Forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning

DatoFOR-2011-06-21-617
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2011
Sist endretFOR-2016-07-01-858
EndrerFOR-2010-06-14-886
Gjelder forNorge
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort24.06.2011   kl. 14.50
KorttittelForskrift om rapportering av reinslakt og lager

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 594, 30 mai 2013 nr. 628, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 730, 12 juni 2014 nr. 774, 1 juli 2015 nr. 833, 21 juni 2016 nr. 757, 1 juli 2016 nr. 858.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at det foreligger en forvaltningsmessig kontroll av det slakteuttak som kreves for enkelte ordninger over reindriftsavtalen samt oversikt over lagerbeholdning av reinkjøtt. Kontrollen er en del av de oppgaver Landbruksdirektoratet har i henhold til økonomireglementet for staten og skal basere seg på et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og de som slakter rein, og de som videreforedler reinkjøtt.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833.
§ 2.Definisjon

Med tilsynsveterinær menes veterinær ansatt i Mattilsynet, og utpekt til å forestå kjøttkontroll og tilsyn med virksomheten.

Med bruttopris menes avregningspris inklusive slaktekostnader og frakt, og uten MVA.

Med nettopris menes avregningspris eksklusive slaktekostnader og frakt, og uten MVA.

0Endret ved forskrift 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014).
§ 3.Økonomisk støtte

De som slakter rein kan søke om økonomisk støtte til å gjennomføre de alders- og kjønnsbestemmelser som kreves, jf. § 5. Det gis støtte med 4 kroner pr. reinsdyr.

Det gis ikke støtte for rapportering etter fastsatt frist, jf. § 4.

0Endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 858.
§ 4.Plikter

De som utfører slakting av rein og har lagerbeholdning av reinkjøtt skal

a.rapportere månedlig til Landbruksdirektoratet om slakting av rein i henhold til § 5, samt rapportere om lagerbeholdning i henhold til § 6, og senest innen den 15. i måneden etter at slakting er gjennomført.
b.legge til rette for stikkprøvekontroll av registrerings- og rapporteringsrutiner.
c.klassifisere reinen i henhold til nytt klassifiseringssystem.

De som rapporterer slakt plikter å betale forskningsavgift.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833, 21 juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5.Rapportering slaktejournal

De som utfører slakting av rein skal føre en slaktejournal daglig eller per skift. Journalen overføres elektronisk til Landbruksdirektoratet.

Slaktejournalen skal inneholde opplysninger om

a.Reineiers fødselsnummer
b.Slakteriets organisasjonsnummer
c.Slakteritype
d.Slaktested
e.Leveringssted
f.Transportsone
g.Slaktedato
h.Avgregningsnummer
i.Slaktenummer
j.Kaldvekt
k.EUROP-klassifisering
l.Fettgruppe
m.Kasseringstype
n.Dyrekode
o.Rapporteringsperiode
p.Brutto- og nettopris eksklusive mva (pris hel skrott)
q.Sted der levende rein lastes opp for transport til slaktested.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller fravike kravene til rapportering.

Rapportering etter annet ledd bokstav k og l skal skje i henhold til Klassifiseringshåndboken.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 594 (i kraft 1 juli 2012), 30 mai 2013 nr. 628 (i kraft 1 juli 2013), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833, 21 juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.Rapportering lagerbeholdning

Landbruksdirektoratet fastsetter krav til rapportering av lagerbeholdning. Slike krav kan bl.a. omfatte opplysninger om mengde (kg) og antall av følgende stykningsdeler: skrotter (hele og halve slakt), finnbiff (ferdig vare og råstoff), småkjøtt, biff, steik og annet. Andre oppdelinger kan også bli aktuelt.

De etterspurte opplysningene overføres elektronisk til Landbruksdirektoratet.

0Tilføyd ved forskrift 1 juli 2015 nr. 833, endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016).
§ 7.Kontroll

Kontrollen av de som slakter rein gjennomføres av vedkommende fylkesmann ved at det foretas kontroll, etterkontroll og stikkprøver. Som grunnlag for etterkontroller skal de som slakter rein:

a.under slakting skille ørene fra skinnet slik at hvert par henger sammen. Hvert par skal merkes med slaktenummer.
b.pakke ører fra kalv separat i kolli av inntil 300 enheter etter fortløpende slaktenummer i samsvar med slakteliste. Ørene skal dypfryses og lagres slik at de er lett tilgjengelig for kontroll,
c.legge ører, alternativt individmerke, samt slaktejournal fram for kontroll når vedkommende fylkesmann krever det,
d.ha ansvar for egnet lokale til gjennomføring av kontrollen. Lokalet skal være oppvarmet og tilstrekkelig belyst slik at det oppfyller kravene til et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Varmt vann skal være tilgjengelig i lokalet.

Etterkontrollen kan avløses av en direkte kontroll på slakteplass/utskillingsplass. Ved slik direkte kontroll kan vedkommende fylkesmann dispensere fra vilkåret i første ledd bokstav d.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 594 (i kraft 1 juli 2012), 30 mai 2013 nr. 628 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 6).
§ 8.Destruksjon

Ører alternativt individ-/årgangsmerker, skal oppbevares som beskrevet under § 6 til vedkommende fylkesmann, jf. § 2, godkjenner destruksjonen.

0Endret ved forskrifter 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 7).
§ 9.Landbruksdirektoratets oppgaver og kontroll

Dersom ikke annen kontroll er bedre eller mer kostnadseffektiv, skal det gjennomføres stikkprøvekontroll av den samlede reinslakt. Omfanget av stikkprøvekontrollen bestemmes av Landbruksdirektoratet. Stikkprøvekontrollen kan overlates til vedkommende fylkesmann.

Kontrollene skal i den grad det er praktisk mulig, ta utgangspunkt i slaktedyrets eier og ikke i hvem som leverer dyret. Dersom det ved kontroller blir konstatert feilavregning, skal vedkommende slakteri og berørte reineier(e) informeres. I slike tilfeller skal ørene beslaglegges for eventuell senere kontroll av partene, merkenemnd eller annen offentlig myndighet.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 8), 21 juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016).
§ 10.Avkortning og tilbakebetaling

Landbruksdirektoratet kan avkorte eller nekte økonomisk støtte etter § 3 dersom de som slakter rein ikke overholder sine plikter etter de til enhver tid gjeldende forskrifter for slakting av rein, samt denne forskrift.

Landbruksdirektoratet kan videre kreve hele eller deler av allerede utbetalt støtte tilbakebetalt dersom vesentlige forutsetninger for støtten viser seg ikke å være oppfylt.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 9), 21 juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016).
§ 11.Klageadgang

Fylkesmannens vedtak etter denne forskriften kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet etter denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 10), 21 juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2011. Samtidig oppheves forskrift 14. juni 2010 nr. 886 om rapportering av slaktet rein.

0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 11).