Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

DatoFOR-2011-06-21-616
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endretFOR-2016-07-01-857
EndrerFOR-2010-06-14-885
Gjelder forNorge
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort24.06.2011   kl. 14.50
KorttittelForskrift om Reindriftens Utviklingsfond

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593, 30 mai 2013 nr. 627, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 733, 12 juni 2014 nr. 774, 22 des 2014 nr. 1864, 1 juli 2015 nr. 834, 23 okt 2015 nr. 1212, 21 juni 2016 nr. 755, 1 juli 2016 nr. 857.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Formål

Reindriftens Utviklingsfond skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål. Økonomiske rammer og føringer for øvrig blir fastsatt i forbindelse med Stortingets behandling av proposisjonene om reindriftsavtalen og det årlige statsbudsjettet.

§ 1-2.Styret for Reindriftens Utviklingsfond

Reindriftens Utviklingsfond forvaltes av et styre med fire medlemmer. Styret skal oppnevnes for to år av gangen. Landbruks- og matdepartementet utpeker to medlemmer og to varamedlemmer. Norske Reindriftssamers Landsforening utpeker to medlemmer og to varamedlemmer.

Fondsstyret disponerer en andel av Reindriftens Utviklingsfonds totale bevilgning.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for fondsstyret. Landbruksdirektoratet er også forvalter av Reindriftens Utviklingsfond og utbetaler fra fondet til de ulike tilskuddsmottakerne.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 22 des 2014 nr. 1864 (i kraft 1 jan 2015).
§ 1-3.Økonomiske rammer

Reindriftens Utviklingsfond finansieres som en del av reindriftsavtalen. Hjemmel for fondsstyrets bevilgninger og Landbruksdirektoratets tilskuddsutbetalinger opprettes årlig ved tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet. Fondsstyret kan avslå søknader om økonomisk støtte ut fra fondets finansielle situasjon. Fondsstyrets virksomhet skal være i overensstemmelse med Økonomireglementet for Staten.

Fondsstyret kan gi retningslinjer og herunder fastsette satser for støtte for enkeltordninger under fondet. Fondsstyret kan videre fastsette nedre grenser for utgiftsposter som gir rett til tilskudd.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1864 (i kraft 1 jan 2015).
§ 1-4.Rapportering

Regnskapsavleggelsen for fondet inngår i Landbruksdirektoratets årsrapport som avlegges 15. mars hvert år.

Regnskapet føres etter kontantprinsippet og Riksrevisjonen er revisor.

Fondsstyret skal hvert år rapportere om sin virksomhet til Landbruks- og matdepartementet. Rapporten skal inneholde regnskap for siste år sammenholdt med budsjett og tidligere års regnskaper, samt en faglig evaluering av virksomheten innen 15. mars hvert år.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1864 (i kraft 1 jan 2015).
§ 1-5.Virkeområde

Økonomisk støtte fra Reindriftens Utviklingsfond kan innvilges som tilskudd eller lån etter ordningene for

1.støtte ved omfattende tap av rein i ulykker, jf. kapittel 3,
2.reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg, jf. kapittel 4,
3.refusjon av dokumenterte utgifter til deltakelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere, jf. kapittel 5,
4.Tilskudd til feltbarnehage, jf. kapittel 6.

Økonomisk støtte kan for øvrig innvilges til andre tiltak i samsvar med forskriftens formål, jf. § 1-1, herunder

a.markedsfremmende tiltak,
b.sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer,
c.praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein og konfliktforebyggende tiltak,
d.gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse,
e.faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegransking, planlegging og avlstiltak,
f.fagbrevordningen i reindrift,
g.utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,
h.tiltak for å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften,
i.tilrettelegging av 1–2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning,
j.støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer.
k.forskning og kunnskapsformidling.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012), 30 mai 2013 nr. 627 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 733 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 1-6.Fellesvilkår

Det er et vilkår for å få støtte fra Reindriftens Utviklingsfond at tiltaket fremmer reindriften i distriktet og området. Der det er aktuelt må tiltaket vurderes i forhold til den effekt det har på beiteslitasje og miljøet for øvrig.

Det forutsettes videre at den virksomhet som støttes er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 1-7.Krav til søknad

Søknad om støtte fra Reindriftens Utviklingsfond skal sendes til Landbruksdirektoratet innen eventuell angitt frist.

Dersom styret for Reindriftens Utviklingsfond har utarbeidet egne søknadsskjema, skal disse brukes. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknaden.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 1-8.Saksbehandling og kontroll

Søknaden behandles av Landbruksdirektoratet, som avgir innstilling til styret for Reindriftens Utviklingsfond. Landbruksdirektoratet skal vurdere om områdestyret/distriktsstyret bør høres først.

Søknaden avgjøres av fondsstyret. Det kan fastsettes nærmere betingelser for støtten i bevilgningsvedtaket. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet anviser støtten til utbetaling i samsvar med bevilgningsvedtak.

Fondsstyret kan kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt, eventuelt bringe lånet til forfall, dersom vesentlige forutsetninger for støtten viser seg ikke å være oppfylt.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 834, 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 1-9.Klageadgang

Vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

Kapittel 2. (Opphevet)

0Kapittelet opphevet 1 juli 2014 ved forskrift 6 juni 2014 nr. 733.

Kapittel 3. Støtte ved omfattende tap av rein i ulykker

§ 3-1.Definisjoner

Med ulykke menes i dette kapittel en uforutsigbar og akutt hendelse, som fører til at et større antall rein omkommer og som ikke med rimelig innsats kunne vært forhindret av reineier. Dette kan eksempelvis være drukning, snøskred, raping og akutt sykdomsutbrudd.

Tap som er forårsaket av låste beiter, nedslitte beiter, lavt slakteuttak eller av rovdyr regnes ikke som ulykke i dette kapittel.

Med driftsår menes i denne forskrift perioden fra 1. april 2015 til 31. mars 2016.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012), 6 juni 2014 nr. 733 (i kraft 1 juli 2014), 23 okt 2015 nr. 1212.
§ 3-2.Vilkår for støtte

Støtte kan innvilges til den enkelte siidaandel/tamreinlag dersom følgende vilkår er oppfylt:

a.tapet skyldes ren ulykke, jf. § 3-1,
b.tapet ikke er erstattet over andre ordninger,
c.antall tapte rein i samme ulykke utgjør minst 10 % av flokkens størrelse før tapet. Det kan uavhengig av dette gis støtte når tapet overstiger 150 rein. Det innvilges ikke støtte for tap av under 10 rein. Med flokken før tapet menes reintall ved siste offentlig kontrollerte telling. Dersom slik telling ikke er foretatt siste driftsår, legges reintallet i siste melding om reindrift til grunn,
d.tapte rein etter bokstav c er godkjent dokumentert, jf. § 3-3,
e.siidaandelen/tamreinlaget har varslet tapet umiddelbart til fylkesmann og distriktsstyre,
f.siidaandelen/tamreinlaget iverksatte alle nødvendige tiltak for å forebygge/begrense tapet,
g.siidaandelen har mottatt drifts-/produksjonstilskudd1 i minst ett av de tre foregående driftsårene,
h.siidaandelen har et reintall som utløser rett til tilskudd i driftsåret etter forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag § 2a andre ledd.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
1Jf. forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.
§ 3-3.Dokumentasjon

Fylkesmannen, veterinær, offentlig oppsynsmyndighet eller representant for en av disse skal dokumentere antall tapte dyr gjennom besiktigelse og opptelling av kadaver.

Ved tap i snøskred kan dokumentasjon av kadaver foretas etter snøsmelting. Der full kadaverdokumentasjon er umulig eller svært vanskelig, kan en sannsynliggjøring av tapets omfang godkjennes som tilstrekkelig dokumentasjon ut fra antall rein før og etter tapet. Slik før- og ettervurdering av reintallet utføres av Landbruksdirektoratet og forutsetter at det i etterkant av tapet foreligger offentlig kontrollert telling.

Ufødt kalv kan bare medregnes som del av tapet dersom drektige simlerein går tapt. Det skal da gjøres en skjønnsmessig beregning av kalvetap, ut over forventet tidligtap, på grunn av forventet merkeprosent.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 834, 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3-4.Beregning av støtte

Fondets styre fastsetter nærmere retningslinjer for beregning av støtte.

Det skal gjøres fratrekk for en egenandel på kr 10 000,-.

§ 3-5.Særskilt krav til søknad

Søknad om støtte ved omfattende tap av rein i ulykker skal sendes så raskt som mulig, og senest 6 måneder etter at ulykken fant sted.

Søknaden skal minst inneholde

a.oversikt over antall tapte dyr, fordelt på kjønn og alder (over 2 år, 1-2 år, kalv),
b.kadaverdokumentasjon, jf. § 3-3,
c.beskrivelse av hendelsesforløpet fram til tapet,
d.beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å forebygge/begrense tapet.
§ 3-6.Særskilt om avkorting, forskuddsutbetaling og kontroll

Styret for Reindriftens Utviklingsfond kan nekte eller avkorte støtten dersom søker

a.har gitt uriktige opplysninger i søknaden,
b.ikke har gjennomført pålagt telling av flokken,
c.ikke har gjennomført tilfredsstillende varsling og tapsforebyggende/begrensende tiltak.

I opplagte saker kan Landbruksdirektoratet anvise til utbetaling et forskudd på inntil 50 % av det beløp som forventes å bli utbetalt i støtte etter fullstendig behandling av søknad.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 4. Tilskudd til reindriftsanlegg

0Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere kapittel 5).
§ 4-1.Definisjoner

Med reindriftsanlegg menes slakteanlegg og permanente gjerder-/anlegg.

Med tilskuddsgrunnlag menes i dette kapittel tilskuddsberettigede kostnader. Dette omfatter materialkostnader (med veggfast inventar), transport, spesialarbeid og eget arbeid. Timesatsen for eget arbeid er kr 150. Eget arbeid kan maksimalt utgjøre 50 % av tilskuddsgrunnlaget.

I særlige tilfeller, herunder bygging av større anlegg, kan leid konsulentbistand inngå i tilskuddsgrunnlaget. Ved slakte- og gjerdeanlegg kan også kostnadene til vei/parkering og vann/avløp inngå. Som spesialarbeid regnes elektriker-, rørlegger- og annet arbeid, som i henhold til gjeldende bestemmelser krever særlig kompetanse.

0Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 5-1).
§ 4-2.Vilkår for tilskudd

Tilskudd til reindriftsanlegg kan innvilges til siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag.

Tilskudd ytes kun til reindriftsanlegg som er beskrevet i godkjente bruksregler og utarbeidede distriktsplaner.

Siidaandeler som søker om tilskudd etter denne forskriften må oppfylle vilkårene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag § 2a. Reinbeitedistrikt som søker om tilskudd etter denne forskriften må oppfylle vilkårene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 2.

Tilskudd skal bare innvilges til nyinvesteringer/nybygg, utvidelser eller større ombygginger.

Tilskudd skal ikke innvilges til reindriftsanlegg som er påbegynt eller ferdig før søknad fremmes.

Kostnader til vedlikehold og kostnader til flyttbare og midlertidige gjerder og anlegg er ikke tilskuddsberettigede kostnader, jf. § 5-1. Tilskudd kan imidlertid innvilges til riving av andre reindriftsanlegg hvor eier- eller ansvarsforholdet er ukjent. Tilskudd til gjerder som konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part1 omfattes ikke av denne ordning.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 5-2), 30 mai 2013 nr. 627 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 733 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
1Jf. forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part.
§ 4-3.Beregning av tilskudd

For reindriftsanlegg beregnes tilskudd med en fastsatt andel av tilskuddsgrunnlaget, jf. § 4-1. Tilskudd til reindriftsanlegg utgjør inntil 35 % av tilskuddsgrunnlaget når søker er siidaandel/siida og inntil 50 % når søker er reinbeitedistrikt/tamreinlag, fellesbeitedistrikt eller minst to distrikter/tamreinlag i fellesskap. For slakteanlegg som klart er skilt fra øvrige anlegg utgjør tilskuddet inntil 25 % av tilskuddsgrunnlaget. Nedre grense for tilskuddsgrunnlaget er fastsatt til kr 20 000.

Kostnader som ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget, jf. § 4-1, skal likevel tas med i kostnadsoversikten, jf. § 4-4 annet ledd.

Tilskuddsgrunnlaget regnes ut fra netto materialkostnader (eksklusive merverdiavgift).

I tillegg til tilskudd kan fondsstyret innvilge lån til reindriftsanlegg begrenset oppad til 0,7 million kroner. Slike lån skal bare innvilges innenfor de aktuelle budsjettrammer.

Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra denne bestemmelsens første ledd.

0Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 5-3).
§ 4-4.Særskilt krav til søknad

Som vedlegg til søknad om tilskudd til reindriftsanlegg kreves oppføringstillatelse, spesifisert kostnadsoversikt for alle kostnadsgrupper, reell finansieringsplan og målsatt tegning av anlegget. For bygging/ombygging/utvidelse av slakteri skal en spesifisert forretningsplan for minst 3 år foreligge samt nødvendige offentlige godkjenninger. For reindriftsanlegg med kostnad over kr 150 000,- skal det innhentes minst tre anbud på kostnadsgruppene som inngår i tilskuddsgrunnlaget, jf. § 5-1.

Flere reindriftsanlegg som inngår i en helhet kan samles i én søknad, men kostnadene forutsettes da spesifisert i vedlegg til søknaden.

0Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 5-4).
§ 4-5.Særskilt om utbetaling, kontroll og rapportering

Som hovedregel skal utbetalingen skje etterskuddsvis. Landbruksdirektoratet kan etter søknad anvise inntil 50 % av tilskuddet til utbetaling på forskudd i forhold til anleggets framdrift.

Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet. Videre skal søker gi rapport om hvordan midlene er benyttet gjennom regnskap og om eventuelle særskilte forutsetninger er oppfylt innen ett år etter ferdigstillelse av anlegget.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 5-5), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 5. Refusjon av kursavgift

0Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere kapittel 6).
§ 5-1.Vilkår for refusjon

Reineiere kan få refundert utgifter til kursavgift, reise og opphold i forbindelse med kurs/etterutdanning.

For at refusjon skal kunne innvilges må leder/ledere av siidaandel eller tamreinlag dokumentere en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr 50 000 eksklusiv merverdiavgift.

Reineieren skal i tillegg ha rein i eget merke og kurset/etterutdanningen skal ha som målsetting å opparbeide og/eller videreutvikle reindriftsutøverens kompetanse til utøvelse av reindrift.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 6-1), 30 mai 2013 nr. 627 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 733 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 834.
§ 5-2.Beregning av støtte

Utgifter til kurs/etterutdanning kan refunderes med 50 % av dokumenterte utgifter, begrenset oppad til kr 6 000 per år.

0Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 6-2).
§ 5-3.Krav til søknaden

Søknad om refusjon av utgifter må sendes Reindriftens Utviklingsfond innen 6 måneder etter kursets avslutning. Som vedlegg til søknaden sendes den dokumentasjon Landbruksdirektoratet krever.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 6-3), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 6. Tilskudd til feltbarnehage

0Kapittel 6 tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-1.Formål

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for at flere i familien kan delta under større reindriftsaktiviteter i reinbeitedistriktet, sommersiidaen, eller tamreinlaget, samt å bidra til kunnskapsoppbygging hos barn om disse aktivitetene.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-2.Definisjoner

Med feltbarnehage menes organisert og tidsavgrenset pass av barn under skolepliktig alder i tilknytning til perioder med større reindriftsaktiviteter. Slik barnepass må omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-3.Vilkår for tilskudd til feltbarnehage

Tilskudd til barn i feltbarnehage kan innvilges til reinbeitedistrikt, sommersiida eller tamreinlag for inntil 3 uker pr. år i tilknytning til større reindriftsaktiviteter.

Tilskudd til barn i feltbarnehage kan innvilges frem til den måneden barnet begynner på skolen.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-4.Tilskuddets størrelse

For barn over tre år ytes det tilskudd med kr 1 000 pr. barn pr. uke.

For barn under tre år ytes tilskudd med kr 2 000 pr. barn pr. uke.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-5.Søknad og søknadsfrist

Søknaden sendes Landbruksdirektoratet senest to uker før reindriftsaktiviteten skal gjennomføres. Søker skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søker må opplyse hvem som engasjeres til barnepasset, og navnet på de barn som omfattes. Avtale med barnepasser må vedlegges.

Det må opplyses om hvilke aktiviteter som barna skal delta under, og start- og sluttdato for feltbarnehagen.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 857.
§ 6-6.Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-7.Retting av feilutbetalinger

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-8.Avkorting og tilbakeholdelse

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i søknaden, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til Reindriftsmyndighetenes vedtak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-9.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 6-7 eller avkorting etter § 6-8, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra bevilgende organer som utspringer av ordninger over reindriftsavtalen kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom tilskuddmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 857.

Kapittel 7. Ikrafttredelse

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere kapittel 7), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016, tidligere kapittel 6).
§ 7-1.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2011. Samtidig oppheves forskrift 14. juni 2010 nr. 885 for Reindriftens Utviklingsfond.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere § 7-1), 21 juni 2016 nr. 755 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 6-1).