
10)Fristene fastsatt i framgangsmåten tar hensyn til tiden som er nødvendig for å vurdere de ulike kriteriene i sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, og gir samtidig tilstrekkelig tid til samråd ved utarbeidingen av utkast til tiltak. Særlig bør fristen på ni måneder som Kommisjonen har til å framlegge et utkast til forordning om ajourføring av fellesskapslisten, ikke utelukke at dette kan gjøres på kortere tid.
11)Når Kommisjonen mottar en søknad bør den innlede framgangsmåten og om nødvendig anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet,6 så snart som mulig etter at søknadens gyldighet og anvendelighet er blitt vurdert.
12)I samsvar med rammen for risikovurdering i saker som gjelder næringsmiddeltrygghet, som fastsatt i forordning (EF) nr. 178/2002, må det forut for godkjenningen som gjør at stoffer kan bringes i omsetning, foretas en uavhengig vitenskapelig vurdering av høyest mulig standard av risikoen stoffene utgjør for menneskers helse. Vurderingen, som må foretas under myndighetens ansvar, må etterfølges av et vedtak om risikohåndtering gjort av Kommisjonen etter en framgangsmåte med forskriftskomité som sikrer et nært samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene.
13)Godkjenningen som gjør at stoffer kan bringes i omsetning, bør gis i henhold til denne forordning under forutsetning av at kriteriene for godkjenningen i henhold til sektorregelverket for næringsmiddelområdet er oppfylt.
14)Det er allment anerkjent at vitenskapelige risikovurderinger i visse tilfeller ikke er tilstrekkelig for å fremskaffe alle de opplysninger som en avgjørelse om risikohåndtering bør bygge på, og at det kan tas hensyn til andre berettigede forhold som er relevante for saken, herunder samfunnsmessige, økonomiske, tradisjonelle, etiske og miljømessige forhold, samt kontrollmulighetene.
15)For å sikre at både driftsansvarlige for foretak i de berørte sektorene og allmennheten underrettes om gjeldende godkjenninger bør de godkjente stoffene oppføres på en fellesskapsliste som Kommisjonen oppretter, ajourfører og offentliggjør.
16)Om nødvendig og under visse omstendigheter kan sektorregelverket for det bestemte næringsmiddelområdet inneholde bestemmelser om tidsbegrenset vern av vitenskapelige opplysninger og annen informasjon som søkeren har inngitt. I så fall skal det i sektorregelverket fastsettes på hvilke vilkår opplysningene ikke kan anvendes til fordel for en annen søker.
17)Nettverkssamarbeid mellom myndigheten og de organisasjoner i medlemsstatene som er virksomme på områdene som hører inn under myndighetens oppdrag, er et av grunnprinsippene for myndighetens arbeidsmåte. Når myndigheten utarbeider sin uttalelse, kan den derfor benytte seg av nettverket som står til dens rådighet gjennom artikkel 35 i forordning (EF) nr. 178/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2230/2004.7
18)Den felles framgangsmåten for godkjenning av stoffer må oppfylle krav om innsyn og informasjon til allmennheten og samtidig sikre søkernes rett til fortrolig behandling av bestemte opplysninger.
19)Hensynet når det gjelder å sikre fortrolig behandling av visse sider av en søknad bør opprettholdes for å beskytte søkerens konkurransemessige stilling. Opplysninger som gjelder et stoffs trygghet, herunder, men ikke begrenset til, toksikologiske undersøkelser, andre trygghetsundersøkelser og rådata, bør imidlertid under ingen omstendigheter være fortrolige.
20)I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 får europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter8 anvendelse på dokumenter som myndigheten er i besittelse av.
21)I forordning (EF) nr. 178/2002 er det fastsatt framgangsmåter for å treffe nødtiltak for næringsmidler med opprinnelse i Fellesskapet eller som er importert fra tredjestater. I henhold til nevnte forordning kan Kommisjonen treffe slike tiltak i situasjoner der det er sannsynlig at næringsmidler vil utgjøre en alvorlig risiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, og der en slik risiko ikke kan avverges på en tilfredsstillende måte ved hjelp av tiltak som treffes av den eller de berørte medlemsstater.
22)Av hensyn til økt effektivitet og enklere regelverk bør det på mellomlang sikt undersøkes om det er hensiktsmessig å utvide virkeområdet for den felles framgangsmåten til annet regelverk på næringsmiddelområdet.
23)Siden målene for denne forordning ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene på grunn av forskjellene mellom nasjonale lover og bestemmelser og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.
24)De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.9
25)Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å ajourføre fellesskapslistene. Ettersom det dreier seg om generelle tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, blant annet ved å supplere dem med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
26)Av effektivitetshensyn bør fristene som normalt gjelder i forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, kortes ned ved tilføyelse av stoffer på fellesskapslistene og ved tilføyelse, sletting eller endring av vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til forekomsten av et stoff på fellesskapslistene.
27)Når det av tvingende årsaker ikke er mulig å overholde fristene som normalt gjelder for framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, bør Kommisjonen kunne anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker fastsatt i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF for å slette et stoff fra fellesskapslistene og for å tilføye, slette eller endre vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til forekomsten av et stoff på fellesskapslistene -
1EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
2Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 134), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, s. 1), Europaparlaments holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. november 2008.
3Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
4Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.
5Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.
6EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
7Forordning (EF) nr. 2230/2004 av 23. desember 2004 om fastsetting av gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til nettverket av organisasjoner som virker på områder som omfattes av oppdraget til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 64).
8EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
9EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I
Allmenne prinsipper
Artikkel 1 Formål og virkeområde
1. Ved denne forordning fastsettes en felles framgangsmåte for vurdering og godkjenning (heretter kalt «den felles framgangsmåten») av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler samt utgangsmaterialer for aromaer og næringsmiddelingredienser som brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler (heretter kalt «stoffene»), som bidrar til fri omsetning av næringsmidler i Fellesskapet og til et høyt nivå for vern av menneskers helse og til et høyt nivå av forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser. Denne forordning får ikke anvendelse på røykaromaer som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 av 10. november 2003 om røykaromaer som brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler.1
2. Ved den felles framgangsmåten skal det fastsettes regler for ajourføringen av listene over stoffer som er godkjent for markedsføring i Fellesskapet i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler, forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer og forordning (EF) nr. 1334/2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromatiserende egenskaper til bruk i og på næringsmidler (heretter kalt sektorregelverk på næringsmiddelområdet»).
3. Kriteriene for oppføring av stoffer på fellesskapslisten omhandlet i artikkel 2, innholdet i forordningen omhandlet i artikkel 7 og, eventuelt, overgangsbestemmelsene for løpende framgangsmåter, er fastsatt i sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde.
1EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1.
Artikkel 2 Fellesskapsliste over stoffer
1. Innenfor rammen av sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde skal stoffer som kan bringes i omsetning i Fellesskapet, oppføres på en liste (heretter kalt «fellesskapslisten») hvis innhold bestemmes av nevnte regelverk. Fellesskapslisten skal ajourføres av Kommisjonen. Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.
2. Med «ajourføring av fellesskapslisten» menes:
a)å tilføye et stoff til fellesskapslisten,
b)å slette et stoff fra fellesskapslisten,
c)å tilføye, slette eller endre vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til forekomsten av et stoff på fellesskapslisten.
Kapittel II
Felles framgangsmåte
Artikkel 3 Hovedtrinnene i den felles framgangsmåten
1. Den felles framgangsmåten for ajourføring av fellesskapslisten kan innledes enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. Søknader kan inngis av en medlemsstat eller en berørt part, som kan representere flere berørte parter (heretter kalt «søkeren»), i samsvar med vilkårene i gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i artikkel 9 nr. 1 bokstav a). Søknader skal sendes til Kommisjonen.
2. Kommisjonen skal anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten») som skal avgis i samsvar med artikkel 5.

For ajourføringene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og c) er Kommisjonen imidlertid ikke pålagt å anmode om en uttalelse fra myndigheten dersom ajourføringene ikke er tilbøyelige til å påvirke menneskers helse.

3. Den felles framgangsmåten skal avsluttes med at Kommisjonen vedtar en forordning om ajourføringen i samsvar med artikkel 7.
4. Som unntak fra nr. 3 kan Kommisjonen når som helst avslutte den felles framgangsmåten og avstå fra å gjøre den planlagte ajourføringen dersom den anser at ajourføringen ikke er begrunnet. Den skal eventuelt ta hensyn til myndighetens uttalelse, medlemsstatenes synspunkter, relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk og andre berettigede forhold som er relevante for den aktuelle saken.

I slike tilfeller skal Kommisjonen når det er relevant underrette søkeren og medlemsstatene direkte og oppgi i brevet grunnene til at de ikke anser ajourføringen som berettiget.

Artikkel 4 Innledning av framgangsmåten
1. Når Kommisjonen mottar en søknad om ajourføring av fellesskapslisten, skal den
a)sende skriftlig bekreftelse til søkeren på at søknaden er mottatt innen 14 virkedager etter at den er mottatt,
b)eventuelt og i så fall så snart som mulig underrette myndigheten om søkeren og anmode om myndighetens uttalelse i samsvar med artikkel 3 nr. 2.

Kommisjonen skal gjøre søknaden tilgjengelig for medlemsstatene.

2. Når Kommisjonen innleder framgangsmåten på eget initiativ, skal den underrette medlemsstatene og eventuelt be om myndighetens uttalelse.
Artikkel 5 Uttalelse fra myndigheten
1. Myndigheten skal avgi sin uttalelse senest ni måneder etter at den har mottatt en gyldig søknad.
2. Myndigheten skal sende sin uttalelse til Kommisjonen, medlemsstatene og eventuelt søkeren.
Artikkel 6 Tilleggsopplysninger om risikovurdering
1. I behørig begrunnede tilfeller når myndigheten ber om tilleggsopplysninger fra søkere, kan fristen nevnt i artikkel 5 nr. 1 forlenges. Etter samråd med søkeren skal myndigheten fastsette en frist for framleggelse av disse opplysningene og underrette Kommisjonen om behovet for ytterligere tid. Dersom Kommisjonen ikke framsetter noen innvendinger innen åtte virkedager etter myndighetens underretning, skal tidsrommet nevnt i artikkel 5 nr. 1 automatisk forlenges med den ytterligere tiden. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om forlengelsen.
2. Dersom tilleggsopplysningene ikke sendes til myndigheten før utløpet av den forlengede fristen nevnt i nr. 1, skal myndigheten utforme sin endelige uttalelse på grunnlag av opplysninger som allerede er framlagt.
3. Når søkere framlegger tilleggsopplysninger på eget initiativ, skal de sende dem til myndigheten og til Kommisjonen. I slike tilfeller skal myndigheten avgi sin uttalelse før den opprinnelige fristen uten at det berører artikkel 10.
4. Myndigheten skal gjøre tilleggsopplysningene tilgjengelig for medlemsstatene og Kommisjonen.
Artikkel 7 Ajourføring av fellesskapslisten
1. Innen ni måneder etter at myndigheten har avgitt sin uttalelse skal Kommisjonen framlegge for komiteen nevnt i artikkel 14 nr. 1 et utkast til forordning som ajourfører fellesskapslisten, idet den tar hensyn til myndighetens uttalelse, relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk og andre berettigede forhold som er relevante for saken.

Dersom det ikke er blitt anmodet om en uttalelse fra myndigheten, skal tidsrommet på ni måneder begynne å løpe fra og med den dagen Kommisjonen mottar en gyldig søknad.

2. I forordningen som ajourfører fellesskapslisten, skal det redegjøres for de hensyn som ligger til grunn for den.
3. Dersom utkastet til forordning ikke er i samsvar med uttalelsen fra myndigheten, skal Kommisjonen grunngi sin beslutning.
4. Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende deler av sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde og som gjelder sletting av et stoff fra fellesskapslisten, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 14 nr. 3.
5. Tiltakene for å endre ikke-grunnleggende deler av sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, blant annet ved å utfylle det, og som gjelder tilføyelse av et stoff til fellesskapslisten samt tilføyelse, sletting eller endring av vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til forekomsten av et stoff på fellesskapslisten, bør av effektivitetshensyn vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 14 nr. 4.
6. Når det foreligger tvingende årsaker kan Kommisjonen anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker omhandlet i artikkel 14 nr. 5 for å slette et stoff fra fellesskapslisten og for å tilføye, slette eller endre vilkår, spesifikasjoner eller begrensninger knyttet til forekomsten av et stoff på fellesskapslisten.
Artikkel 8 Tilleggsopplysninger om risikohåndtering
1. Dersom Kommisjonen anmoder om tilleggsopplysninger om risikohåndtering fra søkere, skal den i samråd med søkeren fastsette en frist for framleggelsen av opplysningene. I slike tilfeller kan fristen omhandlet i artikkel 7 forlenges tilsvarende. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om forlengelsen av fristen, og når tilleggsopplysningene er framlagt gjøre dem tilgjengelig for medlemsstatene.
2. Dersom tilleggsopplysningene ikke sendes før utløpet av den forlengede fristen nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen treffe tiltak på grunnlag av opplysninger som allerede er framlagt.
Kapittel III
Diverse bestemmelser
Artikkel 9 Gjennomføringstiltak
1. Gjennomføringsbestemmelser til denne forordning skal vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 14 nr. 2 senest 24 måneder etter vedtaket av sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde, særlig med hensyn til:
a)innhold, utarbeiding og framleggelse av søknaden omhandlet i artikkel 4 nr. 1,
b)nærmere bestemmelser om kontroll av søknadenes gyldighet,
c)hvilke typer opplysninger som skal være med i myndighetens uttalelse omhandlet i artikkel 5.
2. Med henblikk på vedtakelsen av gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i nr. 1 bokstav a) skal Kommisjonen rådspørre myndigheten, som senest seks måneder etter ikrafttredelsen av sektorregelverket på hvert næringsmiddelområde, skal framlegge et forslag for Kommisjonen om hvilke opplysninger som kreves i forbindelse med risikovurderingen av de berørte stoffene.
Artikkel 10 Forlengelse av frister

I særlige tilfeller kan Kommisjonen enten på eget initiativ eller eventuelt på anmodning fra myndigheten forlenge fristene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 7, dersom det er nødvendig av hensyn til sakens karakter, uten at det berører artikkel 6 nr. 1 og artikkel 8 nr. 1. I slike tilfeller skal Kommisjonen, når det er hensiktsmessig, underrette søkeren og medlemsstatene om forlengelsen og grunnen til den.

Artikkel 11 Innsyn

Myndigheten skal sikre innsyn i sin virksomhet i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 178/2002. Den skal særlig gjøre uttalelsene sine offentlige snarest mulig. Den skal også offentliggjøre eventuelle anmodninger om uttalelser og enhver forlengelse av frister i henhold til artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 12 Fortrolighet
1. Visse opplysninger som søkerne framlegger, kan behandles fortrolig dersom deres offentliggjøring i vesentlig grad kan skade deres konkurransemessige stilling.

Opplysninger om følgende skal aldri anses som fortrolige:

a)søkerens navn og adresse,
b)navnet på stoffet og en detaljert beskrivelse av det,
c)begrunnelsen for bruk av stoffet i eller på visse næringsmidler eller næringsmiddelkategorier,
d)opplysninger som er relevante for vurderingen av stoffets trygghet,
e)eventuelt analysemetoden(e).
2. Med hensyn til gjennomføringen av nr. 1 skal søkerne angi hvilke opplysninger de ønsker skal behandles fortrolig. I slike tilfeller skal det framlegges dokumentasjon som kan kontrolleres.
3. Kommisjonen skal etter samråd med søkerne avgjøre hvilke opplysninger som kan holdes fortrolige og underrette søkerne og medlemsstatene om dette.
4. Når søkerne er blitt underrettet om Kommisjonens holdning, har de en frist på tre uker til å trekke søknaden dersom de vil sikre at de framlagte opplysningene holdes fortrolige. Fortroligheten skal opprettholdes inntil fristen utløper.
5. Kommisjonen, myndigheten og medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1049/2001 treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre tilstrekkelig fortrolighet i forbindelse med opplysningene de har mottatt i henhold til denne forordning, med mindre omstendighetene gjør det påkrevd å offentliggjøre opplysningene for å verne menneskers og dyrs helse samt miljøet.
6. Dersom en søker trekker eller har trukket sin søknad, skal Kommisjonen, myndigheten og medlemsstatene ikke offentliggjøre fortrolige opplysninger, herunder opplysninger der Kommisjonen og søkeren er uenige om opplysningene er av fortrolig art.
7. Gjennomføringen av nr. 1–6 skal ikke påvirke informasjonsstrømmen mellom Kommisjonen, myndigheten og medlemsstatene.
Artikkel 13 Nødssituasjoner

Ved nødssituasjoner i forbindelse med et stoff på fellesskapslisten, særlig i lys av en uttalelse fra myndigheten, skal det treffes tiltak etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 178/2002.

Artikkel 14 Komité
1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsfristene nevnt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og i nr. 4 bokstav b) og e) i beslutning 1999/468/EF skal være henholdsvis to måneder, to måneder og fire måneder.

5. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 4 og 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Artikkel 15 Vedkommende myndigheter i medlemsstatene

Senest seks måneder etter ikrafttredelsen av sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde skal medlemsstatene, for hvert sektorregelverk, oversende Kommisjonen og myndigheten navn og adresse samt kontaktpunkt for den nasjonale vedkommende myndighet for den felles framgangsmåten.

Kapittel IV
Sluttbestemmelse
Artikkel 16 Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse på sektorregelverket for hvert næringsmiddelområde fra og med den dagen da bestemmelsene i artikkel 9 nr. 1 får anvendelse.

Artikkel 9 får anvendelse fra 20. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008. 

For EuropaparlamentetFor Rådet
H.-G. PÖTTERINGB. LE MAIRE
PresidentFormann

Konsolidert forordning (EU) nr. 234/2011

0Tilføyd ved forskrift 18 juni 2012 nr. 547, endret ved forskrift 19 mars 2013 nr. 293 og rettelse 13 juni 2013.

Nedenfor gjengis til informasjon en uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 234/2011. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret av forordning (EU) nr. 562/2012. 

B Forordning (EU) nr. 234/2011

M1 Forordning (EU) nr. 562/2012

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 234/2011
av 10. mars 2011
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler 

EUROPAKOMMISJONEN HAR -

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler,1 særlig artikkel 9 nr. 1,

etter samråd med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 og

ut fra følgende betraktninger:

1)Ved forordning (EF) nr. 1331/2008 er det fastsatt regler for ajourføringen av listene over stoffer som er godkjent for markedsføring i Unionen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler,2 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer3 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler4 (heretter kalt «sektorregelverk på næringsmiddelområdet»).
2)I henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak med hensyn til innhold, utarbeiding og framleggelse av søknadene om å ajourføre unionslistene med sektorregelverket på hvert næringsmiddelområde, nærmere bestemmelser om kontroll av søknadenes gyldighet og hvilke typer opplysninger som bør være med i uttalelsen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»).
3)For å ajourføre listene er det nødvendig å kontrollere at bruken av stoffet samsvarer med de generelle og særlige bruksvilkårene som er fastsatt i sektorregelverket på næringsmiddelområdet.
4)Myndigheten vedtok 9. juli 2009 en vitenskapelig uttalelse om hvilke opplysninger som kreves for en vurdering av søknader om tilsetningsstoffer i næringsmidler.5 Disse opplysningene bør framlegges når det inngis en søknad om bruk av et nytt tilsetningsstoff. Når det gjelder en søknad om endring av bruksvilkårene for et tilsetningsstoff som allerede er godkjent eller om endring av spesifikasjonene for et tilsetningsstoff som allerede er godkjent, kan det hende at de opplysninger som kreves for risikovurdering ikke må framlegges, dersom søkeren begrunner hvorfor.
5)Myndigheten vedtok 23. juli 2009 en vitenskapelig uttalelse om hvilke opplysninger som kreves for en vurdering av søknader om næringsmiddelenzymer.6 Disse opplysningene bør framlegges når det inngis en søknad om bruk av et nytt næringsmiddelenzym. Når det gjelder en søknad om endring av bruksvilkårene for et næringsmiddelenzym som allerede er godkjent eller om endring av spesifikasjonene for et næringsmiddelenzym som allerede er godkjent, kan det hende at de opplysninger som kreves for risikovurdering ikke må framlegges, dersom søkeren begrunner hvorfor.
6)Myndigheten vedtok 19. mai 2010 en vitenskapelig uttalelse om hvilke opplysninger som kreves for risikovurdering av aromaer som skal brukes i eller på næringsmidler.7 Disse opplysningene bør framlegges når det inngis en søknad om bruk av en ny aroma. Når det gjelder en søknad om endring av bruksvilkårene for en aroma som allerede er godkjent eller om endring av spesifikasjonene for en aroma som allerede er godkjent, kan det hende at de opplysninger som kreves for risikovurdering ikke må framlegges, dersom søkeren begrunner hvorfor.
7)Det er viktig at toksikologiske undersøkelsene utføres i henhold til en viss standard. Derfor bør europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer8 følges. Dersom slike forsøk skal foretas utenfor Unionens territorium, bør de følge OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP) (OECD, 1998).9
8)Bruken av tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer bør alltid være teknologisk velbegrunnet. Når det gjelder tilsetningsstoffer i næringsmidler bør søkeren også forklare hvorfor den teknologiske virkningen ikke kan oppnås på andre økonomiske og teknologiske gjennomførbare måter.
9)Bruken av et stoff bør godkjennes dersom det ikke villeder forbrukeren. Søkerne bør forklare at bruken det søkes om, ikke villeder forbrukeren. For tilsetningsstoffer i næringsmidler bør også fordeler og nytteverdi for forbrukeren forklares.
10)Uten at det berører artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1332/2008, artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1333/2008 og artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1334/2008 bør Kommisjonen kontrollere at søknaden er gyldig og om den omfattes av det respektive sektorregelverket på næringsmiddelområdet. Det bør, dersom det er relevant, tas hensyn til en uttalelse fra Myndigheten om hvor egnet de framlagte opplysningene er for risikovurdering. En slik kontroll bør ikke forsinke vurderingen av en søknad.
11)Opplysningene som er framlagt i uttalelsen fra Myndigheten bør være tilstrekkelige for å fastslå om det er trygt for forbrukerne om den foreslåtte bruken av stoffet godkjennes. Dette omfatter konklusjoner om stoffets giftighet, der det er relevant, og mulig fastsettelse av et akseptabelt daglig inntak (ADI) uttrykt numerisk med nærmere opplysninger om en vurdering av eksponering gjennom kosten for alle næringsmiddelkategorier, herunder eksponering av sårbare forbrukere.
12)Søkeren bør også ta hensyn til Myndighetens detaljerte retningslinjer for de opplysninger som kreves for risikovurdering (EFSA Journal).10
13)I denne forordning tas det hensyn til gjeldende vitenskapelige og tekniske kunnskap. Kommisjonen kan revidere denne forordning i lys av utviklingen på dette området og offentliggjøring av reviderte eller ytterligere vitenskapelige retningslinjer fra Myndigheten.
14)Praktiske ordninger i forbindelse med en søknad om godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, blant annet adresser, kontaktpersoner og oversending av dokumenter, bør gjøres tilgjengelige i en egen melding fra Kommisjonen og/eller Myndigheten.
15)Det bør fastsettes en tidsfrist slik at søkerne får mulighet til å etterkomme de nye bestemmelsene i denne forordning.
16)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen -
1EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.
2EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.
3EUT L 354, 31.12.2008, s. 7.
4EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.
5 www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1188.pdf.
6 www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1305.pdf.
7 www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1623.pdf.
8EUT L 50, 20.2.2004, s. 44.
9OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring. Number 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice (as revised in 1997) ENV/MC/CHEM(9817).
10 www.efsa.europa.eu/en/efsajournal.htm.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1 Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på søknader omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

M1

Artikkel 1a Definisjoner

I denne forordning menes med:

a)«QPS-status» (velbegrunnet formodning om sikkerhet) den sikkerhetsstatus Myndigheten har tildelt utvalgte grupper av mikroorganismer på bakgrunn av en vurdering som har vist at det ikke foreligger noe sikkerhetsproblem,
b)«SCFs retningslinjer fra 1992» de retningslinjer for framlegging av opplysninger om næringsmiddelenzymer som er fastsatt i uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler av 11. april 1991.1
1 http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_27.pdf.

M1

Kapittel II
Søknadens innhold, utarbeiding og framleggelse
Artikkel 2 Søknadens innhold
1. Søknaden nevnt i artikkel 1 skal inneholde følgende:
a)et brev,
b)teknisk dokumentasjon,
c)et sammendrag av dokumentasjonen.
2. Brevet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal utformes i samsvar med modellen i vedlegget.
3. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde følgende:
a)de administrative opplysninger nevnt i artikkel 4,
b)de opplysninger som kreves for risikovurdering, nevnt i artikkel 5, 6, 8 og 10,
c)de opplysninger som kreves for risikohåndtering, nevnt i artikkel 7, 9, 11 og 10,
4. Når det gjelder en søknad om endring av bruksvilkårene for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler som allerede er godkjent, kan det hende at ikke alle opplysningene som nevnes i artikkel 5–11, er nødvendige. Søkeren skal framlegge en etterprøvbar begrunnelse for hvorfor de foreslåtte endringene ikke påvirker resultatene av den eksisterende risikovurderingen.
5. Når det gjelder en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler som allerede er godkjent, gjelder følgende:
a)opplysningene kan begrenses til begrunnelsen for søknaden og endringene i spesifikasjonen,
b)søkeren skal framlegge en etterprøvbar begrunnelse for hvorfor de foreslåtte endringene ikke påvirker resultatene av den eksisterende risikovurderingen.
6. Sammendraget av dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c), skal inneholde en grunngitt erklæring om at bruken av produktet samsvarer med betingelsene fastsatt i
a)artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1332/2008, eller
b)artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008, eller
c)artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1334/2008.
Artikkel 3 Utarbeiding og framleggelse
1. Søknader skal sendes til Kommisjonen. Søkeren skal ta hensyn til Kommisjonens praktiske retningslinjer for inngivelse av søknader (se Generaldirektoratet for helse og forbrukerverns1 nettsted).
2. For opprettelsen av en unionsliste over næringsmiddelenzymer, nevnt i artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1332/2008, skal fristen for framlegging av søknader være 24 måneder etter anvendelsesdatoen for gjennomføringstiltakene fastsatt i denne forordning.
1 ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm.
Artikkel 4 Administrative opplysninger

De administrative opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a), skal omfatte:

a)navn, adresse og kontaktopplysninger for søkeren (selskap, organisasjon osv.),
b)navn, adresse og kontaktopplysninger for produsenten(e) av stoffet, dersom det er forskjellig fra søkerens,
c)navn, adresse og kontaktopplysninger for personen som er ansvarlig for dokumentasjonen,
d)dato for innsending av dokumentasjonen,
e)søknadstype, dvs. om søknaden gjelder et tilsetningsstoff, et næringsmiddelenzym eller en aroma,
f)dersom det er relevant, kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-nomenklaturen,
g)dersom det er relevant, tilsetningsstoffets E-nummer som definert i Unionens regelverk om tilsetningsstoffer i næringsmidler,
h)dersom det er relevant, en henvisning til lignende godkjente næringsmiddelenzymer,
i)dersom det er relevant, aromastoffets FL-nummer som definert i Unions regelverk om aromaer,
j)dersom det er relevant, opplysninger om tillatelser som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr,1
k)innholdsfortegnelse for dokumentasjonen,
l)liste over dokumenter og andre opplysninger. Søkeren skal angi antall bind med dokumentasjon som er framlagt til støtte for søknaden, og titlene på disse. Et detaljert register med henvisning til bind og sider skal legges ved,
m)liste over de delene av dokumentasjonen som bes behandlet som fortrolige. Søkerne skal angi hva de ønsker skal behandles fortrolig og gi en etterprøvbar begrunnelse i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1331/2008.
1EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
Artikkel 5 Alminnelige bestemmelser om opplysninger som kreves i forbindelse med en risikovurdering
1. Dokumentasjonen som framlegges til støtte for en søknad om sikkerhetsvurdering av et stoff, skal muliggjøre en omfattende risikovurdering av stoffet og en kontroll av at stoffet ikke utgjør en trussel mot forbrukernes helse i henhold til artikkel 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1332/2008, artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1333/2008 og artikkel 4 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1334/2008.
2. Dokumentasjonen for søknaden skal omfatte alle de tilgjengelige opplysningene som er relevante med henblikk på risikovurderingen (dvs. fullstendige offentliggjorte artikler til alle de angitte referansene eller fullstendige kopier av de opprinnelige undersøkelsene som ikke er offentliggjorte).
3. Søkeren kan ta hensyn til de seneste tekniske retningslinjer som Myndigheten har vedtatt eller godkjent og som er tilgjengelige på det tidspunkt søknaden inngis (EFSA Journal).
4. Det skal inngis dokumentasjon om framgangsmåten som ble fulgt ved innsamling av opplysninger, herunder strategier ved litteratursøk (antakelser som er gjort, søkeord og databaser som er benyttet, tidsperiode som er dekket, begrensningskriterier osv.) og det samlede resultat av et slikt søk.
5. Strategien for sikkerhetsvurdering og den tilsvarende prøvingsstrategien skal beskrives, og det skal gis begrunnelser for hvorfor særskilte undersøkelser og/eller opplysninger tas med eller utelukkes.
6. De enkelte rådataene fra undersøkelser som ikke er offentliggjorte og, dersom det er mulig, rådata fra offentliggjorte undersøkelser samt enkeltresultater fra undersøkelser, skal på anmodning gjøres tilgjengelige for Myndigheten.
7. For hver biologiske eller toksikologiske undersøkelse skal det presiseres om prøvematerialet samsvarer med den foreslåtte eller eksisterende spesifikasjonen. Dersom prøvematerialet skiller seg fra spesifikasjonen, skal søkeren dokumentere at opplysningene er relevante for det aktuelle stoffet.

Toksikologiske undersøkelser skal utføres i anlegg som oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF eller, dersom de utføres utenfor Unionens territorium, skal OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP) følges. Søkeren skal dokumentere at kravene er oppfylt. For undersøkelser som ikke utføres i samsvar med standardprotokoller, skal det framlegges en vurdering av opplysningene samt en begrunnelse for hvorfor de er egnet til risikovurderingen.

8. Søkeren skal foreslå en overordnet konklusjon om sikkerheten ved den foreslåtte bruken av stoffet. Den overordnede vurderingen av de mulige risikoene for menneskers helse skal foretas med hensyn til menneskers kjente eller sannsynlige eksponering.
Artikkel 6 Spesifikke opplysninger som kreves for risikovurdering av tilsetningsstoffer i næringsmidler
1. I tillegg til opplysningene som skal framlegges i henhold til artikkel 5, skal det inngis opplysninger om følgende:
a)tilsetningsstoffets identitet og karakteristikk, herunder foreslåtte spesifikasjoner og analysedata,
b)partikkelstørrelse, fordeling av partikkelstørrelse og andre fysisk-kjemiske kjennetegn, dersom det er relevant,
c)framstillingsprosessen,
d)forekomst av urenheter,
e)stabilitet, reaksjon og nedbrytning i næringsmidler der stoffet tilsettes,
f)eksisterende godkjenninger og risikovurderinger, dersom det er relevant,
g)foreslåtte normale og høyeste tillatte grenseverdi for bruk for næringsmiddelkategoriene nevnt på unionslisten eller i en nylig foreslått næringsmiddelkategori eller i et mer spesifikt næringsmiddel som tilhører en av disse kategorier;
h)vurdering av eksponering gjennom kosten,
i)biologiske og toksikologiske opplysninger.
2. De biologiske og toksikologiske opplysningene nevnt i nr. 1 i), skal omfatte følgende hovedområder:
a)toksikenetikk,
b)subkronisk giftighet,
c)genotoksisitet,
d)kronisk giftighet/kreftframkallende virkninger,
e)reproduksjons- og utviklingstoksisitet.
Artikkel 7 Opplysninger som kreves for risikohåndtering av tilsetningsstoffer i næringsmidler
1. Dokumentasjonen som framlegges til støtte for en søknad, skal omfatte de opplysninger som er nødvendige for å bekrefte om det foreligger et rimelig teknisk behov som ikke kan oppnås på andre økonomiske og teknologiske gjennomførbare måter og opplysninger om den foreslåtte bruken villeder forbrukeren i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008.
2. For å sikre kontrollen nevnt i nr. 1 skal hensiktsmessige og tilstrekkelige opplysninger framlegges om følgende:
a)tilsetningsstoffets identitet, herunder henvisning til eksisterende spesifikasjoner,
b)funksjon og teknologisk behov for nivået som foreslås for næringsmiddelkategoriene eller produktene som søknaden om godkjenning gjelder for, og en begrunnelse for hvorfor dette ikke kan oppnås på andre økonomiske og teknologiske gjennomførbare måter,
c)undersøkelser for å se om tilsetningsstoffet har tilsiktet virkning ved det foreslåtte bruksnivået,
d)fordeler for forbrukeren. Søkeren skal ta hensyn til kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1333/2008,
e)hvorfor bruken ikke villeder forbrukeren,
f)foreslåtte normale og høyeste tillatte grenseverdi for bruk for næringsmiddelkategoriene nevnt på unionslisten eller i en nylig foreslått næringsmiddelkategori eller i et mer spesifikt næringsmiddel som tilhører en av disse kategorier,
g)eksponeringsvurderingen, basert på normale eller maksimale grensenivåer for bruk for hver berørte kategori eller produkt,
h)mengden tilsetningsstoff i det endelige næringsmiddelet slik det inntas av forbruker,
i)analysemetoder som muliggjør identifisering og kvantifisering av tilsetningsstoffet og dets restmengder i næringsmidler,
j)overholdelse av de særlige vilkårene for søtstoffer og fargestoffer fastsatt i artikkel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008, dersom det er relevant.
Artikkel 8 Spesifikke opplysninger som kreves for risikovurdering av næringsmiddelenzymer
1. I tillegg til opplysningene som skal framlegges i henhold til artikkel 5, skal det inngis opplysninger om følgende:
a)navn, synonymer, forkortelser og klassifisering(er),
b)enzymkommisjonens nummer,
c)foreslåtte spesifikasjoner, herunder opprinnelse,
d)egenskaper,
e)henvisning til eventuelle lignende næringsmiddelenzymer.
f)kildematerialet,
g)framstillingsprosessen,
h)stabilitet, reaksjon og nedbrytning i næringsmidler der enzymet brukes,
i)eksisterende godkjenninger og vurderinger, dersom det er relevant,
j)foreslått bruk i næringsmidler og, dersom det er relevant, foreslåtte normale eller høyeste tillatte grenseverdi for bruk,
k)vurdering av eksponering gjennom kosten,
l)biologiske og toksikologiske opplysninger.
2. De biologiske og toksikologiske opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav i), skal omfatte følgende hovedområder:
a)subkronisk giftighet,
b)genotoksisitet.

M1

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav l) er det ikke nødvendig at den dokumentasjonen som framlegges for å underbygge en søknad om sikkerhetsvurdering av et næringsmiddelenzym, omfatter toksikologiske opplysninger, dersom det berørte næringsmiddelenzymet er framstilt av
a)spiselige deler av planter eller dyr som er bestemt til, eller med rimelighet kan forventes, å inntas av mennesker,
b)mikroorganismer med QPS-status.
4. Nr. 3 får ikke anvendelse når de berørte planter eller dyr er genmodifiserte organismer som definert i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1829/2003, eller når de berørte mikroorganismer er genmodifiserte mikroorganismer som definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2009/41/EF.1 Nr. 3 bokstav b) får imidlertid anvendelse på mikroorganismer som er genmodifisert ved hjelp av teknikker/metoder som oppført i del A nr. 4 i vedlegg II til direktiv 2009/41/EF.
5. Næringsmiddelenzymer kan samles i én og samme søknad under forutsetning av at de har samme katalytiske aktivitet, er framstilt av samme utgangsmateriale (f.eks. på artsnivå) og i hovedsak ved samme framstillingsprosess, samt at de er framstilt av
a)spiselige deler av planter eller dyr som er bestemt til, eller med rimelighet kan forventes, å inntas av mennesker,
b)mikroorganismer med QPS-status, eller
c)mikroorganismer som er brukt i framstillingen av næringsmiddelenzymer som er vurdert og godkjent av vedkommende myndigheter i enten Frankrike eller Danmark i henhold til SCFs retningslinjer fra 1992.
6. Nr. 5 får ikke anvendelse når de berørte planter eller dyr er genmodifiserte organismer som definert i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1829/2003, eller når de berørte mikroorganismer er genmodifiserte mikroorganismer som definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2009/41/EF.

M1

Artikkel 9 Opplysninger som kreves for risikohåndtering av næringsmiddelenzymer
1. Dokumentasjonen som inngis til støtte for en søknad skal omfatte de opplysninger som er nødvendige for å bekrefte om det foreligger et rimelig teknisk behov og om den foreslåtte bruken villeder forbrukeren i henhold til artikkel 6 bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 1332/2008.
2. For å sikre kontrollen nevnt i nr. 1, skal det framlegges hensiktsmessige og tilstrekkelige opplysninger om følgende:
a)næringsmiddelenzymets identitet, herunder henvisning til eksisterende spesifikasjoner,
b)funksjonen og det tekniske behovet, herunder en beskrivelse av den eller de prosesser der næringsmiddelenzymet kan brukes,
c)næringsmiddelenzymets innvirkning på det ferdige næringsmiddelet,
d)hvorfor bruken ikke villeder forbrukeren,
e)foreslåtte og høyeste tillatte grenseverdi for bruk, dersom det er aktuelt,
f)vurdering av eksponering gjennom kosten, som beskrevet i Myndighetens retningslinjer for næringsmiddelenzymer.1
1Guidance of EFSA prepared by the Scientific Panel of Food Contact Material, Enzymes, Flavourings and Processing Aids on the Submission of a Dossier on Food Enzymes. The EFSA Journal (2009) 1305, p. 1.
Artikkel 10 Spesifikke opplysninger som kreves for risikovurdering av aromaer
1. I tillegg til opplysningene som skal framlegges i henhold til artikkel 5, skal det inngis opplysninger om følgende:
a)framstillingsprosessen,
b)spesifikasjoner,
c)opplysninger om partikkelstørrelse, fordeling av partikkelstørrelse og andre fysisk-kjemiske kjennetegn, dersom det er relevant,
d)eksisterende godkjenninger og vurderinger, dersom det er relevant,
e)foreslått bruk i næringsmidler og foreslåtte normale eller høyeste tillatte grenseverdi for bruk i kategoriene i henhold til unionslisten eller i en mer spesifikk produkttype som tilhører en av disse kategorier,
f)opplysninger om kilder i kostholdet,
g)vurdering av eksponering gjennom kosten,
h)biologiske og toksikologiske opplysninger.
2. De biologiske og toksikologiske opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav h), skal omfatte følgende hovedområder:
a)undersøkelse av strukturelle/metaboliske likheter med aromastoffer i en eksisterende evaluering av aromastoffer,
b)genotoksisitet,
c)subkronisk giftighet, dersom det er relevant,
d)utviklingstoksisitet, dersom det er relevant,
e)opplysninger om kronisk giftighet og kreftframkallende virkning, dersom det er relevant.
Artikkel 11 Opplysninger som kreves for risikohåndtering av aromaer

Dokumentasjonen som framlegges til støtte for en søknad skal omfatte følgende opplysninger:

a)aromaens identitet, herunder henvisning til eksisterende spesifikasjoner,
b)stoffets organoleptiske egenskaper,
c)foreslåtte normale eller høyeste tillatte grenseverdi for bruk i næringsmiddelkategorier eller i et mer spesifikt næringsmiddel som tilhører en av disse kategorier,
d)eksponeringsvurderingen, basert på normale eller maksimale bruksnivåer for hver berørte kategori eller produkt.
Kapittel III
Nærmere bestemmelser om kontroll av søknadens gyldighet
Artikkel 12 Framgangsmåter
1. Når Kommisjonen mottar en søknad skal den straks bekrefte om tilsetningsstoffet, næringsmiddelenzymet eller aromaen omfattes av det relevante sektorregelverket på hvert næringsmiddelområde og om søknaden inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til kapittel II.
2. Dersom søknaden inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til kapittel II, skal Kommisjonen, dersom det er relevant, anmode Myndigheten om å vurdere hvor egnet opplysningene er for risikovurdering i samsvar med de vitenskapelige uttalelsene om de opplysninger som kreves for vurdering av søknader for stoffene, og dersom det er behov, utarbeide en uttalelse.
3. Senest 30 virkedager etter at anmodningen fra Kommisjonen er mottatt skal Myndigheten informere Kommisjonen skriftlig om hvor egnet opplysningene er for risikovurdering. Dersom opplysningene anses som egnet for risikovurdering, skal vurderingsperioden nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 løpe fra datoen da Kommisjonen mottok brevet fra Myndigheten.

I samsvar med artikkel 17 nr. 4 bokstav a) annet ledd i forordning (EF) nr. 1332/2008 får imidlertid artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 ikke anvendelse ved opprettelse av unionslisten over næringsmiddelenzymer.

4. Når det gjelder en søknad om ajourføring av fellesskapslisten over tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, kan Kommisjonen anmode om søkeren om tilleggsopplysninger i forbindelse med søknadens gyldighet og informere søkere om fristen for framleggelse av disse opplysningene. Når det gjelder søknader inngitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1332/2008 skal Kommisjonen fastsette tidsfristen i samråd med søkeren.
5. Dersom søknaden ikke omfattes av det relevante sektorregelverket på hvert næringsmiddelområde, dersom den ikke inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til kapittel II eller dersom Myndigheten ikke anser opplysningene egnet for risikovurdering, skal søknaden ikke anses som gyldig. I slike tilfeller skal Kommisjonen informere søkeren, medlemsstatene og Myndigheten og begrunne hvorfor søknaden ikke anses som gyldig.
6. Som unntak fra nr. 5 kan en søknad anses som gyldig selv om den ikke inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til kapittel II dersom søkeren har inngitt en etterprøvbar begrunnelse for hver opplysning som mangler.
Kapittel IV
Uttalelse fra myndigheten
Artikkel 13 Opplysninger som skal være med i Myndighetens uttalelse
1. Uttalelsen fra Myndigheten skal inneholde følgende opplysninger:
a)identitet for og karakterisering av tilsetningsstoffer, enzymer eller aromaer i næringsmidler,
b)vurderingen av biologiske og toksikologiske opplysninger,
c)en vurdering av den europeiske befolknings eksponering gjennom kosten med hensyn til andre mulige kilder til eksponering gjennom kosten,
d)en samlet risikovurdering som fastsetter en veiledende helsebasert verdi dersom det er mulig og relevant, og som gjør oppmerksom på usikkerhet og begrensninger dersom det er relevant,
e)når eksponeringen gjennom kosten overstiger de veiledende helsebaserte verdiene fastsatt i den samlede risikovurderingen, skal eksponeringsvurderingen av stoffet være detaljert og, dersom det er mulig, angi bidraget til den samlede eksponeringen for hver næringsmiddelkategori eller næringsmiddel for hvilke anvendelsen er eller søkes godkjent,
f)konklusjoner.
2. Kommisjonen kan be om mer spesifikke tilleggsopplysninger i sin anmodning om en uttalelse fra Myndigheten.
Kapittel V
Sluttbestemmelser
Artikkel 14 Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 11. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2011. 

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
Vedlegg
Modell for følgebrev ved en søknad vedrørende tilsetningsstoffer i næringsmidler 

EUROPAKOMMISJONEN 

Generaldirektorat 

Direktorat 

Enhet 

Dato:.................................................................. 

Emne: Søknad om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008.

☐ Søknad om godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i næringsmidler

☐ Søknad om en endring av bruksvilkårene for et tilsetningsstoff i næringsmidler som allerede er godkjent

☐ Søknad om en endring av spesifikasjonene for et tilsetningsstoff i næringsmidler som allerede er godkjent 

(Angi valget tydelig ved å sette kryss i en av rutene.) 

Søkeren/søkerne og/eller denne/disses representant(er) i Den europeiske union. 

(navn, adresse ...)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

søker med dette om ajourføring av EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

Tilsetningsstoffets navn:

.................................................................... 

ELINCS- eller EINECS-nummer (dersom relevant) 

CAS-nr. (dersom relevant) 

Funksjonell(e) gruppe(r) av tilsetningsstoff(er):1 

(liste)

.................................................................... 

Næringsmiddelkategorier og grenseverdier:

NæringsmiddelkategoriNormal grenseverdi for brukHøyeste foreslåtte grenseverdi for bruk
 

Med vennlig hilsen,

Underskrift:...................................................... 

Vedlegg:

☐ Fullstendig dokumentasjon

☐ Offentlig sammendrag av dokumentasjonen

☐ Detaljert sammendrag av dokumentasjonen

☐ Liste over de delene av dokumentasjonen som bes behandlet som fortrolige

☐ Kopi av de administrative opplysningene om søkeren/søkerne

Modell for følgebrev ved en søknad vedrørende næringsmiddelenzymer 

EUROPAKOMMISJONEN 

Generaldirektorat 

Direktorat 

Enhet 

Dato:............................................................. 

Søknad om godkjenning av et næringsmiddelenzym i henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008.

☐ Søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddelenzym

☐ Søknad om en endring av bruksvilkårene for et næringsmiddelenzym som allerede er godkjent

☐ Søknad om en endring av spesifikasjonene for et næringsmiddelenzym som allerede er godkjent 

(Angi valget tydelig ved å sette kryss i en av rutene.) 

Søkeren/søkerne og/eller denne/disses representant(er) i Den europeiske union. 

(navn, adresse ...)

...................................................................

...................................................................

søker med dette om ajourføring av EU-listen over næringsmiddelenzymer. 

Næringsmiddelenzymets navn:

................................................................... 

Enzymklassifiseringsnummer fastsatt av Enzymkommisjonen i IUBMB 

Kildemateriale

...................................................................

...................................................................

NavnSpesifikasjonerNæringsmidlerVilkår for brukBegrensninger for salg av næringsmiddelenzymet til sluttforbrukerenSærlige krav til merking av næringsmidler
 

Med vennlig hilsen,

Underskrift:...................................................... 

Vedlegg:

☐ Fullstendig dokumentasjon

☐ Offentlig sammendrag av dokumentasjonen

☐ Detaljert sammendrag av dokumentasjonen

☐ Liste over de delene av dokumentasjonen som bes behandlet som fortrolige

☐ Kopi av de administrative opplysningene om søkeren/søkerne

Modell for følgebrev ved en søknad vedrørende aromaer 

EUROPAKOMMISJONEN 

Generaldirektorat 

Direktorat 

Enhet 

Dato:............................................................. 

Søknad om godkjenning av aroma i henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008.

☐ Søknad om godkjenning av et nytt aromastoff

☐ Søknad om godkjenning av et nytt aromapreparat

☐ Søknad om godkjenning av en ny aromaforløper

☐ Søknad om godkjenning av en ny reaksjonsaroma

☐ Søknad om godkjenning av en ny annen aroma

☐ Søknad om godkjenning av nytt kildemateriale

☐ Søknad om en endring av bruksvilkårene for en aroma som allerede er godkjent

☐ Søknad om en endring av spesifikasjonene for en aroma som allerede er godkjent 

(Angi valget tydelig ved å sette kryss i en av rutene.) 

Søkeren/søkerne og/eller denne/disses representant(er) i Den europeiske union. 

(navn, adresse ...)

...................................................................

...................................................................

søker med dette om ajourføring av EU-listen over aromaer i næringsmidler. 

Navn på aromaen eller kildematerialet:

................................................................... 

FL-, CAS-, JECFA-, CoE-nummer (dersom relevant) 

Aromaens organoleptiske egenskaper

................................................................... 

Næringsmiddelkategorier og grenseverdier:

NæringsmiddelkategoriNormal grenseverdi for brukHøyeste foreslåtte grenseverdi for bruk
 

Med vennlig hilsen,

Underskrift:.......................................................... 

Vedlegg:

☐ Fullstendig dokumentasjon

☐ Offentlig sammendrag av dokumentasjonen

☐ Detaljert sammendrag av dokumentasjonen

☐ Liste over de delene av dokumentasjonen som bes behandlet som fortrolige

☐ Kopi av de administrative opplysningene om søkeren/søkerne

1De funksjonelle gruppene av tilsetningsstoffer i næringsmidler og av tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008. Dersom tilsetningsstoffet ikke tilhører en av de nevnte gruppene, kan en ny funksjonell gruppe og definisjon foreslås.

Forordninger i pdf

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 1331/2008, forordning (EU) nr. 234/2011 og forordning (EU) nr. 562/2012. 

Forordning (EF) nr. 1331/2008

Trykk her for å lese norsk oversettelse av forordningen: pdf.gif  

Forordning (EU) nr. 234/2011

Trykk her for å lese norsk oversettelse av forordningen: pdf.gif   

Forordning (EU) nr. 562/2012

Trykker her for å lese norsk oversettelse av forordningen: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 18 juni 2012 nr. 547, 19 mars 2013 nr. 293 med rettelse 13. juni 2013.