Forskrift om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd

DatoFOR-2011-06-15-699
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endretFOR-2015-02-27-169
EndrerFOR-1989-06-22-408, FOR-1995-02-24-185
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§3
Kunngjort05.07.2011   kl. 15.20
KorttittelSkrapeloddforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 15. juni 2011 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven) § 3.
Endringer: Endret ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.

§ 1.Anvendelsesområde

Reglene i denne forskrift gjelder forhåndstrukne lotterier hvor det benyttes papirbaserte loddsedler av typen «skrapelodd».

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til forskrift 24. februar 1995 nr. 185 om lotterier m.v. og forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret.

Skrapelodd kan ikke benyttes i lotterier som nevnt i § 5-1 i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret.

§ 2.Formål

Forskriften skal sikre at produksjon, distribusjon og salg av skrapelodd skjer i trygge former og bidra til at færre utvikler spilleproblemer.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med

a)Skrapelodd: papirbaserte loddsedler hvor ett eller flere spillefelt er tildekket av et ugjennomsiktig materiale som når det skrapes bort umiddelbart viser om loddet er et vinnerlodd eller ikke.
b)Spillefelt: det område på skrapeloddet hvor gevinstsymbolene er fordelt.
c)Gevinstsymbol: tall eller tegn som ved en på forhånd fastsatt kombinasjon gir gevinst.
d)Gevinstplan: spesifikasjon over antall lodd som inngår i lotteriet, hvilke gevinstutfall og gevinster som er mulig å oppnå på ett og samme lodd og gevinstenes antall og verdi.
e)Spilleregler: beskrivelse av lotteriets gjennomføring fra deltakelse til heving av gevinst.
f)Loddbeskrivelse: beskrivelse av skrapeloddets karakteristiske utseende på framside og bakside, med og uten skrapemasse.
g)Loddprodusent: foretak som produserer skrapelodd.
h)Loddnummer: et nummer som identifiserer hvert enkelt lodd.
§ 4.Krav om tillatelse

Tillatelse til å avholde lotteri med bruk av skrapelodd gis av Lotteritilsynet.

Søknad om lotteritillatelse fremsettes på fastsatt skjema. Lotteritilsynet skal ha tilsendt dokumentasjon som bekrefter at kravene i denne forskrift og forskrift 24. februar 1995 nr. 185 om lotterier m.v. er oppfylt.

Antallet tillatte solgte lodd skal spesifiseres av Lotteritilsynet i tillatelsen. Antallet skal reflektere lotteriets antatte salgsvolum, enten basert på estimat fra søkeren eller faktisk salg i tidligere lotterier.

0Endret ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.
§ 4a.Gebyr

Ved søknad om lotteri med bruk av skrapelodd betales kr 6 000,- i gebyr pr. tillatelse til staten. Gebyr refunderes ikke ved avslag på søknaden.

0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.
§ 4b.Vilkår

Tillatelse til forhåndstrukne lotterier med skrapelodd gis når følgende vilkår er oppfylt:

1.Lotteriets omsetning må ikke overstige kr 100 mill. årlig.
2.Minst 20 % av lotteriets omsetning etter fradrag for gevinster, skal gå til den eller de organisasjoner som har fått den konkrete tillatelsen etter denne bestemmelsen.
3.Salgsperioden skal ikke overstige 12 måneder.
4.Hovedgevinsten kan ikke overstige en verdi av kr 2 mill. Verdien av gevinstene må utgjøre minst 25 % av tillatt omsetning.
5.Gevinstene må holdes forsikret og ikke forringes ved bruk.
6.Kunden skal på skrapeloddet motta opplysning om lotteriets navn, adresse og formål, gevinstenes antall og verdi, at lotteriet har tillatelse fra Lotteritilsynet, antall lodd som er tillatt solgt, innen hvilken frist og på hvilket sted gevinstene kan hentes, samt behandling av uavhentede gevinster.
7.Loddsalget må ikke settes i gang før det er godtgjort at gevinstene er ervervet eller det foreligger en sikkerhet godkjent av Lotteritilsynet for at de nødvendige midler er til stede.
8.Reklame skal ikke dekke mer enn 50 % av loddet.
9.Loddsalg må ikke skje til underpris.
10.Loddsalg må ikke foretas av barn under 15 år.
11.Innen en fastsatt frist skal det innsendes til Lotteritilsynet nøyaktig regnskap og dokumentasjon for at gevinstene er utlevert vinnerne.

Lotteritillatelser som er innvilget før 27. februar 2015 vil gjelde inntil utløpet av tillatelsesperioden og på de vilkår som er angitt i tillatelsen.

0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.
§ 5.Krav til skrapeloddet

Alle skrapelodd skal utformes og selges i samsvar med gevinstplan, spilleregler og loddbeskrivelse. Alle lodd som inngår i tillatelsen skal produseres før de legges ut for salg.

Det er ikke tillatt å gi feilaktig inntrykk av sjansene til å oppnå gevinst eller av når spilleren er i ferd med å oppnå gevinst.

§ 6.Fordeling av gevinster og gevinstsymboler

Ved salg av skrapelodd skal alle gevinster og hvert enkelt gevinstsymbol være tilfeldig fordelt blant alle lodd i samsvar med gevinstplanen. Fordelingen av gevinster og gevinstsymbol skal være statistisk tilfeldig, uavhengig og uforutsigbar. Det skal ikke finnes korrelasjon mellom fordelingene.

§ 6a.Gevinst i form av penger

Gevinst i form av penger eller fordringer på penger tillates for spill med tillatelse etter § 4 kun når hovedgevinsten ikke overstiger kr 1 mill.

0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.
§ 7.Generelle sikkerhetskrav

Lotteriet skal sikres slik at det ikke oppstår fare for at loddseddelen kan manipuleres eller misbrukes. Informasjon om gevinstutfallet for hvert enkelt lodd skal bare være tilgjengelig for de som har autorisert tilgang, og skal begrenses til personell som har behov for slik informasjon. Det skal foreligge dokumenterte rutiner for at sikkerheten er ivaretatt i alle ledd, ved:

a)utvikling og design
b)produksjon og forsendelse
c)distribusjon
d)salg
e)gevinstutbetaling.

Lotteritillatelse kan bare gis når det er oppgitt en myndig person med fast opphold i riket som er ansvarlig for lotteriet.

Lotteritillatelse kan ikke overdras.

0Endret ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.
§ 8.Krav til utforming av loddseddelen

Hvert enkelt lodd skal være påført gevinstplan, spilleregler og loddnummer.

Skrapeloddet skal informere om telefonnummeret til Hjelpelinjen for spilleavhengige.

Skrapeloddets spillefelt skal bestå av klart definerbare tegn eller symboler. Dersom det i spillefeltet benyttes tall, skal disse være bekreftet i skrift med bokstaver.

Det skal ikke være praktisk mulig å avdekke gevinst uten å fjerne skrapemassen. Skrapeloddet skal være tilstrekkelig sikret slik at det ikke er mulig å avdekke gevinst, endre informasjon på spillefeltet, eller lage falske kopier (reprodusere), uten at dette setter spor som kan avdekkes ved teknisk kontroll av skrapeloddet.

Skrapeloddet skal være påført et underliggende sikkerhetstrykk i spillefeltet.

Sikkerhetstrykket skal ha så mange variasjoner og være av en slik art at det vanskeliggjør manipulering.

§ 9.Krav til loddprodusent

Loddprodusenten skal ha gyldig NS-EN-ISO-9000:2000-sertifisering eller senere tilsvarende versjoner.

Det skal gjennomføres laboratorietester for å kontrollere at sikkerheten ved skrapeloddets fysiske utforming er ivaretatt. Laboratorietesten kan utføres av produsenten eller av eksterne testlaboratorier som har NS-EN-ISO-9000:2000-sertifisering eller senere tilsvarende versjoner. Testingen skal omfatte de nødvendige undersøkelser og minimum dekke en kombinasjon av følgende metoder:

a)stråling og gjennomlysning
b)magnetisme
c)elektrisitet
d)temperatur og trykk
e)kjemikalier og fluider
f)mekanisk (spalting, relieff, deformasjon m.m.).
§ 10.Kontrollmyndighet

Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften blir overholdt.

Lotteritilsynet skal ha adgang til de lokaler og utrustning som trengs for å utøve kontroll med lotteriet.

§ 11.Dispensasjon

I særlige tilfelle kan Lotteritilsynet dispensere fra reglene i denne forskrift.

Sluttbestemmelser

§ 12.Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Forskriften gjelder fra 1. juli 2011. Fra samme tidspunkt oppheves midlertidig forskrift 22. juni 1989 nr. 408 om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd.

§ 13.Endring i andre forskrifter 

I forskrift 24. februar 1995 nr. 185 om lotterier m.v. gjøres følgende endringer: - - -