Forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften)

DatoFOR-2011-06-06-669
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse06.06.2011
Sist endretFOR-2016-12-05-1435
EndrerFOR-1993-12-21-1379
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort01.07.2011   kl. 15.40
Rettet01.01.2015 (forordning (EU) nr. 872/2012)
KorttittelAromaforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd og § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54q (forordning (EF) nr. 2232/96 som endret ved forordning (EF) nr. 1334/2008), nr. 54zg (forordning (EF) nr. 1565/2000), nr. 54zy (forordning (EF) nr. 622/2002), nr. 54zzp (forordning (EF) nr. 2065/2003), nr. 54zzx (forordning (EF) nr. 627/2006), nr. 54zzzzs (forordning (EF) nr. 1334/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 872/2012, forordning (EU) nr. 545/2013, forordning (EU) nr. 985/2013, forordning (EU) nr. 246/2014, forordning (EU) nr. 1098/2014, forordning (EU) 2015/648, forordning (EU) 2015/1102, forordning (EU) 2015/1760), forordning (EU) 2016/54, forordning (EU) 2016/55, forordning (EU) 2016/178, forordning (EU) 2016/637, forordning (EU) 2016/692 og forordning (EU) 2016/1244 nr. 54zzzzzr (forordning (EU) nr. 873/2012), og nr. 84 (forordning (EU) nr. 1321/2013).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 juli 2013 nr. 927, 16 des 2013 nr. 1678, 9 april 2014 nr. 412, 26 sep 2014 nr. 1249, 28 okt 2014 nr. 1362, 23 mars 2015 nr. 324, 29 sep 2015 nr. 1133, 2 nov 2015 nr. 1262, 6 juni 2016 nr. 579, 7 juni 2016 nr. 586, 26 sep 2016 nr. 1146, 5 des 2016 nr. 1435.
Rettelser: 01.01.2015 (forordning (EU) nr. 872/2012).

Kapitteloversikt:

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1334/2008 mv.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzs (forordning (EF) nr. 1334/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 872/2012, forordning (EU) nr. 545/2013, forordning (EU) nr. 985/2013, forordning (EU) nr. 246/2014, forordning (EU) nr. 1098/2014, forordning (EU) 2015/648, forordning (EU) 2015/1102, forordning (EU) 2015/1760, forordning (EU) 2016/54, forordning (EU) 2016/55, forordning (EU) 2016/178, forordning (EU) 2016/637, forordning (EU) 2016/692 og forordning (EU) 2016/1244 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91, forordningene (EF) nr. 2232/96 og (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzzr (forordning (EU) nr. 873/2012) om overgangsordninger for aromaer på unionslisten gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Aromastoffer og andre aromaer i barnemat, jf. definisjonene i forskrift 18. oktober 2002 nr. 1185 om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn, er kun tillatt brukt i grøt i tørr tilstand. Bruksbetingelsene i første ledd, jf. vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, gjelder.

Aromastoffer og andre aromaer er ikke tillatt brukt i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, jf. definisjonene i forskrift 13. august 2008 nr. 936 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54q (forordning (EF) nr. 2232/96 som endret ved forordning (EF) nr. 1334/2008) om fastsettelse av en fellesskapsprosedyre for aromaer brukt i eller bestemt til bruk i eller på næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zg (forordning (EF) nr. 1565/2000) om fastsettelse av tiltak som er nødvendige for vedtakelse av et evalueringsprogram i medhold av forordning (EF) nr. 2232/96 gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 15 juli 2013 nr. 927, 16 des 2013 nr. 1678, 9 april 2014 nr. 412, 28 okt 2014 nr. 1362, 23 mars 2015 nr. 324, 29 sep 2015 nr. 1133, 2 nov 2015 nr. 1262, 6 juni 2016 nr. 579, 7 juni 2016 nr. 586, 26 sep 2016 nr. 1146, 5 des 2016 nr. 1435.
§ 2.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 2065/2003 mv.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzp (forordning (EF) nr. 2065/2003) om røykaromaer som anvendes eller er bestemt for anvendelse i eller på næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 84 (forordning (EU) nr. 1321/2013) om etablering av unionslisten over godkjente røykaromaprimærprodukter til bruk i eller på næringsmidler som sådan og/eller for produksjon av røykaromaderivater gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzx (forordning (EF) nr. 627/2006) om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2065/2003 for så vidt gjelder kvalitetskrav til validerte analysemetoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 15 juli 2013 nr. 927, 26 sep 2014 nr. 1249.
§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. desember 1993 nr. 1379 om aromaer mv til næringsmidler.